Holtålen kommune- innsigelse til områdene F5 Nordpå og F27 Killingdalen i kommuneplanens arealdel.

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Sør- Trøndelag og Hedmark delvis til følge, og unntar fra godkjenning byggeområde F27 Killingdalen. For byggeområde F5 Nordpå reduseres antall enheter til 20 med total bruksareal for de nye enheter til 1600m2.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 27. august 2012 for avgjørelse etter § 11-16 i plan- og bygningsloven av 2008. 

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Sør- Trøndelag og Hedmark delvis til følge, og unntar fra godkjenning byggeområde F27 Killingdalen. For byggeområde F5 Nordpå reduseres antall enheter til 20 med total bruksareal for de nye enheter til 1600m2.

Bakgrunn for saken

Kommuneplanens arealdel for Holtålen ble vedtatt 31. mai 2012 av kommunestyret med rettsvirkning bortsett fra byggeområdene F5 Nordpå og F27 Killingdalen.  Fordi Områdestyret for Sør- Trøndelag og Hedmark hadde innsigelse til disse to byggeområdene og kommunen ikke tok den til følge, ble områdene tatt ut av kommunens egengodkjente plan og oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse.

Områdestyret for reindrift i Sør-Trøndelag/Hedmark fremmet innsigelse til disse byggeområdene for fritidsbebyggelse og næring etter å ha avholdt møte 17. juni 2011, og innsigelsen ble opprettholdt også etter avholdt meklingsmøte hos fylkesmannen 18. april 2012. Innsigelsen er begrunnet i at utbygging vil føre til økt forstyrrelse på rein i  nærliggende områder som er viktige kalvingsområder og beiteområder.  I tillegg er områdene brukt som hvileområde for rein under flytting på våren og høsten.

Sør- Trøndelag fylkeskommune har i sin uttalelse 9. juni 2011 kommentert at området Killingdalen ligger svært visuelt utsatt i terrenget og at det derfor er uheldig å tillate utbygging ut fra landskapshensyn. Imidlertid har ikke fylkeskommunen kommet med innsigelse til dette området i planen.

Mekling i saken ble avholdt 18. april 2012 uten at partene ble enige. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag anbefaler i sin oversendelse at innsigelsen delvis bør tas til følge. Fylkesmannen mener at situasjonen er alvorlig for reindrifta og at det derfor er viktig å utarbeide en interkommunal plan som vurderer den samlede påvirkningen for reindrifta.  Konkret anbefaler fylkesmannen å avvente utbygging av F27 Killingdalen inntil det foreligger en arealanalyse med konsekvensutredninger. Når det gjelder F5 Nordpå anbefaler fylkesmannen at området utvides med 50 nye enheter på grunn av den lange planhistorien i området, og fordi kommunen har iverksatt avbøtende tiltak som hensynssone og miljørevisjon.

Befaring og møte ble avholdt 17. oktober 2012 med representanter fra Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, fylkeskommunen, kommunen og Områdestyret for reindrift i Sør-Trøndelag. I tillegg var berørte grunneiere og representanter for reindriftsforvaltningen til stede under møtet og befaringen.

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet(LMD)anbefaler at innsigelsene til områdene F5 Nordpå og F27 Killingdalen tas til følge. Begrunnelsen for dette er at forslagene om henholdsvis 50 og 42 hytter berører viktige ressurser for reindrifta.  LMD mener derfor at det for område F27 Killingdalen bør foreligge en arealanalyse før man åpner opp for nye hyttetomter i området. Når det gjelder F5 Nordpå understreker LMD at risiko for forstyrrelse i kalvingsland er meget nærliggende dersom man åpner opp for utleiehytter her.

Miljøverndepartementets vurderinger

Holtålen kommune har nedlagt et stort arbeid med å finne arealer for fritidsbebyggelse og reiseliv i kommuneplanens arealdel. Nye byggeområder er forsøkt lagt til grendesentre hvor man kan benytte seg av eksisterende infrastruktur. Som følge av at kommunen ble utpekt til å være pilotkommune for prosjektet ” felles politikk for fjellområdene” har søkelys på reindriftas bruksområder i kommunen vært sentralt under arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Områdestyret fremmet likevel innsigelse til flere byggeområder. Etter mekling gjenstod to uavklarte områder som var områdene F5 Nordpå og F27 Killingdalen.

Miljøverndepartementet skal avgjøre om utbygging av områdene Nordpå og Killingdalen til fritidsbebyggelse/næring kan godtas ut fra regjeringens politikk knyttet til reindrift og virkning på reindriftsinteresser i områdene.

Miljøverndepartementet vil avgjøre saken etter plan- og bygningsloven av 2008. Etter § 11-16 annet ledd avgjør departementet om områdene skal godkjennes eller om innsigelsen skal tas til følge. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. 

Saken skal også vurderes etter naturmangfoldsloven. Etter § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken.

I Direktoratet for naturforvaltings naturbase eller Artsdatabankens artskart er det ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på norsk rødliste for arter 2010 eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 eller verdifulle naturtyper i de aktuelle byggeområdene.  For øvrig er det ikke fremkommet andre opplysninger i saken som indikerer at det kan finnes truede eller andre verdifulle arter eller naturtyper i planområdet. Etter departementets mening er det derfor ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet eller verdifullt naturmangfold.  Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget og det dermed ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet eller verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9- 12. Hensynet til naturmangfold tillegges liten vekt i denne saken.

Regjeringen har i flere stortingsmeldinger og proposisjoner vektlagt at det må tas særlig hensyn til reindriftsnæringen. I denne saken vil føringer nedfelt i St.meld. 28 Samepolitikken, Reindriftsloven § 22 om at reinens flyttleier skal sikres og St.meld. nr 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand være spesielt viktig. I St. meld. nr 26 understrekes at reindriften er en svært arealkrevende næring, både på grunn av marginale beiteområder og reinens behov for ulike sesongbeiter og flyttleier mellom dem. Reindriftens interesser og behov skal derfor synliggjøres og ivaretas i arealpolitikken. Disse signalene er videreført i de nasjonale forventningene av 24. juni 2011 til den regionale og kommunale planleggingen.

F27 Killingdalen

Det er avsatt 42 nye fritidsboliger i Killingdalen. Killingdalen ligger ca. 7 km sørøst for tettstedet Ålen, og har vært drevet som en reiselivsbedrift inntil nylig under navnet Killingdalen fjellhotell. Reiselivsbedriften ble overtatt våren 2012 av en frivillig organisasjon.

Departementet viser til uttalelse fra Landbruks- og matdepartementet og fylkesmannens anbefaling om at det ikke bør tillates en utbygging av området før det foreligger en interkommunal arealanalyse for reindrifta i området. Departementet mener også at en eventuell utbygging til fritidsformål bør avventes til det foreligger en slik arealanalyse, ettersom tiltaket ligger i nærheten av kalvingsland og innenfor vår 2, sommer- og høstbeite. Departementet anser at utbygging av nye fritidsboliger kan føre til belastning for reindrifta og bidra til å øke det totale presset for reindrifta i området, og finner på denne bakgrunn grunnlag for å ta innsigelsen fra Områdestyret til følge for dette området. Departementet viser også til at det er satt av store arealer for fritidsbebyggelse i kommuneplanen, og at det er mange ledige tomter.

F5 Nordpå

For utbyggingsområde Nordpå viser departementet til at det i flere år har vært forsøkt å legge planer for utbygging, senest i 2007 da et forslag til reguleringsplan ble lagt ut til offentlig ettersyn. Planforslaget er ikke vedtatt. Reguleringsplanen avgrenser et område for tett næring/fritidsbebyggelse, og områder for mer spredt fritidsbebyggelse rundt. Etter mekling kom partene den gang fram til enighet om å avvente området til det foreligger en overordnet kommuneplan.

Denne gang legges det opp til 50 enheter i kommuneplanens arealdel hvorav ca. 20 er avsatt til næring/ fritidsbebyggelse for å videreutvikle eksisterende kurs- og nærings­senter. Det foreslåtte området i Nordpå ligger i kort avstand fra reinens kalvingsland. I tillegg er det opplyst at flytte- og drivingsleia ligger ca. 4-5 km nord for området samt at området brukes som sommer- og høstbeite.  Dette taler for at det ikke skal tillates utbygging i området.

Selv om den planlagte bebyggelsen ligger nær et viktig område for reindrifta, er likevel Områdestyret åpen for utbygging dersom kommunen i tilstrekkelig grad tar ut tidligere godkjente utbyggingsområder som er vurdert å komme i konflikt med reindrifta. Kommunen har fulgt opp dette ved å ta ut ca. 80 hyttetomter i sin miljørevisjon av planen.  Områdestyret opprettholder likevel sin innsigelse fordi reduksjonen ikke anses å være tilstrekkelig i forhold til de potensielle virkningene av å tillate de foreslåtte 50 tomter i området. 

En begrensning av omfanget av utbyggingen vil redusere den negative virkningen for reindrifta. Departementet mener på denne bakgrunn at det er grunnlag for å godkjenne deler av området F5 Nordpå ved at arealet reduseres og antall enheter reduseres til 20 med et maksimalt tillatt bruksareal på 1600 m2. Området begrenses til det området som i reguleringsplanforslaget fra 2007 er regulert til næring/­fritidsbebyggelse. Det tillates bare næringsbygg, ikke fritidsboliger.  I departementets vurdering legges det vekt på at det lenge har vært forsøkt å få løst areal­­situasjonen i området, og at nye tomter anses viktig for å opprettholde og videreutvikle eksisterende kurssenter.  Selv om det er ledige fritidsboligtomter i kommunen, vil ikke dette løse be­hovet for nytt areal for å videreutvikle kursvirksomheten.

Det legges også vekt på at reindrifta selv har vært åpen for utbygging i området, forutsatt at kommunen hadde tatt ut tilstrekkelig med ubebygde hyttetomter i kommunen. Dette taler for at tålegrensen i F5 Nordpå ikke er en entydig og fast størrelse, men at Områdestyrets bekymring for situasjonen må forstås ut fra en mer helhetlig vurdering av konfliktsituasjonen i området. Likevel er det ingen tvil om at reindriftsarealer er under betydelig press i kommunen og fylket, og departementet anser at det derfor er viktig at kommunen nå følger opp arbeidet med interkommunal plan, som ser arealutfordringer til reindrifta i sammenheng. Kommunen vil gjennom dette arbeidet vurdere framtidig behov for fritidsbebyggelse i området, samtidig som reindriftsinteresser i området og på tvers av kommunegrenser blir ivaretatt.

 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 § 11-16 godkjenner ikke departementet byggeområde F27 Killingdalen.

Miljøverndepartementet godkjenner byggeområdet F5 Nordpå med følgende endringer:

-          Det tillates 20 enheter lokalisert innenfor området avsatt til kombinert formål i forslag til reguleringsplan for Nordpå utlagt til offentlig ettersyn 17.08.07-17.09.07. Område F5 i kommuneplanens arealdel reduseres i samsvar med dette og endres til byggeområde næring.

-          Totalt bruksareal for de nye boenhetene settes til 1600m2.

Miljøverndepartementet ber om at kommunen gjør endringer i plankart og bestemmelser i samsvar med dette vedtaket.

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15. Kommunen er orientert om vedtaket ved at de mottar kopi av dette brev.

 

Med hilsen

 

Bård Vegar Solhjell

 

Kopi:

Holtålen kommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Områdestyret for Sør-Trøndelag og Hedmark

Landbruks- og matdepartementet