Oppdal kommune - innsigelse til detaljreguleringsplan for Kvammslia Nedre

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Kvammslia Nedre med åtte nye fritidsboliger. Departementet har lagt avgjørende vekt på at antall nye fritidsboliger er lavt og at de ligger i et område som er avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel fra 2011. Departementet mener det er lite sannsynlig at aktiviteten knyttet til fritidsboligene vil medføre at flyttleien sør for Dørrumselva blir stengt. Innsigelsen fra Områdestyret tas ikke til følge.

Det vises til Fylkesmannens brev av 3. mai 2012 og sakens dokumenter. Områdestyret for Reindrift i Sør-Trøndelag og Hedmark har innsigelse til åtte nye fritidsboliger i et eksisterende hytteområde ved Skarvatnet. Saken er oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse i henhold til plan- og bygningsloven § 12-13.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Kvammslia Nedre med åtte nye fritidsboliger. Departementet har lagt avgjørende vekt på at antall nye fritidsboliger er lavt og at de ligger i et område som er avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel fra 2011. Departementet mener det er lite sannsynlig at aktiviteten knyttet til fritidsboligene vil medføre at flyttleien sør for Dørrumselva blir stengt. Innsigelsen fra Områdestyret tas ikke til følge.

Bakgrunn

Reguleringsplanen gir grunnlag for bygging av åtte nye fritidsboliger sør for Skarvatnet. Hyttene ligger i et område som er avsatt til byggeområde for fritidsboliger i kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2011. I sør og vest grenser reguleringsplanen mot hensynssone reindrift.

Områdestyret for reindrift i Sør-Trøndelag og Hedmark fremmet innsigelse til reguleringsplanen ved brev av 17. juni 2011. Etter områdestyrets vurdering vil virkningene av de nye hyttene være at flyttleien blir stengt.

Kommunestyret i Oppdal vedtok reguleringsplanen i møte 7. september 2011. Avgrensningen av planområdet ble justert slik at planen ikke berører flyttleien sør for Dørrumselva. Kommunen mener reguleringsplanen er i samsvar med gjeldende kommuneplan og at utbyggingen ikke kommer i konflikt med flyttleien.

Meklingsmøte ble avholdt hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 31. januar 2012 uten at partene kom til enighet.

Fylkesmannen oversendte saken til departementet ved brev av 3. mai 2012 uten anbefaling om løsning. Det påpekes at saken er et eksempel på at en flyttlei har betydning for bruken av tilgrensende areal. Fylkesmannen mener innsigelsen fra Områdestyret ikke er en omkamp siden kommuneplanen ikke setter tak på antall hytter. Det påpekes at fylkesmannen ikke har grunnlag for å si noe om hvilken virkning åtte nye fritidsboliger vil ha på reinens bruk av flyttleien, eller om det er mulig å begrense antall hytter i planen. I forbindelse med mekling påpekte fylkesmannen at det er behov for en klargjøring knyttet til framstilling av kommuneplankartet slik at planen blir forutsigbar for alle.

Befaring ble gjennomført 15. oktober 2012 med representanter fra Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Områdestyret for reindrift i Sør-Trøndelag og Hedmark og Oppdal kommune. Grunneier og representanter fra reindriftsnæringen deltok på befaringen.

Landbruks- og matdepartementet påpeker i brev av 19. november 2012 at reguleringsplanen er i tråd med overordnet, godkjent plan, og at den ikke kommer i direkte konflikt med flyttlei eller hensynssone reindrift. Departementet mener åtte nye fritidsboliger i et allerede etablert hytteområde ikke vil medføre en uakseptabel ekstrabelastning på reindriftsnæringen. Det anbefales at innsigelsen ikke tas til følge.

Landbruks- og matdepartementet anbefaler videre at behovet for utvidelse av hensynssonene for reindrift vurderes nærmere ved neste rullering av kommuneplanens arealdel. Departementet ser ikke bort fra at tålegrensen er nådd når det gjelder utbygging inntil flyttleien mot Grythattenområdet.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementet skal ta stilling til om de planlagte fritidsboligene kommer i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser. Saken skal også vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12.

Regjeringen har i flere stortingsmeldinger og proposisjoner vektlagt at det må tas særlig hensyn til reindriftsnæringen. I denne saken er føringer nedfelt i St.meld. 28 (2007-2008) Samepolitikken, Reindriftslovens § 22 om at reinens flyttleier skal sikres og St.meld. nr 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, spesielt viktig. I St.meld. nr. 26 understrekes det at reindrift er en svært arealkrevende næring på grunn av marginale beiteområder og på grunn av reinens behov for ulike sesongbeiter og flyttleier mellom dem. Reindriftens interesser og behov skal synliggjøres og ivaretas i arealpolitikken. Meldingen understreker også at hensyn til viktige reindriftsområder skal ivaretas i kommunal planlegging, blant annet gjennom oppdaterte kommuneplaner. Det vises også til at reindriftens arealbehov gjør at det er viktig å se store områder i sammenheng, ofte over kommunegrenser. Bit for bit utbygging har bidratt til en fragmentering av reindriftens næringsgrunnlag, og konsekvensen av en enkelt utbygging kan være langt større enn arealbeslaget isolert sett tilsier. Det er derfor viktig at planprosesser bygger på best mulig kompetanse om reindriften.

Innsigelsen fra Områdestyret gjelder 8 nye fritidsboliger i et eksisterende hytteområde ved Skarvatnet. Fritidsboligene ligger nord for Dørrumselva og en flyttlei som er viktig i situasjoner der det er behov for rask forflytning av reinen fra beiteområder i Grythattfjellet. Reindriftsnæringen påpekte under befaringen at det er bygget flere fritidsboliger innenfor flyttleien og at bruken av den allerede er problematisk.

Utbygging i og nær en flyttlei kan innebære direkte og indirekte stengsel av flyttleien. Direkte stengsel oppstår ved at det bygges hytter som hindrer reinen i å trekke gjennom området. Indirekte stengsel oppstår når aktivitet og forstyrrelser gjør at reinen skyr områder.

Miljøverndepartementet viser til vurderingene fra Landbruks- og matdepartementet og finner ikke grunnlag for å ta innsigelsen fra Områdestyret til følge i denne saken. Departementet legger avgjørende vekt på at de nye fritidsboligene ligger i et område som er godkjent som byggeområde i kommuneplanens arealdel fra 2011, og utenfor hensynssonen for reindrift. Departementet kan ikke se at aktiviteten fra åtte nye fritidsboliger vil ha avgjørende betydning for reindriften eller medføre at flyttleien blir stengt. Departementet legger i denne forbindelse vekt på at Dørrumselva vil begrense ferdselen mellom de nye fritidsboligene og trekkleien, og at de viktigste turområdene ligger nord og vest for bebyggelsen. Det er videre viktig at det ikke er bebyggelse sør for flyttleien.

Som påpekt av fylkesmannen og Landbruks- og matdepartementet bør kommunen vurdere avgrensningen av hensynssonene for reindrift ved kommende revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommunen bør videre avklare omfanget av ny fritidsbebyggelse rundt Skarvatnet. Dette er viktig for at berørte interesser, herunder reindriftsnæringen, skal kunne vurdere samlede virkninger av planen.

Det framgår av planbeskrivelsen at vegetasjonen innenfor reguleringsplanområdet består av fjellbjørk, lyng og gras. Søk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens Artskart viser at det ikke er registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk Rødliste for arter 2010 eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 eller verdifulle naturtyper i området. Det er ikke framkommet andre opplysninger i saken som tyder på at det er slike arter eller naturtyper i området. Det er etter departementets oppfatning ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet, nær truet eller verdifullt naturmangfold. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt.

Som følge av at naturmangfold i liten grad berøres at planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet eller verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i §§ 9-12.

 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 stadfester Miljøverndepartementet reguleringsplan for Kvammslia Nedre hytteområde som ble vedtatt av kommunestyret i Oppdal 7. september 2011.

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningslovens § 12-12.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

Med hilsen

 

Bård Vegar Solhjell

   

Kopi:

Oppdal kommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Områdestyret for Sør-Trøndelag og Hedmark

Landbruks- og matdepartementet