Asker kommune - Innsigelse til kommunedelplan for Holmen - Slependen

Departementet godkjenner kommunedelplan for Holmen – Slependen med område 3.NB4 for støyfølsomme bruksformål, og de sentrale deler av Nesbruområdet definert som et avviksområde i henhold til kriteriene i T-1442/12. Selv om området godtas definert som et avviksområde understrekes det at området per i dag ikke oppfyller de kriterier som må være på plass før oppføring av ny bebyggelse for støysensitive formål. Departementet legger til grunn at de kravene som stilles i kommunedelplanen, vil bli fulgt opp i etterfølgende plan- og byggesaker. Innsigelsen fra Statens vegvesen, Region øst tas dermed ikke til følge.

Departementet viser til oversendelse den 13. august 2013 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av innsigelse til sentrumsområdet på Nesbru i kommunedelplan for Holmen – Slependen. Saken er i samsvar med plan- og bygningsloven (2008) § 11-16 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Statens vegvesen har lagt ned innsigelse mot at Asker kommune, ved å definere Nesbru som en avvikssone sentrumsområde/kollektivknutepunkt, åpner for at det kan tillates etablering av nye støyfølsomme bruksformål innenfor område 3.NB4 ved Nesbru. Området ligger i rød sone etter Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/12.

Departementet godkjenner kommunedelplan for Holmen – Slependen med område 3.NB4 for støyfølsomme bruksformål, og de sentrale deler av Nesbruområdet definert som et avviksområde i henhold til kriteriene i T-1442/12.

Selv om området godtas definert som et avviksområde understrekes det at området per i dag ikke oppfyller de kriterier som må være på plass før oppføring av ny bebyggelse for støysensitive formål. Departementet legger til grunn at de kravene som stilles i kommunedelplanen, vil bli fulgt opp i etterfølgende plan- og byggesaker.

Innsigelsen fra Statens vegvesen, Region øst tas dermed ikke til følge.

Bakgrunn for saken

Asker kommunestyre vedtok 29. januar 2013 kommunedelplan for Holmen – Slependen. Dette er en større kommunedelplan basert på Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, der Nesbru er ett av åtte definerte delområder. Kommunedelplanen skal legge til rette for utviklingen av Holmen-Slependenområdet i minimum et 20 års perspektiv. Nesbru er i planforslaget pekt ut som et nærsenterområde, med blandet bolig- og næringsbebyggelse. Et rent næringsområde i de sentrale delene av Nesbruområdet vil etter kommunens syn gi et mindre attraktivt og levende nærsenter, og det vil generere mer biltra­fikk på Fekjan (Fv.153). Vedtaket innebærer at kommunen har valgt å ikke ta til følge Statens vegvesen sin innsigelse. Innsigelsen omfatter kun område 3.NB4 etter at kommunen vedtok å endre område 3.NB5 til et rent næringsformål 3.N5.

Område 3.NB4 grenser i vest mot dagens E18 og er i kommunedelplanen avsatt til kombinert nærings- og boligbebyggelse. Planbestemmelsene åpner for at området kan tillates omdispo­nert til ren boligbebyggelse, og at det innenfor felt 3.NB4, i bebyggelsen inn mot Fekjan (Fv.153), kan tillates forretninger og privat og offentlig service for betjening av nærområdet. Det er forutsatt at utvikling av området skal skje gjennom en reguleringsprosess med konsekvensutredning, hvor støyretningslinjen T-1442/12 og retningslinjene for luftkvalitet T-1520/12 skal legges til grunn.

Statens vegvesen, Region øst (SVRØ) har i brev av 16. mai 2012 reist innsigelse til at Nesbru defineres som et avviksområde (sentrumsområde/kollektivknutepunkt) i henhold til kriteriene definert i T-1442/12, og at det ved det åpnes for støyfølsomme bruksformål innenfor rød sone for støy. SVRØ mener Nesbruområdet oppfyller SSB’s definisjon for sentrums­område, men at det ikke fyller kriteriene T-1442/12 setter til kollektivknutepunkt. Området bør dermed etter SVRØ’s vurdering ikke tillates som avviksområde. Det er Asker kommune som er ansvarlig myndighet for støy, og som kan tillate bebyggelse i støyutsatte områder. SVRØ fremmet innsigelsen begrunnet med sitt ansvar som vegholder for E 18 og sitt nasjonale sektoransvar. Ingen har hatt merknad til SVRØ sin rett til å fremme innsigelse i denne saken.

SVRØ er positive til intensjonene i planen, men mener at usikkerheten rundt fremtidige planer for El8 vil føre til at kommunedelplanen ikke gir den forutsigbarheten Asker kommune ønsker seg. Statens vegvesen er i oppstartsfasen med kommunedelplan for El8 på strekningen. Det er usikkert hvilket alternativ som vil bli vedtatt, og det er også usikkert når utbyggingen vil finne sted. Avviksområdet er knyttet til støy fra Fekjan (Fv.153) , men SVRØ mener at det også må tas hensyn til støy fra eksisterende El8 som vil vare i lang tid fremover. Det kan derfor slik SVRØ vurderer det bli utfordrende å bruke kommunedelplanen som et styringsverktøy i nær fremtid når planen forutsetter ny E18.

Det er stort utbyggingspress i hovedstadsområdet og SVRØ opplever et stort press for å tilsidesette kravene til støy i T-1442/12 i mange kommuner, noe som forventes å øke fremover. Etter SVRØ’s vurdering vil det ikke være mulig å tilrettelegge for et bomiljø som tilfredsstiller kravene om å fremme befolkningens helse på område 3.NB4 ved Nesbru. SVRØ mener at aksept for boliger her vil få negative konsekvenser for ivaretakelse av støy i areal­planleggingen i Oslo og Akershus generelt.

Statens vegvesen, Vegdirektoratet har i brev av 28. oktober 2013 støttet innsigelsen fra SVRØ og anbefalt at den tas til følge. Vegdirektoratet mener at Asker kommunen må ta hensyn til støy fra E18 i planleggingen i lang tid fremover. Det er usikkert når utbygging av E18 vil skje, og det er veldig usikkert i hvilken grad vedtatt løsning vil bedre støyforholdene ved Nesbru. Under denne forutsetningen er det etter Vegdirektoratets oppfatning uakseptabelt å se bort fra støy fra El8 i kommunedelplanen. Videre støtter de SVRØ sin vurdering av at Nesbru ikke kan defineres som et kollektivknutepunkt i henhold til T-1442/12. De mener derfor at det å definere Nesbru som avviksområde vil være i strid med nasjonale mål om reduksjon av antall personer utsatt for støy.

Meklingsmøte ble avholdt 22. april 2013. På meklingsmøtet ble det ikke enighet om en omforent løsning mellom partene, og Asker kommune ba i brev av 5. juli 2013 om at kommunedelplanen ble oversendt departementet for avgjørelse.

Befaring og møte i saken ble avholdt 14. oktober 2013. Tilstede var representanter fra Asker kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen - Region øst og Vegdirektoratet, Miljødirektoratet, grunneier med sin arkitekt og Miljøvern­departementet.

Miljøverndepartementet har etter befaringen mottatt skriftlige uttalelser fra Miljødirektoratet og Samferdselsdepartementet.

Mottatte anbefalinger

Fylkesmannen anbefaler i sin oversendelse av 13. august 2013 ut fra en helhetlig vurdering at innsigelsen fra Statens vegvesen ikke tas til følge.

Miljødirektoratet har i sitt brev av 20. november 2013 pekt på at i tillegg til støy som innsigelsen gjelder omfatter problemstillingen også lokal luft, som har tilsvarende referanse til avviksområder som støy. Det er definert veiledende kriterier for hvilke områder som kan inngå i slike avviksområder. Kriteriene tar utgangspunkt i vedtatte rammer for arealbruk, faktisk eller planlagt tetthet av bosatte og arbeidsplasser, variasjon i tjenestetilbud og kollektivdekning.

Miljødirektoratets vurdering er at slik Nesbruområdet fremstår i dagens situasjon er det vanskelig å tenke seg at en i dette området skal kunne tillate etablering av støyømfintlig bebyggelse. Bakgrunnen for det er en stor miljøbelastning fra E18. Av planbestemmelser til kommunedelplan for Holmen – Slependen-området fremgår imidlertid krav som innebærer at støy og lokale luftproblemer fra E18 skal være tilfredsstillende løst før en utvikling av Nesbruområdet blir aktuelt. Støykilden i området vil da være Fekjan (Fv.153) med redusert trafikk etter at E18 er utbygd. I tillegg er det planlagt god kollektivdekning i form av fire busslinjer forbi området. Med dette bakteppet mener Miljødirektoratet at Nesbruområdet vil kunne utvikles til et sentrumsområde med god kollektivdekning. De presiserer at hver kommune må gjøre en selvstendig vurdering av om og eventuelt hvor avviksområder skal lokaliseres.

Miljødirektoratets konklusjon er at Asker kommune i denne saken følger intensjonen for avviksområder i T-1442/12. De er heller ikke bekymret for at valget av Nesbru som et avviksområde skal skape en presedens i Oslo og Akershus. Hovedutfordringen, slik Miljødirektoratet ser det, er heller den at kommunene i Akershus og Oslo kommune ikke har en strategi om fortetting i sentrumsområder/kollektivknutepunkt, og at dette innebærer utfordringer når det fremmes reguleringsplaner i miljøbelastede områder.

Miljødirektoratets anbefaling er at Statens vegvesen sin innsigelse ikke tas til følge.

Samferdselsdepartementet viser i sitt brev av 2. desember 2013 til Vegdirektoratets brev av 28. oktober 2013. Samferdselsdepartementet mener at Statens vegvesen gjennom sin innsig­else peker på viktige forhold ved planlegging av områder som skal brukes til boligutbygging. Videre vises det til at Fylkesmannen i Oslo og Akershus i denne saken har anbefalt at innsigelsen fra Statens vegvesen ikke tas til følge.

Samferdselsdepartementet anbefaler at Statens vegvesens innsigelse ikke tas til følge. De mener imidlertid at det er viktig å presisere overfor Asker kommune at usikkerhet rundt fremtidige planer for E18 ikke gir den nødvendige forutsigbarheten for området. Det kan derfor ikke ses bort fra støysituasjonen knyttet til E18 ved behandlingen av denne saken.

Departementets vurdering

Denne saken behandles etter plan- og bygningslovens § 11-16. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. Departementet legger i denne saken stor vekt på uttalelsene fra Samferdselsdepartementet og Miljødirektoratet.

T-1442 angir at det i ”sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknute­punkter”, er aktuelt med høy arealutnyttelse av hensynet til samordnet areal- og transportplan­legging. Det kan dermed vurderes å tillate ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. En forutsetning for å bygge i slike områder er at kommunen har angitt grensene for slike områder i kommuneplanens arealdel. Kommunen har utpekt det aktuelle området 3.NB4 som sentrumsområde/kollektivknutepunkt i kommunedelplanen.

Området har i dag en blandet bolig-, kontor- og forretningsbebyggelse med forholdsvis høy arealutnyttelse, og kommunedelplanen legger til rette for en ytterligere fortetting. Området har god bussdekning og fungerer som overgangspunkt mellom dagens busslinjer. Departementet finner på bakgrunn av ovennevnte at Asker kommune følger intensjonen for avviksområder i T-1442/12 i denne aktuelle saken.

For å bygge i avviksområder bør kommunen i følge T-1442/12 stille krav til ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Det er i kommunedelplanen stilt krav om reguleringsplan for alle arbeider/tiltak som krever byggetillatelse. Planbestemmelsene forutsetter at retnings­linjene T-1442/12 (støy) og T-1520/ 12 (luftkvalitet) skal legges til grunn, og det kreves en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer på fasader og uteplass ved etablering av ny bebyggelse til støyfølsomme bruksformål i gul og rød sone. Den støyfaglige utredningen skal foreligge samtidig med reguleringsforslag, eventuelt ved søknad om rammetillatelse i byggesaker. Nødvendige avveininger og avbøtende tiltak skal fastsettes i reguleringsplan og rammetillatelse. For områdene som er definert som avviksområder med sentrumsfunksjon/ kollektivknutepunkt er det i kommunedelplanen gitt detaljerte vilkår som skal oppfylles for etablering av støyfølsomme bruksformål innenfor rød sone.

Som det fremgår av saken er det usikkerhet rundt framtidige planer for E18. Støysitua­sjonen knyttet til E18 er dermed ikke endelig avklart. Det er derfor usikkert om og når område 3.NB4 kan bygges ut med støyfølsomme bruksformål (boliger) i tråd med vilkårene for støy som beskrevet over. Etter departementets syn ivaretar vilkårene usikkerheten knyttet til fremtidige løsninger for E18 og trafikk på Fv.153 Fekjan ved at bestemmelsene forutsetter at dette løses før områdene bygges ut. Departementet viser her til at kommunedelplanen har et 20 års perspektiv. Det legges til grunn at Asker kommune vil følge opp forutsetningene fastsatt for støy og luftkvalitet i planbestemmelsenes § 11 i etterfølgende plan- og byggesaker.

Ut fra en helhetsvurdering finner dermed departementet at kommunedelplanen for Holmen – Slependen kan godkjennes og at videre definering og klargjøring av vilkårene for Nesbru som avviksområde etter T-1442/12 og eventuell utbygging av område 3.NB4 med støyfølsomme bruksformål (boliger) kan følges opp i reguleringsplanarbeidet.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 godkjenner departementet Asker kommunestyre sitt vedtak av 29. januar 2013 om kommunedelplan for Holmen – Slependen med område 3.NB4 og de sentrale deler av Nesbruområdet definert som et avviksområde i henhold til T-1442/12. Departementet legger til grunn at støyhensyn ivaretas i etterfølgende plan- og byggesak i samsvar med kommunedelplanens bestemmelser.

Asker kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

Med hilsen                                                                        

 

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister

 

 

Kopi:

 

 

Asker kommune

Postboks 353

1372

ASKER

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030

OSLO

Statens vegvesen, Region øst

Postboks 1010 Skurva

2605

LILLEHAMMER

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Postboks 8142 Dep

0033

OSLO

Miljødirektoratet

Postboks 5672 Sluppen

7485

TRONDHEIM