Skien kommune – innsigelse til reguleringsplan for del av Borgegrenda

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan (detaljregulering) for del av Borgegrenda i Skien kommune. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed til følge. Utbyggingen av boliger som planen legger opp til vil føre til at nasjonale kulturminneinteresser vil gå tapt. Kommunen og Riksantikvaren bør samarbeide om en endret plan med en mindre utbygging som tar tilstrekkelig hensyn til landskapet og de kulturhistoriske verdiene i området.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev 22. juni 2012, til behandling etter plan- og bygningsloven av 2008 § 12-13 andre ledd.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan (detaljregulering) for del av Borgegrenda i Skien kommune. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed til følge. Utbyggingen av boliger som planen legger opp til vil føre til at nasjonale kulturminneinteresser vil gå tapt. Kommunen og Riksantikvaren bør samarbeide om en endret plan med en mindre utbygging som tar tilstrekkelig hensyn til landskapet og de kulturhistoriske verdiene i området.

Bakgrunn for saken

Forslag til reguleringsplan for del av Borgegrenda ble lagt ut til offentlig ettersyn 31. august 2010. Planen omfatter blant annet byggområde for lavblokker og rekkehus med inntil 36 boliger. Området er vist som byggeområde i kommuneplanens arealdel fra 2007 og reguleringsplan fra 2006.

Fylkeskommunen hadde 18. oktober 2010 visse merknader til planen, men fremmet ikke innsigelse.

Riksantikvaren fremmet 10. november 2010 innsigelse til planen fordi planen ikke sikrer kulturmiljøet ved Borgestad kirke som også omfatter Borgestad gård og Borgestadalléen. Borgestad er et kulturlandskap av nasjonal interesse.  Planen anses i strid med nasjonale kulturminneinteresser. En utbygging i øst for Borgestad kirke vil føre til at de store løvtrærne i området kan forsvinne slik at kirkens historiske omgivelser blir endret og nasjonale kulturminneinteresser går tapt. Riksantikvaren viser til at heller ikke reguleringsplanen fra 2006 ivaretar de kulturhistoriske interessene på en god måte, og mener en utbygging i området som ivaretar de kulturhistoriske interessene bør drøftes av kommunen og kulturminneforvaltningen. Det framgår ellers at planen grenser opp mot Borgestad kirke fra 1907, som er listeført som særlig bevaringsverdig. Statsminister Gunnar Knudsen har preget dette området. Han bodde på Borgestad gård, fikk plantet Borgestadalléen og bygget Borgestad kirke. Hele området bærer preg av store løvtrær som rammer inn landskapet og der trærne er en viktig bakgrunn for Borgestad kirke.

Mekling i saken fant sted 14. september 2011, men det ble ikke oppnådd enighet. Fylkesmannen oppfordret til en videre prosess mellom kommunen og Riksantikvaren for å forsøke å finne en løsning.

Skien bystyre vedtok reguleringsplanen 19. april 2012. Skien kommune oversendte saken til fylkesmannen ved brev 7. mai 2012. Kommunen mener reguleringsplanen tar tilstrekkelig hensyn til Borgestad kirke og dens omgivelser gjennom grøntområder, bestemmelser om bebyggelsens utnyttingsgrad, høyder og utforming, og at det skal tas hensyn til eksisterende vegetasjon. En stor del av vegetasjonen som er synlig fra alléen står på kirkens og Borgestadklinikkens område og vil ikke bli berørt av en utbygging i skråningen bak klinikken. Kommunen mener ny plan tar større hensyn til kirkens omgivelser enn gjeldende reguleringsplan fra 2006 ved at grøntområdene er arrondert annerledes, lavere høyder og mer oppbrutte bygningsvolumer.

Fylkesmannen i Telemark anbefalte i oversendelsesbrevet til departementet 22. juni 2012 at innsigelsen blir tatt til følge. Fylkesmannen mener at det er riktig å tillate videre utbygging innenfor planområdet, men at det også er viktig at utbyggingen skjer på premissene til kulturlandskapet og de historiske omgivelsene i området.

Befaring og tilhørende møte fant sted 20. september 2012. Til stede var representanter fra Skien kommune, Fylkesmannen i Telemark, Telemark fylkeskommune, Riksantikvaren, Arken arkitektkontor og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementets vurdering 

Miljøverndepartementet skal ta stilling til om reguleringsplan (detaljregulering) for del av Borgegrenda i Skien kommune kan stadfestes. Bygging av boliger skal vurderes i forhold til nasjonale kulturminneinteresser.

Saken behandles etter plan- og bygningsloven av 2008. Etter § 5-4 første ledd kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelse til forslag til reguleringsplaner i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning. Etter § 12-13 andre ledd avgjør Miljøverndepartementet om innsigelsen skal tas til følge, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Saken skal i tillegg vurderes etter naturmangfoldloven. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i loven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, og vurderingen skal framgå av vedtaket.

Spørsmålet om Riksantikvaren har innsigelsesrett har blitt tatt særskilt opp med Miljøverndepartementet tidligere. Miljøverndepartementet vurderte dette i brev 2. januar 2012. Departementet kom til at plan- og bygningsloven § 5-5 ikke gir grunnlag for å avvise innsigelsen i denne saken, ettersom Riksantikvaren ikke fikk oversendt saken og mulighet til å fremme innsigelse før offentlig ettersyn.

Hovedspørsmålet i saken er om reguleringsplanen er i strid med nasjonale kulturminneinteresser. Miljøverndepartementet er enig med Riksantikvaren i at det er store nasjonale og regionale verdier knyttet til den listeførte Borgestad kirke og til det fredete gårdsanlegget Borgestad med tilhørende allé og jordbruksmark. Det er ikke mulig å isolere de ulike elementene som kirken, alléen, gårdsanlegget, jordbruksmarken eller enkelttrær fra det større landskapsrommet. I dette landskapet inngår Borgestadklinikken og den delvis vegetasjonskledde åssiden i bakkant av kirken og klinikken. På tross av at Borgestadklinikken ligger rett bak kirken, dominerer denne bygningsmassen lite i landskapet.

Departementet er enig med Skien kommune i at forslag til reguleringsplan isolert sett tar bedre hensyn til kirken og omgivelsene enn tidligere reguleringsplan. Dette fordi den nye planen har lavere høyder og mer oppbrutte bygningsvolumer. Miljøverndepartementet mener likevel at en utbygging i tråd den nye reguleringsplanen vil føre til at området forringes og at nasjonale kulturminneinteresser vil gå tapt.  Utbyggingen vil endre området rundt kirken fra å være et løvskogdominert grønt, nærmest parkmessig landskap, til å bli et byggefelt. Samspillet mellom arkitektur og vegetasjon er en helhet som er intakt, men som vil bli vesentlig forringet dersom planen gjennomføres.

Miljøverndepartementet mener derfor at reguleringsplanen ikke kan stadfestes. Departementet mener, i likhet med fylkesmannen, at det bør være mulig å innpasse noe boligbebyggelse i reguleringsområdet, og samtidig bevare det grønne landskapsrommet i umiddelbar nærhet til Borgestad kirke. Hovedtyngden av utbyggingen bør skje i den sørlige delen av planområdet. Kommunen bør derfor i samarbeid med Riksantikvaren utarbeide endret reguleringsplan for en mindre utbygging som tar tilstrekkelig hensyn til landskapet og de kulturhistoriske verdiene i området.

Det er i tillegg vurdert om planen vil berøre naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 7. Fylkesmannen har uttalt seg om dette i oversendelsesbrevet til departementet 22. juni 2012. Det er vist til høringsuttalelse fra fylkesmannen der det framgår at det i planområdets østre del står et større antall trær, blant annet bøk, ask og eik som bør sikres mot bebyggelse. Fylkesmannen mener det er sannsynlig at det befinner seg minst en hul eik innenfor planområdet, og viser til handlingsplan for eiker. Fylkesmannen påpeker at reguleringsplanen har tatt hensyn til dette ved hensynssone for bevaring av naturmiljø, jfr. forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er etter dette oppfylt. Departementet anser det ikke nødvendig å foreta vurdering etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12, men forutsetter at en ny reguleringsplan med en redusert utbygging i området også vil ivareta naturmangfoldet på en god måte.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd stadfester ikke Miljøverndepartementet Skien bystyre sitt vedtak 19. april 2012 om reguleringsplan (detaljregulering) for del av Borgegrenda.

 

Med hilsen

Bård Vegar Solhjell

 

Kopi:

Skien kommune

Telemark fylkeskommune

Riksantikvaren