Gran kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007 - 2019 - boligområde Ringstad og hytteområde Steinsjøen

Det foreligger uavklarte innsigelser fra Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkes­kommune. Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 2008. Etter § 11-16 andre ledd avgjør Miljøverndepartementet om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Det vises til oversendelse den 29. februar 2012 fra Fylkesmannen i Oppland.

Det foreligger uavklarte innsigelser fra Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkes­kommune. Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 2008. Etter § 11-16 andre ledd avgjør Miljøverndepartementet om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Departementet godkjenner ikke det forslåtte boligområdet ved Ringstad. Det er lagt vekt på hensynet til langsiktig vern av landbruksarealer og at det finnes tilstrekkelig med boligreserver nærmere sentrum ved Gran tettsted. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Oppland er tatt til følge.

 Departementet godkjenner ikke det foreslåtte område for fritidsbebyggelse ved Steinsjøen/Sagvolden. Forslaget innebærer et betydelig inngrep i et regionalt viktig friluftsområde og er i strid med gjeldende klausuleringsbestemmelser for drikkevannskilden til Gran og Lunner kommuner. Vedtaket innebærer at området videreføres som LNFR - område. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune er tatt til følge.

 Bakgrunn

Gran kommunestyre behandlet Gran kommuneplan 2007 -2019 i møtet den 26. mai 2011. Arealdelen ble vedtatt med rettsvirkning, med unntak av boligområde Ringstad og område for fritidsbebyggelse ved Steinsjøen/Sagvolden på grunn av innsigelser.

Boligområde B 25 Ringstad

Området er på ca. 19 dekar hvorav 11 dekar er dyrka mark. Området er en del av et sammenhengende jordbruksareal som er godt egnet til dyrking av fôrkorn og fôrvekster. Arealet er nedklassifisert til B-jord på grunn av arrondering og jordbunnsforhold. De øvrige 8 dekar består blant annet av en bjørkekolle som er et viktig landskapselement og en buffer mellom jordene og eksisterende bebyggelse. Området ligger ca. 2 km nordøst for Gran sentrum, inntil et eksisterende boligfelt.

Fylkesmannen i Oppland fremmet innsigelse til nytt boligområde B 25 på Ringstad fordi det var i strid med nasjonale og regionale føringer for jordvern. Fylkes­mannen viser til at det innenfor kommunedelplan for Gran sentrum er 34 dekar fulldyrka jord som er avklart for boligbygging. I kommuneplanen for øvrig er det store arealreserver for boligbygging som dekker behovet for boligtomter i lang tid framover. Det er blant annet utbyggingsområder på Skjervum som har gangavstand til sentrum. Det er også fortettingspotensial innenfor Ringstadfeltet. Fylkesmannen mener derfor at det er uheldig ut fra jordvernhensyn å frigjøre ytterligere områder for utbygging.

Gran kommune har ikke tatt innsigelsen til følge fordi de ønsker å tenke langsiktig, det vil si 50 år framover. Kommunen vektlegger at området er sentrumsnært, ca. 2 km nordøst for Gran sentrum, med gangavstand til skole, handelssentrum og jernbane­stasjon. Kommunen mener at det er ønskelig med en mer samlet utbygging, ikke utbygging av enkelttomter. Kommunen mener også at området ikke har bra jordbruks­kvalitet.

Forslag til område for fritidsbebyggelse ved Steinsjøen/Sagvolden (H 11)

Området er på ca. 580 dekar og ligger ca. 12 km øst for Gran sentrum. Det er antydet en utbygging av 40-50 hytter. Det er tursti og skiløype gjennom området som ligger nær det særegne kulturmiljøet på Sagvollen. Området ligger innenfor områder som i kommuneplanen er vist som hensynssoner for regionalt viktig friluftsområde og nedslagsfelt for drikkevannsvannkilde.

Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune har fremmet innsigelse til området ut fra nasjonale og regionale føringer om å ivareta hensynet til friluftsliv, strandsonen langs vassdrag, kulturminner og nedslagsfelt for drikkevann. Det vises også til at det innenfor kommuneplanen er avsatt betydelige områder for fritidsbebyggelse.

Oppland fylkeskommune har i brev av 14. november 2011 i forbindelse med oversendelse av saken til departementet uttalt at deres innsigelse er basert på en helhetsvurdering der kulturmiljøet på Sagvolden inngår som ett av flere hensyn. Tilrettelegging for et større område for fritidsbebyggelse ved Steinsjøen, vil ta hull på et område som kommunen i kommuneplanens arealdel betegner som et regionalt viktig friluftslivsområde. Området har til nå vært lite preget av inngrep, og fylkeskommunen mener det er uheldig å legge til rette for utbygging her så lenge det er avsatt et stort nytt område for fritidsbebyggelse på Lygna. En eventuell satsing på utvikling av hytteområdet ved Steinsjøen må sees i sammenheng med satsingen på Lygna.

Gran kommune har ikke tatt innsigelsene til følge. Kommunen mener at en lavstandard utbygging som planlagges ved Steinsjøen uten innlagt vann og strøm, inngår i manges oppfattelse av friluftslivsbegrepet og vil derfor ikke oppfattes som konfliktfylt. Kommunen framhever at utbyggingen vil ha stor betydning for lokalt næringsliv og arbeidsplasser, og framhever at eksisterende veger vil bli benyttet. Dette medfører at vegene vil bli vedlikeholdt, noe som også er viktig for friluftslivsutfart. Kommunen åpner for å trekke byggeområdet lengre vekk fra vassdraget og redusere areal og antall hytter.

Mekling ble gjennomført den 6. oktober 2010, men førte ikke fram for disse områdene.

Fylkesmannen har i sin oversendelse av saken til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsene tas til følge. Fylkesmannen mener at kommunen har gjort et godt arbeid med kommuneplanen, men viser til at kommunen kan vurdere nye byggeområder for boliger ved neste revisjon dersom etterspørselen tilsier behov for dette. Når det gjelder områder for fritidsbebyggelse ved Steinsjøen, viser fylkesmannen til at hovedinn­vendingen fra regionale myndigheter er at forslaget innebærer ny utbygging i et regionalt viktig friluftsområde med urørt preg. En tilpasning av området løser ikke denne utfordringen.

 Møte og befaring ble avholdt 11. juni 2012 med representanter fra Gran kommune,  Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Representanter fra Gran Allmenning og eier for boligtomta deltok også.

 Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i uttalelse av 2. juli 2012 anbefalt at innsigelsen fra fylkesmannen til området Ringstad tas til følge. LMD viser til at det er store tomtereserver nærmere sentrum og at allerede omdisponerte arealer må utnyttes effektivt før nye områder åpnes for utbygging. Selv om arealet er klassifisert som B-jord, er det egnet til dyrking av fôrkorn og fôrvekster.

Riksantikvaren har i uttalelse av 4. juli 2012 støttet innsigelsen fra Oppland fylkes­kommune. Riksantikvaren mener utbygging av et hyttefelt vil kunne svekke opp­levelsen og forståelsen av Sagvolden sin historiske betydning. Trafikken gjennom Sagvolden vil øke og et nytt hyttefelt vil også kunne bli visuelt forstyrrende.

Riksantikvaren har vist til at hyttefeltet vil ligge inntil det særegne kulturmiljøet på Sagvolden som har rot i sagbruksvirksomhet og tømmerdrift. Området består av små skogshytter som er en type industribebyggelse som de siste 50 år har vært brukt som fritidsboliger. Under befaringen 11. juni 2012 ble det nevnt at det er et område med liknende kulturmiljø ved Skjerva ca. 8 km sør for Sagvolden. Begge kulturmiljøene er regulert til spesialområde bevaring.

Riksantikvaren mener at disse kulturmiljøene med gammel skogshusbebyggelse fra tømmer- og sagbruksindustrien er ganske spesielle. Det ble under befaringen opplyst at dette er de to eneste områdene av denne typen i Norge. Riksantikvaren har imidlertid ikke fått dette nærmere dokumentert, men har kjennskap til slike områder fra liknende skogsområder i Hedmark. Om Sagvolden er av nasjonal interesse er vanskelig å avgjøre da riksantikvaren ikke har oversikt over denne typen bebyggelse på nasjonalt plan. Sagvolden er imidlertid uten tvil av vesentlig regional interesse.

 Direktoratet for naturforvaltning (DN) anbefaler i uttalelse 19. oktober 2012 at innsigelsene fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune til området for fritidsboliger tas til følge.

 DN viser til nasjonale forventninger der det framgår at der forventes at fylkeskommunene og kommunene legger til rette for fysisk aktivitet for hele befolkningen, og at friluftslivets arealbehov ivaretas i planleggingen. DN mener at den planlagte utbyggingen ikke er i samsvar med dette fordi hytteområdet vil medføre økt trafikk og forstyrrelser og ta hull på et sammenhengende friluftsområde.

 DN mener videre at utbyggingen ikke er i samsvar med Fylkesdelplan for Hadeland 2004-2015 om ivaretakelse av friluftsområder og vassdragsnære områder. DN mener at Øståsen er et viktig friluftsområde som er godt kjent og godt tilrettelagt for utøvelse av tradisjonelt, naturbasert friluftsliv, og at Sagvollen med sitt særegne kulturmiljø utgjør en viktig attraksjon for brukerne av området. En utbygging av hytteområde ved Steinsjøen vil bidra til å endre områdets karakter. DN mener dette får en negativ effekt for den type friluftsliv som området er kjent for og som det er tilrettelagt for gjennom sti og løypetraseer både vinter og sommer.

Mattilsynet har sendt uttalelse i saken den 22. september 2012. Helse- og omsorgs­departementet bekrefter at de ikke har ytterligere merknader.

Forslag til hytteområde ved Steinsjøen ligger innenfor nedslagsfeltet til supplerings­kilden Skyten. Mattilsynet påpeker at beskyttelsestiltak i tilsigsområdet til en drikke­vannskilde er viktig for å opprettholde god kvalitet. Det framgår av klausulerings­bestemmelsene for vannkilden Grøa og suppleringskilden Skyten at kommunale myndigheter skal begrense hyttebyggingen i Skytens nedbørsfelt. Større hytte­konsentrasjoner tillates ikke. Slik Mattilsynet vurderer saken, er en utbygging av hyttefeltet ved Steinsjøen i strid med gjeldende klau­suleringsbestemmelser. Det foreligger ingen risikovurdering i forhold til disse bestemmelsene. Det er ikke Mattilsynets oppgave å gjøre en slik risikovurdering. De savner derfor en slik vurdering for å kunne gi en mer konkret uttalelse.

Mattilsynet mener at hensynet til drikkevannet må veie tungt og at beskyttelses­tiltakene må respekteres. Dette innebærer å passe godt på de gode råvannskildene og begrense behovet for vannbehandling. Eventuelle tiltak i nedbørsfelt må derfor vurderes nøye med hensyn til mulige negative påvirkninger av vannkilden. Mattilsynet viser også til informasjon fra vannverket om at økt befolkningsvekst på Hadeland tilsier hyppigere innslipp fra suppleringskilden Skyten. Mattilsynet understreker at innbyggerne må sikres rikelig med drikkevann av god kvalitet, også i fremtiden.

Miljøverndepartementets vurderinger

Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 2008.

Miljøverndepartementet skal ta stilling til om forslag til endring i arealbruken kommer i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser.

 Miljøverndepartementet skal også vurdere om planen vil berøre naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 7. Miljøverndepartementet bygger sine vurderinger etter naturmangfoldloven på fylkesmannens notat i saken. Det er etter departementets oppfatning ikke grunn til å tro at tiltakene vil påvirke truet, nær truet eller verdifullt naturmangfold. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende eller tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.

Som følge av at naturmangfoldloven i liten grad berøres av tiltaket og det dermed ikke kan påvises nevneverdige effekter på truet eller verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i naturmang­foldloven §§ 9-12.

Saken skal også vurderes i ut fra vedtatte arealpolitiske føringer.

 Forslag til boligområde ved Ringstad

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011. Det framgår her at regjeringen forventer at kommunene tar hensyn til landbruksarealer og kulturlandskapet, og bidrar til at de nasjonale jordvern­målene nås ved å begrense omdisponering av de mest verdifulle jordressursene og reduserer oppsplitting av viktige arealer. Det vises til at et levende landbruk og en aktiv forvaltning av jordbrukets arealer og kulturlandskap er basert på bærekraftig ressurs­bruk og arealforvaltning, samt at bare tre prosent av arealet i Norge er dyrket. Regjeringens målsetting om å halvere årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene innen 2010 går også fram av brev datert 21. februar 2006 fra Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Den 19. november 2010 ble det sendt ut et nytt felles brev til alle landets kommuner og fylker hvor landbruks- og matministeren og miljøvernministeren understreker kommunenes ansvar for jordvernet.

Forslag til boligområde ved Ringstad er i følge kommunen viktig for å kunne imøtekomme etterspørselen etter boligtomter. Departementet mener at det i saken er viktig å se hen til hva kommunen har av tilgjengelige boligarealer. Det framgår av saken at det foreligger ca. 34 dekar planavklarte byggeområder for boliger innenfor kommunedelplan for Gran sentrum. Områdene nærmere Gran sentrum er planlagt med blokkbebyggelse, men kommunen ønsker også å kunne tilby tett småhusbebyggelse på Ringstad for å kunne få til en mer samlet utbygging.

Departementet mener likevel at områdene som er planavklart bør bygges ut før det legges ut nye boligområder. Det bør også sees nærmere på potensialet for fortetting i eksisterende byggeområder før det legges ut nye områder. Det skal foreligge tungt­veiende samfunnsmessige grunner for å tillate omdisponering av dyrka mark til andre formål enn jordbruk, og alternativer skal vurderes. For kommunen innbærer dette å utnytte eksisterende, godkjente utbyggingsområder, fortette i eksisterende bygge­områder, samt å se etter alternative områder på uproduktive arealer, før man eventuelt foreslår å ta i bruk nye dyrkbare arealer til utbygging. Selv om deler av arealet ikke er dyrkbart, vil en utleggelse av området Ringstad danne en kile inn i et sammen­hengende område med dyrka mark. Denne utbyggingsretningen bør først vurderes når det er et reelt behov, og alternativer til å omdisponere dyrka jord må vurderes.

Departementet mener at det er tilstrekkelig utbyggingsområder som ikke er utnyttet innenfor kommunedelplan for Gran sentrum. Hensyn til landbruksinteressene skal derfor veies tyngst i denne saken. Innsigelsen til boligområdet Ringstad tas dermed til følge.

Forslag til område for fritidsbebyggelse ved Steinsjøen/Sagvolden

Forslaget berører et regionalt viktig friluftsområde. Det er også påpekt at økt trafikk gjennom Sagvolden vil kunne forstyrre opplevelsen av den særegne skogshusbe­byggelsen fra tømmer- og sagbruksindustrien. Verken Direktoratet for naturforvalt­ning eller Riksantikvaren støtter en utbygging av hytter i dette området. Etter departe­mentets syn er prosjektet for stort i et slikt sårbart område. Det er avsatt andre store områder til fritidsbebyggelse i kommuneplanen. Departementet har forståelse for at Gran allmenning også ønsker å utvikle dette området, men prosjektet er ikke tilpasset områdets karakter.

Departementet viser også til at fritidsboligene er foreslått innenfor hensynssone for drikkevannskilde. Kommunens risikoanalyse i forhold til drikkevannskilden er mangelfull. Det framgår av Mattilsynets uttalelse at planforslaget er i strid med gjeldende klausuleringsbestemmelser og at det ikke foreligger noen risikovurdering i forhold til disse bestemmelsene. Departementet viser dette, og mener at hensynet til sikring av drikkevannet må tillegges stor vekt i saken.  

Ut fra en samlet vurdering tar Miljøverndepartementet innsigelsene fra Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune til følge. Dette vedtaket utelukker ikke et framtidig mindre prosjekt som er bedre utredet. En annen lokalisering bør også vurderes.

Vedtak

 I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd tar Miljøverndepartementet innsigelsene fra Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune til følge.

Det foreslåtte boligområdet B 25 ved Ringstad og det foreslåtte område for fritidsbebyggelse H11 ved Stein­sjøen/Sagvolden fastsettes som LNFR - områder i Gran kommuneplan 2007 - 2019.

Miljøverndepartementet legger til grunn at Gran kommune endrer plankartet og bestemmelser i samsvar med dette.

Det vises til reglene i plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd om kunngjøring av vedtatt kommuneplan.

Med hilsen

Bård Vegar Solhjell