Rissa kommune - kommuneplanens arealdel 2010 - 2021 - innsigelse

Departementet godkjenner ikke det forslåtte byggeområde 212 Vangen. Det er lagt vekt på hensynet til langsiktig vern av landbruksarealer, at området er mer enn 2 km fra sentrum og at det finnes nok utbyggingsområder innenfor delplan for Rissa. Vedtaket innebærer at området videreføres som LNF-område. Innsigelsen til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for dette området er tatt til følge. Departementet godkjenner ikke hele det foreslåtte område for fritidsbebyggelse 505 ved Langvassliheia. Oppføring av inntil tre fritidsboliger i planområdet godkjennes og vises som LNF–område for spredt fritidsbebyggelse. Det er lagt vekt på at disse fritidsboligene vil ligge i tilknytning til tre fritidsboliger som alt er oppført og at området er et stykke unna trekkleien for rein. Innsigelsen fra Områdestyret for Reindrift i Nord-Trøndelag er tatt delvis til følge. Departementet godkjenner øvre del av forslag til byggeområde 125 Oldren. Departe¬mentet har lagt vekt på at dette er et lite areal som ligger inntil annen bebyggelse nær sentrumsfunksjoner ved Stadsbygd. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for dette området er delvis tatt til følge.

Det vises til oversendelse den 24. november 2011 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Saken er sendt Miljøverndepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven av 1985 § 20-5 femte ledd. Det foreligger uavklarte innsigelser fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Områdestyret for Reindrift i Nord-Trøndelag.

Departementet godkjenner ikke det forslåtte byggeområde 212 Vangen. Det er lagt vekt på hensynet til langsiktig vern av landbruksarealer, at området er mer enn 2 km fra sentrum og at det finnes nok utbyggingsområder innenfor delplan for Rissa. Vedtaket innebærer at området videreføres som LNF-område. Innsigelsen til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for dette området er tatt til følge.

Departementet godkjenner ikke hele det foreslåtte område for fritidsbebyggelse 505 ved Langvassliheia. Oppføring av inntil tre fritidsboliger i planområdet godkjennes og vises som LNF–område for spredt fritidsbebyggelse. Det er lagt vekt på at disse fritidsboligene vil ligge i tilknytning til tre fritidsboliger som alt er oppført og at området er et stykke unna trekkleien for rein. Innsigelsen fra Områdestyret for Reindrift i Nord-Trøndelag er tatt delvis til følge.

Departementet godkjenner øvre del av forslag til byggeområde 125 Oldren. Departe­mentet har lagt vekt på at dette er et lite areal som ligger inntil annen bebyggelse nær sentrumsfunksjoner ved Stadsbygd. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for dette området er delvis tatt til følge.

Bakgrunn

Rissa kommunestyre behandlet Rissa kommuneplan 2010 -2021 i møtet den 23. september 2010. Arealdelen ble vedtatt med rettsvirkning, med unntak av utbyggings­områdene 125 Oldren, 212 Vangen og 505 Langvassliheia på grunn av innsigelser.

Område 125 Oldren

Området er på ca. 8 dekar og foreslått som byggeområde for boliger. Området består for en stor del av dyrka mark, og karakteriseres av en stor eik midt i øvre del av området.

Fylkeslandbruksstyret fremmet innsigelse i 2009 til foreslått arealbruk fordi området består av dyrka mark av matkornkvalitet. De påpekte at det må foretas en helhetlig gjennomgang av tilgjengelige boligarealer i Stadsbygd sentrum, som grunnlag for en ny vurdering av behovet for å benytte matkornareal til boligformål.

Fylkesmannen har vurdert at omdisponeringen vil skape press mot tilgrensende dyrka mark. Det er behov for langsiktige og klare grenser mellom bebyggelse og jordbruksområdene rundt sentrum. Dette området markerer en utbyggingsretning ut i et større, sammen­hengende jordbruksområde som fylkesmannen mener er uheldig. At det tidligere er gitt dispensasjonen til fradeling endrer på eiendoms­forholdene, men ikke arealformålet som fortsatt er landbruks- natur- og friluftsområde. Ut fra hensyn til nasjonal jordvernpolitikk mener fylkesmannen at området ikke kan godkjennes som byggeområde.

Rissa kommune har ikke tatt innsigelsen til følge fordi de mener at jordvern­myndig­heten allerede har frigitt området da det ble fradelt som boligtomt i 2007/2008. Kommunen mener området er godt egnet til boligbygging med nærhet til utbygd infrastruktur og sentrumsfunksjoner som butikk, skole og bussholdeplass på Stadsbygd. Kommunen viser også til at samtlige regulerte boligområder i Stadsbygd sentrum er utbygd. Stadsbygd sentrum er omkranset av dyrka jord, slik at nye, sentrumsnære boliger må komme i berøring med dyrka mark. Rissa kommune avslo i forbindelse med revisjon av kommuneplanen forslag fra flere grunneiere om boligområder på dyrka fordi de markerte utbyggingsretninger ut i større, sammenhengende jordbruks­områder. Grunnen til at kommunen gikk videre med område 125 Oldren, var at de mente områder alt var tapt som dyrka mark og at det lå inntil allerede utbygde områder både i nord og vest.

Område 212 Vangen (Sundsaunet)

Området er på ca. 14 dekar og består av dyrka mark med grasproduksjon og ligger mer enn 2 km fra Rissa sentrum.

Fylkeslandbruksstyret fremmet innsigelse i 2009 til foreslått arealbruk fordi området består av dyrka mark.

Fylkesmannen mener at det er alternative lokaliseringer som ikke berører verdifull dyrka mark. Fylkesmannen kan heller ikke se noen vurderinger som taler for akkurat den foreslåtte omdisponeringen. Ut fra dette og nasjonal jordvernpolitikk mener derfor fylkesmannen at området må tas ut av planen.

Rissa kommune viser til at Rissa sentrum er omkranset av jordbruksområder og at de øvrige områdene som ikke er bebygd nær sentrum er viktige for rekreasjon og biologisk mangfold. Kvikkleireområder setter også begrensninger for utbygging. 

Kommunen arbeider derfor aktivt for å legge til rette for boligbebyggelse i området Langsand/­Vangen. Det skal blant annet investeres i gang-/sykkelveg mellom dette området og Rissa sentrum og skolene.  Kommunen mener at både topografi, omgivelser og tilrettelegging tilsier at området er godt egnet til boliger og har derfor ikke tatt innsigelsen til følge.

Område for fritidsbebyggelse 505 Langvassliheia

Størrelsen på området er ikke oppgitt i saken, men er anslått til 3-400 dekar. Omfang av fritidsboliger er ikke konkretisert nærmere i kommuneplanen.

Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Nord-Trøndelag er begrunnet i at dette er et meget viktig vinterbeite for rein og at det må holdes fritt for inngrep. Det er relativt lite utbygging her i dag. Områdestyret viser til at det er stort press på reinbeite­arealene på Fosenhalvøya på grunn av foreslåtte vindkraftutbygginger. De mener at situasjonen er dramatisk for samisk næring og kultur. Det er også vist til at antall fritidsboliger ikke er klarlagt og at kommunen ikke har vurdert konsekvensene for reindriften godt nok. Det er derfor umulig for områdestyret å tillate ny hytteutbygging i reinbeiteområdene før vindkraftsakene er avklart. De viser også til at område 505 berører trekk- og flyttlei og er midt i det mest sentrale vinterbeiteområdet. Reinen er særlig utsatt for forstyrrelser om vinteren da den er i næringsmessig ubalanse.

Rissa kommune ønsker å ta reindrifta på alvor og komme i bedre dialog med reindriftsnæringa. Kommunen har imøtekommet åtte av ti innsigelser fra Område­styret, men ønsker å legge til rette for noe hyttebygging. De to gjenstående områdene er alt utbygd med hytter, og dette er en utvidelse. Kommunen ønsker å kunne tilby innbyggerne hyttetomter, og har derfor ikke tatt innsigelsen til følge.

Mekling ble gjennomført den 2. oktober 2009, men førte ikke fram for disse områdene.

Fylkesmannen har i sin oversendelse av saken til Miljøverndepartementet anbefalt at de tre gjenstående innsigelsene tas til følge. Fylkesmannen begrunner anbefalingen med at det er tilstrekkelig tilgjengelig boligareal innenfor delplan Stadsbygd og delplan Rissa i planperioden og at hensynet til jordvernet derfor må veie tyngst.  Fylkesmannen fraråder også området for fritidsbebyggelse ved Langvassliheia på grunn av presset reindrifts­næringa på Fosen er utsatt for.

Møte og befaring ble avholdt 24. mai 2012 med representanter fra Rissa kommune, Områdestyret for reindrift, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Statens Landbruks­forvaltning, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

På befaringen av området Langvassliheia var også representanter fra reindriftsnæringa og en grunneier til stede.

Landbruks- og matdepartementet framhever i brev av 21. juni 2012 at Rissa er en viktig jordbrukskommune og at det er avsatt tilstrekkelig med boligområder i kommuneplanen. Hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer må derfor veie tyngst. Departementet anbefaler derfor at innsigelsene til områdene 125 Oldren og 212 Vangen tas tilfølge. Landbruks- og matdepartementet mener at det kan bygges inntil tre hytter i område 505 Langvasslia og anbefaler at innsigelsen fra Områdestyret for reindrift tas delvis til følge.

Miljøverndepartementets vurderinger

Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 1985.

Miljøverndepartementet skal ta stilling til om forslag til endring i arealbruken kommer i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser.

Miljøverndepartementet skal også vurdere om planen vil berøre naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 7. Miljøverndepartementet bygger sine vurderinger etter naturmangfoldloven på fylkesmannens notat i saken. Kunn­skap om naturmangfold er hentet fra Artsdata­bankens Artskart og Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010 eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte naturtyper, truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011 eller verdifulle naturtyper i området. Det er ikke fram­kommet andre opplysninger i saken som tyder på at det er slike arter eller naturtyper i området. Det er etter departementets oppfatning derfor ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet, nær truet eller verdifullt naturmangfold. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende eller tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.

Som følge av at naturmangfoldloven i liten grad berøres av tiltaket og det dermed ikke kan påvises nevneverdige effekter på truet eller verdifull natur, legger departementet til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i naturmang­foldloven §§ 9-12.

Saken skal også vurderes i forhold til gjeldende arealpolitiske føringer.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011. Det framgår her at regjeringen forventer at kommunene tar hensyn til landbruksarealer og kulturlandskapet, og bidrar til at de nasjonale jordvern­målene nås ved å begrense omdisponering av de mest verdifulle jordressursene og reduserer oppsplitting av viktige arealer.

Rissa kommune framhevet undre befaringen at vedtaket om kampflyplass på Ørlandet fører til flere innflyttere til kommunen. Rissa ligger midt mellom Trondheim og Ørlandet, og er også pendlerkommune til Trondheim. Totalt regner derfor kommunen med en økning på inntil 1000 nye innbyggere i perioden 2010-2021 som følge av kampflybasen. Boligområdene som nå er til vurdering i Miljøvern­departementet, er viktig for kommunen for å kunne tilby nye attraktive boligtomter.

Departementet mener at det i saken er viktig å se hen til hva kommunen har av tilgjengelige boligarealer. Det skal foreligge sterke samfunnsinteresser for at en skal tillate nedbygging av dyrka mark av høy kvalitet.

Det framgår av saken at det foreligger ca 100 dekar planavklarte byggeområder for boliger innenfor kommunedelplan for Rissa. Departementet mener at disse områdene bør bygges ut før det legges ut nye boligområder. Det bør også sees nærmere på potensialet for fortetting nær sentrum før det legges ut nye byggeområder. Det skal foreligge tungtveiende samfunnsmessige begrunnelser for å tillate omdisponering av dyrka mark til andre formål enn jordbruk og alternativer til nedbygginga av dyrka mark skal vurderes. For kommunene innebærer dette å utnytte eksisterende, godkjente utbyggingsområder, fortette i eksisterende byggeområder, samt se etter alternative byggeområder på uproduktive arealer, før man eventuelt foreslår å ta i bruk jordbruksarealer til utbygging. Departementet mener at dette potensialet ikke er utnyttet innenfor kommunedelplan for Rissa.

Foreslått boligområde Vangen består av dyrka mark. Det ligger mer enn to km målt langs vegen fra Rissa sentrum, og det kan derfor ikke argumenteres med at det er sentrumsnært. Innsigelsen til boligområdet Vangen tas derfor til følge.

Foreslått boligområde ved Oldren ligger nær sentrumsfunksjoner. Under befaringen kom det fram at det også her var mulig å øke utnyttelsen av arealene i nærliggende områder. Departementet er enig med fylkesmannen i at det at området er fradelt, ikke endrer arealformålet. Kommunen opplyser at selv om det innenfor delplan Stadsbygd er to boligområder på til sammen 70 dekar som ikke er utbygd, ligger et av disse ca 1,5 km fra sentrum. Det er relativt få tomter i sentrum som ikke er utbygd. Det er også utfordringer med å få realisert byggeområdene da grunneierne ikke ønsker å bygge ut. Det har derfor vært et sterkt ønske fra kommunen om å få realisert dette området. Departementet mener ut fra en samlet vurdering at øvre deler av arealet kan legges ut som byggeområde boliger, forutsatt at området danner en endelig byggegrense mot jordene nedenfor. Det trekkes en grense i forlengelsen av eksisterende gårdstun parallelt med vegen. Arealet nedenfor grensa avsettes til landbruks-, natur- og friluftsområde. Byggearealet vil da bli redusert til ca. 3.0 dekar.

Forslag til område for fritidsbebyggelse ved Langvassliheia (område 505) berører et meget viktig vinterbeite for rein. Det foreligger innsigelse fra Områdestyret for reindrift. På grunn av den samlede belastningen reinbeitene har, mener Områdestyret at det ikke bør åpnes opp for flere fritidsboliger her.

Regjeringen har i flere stortingsmeldinger og proposisjoner vektlagt at det må tas særlig hensyn til reindriftsnæringen. På lang sikt er det en utfordring å sikre reindriftens arealer slik at reindriftens tradisjonelle nomadiske driftsform kan opprettholdes. Inngrep og uro innenfor reinbeiteområdene har de siste årene økt betydelig og ført til varig reduksjon av arealer og økte forstyrrelser for reindriften. I de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging framgår det at regjeringen forventer at reindriftens interesser og behov synliggjøres og ivaretas på en helhetlig måte i arealplanleggingen. For å sikre reindriftsnæringens arealbehov på tvers av kommunegrenser er det nødvendig å se reindriftens arealbehov i et regionalt eller interkommunalt perspektiv.

I følge reineieren som var med på befaringen, er reinen i området sårbar for for­styrrelser da dette er et viktig vinterbeite. Selve trekkleien ligger imidlertid et stykke unna der det foreslås nye fritidsboliger.

I følge Rissa kommune var området i forrige kommuneplanens arealdel fra 1997 avsatt til LNF - sone 2 (spredt bolig- og fritidsbebyggelse kan tillates på visse vilkår). I tillegg var det en bestemmelse om at i områder med gjeldende reguleringsplan eller stadfestet disposisjonsplan, gjaldt dette foran kommuneplanens arealdel.

Disposisjonsplanen, som ble godkjent i medhold av vedtekt i 1973, viser lokaliseringen av seks hytter. Tre av hyttene er bygd. Under befaringen kom det fram at kommunen og grunneierne ønsket å få bygd de tre gjenstående hyttene.

Under befaringen kom det fram at partene mente at dette kunne være en løsning. Landbruks- og matdepartementets tilrådning er også at det kan åpnes opp for inntil tre nye hytter innenfor planområdet. Miljøverndepartementet slutter seg til denne anbefalingen. Departementet legger vekt på at antall fritidsboliger det er snakk om er lavt, ligger et stykke unna trekkleien for rein og vil være avslutning av en eldre disposisjonsplan.

Departementet understreker at området er sårbart for forstyrrelser og viser til at reindrifta er under press, også på grunn av andre inngrep og forstyrrelser enn bygging av fritidsboliger. Det bør derfor ikke åpnes for vinterbrøyting, og det bør settes en maksimal størrelse på fritidsboligene. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift er med dette tatt delvis til følge.

 

Vedtak

Departementet godkjenner ikke det foreslåtte byggeområde 212 Vangen. Området videreføres som LNF-område.

Departementet godkjenner ikke det foreslåtte område for fritidsbebyggelse 505 ved Langvassliheia. Vedtaket innebærer at området videreføres som LNF-område. Imidlertid godkjennes oppføring av inntil tre fritidsboliger i plan­området. Et avgrenset område avsettes som LNF-område for spredt fritids­bebyggelse. Det settes bestemmelser om krav til bruksareal på (T-BRA) på maksimalt 80 kvm og at vinterbrøyting ikke er tillatt fra bommen.

Departementet godkjenner deler av forslag til byggeområde for boliger 125 Oldren. Resten av området vises som LNF-område.

Miljøverndepartementet legger til grunn at Rissa kommune endrer plankart og bestemmelser i samsvar med dette vedtaket.

Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises til reglene i plan- og bygningsloven § 20-5 åttende ledd.

 

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

 

Med hilsen

 

Bård Vegar Solhjell

 

Vedlegg: 

Kart som viser avgrensningen av LNF-område for spredt fritidsbebyggelse ved Langvassliheia.

 

Kopi til:

 

 

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030

OSLO

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Erling Skakkesgate 14

7004

TRONDHEIM

Rissa kommune

Rissa Rådhus

7100

RISSA

Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag

         

7760

SNÅSA