Reguleringsplan for Plogveien 33 i Vestre Toten kommune

Miljøverndepartementet mener det er uheldig å bygge ned den verdifulle forekomsten av slåttemark på eiendommen, men har likevel etter en nærmere vurdering kommet til at departementet ikke vil oppheve eller foreta endringer i reguleringsplan for Plogveien 33 i Vestre Toten kommune.

Reguleringsplan for Plogveien 33 i Vestre Toten kommune

Miljøverndepartementet viser til kommunens brev 27. februar 2012 med uttalelse til brev fra Miljøverndepartementet 19. desember 2011 med foreløpig vurdering av reguleringsplan (detaljregulering) for Plogveien 33 etter plan og bygningsloven § 12-13 tredje ledd. Det vises også til etterfølgende møte med kommunen og fylkesmannen i departementet 13. juni 2012 der saken ble ytterligere belyst og drøftet. Det vises også til tidligere befaring og møte 26. oktober 2011.

Miljøverndepartementet mener det er uheldig å bygge ned den verdifulle forekomsten av slåttemark på eiendommen, men har likevel etter en nærmere vurdering kommet til at departementet ikke vil oppheve eller foreta endringer i reguleringsplan for Plogveien 33 i Vestre Toten kommune.

Utbyggingen etter planen vil beslaglegge et område med en forekomst av slåttemark, som er en utvalgt naturtype av nasjonal interesse. Ut fra hensynet til denne verdifulle forekomsten er det uheldig at området bygges ned. En utbygging vil ødelegge denne verdifulle forekomsten av slåttemark. Imidlertid finnes det flere andre områder med verdifull slåttemark i kommunen, som er enklere å få til skjøtsel av, spesielt området på Stenberg. Vi forutsetter derfor at kommunen, i samarbeid med fylkesmannen, tar et ansvar slik at disse områdene blir bevart og skjøtsel gjennomført i samsvar med forskrift 12. mai 2011 om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven.

Departementet vil likevel oppfordre kommunen til å vurdere om det er grunnlag for å revidere reguleringsplanen for Plogveien 33 med sikte på å ivareta hensynet til den verdifulle slåttemarka på eiendommen. Vi viser i den forbindelse til at det mest verdifulle naturmangfoldet knytter seg til deler av området. 

Med hilsen

Bård Vegar Solhjell

 

Kopi:

Fylkesmannen i Oppland

Oppland fylkeskommune

Direktoratet for naturforvaltning

Nordbohus Gjøvik AS