Sel kommune - innsigelse til kommunedelplan for Ula-Dovre grense

Miljøverndepartementet mener det må tas tilstrekkelig hensyn til villreinens leveområder. Nye hyttetomter ved Kampen og vinterparkering ved Rundhaugene vil føre til en økt belastning på villreinstammen i Rondane som allerede er under stort press. Det samme vil økt størrelse på eksisterende hytter i området føre til. Unntak fra dette er området Vardamorkje på Høvringen, der departementet mener at en økning av hyttestørrelsen ikke vil medføre en økt ferdsel inn i sårbare villreinområder. Departementet mener beltebiltraséen som i dag benyttes mellom Høvringen og Smuksjøseter kan vises som juridisk bindende på plankartet. Dette gjelder både rekreasjons- og næringstransport. Traséen er benyttet i 60 år og departementet mener kjøringen ikke kan antas å ha negative konsekvenser for villreinens nåværende bruk av området.

Miljøverndepartementet viser til brev fra Fylkesmannen i Oppland, datert 18. november 2011, samt møte og befaring i saken 20. september 2012.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 11-16 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse ettersom Fylkesmannen i Oppland har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet mener det må tas tilstrekkelig hensyn til villreinens leveområder. Nye hyttetomter ved Kampen og vinterparkering ved Rundhaugene vil føre til en økt belastning på villreinstammen i Rondane som allerede er under stort press. Det samme vil økt størrelse på eksisterende hytter i området føre til. Unntak fra dette er området Vardamorkje på Høvringen, der departementet mener at en økning av hyttestørrelsen ikke vil medføre en økt ferdsel inn i sårbare villreinområder.

Departementet mener beltebiltraséen som i dag benyttes mellom Høvringen og Smuksjøseter kan vises som juridisk bindende på plankartet. Dette gjelder både rekreasjons- og næringstransport. Traséen er benyttet i 60 år og departementet mener kjøringen ikke kan antas å ha negative konsekvenser for villreinens nåværende bruk av området.

Bakgrunn

Fylkesmannen i Oppland har innsigelse til kommunedelplan for Ula-Dovre grense i Sel kommune. Innsigelsen gjelder 9 nye hyttetomter på Kampen, planbestemmelse om økt grad av utnytting for eksisterende fritidsbebyggelse, ny vinterparkering ved Rundhaugene på Kampen og trasé for beltebil fra Høvringen til Smukksjøseter.

Kommunedelplanen erstatter tidligere kommunedelplan fra 1993. Beltebiltraséen berører Rondane nasjonalpark som ble opprettet i 1962, og utvidet i 2003. Forvaltningsplanen fra 2009 har som mål blant annet å sikre villreinens muligheter til trekk og bruk av leveområdene i Rondane og Dovre. I fylkesdelplan for Rondane fra 2000, finnes konkrete føringer for ivaretakelse av villreinen samt tiltak for å sikre naturverdiene i området. Ny regional plan for Rondane-Sølnkletten ligger nå til endelig avgjørelse i Miljøverndepartementet.

Kommunedelplanen ble forsøkt meklet 18. november 2010, men innsigelsene fra fylkesmannen ble stående, dog med noen mindre endringer. Sel kommune vedtok planen 31. januar 2011, men uten rettsvirkning for områdene med innsigelse.

Fylkesmannen i Oppland ved miljøvernavdelingen har innsigelser til planen. Dette gjelder følgende områder:

Hyttetomter ved Kampen

Innsigelsen er begrunnet med at kommunens planer om ni nye hyttetomter er for dårlig utredet, og at konsekvensutredningen er for lite konkret hva gjelder påvirkning av villreinen og da særlig trekket som går på vestsiden av Rondanemassivet. Det er knyttet bekymring til dette trekket fra villreinfaglig hold, ettersom reinen bruker denne trekkveien mindre enn tidligere. Det pekes også på at utbyggingen på Kampen vil være i strid med gjeldende fylkesdelplan. Fylkesmannen har i ulike sammenhenger uttalt viktigheten av å være restriktiv med nye hytter i området, og begrunnelsen har vært følgene for villreinen ved økt ferdsel fra Kampenområdet.

Planbestemmelse om økt grad av utnytting for eksisterende fritidsbebyggelse

Kommunen ønsker å øke graden av utnytting for fritidsboliger i planområdet til 120 kvm bruksareal for hver hytteeiendom i alle regulerte områder med unntak av to reguleringsplaner. Dette er tatt inn i bestemmelsene til planen, og det ønskes også at det gis en generell tillatelse til bruksareal på 120 kvm for eksisterende fritidseiendommer i uregulerte områder. Det er i dag en planreserve på nesten 200 tomter i godkjente reguleringsplaner. Fylkesmannen mener økt tillatt bruksareal på hytter er et tiltak som øker totalbelastningen for villreinen, ettersom mye av ferdselen fra hyttene skjer i villreinens områder. Større komfort på hyttene vil trolig gi økt bruk og dermed større ferdsel. Det er vist til mangelfull konsekvensutredning av disse virkningene, ettersom antall hytter som omfattes av forslaget ikke er synliggjort og det ikke er vurdert konsekvenser av økt ferdsel inn i villreinens leveområde.

Vinterparkering ved Rundhaugene på Kampen

Det er i dag ikke vinterbrøyting til Kampenområdet og kommunen ønsker å tilrettelegge for vinterparkering ved Rundhaugene, som innebærer at dagens parkering flyttes nærmere Kampen. Fylkesmannen har også tidligere vist til at parkering så nær hyttene vil medføre økt bruk og følgelig mer ferdsel innover mot Peer Gynt-hytta, samt sannsynlighet for flere dagsturister i området. Fylkesmannen mener forslaget er i strid med retningslinjene i gjeldende fylkesdelplan om å unngå tiltak som medfører økt ferdsel inn mot villreinens leveområder, samt retningslinjen om å unngå vinterbrøyting inn mot leveområdet.

Beltebiltrasé fra Høvringen til Smuksjøseter

Kommunen ønsker at dagens beltebiltrasé fra Høvringen til Smuksjøseter skal få juridisk bindende virkning ved at den vises på plankartet. Traséen går delvis innenfor Rondane nasjonalpark. Kjøringen til Smukksjøseter reguleres av flere lovverk, men innsigelsesgrunnlaget fra fylkesmannen er verneforskriften for nasjonalparken. Transporten med beltebilen gjelder både rekreasjons- og næringstransport. Fylkesmannen mener næringstransporten vil kunne foregå uten rekreasjonskjøringen, med hjemmel i verneforskriften og beltebilforskriften. Nasjonalparkstyrets vedtak om å tillate rekreasjonskjøring ble påklaget av fylkesmannen og ble behandlet av Miljøverndepartementet i vedtak av 10. januar 2013, der klagen fra fylkesmannen ikke ble tatt til følge.

Fylkesmannen i Oppland har i sin oversendelse av saken til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsene tas til følge.

Befaring og møte ble avholdt 20. september 2012, med representanter fra Miljøverndepartementet, Fylkesmannen i Oppland, Direktoratet for naturforvaltning, Oppland fylkeskommune, Sel kommune og grunneiere til stede.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i sin faglige uttalelse til saken anbefalt at Miljøverndepartementet tar innsigelsene fra Fylkesmannen i Oppland til følge, med unntak av Vardamorkje, ettersom en endring her ikke vil medføre noen særlig merkbar økning i ferdselsvolum inn mot sårbare områder for villreinen. DN mener en gjennomføring av de andre områdene i planen det er innsigelse til, vil medføre en økt belastning på villreinstammen i Rondane som allerede er under stort press. DN mener videre at de planlagte tiltakene vil være i strid med målet om å sikre villreinen tilstrekkelige leveområder og langsiktige gode livsvilkår. Det pekes særlig på at muligheten til å reetablere trekket mellom den midtre og nordlige delen av leveområdet for villrein i Rondane vil bli svekket ved en gjennomføring av de andre tiltakene fylkesmannen har innsigelse til.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementet skal behandle fire ulike innsigelser til kommunedelplan for Ula-Dovre grense i Sel kommune. Resten av planen er egengodkjent av Sel kommune 31. januar 2011.

Hyttetomter ved Kampen

Kommunen ønsker å legge til rette for 9 nye hyttetomter ved Kampen. Området er i dag et seterområde med flere hytter, og siste reguleringsplan for hytter er fra 1987. Kommunen viser til at tomtene er tenkt plassert i et område med etablert infrastruktur og således innebærer beskjedne inngrep. Det vises også til at villreinen ikke søker ned i dette område vintertid på grunn av store snømengder. Fylkesmannen har tidligere spilt inn at kommunen bør være restriktive med å godkjenne nye hytter i området, og dette er særlig begrunnet med økt ferdsel på veien mot Peer Gynt-hytta og følgene dette har for villreinen.

Miljøverndepartementet viser til fylkesmannens begrunnelse for sin innsigelse om at konsekvensutredningen er for lite konkret når det gjelder virkningene av økt ferdsel i området. Det legges vekt på at villreintrekket mellom Kampen og Peer Gynt-hytta blir mindre brukt enn tidligere, og at dette trolig kan tilskrives økt ferdsel. Departementet viser til NINA-rapport 339 som viser at leveområdet vest for Rondanemassivet er blitt mer fragmentert med årene og at flere av trekkene er opphørt eller betydelig redusert. Villreinbestanden i Rondane består nå av to mer eller mindre isolerte delbestander, noe som er uheldig for målsettingen om å bevare en livskraftig stamme i et langsiktig perspektiv. Departementet viser til at årsakene til denne delingen ikke er vitenskapelig dokumentert ennå, men det er flere faglige begrunnelser for at menneskelig ferdsel er en del av forklaringen. Miljøverndepartementet mener derfor det er grunn til å vise forsiktighet med utbygging av nye hyttetomter i området og tar innsigelsen fra fylkesmannen til følge på dette punktet.

Vinterparkering ved Rundhaugene

Sel kommune mener at reinen ikke trekker ned i Kampenområdet på grunn av store snømengder, og hyttene bør derfor kunne brukes mer på vinterstid. Med en ny vinterparkering oppe ved Rundhaugene, vil bilvegen komme nærmere eksisterende hytter. I dag benyttes scooter fra dagens vinterparkering ca 4 km lenger nede.

Miljøverndepartementet mener en ny vinterparkering ved Rundhaugene vil bidra til både økt ferdsel til hyttene, men også økt dagsturisme inn i områdene mot Peer Gynt-hytta. I gjeldende fylkesdelplan er det retningslinjer om å unngå tiltak som øker ferdselen inn mot villreinens leveområde, samt retningslinjer om å unngå brøyting av veier inn mot de samme områdene. Departementet mener derfor det ikke er riktig å legge opp til en vinterparkering ved Rundhaugene, selv om dette letter tilkomsten til hyttene på Kampen vinterstid.

Planbestemmelse om økt grad av utnytting for eksisterende fritidsbebyggelse

Kommunen ønsker å øke graden av utnytting for fritidsboliger i planområdet, som innebærer en økning i tillatt bruksareal til 120 kvm i allerede regulerte områder, jf planbestemmelsene punkt 1.2 g, tredje kulepunkt. Bestemmelsen gir også en generell tillatelse til bruksareal på 120 kvm for eksisterende fritidseiendommer i uregulerte områder. Sel kommune viser til at hyttene i kommunen er moderate sammenlignet med andre steder i Gudbrandsdalen, og viser til at det i dag er krav til økt komfort av en viss grad. En økt grad av utnytting vil kunne bidra til at flere kan installere kjøkken og bad. Det er i dag en planreserve på ca 200 tomter i godkjente reguleringsplaner.

Miljøverndepartementet mener at det må vises forsiktighet med tiltak som kan øke ferdselen inn i de sårbare villreinområdene. Når det gjelder økt hyttestørrelse og betydningen dette vil ha for økt ferdsel, mener departementet det ikke foreligger nok kunnskap om dette, og konsekvensutredningen til planen på dette punktet viser ikke klart hvilken effekt en slik økning i hyttestørrelsen vil ha for villreinen. Departementet mener det på bakgrunn av dette er vanskelig å ta stilling til en slik økning før det foreligger tilstrekkelig kunnskap.

Miljøverndepartementet mener det likevel kan åpnes for en endring av grad av utnytting i området Vardamorkje ved Høvringen. For reguleringsplan for Vardamorkje er tillatt bruksareal pr tomt satt til 120 kvm og for en del av planen til 100 kvm for enkeltbygg, mens øvrige del har et tillatt bruksareal pr enkeltbygg på 80 kvm. En endring av kommuneplanbestemmelsen slik kommunen ønsker, innebærer at det for dette området blir satt en grense for tillatt bruksareal på 100 kvm for alle enkeltbygg. Høvringen skiller seg fra de andre hytteområdene ved at det er et større utbygd område med eksisterende infrastruktur. En oppgradering av hyttene i dette området vil kunne bidra til å opprettholde eksisterende servicetilbud på Høvringen, som kommunen ser som viktig for å opprettholde turistnæringen. Det er også vist til at kommunen ønsker at flere hytter skal kunne koble seg på felles lokalt avløpsnett. I tillegg mener Miljøverndepartementet at en endring i hyttestørrelsen ikke vil medføre noen særlig grad av økt ferdsel inn i sårbare villreinområder.

Departementet mener det er vanskelig å ta stilling til en generell økning for alle områder før det foreligger mer kunnskap. Innsigelsen fra fylkesmannen tas derfor til følge på dette punktet, med unntak av området Vardamorkje.

Beltebiltrasé fra Høvringen til Smuksjøseter

Dersom en ny trasé skal etableres mener kommunen det må gjøres terrenginngrep for å oppnå kjørbare forhold, noe som er lite ønskelig. Det er særlig vist til at beltebilene på Høvringen har vært en sentral del av tradisjonen og profilen til Høvringen som turistdestinasjon siden 1940-tallet.

Fylkesmannen i Oppland påklaget vedtak om tillatelse til videreføring av dispensasjon for rekreasjonskjøring langs traséen i nasjonalparken. Klagesaken ble avgjort av Miljøverndepartementet 10. januar 2013, hvor søkerne ble gitt dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 til motorferdsel med beltebil langs angitt trasé mellom Høvringen og Smuksjøseter. Departementet la i avgjørelsen vekt på at kjøringen har foregått i samme trasé i over 60 år og at kjøringen ikke antas å ha negative konsekvenser for villreinens nåværende bruk av området. Det er i saken også ansett å være liten konflikt mellom motorferdselen og friluftsinteresser.

Innsigelsen fra fylkesmannen går på at traséen er lagt inn med juridisk bindende virkning på plankartet. Denne innsigelsen må sies å være avklart ved vedtaket i klagesaken. Kommunen forutsettes å vise til vilkårene for beltebilkjøringen i planbestemmelsene.  Fylkesmannens innsigelse er derfor ikke tatt til følge på dette punkt.

 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16, godkjenner Miljøverndepartementet Sel kommunestyre sitt vedtak av 31. januar 2011, kommunedelplan for Ula-Dovre grense, med unntak av nytt hytteområde ved Kampen og vinterparkering ved Rundhaugene. Det tillates at beltebiltrasé til Smuksjøseter legges inn på plankartet slik kommunen ønsker, samt at planbestemmelsene endres for Vardamorkje slik kommunen legger opp til. For den øvrige fritidsbebyggelse godkjennes ikke de foreslåtte endringer for grad av utnytting.

 

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Departementet forutsetter at kommunen endrer planen og planbestemmelsene i tråd med dette vedtaket.

 

Med hilsen

 

Bård Vegar Solhjell

   

 

Kopi:

Direktoratet for naturforvaltning

Oppland fylkeskommune

Sel kommune, 2670 Otta

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, PB 987, 2626 Lillehammer