Farsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Seneger, gnr. 47, bnr. 1

Miljøverndepartementet mener planen strider mot betydelige kulturlandskapsverdier av regional og nasjonal betydning, og at tiltaket vil redusere opplevelsesverdien knyttet til viktige kulturlandskaps- og kulturminneverdier i området. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Vest-Agder og Statens landbruksforvaltning er dermed tatt til følge.

Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen datert 11. november 2011, samt møte og befaring i saken 10. september 2012.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven av 1985 § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannens miljøvernavdeling og Statens landbruksforvaltning hadde innsigelse til planen. Riksantikvaren hadde ikke innsigelse til planen, men har på grunn av en saksbehandlingsfeil hos kulturminneforvaltningen, fått anledning til å komme med en etterfølgende uttalelse til saken datert 10. februar 2012.

Miljøverndepartementet mener planen strider mot betydelige kulturlandskapsverdier av regional og nasjonal betydning, og at tiltaket vil redusere opplevelsesverdien knyttet til viktige kulturlandskaps- og kulturminneverdier i området. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Vest-Agder og Statens landbruksforvaltning er dermed tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Planen legger til rette for bygging av 2 fritidsboliger på gnr. 47, bnr. 1 i Farsund kommune. Det er også lagt til rette for et område med offentlig parkering (ca 30 plasser) og felles parkeringsplass for de to hyttene. Kommunen vedtok planen 8. februar 2011 etter at saken var forsøkt meglet.

Planområdet ligger inntil vernegrensen for Listastrendene landskapsvernområde, og ligger i et område som er en del av et verdifullt kultur- og naturlandskap.

Overordnet plan er kommuneplan for Farsund kommune 2001-2010, som ble godkjent i 1999. Planområdet er i kommuneplanen avsatt til LNF-område med mulighet for spredt utbygging av inntil 3 hytter (område SH1-3). Det er allerede godkjent 2 hytter i området SH1-3. Det er krav om reguleringsplan til den spredte utbyggingen, for å ivareta hensynet til blant annet kulturminner/kulturlandskap, landskap/estetikk og friluftsliv.

Farsund kommune viser til at utbygging i planområdet er i samsvar med kommuneplanen, og at nye hytter ikke vil få en uheldig virkning for kulturlandskapet slik innsigelsesmyndighetene hevder.

Fylkesmannen i Vest-Agder anbefaler i sin oversendelse av saken til departementet at innsigelsene tas til følge, på grunn av planens virkninger for kulturminner og natur- og kulturlandskapshensyn. Fylkesmannen mener også det er en saksbehandlingsfeil at saken ikke er tilstrekkelig utredet i henhold til det kulturminnefaglige, og at dette er en feil som kan ha virket bestemmende for reguleringsvedtakets innhold.

Innsigelse fra fylkesmannens miljøvernavdeling er begrunnet i at planområdet ligger inntil vernegrensen for Listastrendene landskapsvernområde, samt at området er et verdifullt kultur- og naturlandskap. En realisering av planen slik kommunen ønsker vil bryte opp dette landskapet. I tillegg er innsigelsen begrunnet i at området ligger innenfor grensene til et av landets 20 utvalgte kulturlandskap, et prosjekt som Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet har ledet. Dette var begrunnelsen for at Fylkesmannens landbruksforvaltning varslet innsigelse før saken ble sendt over til Statens landbruksforvaltning.

Innsigelse fra Statens landbruksforvaltning (SLF) deler i stor grad vurderingene Fylkesmannen i Vest-Agder har fremsatt. I tillegg vises det til underlagsmaterialet for utvelgelsen av de 20 kulturlandskapene og Miljøverndepartementets brev i forbindelse med vedtak om Lista vindkraftverk. SLF viser også til at kommuneplanen er nærmere 10 år gammel, og at det ikke bør vedtas enkeltstående reguleringsplaner innenfor området med betydelige kulturminneverdier før kommuneplanen er rullert.

Riksantikvaren kom med en faglig uttalelse i saken 10. februar 2012. Det vises her til at det på Vest-Lista er registrert svært mange automatisk fredete kulturminner, og at området er plukket ut som ett av 20 utvalgte kulturlandskap i Norge. Dette synliggjør viktigheten av området kulturminnehistorisk sett. Riksantikvaren viser til at det ligger flere gravrøyser godt synlige i terrenget, i planområdets nærområde.

Riksantikvaren fremhever at automatisk fredete kulturminner er de viktigste kildene til landets tidlige historie, og det er et nasjonalt mål å ta vare på flest mulig av disse kulturminnene i sine naturlige omgivelser. Ved at områdene rundt disse kulturminnene blir bygget ned, brytes sammenhengen mellom dem ned, og opplevelsesverdien svekkes.

Riksantikvaren peker på at røysene på Seneger er en viktig del av et større område med kulturminner på Vest-Lista. Det er disse kulturhistoriske sporene i landskapet, frembrakt av flere tusen år med bosetting og jordbruk i området, som er forsøkt vernet gjennom landskapets status som et utvalgt kulturlandskap i jordbruket.

Møte og befaring i saken ble avholdt 10. september 2012 med representanter fra Miljøverndepartementet, Riksantikvaren, Farsund kommune, Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune, Stortinget og representanter fra grunneier til stede.

Miljøverndepartementets vurdering

Det er fremmet to innsigelser til planen, fra Fylkesmannen i Vest-Agder og Statens landbruksforvaltning. Vest-Agder fylkeskommune hadde opprinnelig innsigelse til planen fordi utbyggingen kom i konflikt med en fredet gravrøys på området. Innsigelsen ble imidlertid senere trukket. Det følger av forskrift om ansvarsfordeling etter kulturminneloven av 1979, at dersom fylkeskommunen ikke fremmer innsigelse til saker der automatisk fredete kulturminner er truet, skal saken sendes Riksantikvaren. Dette ble ved en feil ikke gjort i denne saken. I saksdokumentene er det vist til at Riksantikvaren er forespurt forut for meklingen om videre prosedyre i saken. Det ble da vist til at de ønsket at Miljøverndepartementet skulle stadfeste planen på vanlig måte og at de fikk uttale seg til dispensasjonsspørsmålet i etterkant. Miljøverndepartementet ba Riksantikvaren ta stilling til de kulturminnefaglige spørsmålene i saken ved brev av

7. desember 2011. Uttalelsen fra Riksantikvaren forelå 10. februar 2012.

Innsigelsene fra Fylkesmannen i Vest-Agder og Statens landbruksforvaltning knytter seg til planens nærhet til landskapsvernområdet, samt at planområdet ligger innenfor et utvalgt kulturlandskap. Selv om kulturminnemyndighetene altså ikke formelt har innsigelse til planen, er Riksantikvarens vurdering om at planens virkning på kulturlandskaps- og kulturminneverdier er uakseptabel, et faglig innspill til planen.

Kommuneplanen gir adgang til etablering av totalt 3 hytter innenfor område SH1-3, og det er i dag utbygd 2 hytter innenfor dette området. En plassering av spredte hytter i et LNF-område, skal skje på bakgrunn av en nærmere vurdering av fagmyndighetene. I tillegg kommer her det momentet at kommuneplanen er over 10 år gammel, og den burde vært rullert. 

Både fylkesmannen og Statens landbruksforvaltning viser i sine innsigelser til at hele planen ligger innenfor et av de 20 utvalgte kulturlandskapene i landet. Området er altså valgt ut på grunn av sine spesielle natur- og kulturlandskapsverdier. Hensynet bak utvelgelsen av disse områdene var regjeringens ønske om å øke bevisstheten om landskapets betydning i kommunal og regional planlegging og utvikling, jf. Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007)Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand.

Selve plasseringen av hyttene er gjort på en skånsom måte i terrenget, slik at de vil være lite synlige fra sjøen og strandsonen. Miljøverndepartementet vurderer imidlertid lokaliseringen, i et natur- og beitelandskap uten direkte tilknytning til eksisterende bygningsmiljø, som svært uheldig. Det er i dag et bolighus 80-90 meter fra planområdet. De planlagte hyttene er tenkt plassert på vestsiden av veien ned mot Snekkestø. Dette området er i dag ubebygd. En utbygging som planlagt vil redusere opplevelsesverdien av kulturlandskapet og av de nasjonalt viktige kulturminnene i nærområdet samt stride mot intensjonene bak utvelgelsen av området som et utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Det vises i denne sammenheng til en tidligere avgjørelse fra Miljøvern­departementet i 2009, som gjaldt innsigelse til et hyttefelt på Flåten på Hervoll rett sør for planen som nå er til behandling. I saken fra 2009 konkluderte vi blant annet med at reguleringsplanen ville gi uakseptable inngrep i det nasjonalt utvalgte kulturlandskapet.

Miljøverndepartementet mener at det aktuelle området der hyttene er planlagt ligger i et nasjonalt viktig kulturminne-, natur- og kulturlandskap, og det er viktig at verdiene knyttet til et slikt landskap blir bevart. Departementet viser til at planen er over ti år gammel og bør rulleres slik at den gir en oppdatert avklaring av arealbruken. Selv om kommuneplanen åpner for en utbygging av tre hytter innenfor området, må den detaljerte plasseringen avklares i reguleringsplan. Departementet mener det bør finnes andre plasseringer av hyttene innenfor området avmerket i kommuneplanen. Innsigelsene er etter dette således tatt til følge.

 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven (1985) § 27-2 nr.2, godkjenner ikke Miljøverndepartementet Farsund kommune sitt vedtak av 8. februar 2011 om reguleringsplan for Seneger, gnr 47, bnr 1.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

Med hilsen

 

Bård Vegar Solhjell

  

Kopi:

Riksantikvaren

Farsund kommune

Vest-Agder fylkeskommune

Statens landbruksforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning

Landbruks- og matdepartementet