2009

 • Strand kommune - innsigelse til reguleringsplan for ny barnehage på Tau

  I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 stadfester ikke Miljøvern-departementet Strand kommunestyre sitt vedtak av 11. juni 2008. Innsigelsen fra Riksantikvaren er dermed tatt til følge. Miljøverndepartementet tilrår at kulturminnemyndighetene og kommunen arbeider videre med en revidert plan med sikte på å innpasse en barnehage i området som tar vare på hensynet til landskap og kulturminneverdier.

 • Stryn kommune – Motsegn til Kommunedelplan for kystsona (kystsoneplan)

  Miljøverndepartementet godkjenner Kommunedelplan for kystsona i Stryn kommune, under føresetnad av at låssettingsplass i Svarstadvika blir tatt inn i planen. Låssettingsplassen er svært viktig for framtidig brislingfiske, og blir derfor rekna å vere nasjonalt viktig. Motsegna frå Fiskeridirektoratet tas til følgje.

 • Røyrvik kommune – innsigelse til reguleringsplan for Namsvatnet for ny dam og tilhørende anlegg (reindrift)

  Miljøverndepartementet har lagt avgjørende vekt på den samfunnsmessige betydningen av å få oppgradert damanlegg og bygging av ny anleggsvei ved Namsvatnet. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Nord- Trøndelag tas derfor ikke til følge.

 • Farsund kommune – innsigelse til reguleringsplan for Flåten hyttefelt på Hervoll

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Flåten i Farsund kommune. Departementet mener plasseringen av tre hytter slik de er vist i planen ikke er forenlig med nye nasjonale føringer for arealbruk og landskapstilpasning i området. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed til følge.

 • Bergen kommune - klage over avvisningsvedtak på søknad om samtykke til IKEA på Nyborg i Åsane

  Miljøverndepartementet opprettholder Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sitt vedtak om å avvise søknad om samtykke. Miljøverndepartementet er i likhet med fylkesmannen i noe tvil om hvordan fylkesdelplanen med retningslinjer er å forstå i forhold til det omsøkte tiltaket. Departementet er enig med fylkesmannen i at plasseringen er problematisk i forhold til kjøpesenter-bestemmelsens formål.

 • Stranda kommune – motsegn til reguleringsplan for del av Stranda sentrum - djupvasskai

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for del av Stranda sentrum – djupvasskai. Departementet finn etter endring av dei Tekniske føresegnene 4. september 2009 ikkje lenger grunn til å gå mot ei slik kai ut frå tryggleiks-omsyn.

 • Narvik kommune - innsigelse til reguleringsplan for Herjangsfjellet, del av GNR3 BNR5 og BNR9

  Miljøverndepartementet stadfester ikke kommunens vedtak om reguleringsplan for Herjangsfjellet. Innsigelsen er med dette tatt til følge. Miljøverndepartementet legger i avgjørelsen vekt på at området er opplyst å være et viktig reinbeiteområde, og at hyttebygging i området vil kunne ha negative konsekvenser for reindriften. Departementet legger også vekt på reindriftens behov for forutsigbarhet og langsiktige arealavklaringer. Det vises til at reguleringsplanen er i strid med kommuneplanens arealdel, og at kommunen bør foreta en samlet vurdering av behovet for hyttebygging og forholdet til reindriftens interesser gjennom ny oversiktsplanlegging.

 • Røros kommune – innsigelse til reguleringsplan for Jervbekkhammeren hyttefelt (reindrift)

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Jervbekkhammeren hyttefelt i Røros kommune fordi planen er i konflikt med viktige reindriftsinteresser. Utvidelse av eksisterende hyttefelt vil vanskeliggjøre reindriften i området. Departementet aksepterer fortetting med inntil 10 hytter innenfor det eksisterende hyttefeltet. Innsigelsen fra reindriften tas dermed delvis til følge.

 • Sund kommune, Hordaland. Reguleringsplan for Skaganeset Industri- og hamneområde. Motsegn frå Riksantikvaren

  Miljøverndepartementet tek til følgje motsegn frå Riksantikvaren til reguler-ingsplan for Skaganeset Industri- og hamneområde i Sund kommune. Departementet legg vekt på omsynet til dei nasjonale kulturminneinteressene knytt til Kvalvågen og Skaganeset som landskapsformasjonar med nær samanheng med kvalfangsthistoria på staden. Sund kommune blir oppmoda til å utarbeide ny plan og reguleringsføresegner.

 • Stranda kommune - motsegn til reguleringsplan for del av Hellesylt sentrum - djupvasskai

  Miljøverndepartementet finn ikkje grunn til å stadfeste reguleringsplanen for djupvasskai på Hellesylt slik den no ligg føre. Dette mellom anna av omsyn til nærleiken til Korsbrekke naturreservat, men og ut frå opplysningane frå Stranda kommune om at det vert fremma eit nytt forslag til djupvasskai som vil ta større omsyn til nemnde naturreservat.

 • Tvedestrand kommune – innsigelse til reguleringsplan for Ulevåg

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for Ulevåg. Departementet har lagt vekt på funn av den fredede og sterkt truede sommerfuglarten klippeblåvinge i tilknytning til planområdet, og at området har elementer som kan være avgjørende for klippeblåvingens krav til økologisk funksjonsområde. Det må gjennomføres en kartlegging og utredning av bestanden i Tvedestrand, som grunnlag for ny vurdering av eventuell utbygging i området.

 • Porsgrunn kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007-2020

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke Porsgrunn kommunestyres vedtak av 6.11.2008 når det gjelder utbyggingsområdene på Bjørkøya. Departementets vedtak medfører at innsigelsen fra Fylkesmannen i Telemark tas til følge. Departementet mener at det vil være mulig å omdisponere deler av øya til kombinert formål for næring, fritidsboliger, friluftsområder og småbåthavner, uten at hensynene bak strandsonevernet blir skadelidende. Departementet tilrår at avgrensing og arealformål for en eventuell utbygging avklares gjennom områderegulering i samarbeid med Fylkesmannen i Telemark. I planen må det legges særlig vekt på hensynet til landskap og strandsonen.

 • Ski kommuneplan - innsigelse til utvidelse av næringsområde.

  Departementet ser utfordringen Ski kommune har med å finne ekspansjonsarealer som ikke berører dyrket mark eller markagrensa, men viser til at det i gjeldende kommuneplan er arealer til næringsutvikling som ikke er utnyttet. Departementet kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner for at jordvernhensynet skal måtte vike for næringsområdet ved Ski næringspark og innsigelsen tas derfor til følge.

 • Kragerø kommune – Innsigelse til kommuneplanens arealdel 2008-2020

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke Kragerø kommunestyres vedtak av 6.11.2008 når det gjelder bestemmelser om eksisterende spredt boligbebyggelse § 2.1 og spredt fritidsbebyggelse § 2.2 innenfor 200-metersbeltet definert som strandsone. Kragerø kommune utgjør del av den mest attraktive strandsonen i Norge. Bestemmelser til kommuneplanen om spredt utbygging må differensieres områdevis, og ikke gis som en generell bestemmelse for hele kommunen.

 • Sør-Aurdal kommune - innsigelse til reguleringsplan for Brattrudsetrene

  Miljøverndepartementet stadfester ikke Sør-Aurdal kommunes vedtak om reguleringsplan for Brattrudsetrene. Det legges vekt på at kommuneplanens arealdel er fra 1991 og under revisjon. Miljøverndepartementet mener reguleringsplanen bør omfatte flere grunneiendommer, slik at det vises en mer samlet løsning for infrastrukturen i område U5. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Oppland tas derfor til følge.

 • Oslo kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Rv. 191 Nedre Kalbakkvei, Strømsveien - Alfasetveien og Strømsveien ved Nedre Kalbakkvei.

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Rv.191 Nedre Kalbakkvei, Strømsveien - Alfasetveien og Strømsveien ved Nedre Kalbakkvei, Oslo kommune. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst er dermed ikke tatt til følge. Miljøverndepartementet vedtar planen med angivelse av støy-skjerm som på foreliggende plankart alternativ 2, datert 07.03.2007, sist revidert 19.09.2007, og tilhørende bestemmelser.

 • Rømskog kommune - innsigelse til kommuneplan for Rømskog 2008-2019 - Boligområde Bøhaget

  Miljøverndepartementet finner ikke å kunne godkjenne boligområdet Bøhaget. Reguleringsområdet er en del av et verdifullt landskapsbilde langs Rømsjøen, og anses å ha stor betydning for utøvelse av friluftsinteresser. Innsigelser fra Fylkesmannen i Østfold og fylkeslandbruksstyret tas derfor til følge, jf. plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd.

 • Innsigelse til kommunedelplan for Vågåmo

  Miljøverndepartementet godkjenner kommunedelplan for Vågåmo, med unntak av deler av område E16 (Brumoen). Departementet har lagt vekt på at deler av det planlagte næringsområdet E16 har så viktige kulturhistoriske verdier at landskapsrommet i tilknytning til husmannsplassen må sikres. Innsigelsen fra Riksantikvaren er således tatt til følge. Den resterende delen av E16 kan etter departementets syn omdisponeres til næringsformål, og innsigelsen fra Statens landbruksforvaltning er tatt delvis til følge. Departementet mener det bør kunne godkjennes en hotellutbygging på Klonesodden i tråd med kommunens planer, slik at det kan åpnes for videre utviklingsmuligheter i Vågå. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Oppland tas således ikke til følge.

 • Innsigelse til reguleringsplan for nytt skipsverft med tilførselsvei i Hansvågen, Kvam herad

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplanen for nytt skipsverft i Hansvågen med tilførselsvei (veialternativ A). Innsigelsene fra Fylkesmannen, Riksantikvaren og Statens landbruksforvaltning er med dette ikke tatt til følge. Dersom byggearbeidene for skipsverftet ikke er påbegynt innen fem år forutsetter departementet at kommunen setter i gang en prosess for tilbakeføring av området til landbruks-, natur- og friluftsområde.

 • Os kommune - innsigelse til reguleringsplan for Mørkevågen

  Miljøverndepartementet finner ikke å kunne stadfeste kommunens reguleringsvedtak. Departementet ønsker ikke at strandsonen videreutvikles med denne typen naust. Det anses uheldig å akseptere slike bygg, med stor grunnflate og høyde på to fulle etasjer lenge dette ikke er begrunnet ut fra konkrete behov. De planlagte naustene skal brukes til lagerplass for småbåt og utstyr, og naustenes størrelse må derfor reduseres vesentlig. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Hordaland tas således til følge.

 • Oslo kommune - innsigelse til reguleringsplan for Gamle Strømsvei 2

  Miljøverndepartementet stadfester ikke kommunens vedtak om reguleringsplan for Gamle Strømsvei 2. Miljøverndepartementet legger i avgjørelsen vekt på at den planlagte utbyggingen ikke er i samsvar med de nasjonale retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging, og det bør derfor etter departementets vurdering ikke etableres nye boliger på eiendommen. Departementet mener det vil være uheldig å åpne for nye boliger i dette området, som er nært opp til E6 og Karihaugveien. E6 er en av de største kildene til støy- og luftforurensning i Groruddalen. Innsigelsen er med dette tatt til følge.

 • Vardø kommune - innsigelse til luftvarslingsradar på Grøhøgda

  Miljøverndepartementet har lagt vekt på at saken berører betydelige områder med inngrepsfri natur (INON), men mener likevel at den samfunnsmessige betydningen av å etablere en ny luftvarslingsradar er så viktig i denne saken at planen bør stadfestes. Fylkesmannens innsigelse tas derfor ikke til følge.

 • Innsigelse til kommunedelplan for E16 på strekningen Bjørum - Skaret i Bærum kommune

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke kommunedelplan for E16 i Bærum kommune med alternativ F1 på strekningen Bjørum – Avtjerna og alternativ B2 på strekningen Avtjerna – Skaret. Innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret, Statens vegvesen og fylkesmannens miljøvernavdeling er dermed delvis tatt til følge. Miljøverndepartementet fastsetter at alternativ R1.2 med nærmere omtalte tiltak skal legges til grunn på strekningen Bjørum – Avtjerna og alternativ G2-mellomlang på strekningen Avtjerna – Skaret.

 • Ulstein kommune - reguleringsplan Ertesvåg, Dimnøya

  De trafikkmessige konsekvenser anses ikke å være av slik karakter at de er til hinder for en godkjenning av reguleringsplanen. Statens vegvesen har trukket sin innsigelse, og Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan Ertesvåg, Dimnøya, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2.

 • Larvik kommuneplan 2007 - 2019 - Område B83 Nordrumåsen - innsigelser

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke boligområdet B83 på Nordrumåsen i kommuneplan for Larvik kommune 2007-2019. Området bryter med flere viktige nasjonale føringer i forhold til barn og unges interesser, samordnet areal- og transportplanlegging og bevaring av landbrukets produksjonsarealer. Utbygging av området er også i konflikt med hensynet til Lågendalen som kulturlandskap og dets fredede kulturminner og verdifulle kulturmiljøer. Innsigelsene fra fylkesmannens miljøvernavdeling, fylkeslandbruksstyret, Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen Region sør er dermed tatt til følge.

 • Rauma kommune – innsigelse til reguleringsplan for Holm hyttefelt og småbåthavn

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Holm hyttefelt og småbåthavn i Rauma kommune. Departementet mener utbyggingen vil innebære en kryssing av riksvegen som ikke er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig, og tar derfor innsigelsen fra Statens vegvesen til følge.

 • Nesodden kommune- innsigelse til arealendring fra LNF til byggeområde bolig i kommuneplanen, område A9-01-04, Tangen Nedre Movei (strandsone)

  Miljøverndepartementet finner å kunne godkjenne kommuneplanen for område A9-01-04 med endring til Byggeområde for bolig. Departementet legger vekt på at hensynene bak strandsonevernet i denne saken ikke blir skadelidende. Miljøverndepartementet finner at en omdisponering av området ikke i vesentlig grad vil komme i konflikt med regionale eller nasjonale interesser knyttet til strandsone, landskap, eller friluftsliv. En omdisponering forutsetter at det stilles strenge krav til utforming og plassering av bebyggelse i reguleringsplan. Innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling er dermed ikke tatt til følge.

 • Ål kommune- innsigelse til reguleringsplan for Breablikk-Votndalen

  Miljøverndepartementet stadfester kommunens vedtak om reguleringsplan for Breablikk. Miljøverndepartementet legger i avgjørelsen vekt på at fritidsbebyggelsen vil ligge i tilknytning til alpinanlegget og hotellet og at det ikke foreligger landskapsverdier av nasjonal eller regional verdi. Når det gjelder innsigelsen fra Statens vegvesen legges det inn rekkefølgebestemmelser om planskilt kryssing av fylkesveien, i samsvar med vegvesenets krav. Innsigelsene er med dette delvis tatt til følge.

 • Farsund kommune - innsigelse til Lista vindkraftanlegg

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplanen for Lista vindkraftanlegg i Farsund kommune. Innsigelsene fra Fylkes¬mannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune tas ikke til følge.

 • Innsigelse til reguleringsplan for golfbane på Randgård, Lillehammer kommune

  Miljøverndepartementet finner ikke å kunne stadfeste kommunens vedtak. Departementet legger avgjørende vekt på hensynet til et langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer. Randgårdsjordene er jordbruksareal av høy kvalitet egnet for matkornproduksjon, og inngår i et sammenhengende jordbruksareal. En oppsplitting av dette arealet vil kunne legge press på omkringliggende områder over tid og øke faren for nedbygging. Innsigelsene er med dette tatt til følge.

 • Skaun kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet tar innsigelsene fra Statens landbruksforvaltning til næringsområdene på Blækkøya og Kleiva i kommunedelplan for Børsa til følge. Innsigelsene fra Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag til boligområdene Jyssand nord i kommunedelplan Børsa, boligområde Viggjahåggon i kommunedelplan Viggja og boligområde Snøfugllia i Buvika tas også til følge. Innsigelsene er begrunnet i den nasjonale jordvernpolitikken. Miljøverndepartementet tar videre innsigelsen fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til småbåthavn i Buvika til følge med bakgrunn i områdets verdi for fuglelivet.

 • Karmøy kommune - innsigelse til reguleringsplan for området mellom Stolsåna og Ferkingstad havn, gnr. 22 bnr. 2 og 24 (strandsone)

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for område mellom Stolsåna og Ferkingstad havn slik det er vedtatt av Karmøy kommunestyre. Departementet mener at et boligområde på 2, 6 daa i det foreslåtte friområdet vil ha uheldige konsekvenser for interessene knyttet til strandsonen, landskap, vassdrag og friluftsliv. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland tas derfor til følge. Departementet kan imidlertid akseptere regulering av et mindre boligområde på 0,7 daa tilsvarende det av kommunen fremsatte kompromissforslag med noen justeringer.

 • Karmøy kommune - innsigelse til reguleringsplan for Nyhavn, del av gnr 65 bnr 1 og 13 (strandsone)

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Nyhavn, del av gnr 65, bnr. 1 og 13 – Karmøy kommune. Miljøverndepartementet mener at en regulering til boliger i dette området er i strid med gjeldende strandsone-politikk og vil svekke allmennhetens tilgang til strandsonen. Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling til følge.

 • Gol kommune - kommunedelplan for Gol tettsted - innsigelse

  Miljøverndepartementet godkjenner Gol kommunestyres vedtak i møte den 11.des. 2007 om kommunedelplan for Gol tettsted. Innsigelsen fra Statens vegvesen tas dermed ikke til følge. Miljøverndepartementet fastsetter at det kan etableres et nytt kryss (rundkjøring) ved Storøyne mellom rv.7 og ny veg fra Gol sentrum over Storøyne. Det skal utarbeides reguleringsplan der endelig utforming, mv. detaljeres jf. gjeldende vegnormal.

 • Jondal kommune - motsegn til endring av reguleringsplan for Kvernuri - ny avkjørsel til steinbrot

  Miljøverndepartementet tek ikkje til følgje motsegn frå Statens vegvesen Region vest til reguleringsendring med ny avkjørsel til rv.550, knytt til framtidig steinbrot i område ST6 i gjeldande reguleringsplan for Kvernuri. Departementet finn ikkje at det er grunnlag for å ta motsegna til følgje, gitt at naudsynte sikringstiltak blir gjennomført og følgt opp i samsvar med regelverket knytt til plan- og bygningslova, veglova og bergverkslova.

 • Skånland kommune - innsigelse til reguleringsplan for Marskarbakk hyttefelt, gnr. 72 bnr. 2.

  I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 stadfester Miljøvern-departementet Skånland kommunes vedtak av 15.mars 2007 og 2. februar 2008 om reguleringsplan for Marskarbakk hyttefelt med tilhørende reguleringsbestemmelser. Det forutsettes at omhandlede hyttefelt blir inngjerdet.

 • Hurum kommune – innsigelse til reguleringsplan for Verpen(strandsone)

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for endring av del av reguleringsplan for Verpen i Hurum kommune. Departementet mener de tiltakene fylkesmannen har innsigelser til ikke er i samsvar med nasjonal strandsonepolitikk, og tar derfor innsigelsene til følge.

 • Hå kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ogna camping

  Miljøverndepartementet mener reguleringsplanen ikke tar tilstrekkelig hensyn til det særpregede og sårbare landskapet og de nasjonale verdiene knyttet til Jærstrendene landskaps¬vernområde. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Jernbaneverket tas derfor til følge.

 • Drammen kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007-2018 – vurdering av støysoneavgrensning

  Miljøverndepartementet tar til følge innsigelse fra fylkesmannens miljøvernavdeling når det gjelder avgrensning av geografiske områder med generelle avvik fra støyretningslinjen i kommuneplan for Drammen 2007-2018. Det vil være i strid med nasjonalt mål om reduksjon i støyplager å godkjenne en areal¬bruk som åpner for generelle avvik over så store deler av byggeområdene som kommuneplanen legger opp til. Departementet viser til at det kan åpnes for avvik i konkrete saker gjennom reguleringsplanleggingen. Departementets vedtak innebærer at støysoneavgrensingen for generelle avvik i kommuneplanen må justeres i henhold til miljøvernavdelingens forslag.

 • Bjugn kommune - innsigelse til reguleringsplan for Lysøysund opplevelse (reiseliv/hytter – strandsone/landskap)

  I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester Miljøverndepartementet Bjugn kommunestyres vedtak av 20.05.08 om reguleringsplan for Lysøya Opplevelse, men med følgende tilføyelse i planbestemmelsene § 2.3: Det er forbud mot oppføring av flaggstang, portaler eller andre frittstående innretninger utenom bygningene. Departementets vedtak innebærer at innsigelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ikke er tatt til følge.

 • Lom kommune – innsigelse til reguleringsplan for Galdhøpiggen sommerskisenter

  I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 andre ledd, stadfester Miljøverndepartementet Lom kommune sitt vedtak av 16. oktober 2006 vedrørende reguleringsplan for Galdhøpiggen sommerskisenter, med unntak av reguleringsbestemmelsene pkt 5.3.3. andre kulepunkt.

 • Ski kommune – innsigelse til reguleringsplan for motorcrossbane i Assurdalen(støy)

  I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 stadfester Miljøverndepartementet Ski kommunestyres vedtak 20. juni 2007 om reguleringsplan for motorcrossbane i Assurdalen, med endring i reguleringsbestemmelsene § 3 bokstav b slik at det stilles krav om bebyggelsesplan.

 • Sunndal kommune – motsegn til reguleringsplanar for Langvatnet hyttefelt og Torbuvatnet hyttefelt på grunn av villreininteressene

  Miljøverndepartementet tek til følgje motsegn frå Møre og Romsdal fylke til reguleringsplanar for hyttefelta Langvatnet og Torbuvatnet i Sunndal kommune. Det vil vera i strid med nasjonale villreininteresser å opne for utvida kapasitet i desse to hytteområda, som er omgjevne av biotopvernområde for villrein. Nye byggjeområde for hytter vert tekne ut og planføresegnene endra slik at hyttestorleiken ikkje kan aukast ut over dagens nivå på 80 m2.

 • Åseral kommune - motsegner til kommunedelplanar for Bortelid og Ljosland på grunn av villreininteresser og landskapsomsyn

  Bortelid: Miljøverndepartementet tek til følgje motsegn frå Fylkesmannen i Vest-Agder v/ miljøvernavdelinga når det gjeld byggjeområde for fritidsbustader i kommunedelplan for Bortelid. Departementet legg vekt på omsynet til villrein og sikring av natur- og friluftsverdiar, og endrar byggjeområde H5 Stordalshei og H6 Rysefjell til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Vidare vert parkeringsområda P1 og P2 tekne ut av planen og endra til LNF-område. Parkeringsbehov for allmenn bruk må løysast i nærleiken av godkjende byggjeområde lenger aust i planområdet. Ljosland: Miljøverndepartementet tek delvis til følgje motsegn frå Fylkesmannen i Vest-Agder v/ miljøvernavdelinga når det gjeld byggjeområde for fritidsbustader i kommunedelplan for Ljosland. Vidare vert to areal det ikkje er knytt motsegn til tekne ut av planen. Motsegn til nordaustre del av byggjeområde H6c vert ikkje teken til følgje, men ein føreset at parkering for allmenta vert løyst i samband med regulering av dette området i staden for etablering av parkeringsområde P3 lenger aust. Departementet legg vekt på omsynet til sikring av natur- og friluftsverdiar, og endrar del av byggjeområde H6c, heile byggjeområde H5b, H5c, H5d og H6a og parkeringsområde P3 til landbruks- natur- og friluftsområde (LNF-område).

 • Hadsel kommune - innsigelse til reguleringsplan for Campingplass i Fiskfjorden

  Miljøverndepartementet finner ikke å kunne stadfeste Hadsel kommunes vedtak. Departementet legger vekt på at lokaliseringen av oppstillingsplasser for caravaner i dette området vil kunne få stor betydning for videre fremtidig disponering av området. Departementet legger videre vekt på at oppstillingsplassen ligger i et område med spesielle naturkvaliteter, ved inngangsporten til Møysalen landskapsvernområde og nasjonalpark. Departementet er derfor enig med Sortland kommune i at det er viktig med en felles forvaltning av et slikt område, med vekt på å ivareta både turisme og friluftsformål. Innsigelsen er med dette tatt til følge.

 • Eidsvoll og Stange kommuner – innsigelser til kommunedelplaner for E6 og Dovrebanen

  Miljøverndepartementet godkjenner kommunedelplaner for E6 og Dovrebanen med alternativene B1, C2c, D1, F2a og G2. Alternativene A1, E1 og H1 er vedtatt av kommunene uten innsigelse, og den totale strekningen blir da A1, B1, C2c, D1, E1, F2a, G2 og H1. Det forutsettes gjennomført avbøtende tiltak knyttet til adkomst og opparbeiding av strandsonen, landskapstilpassing og støyskjerming. Det legges også til grunn at innløsning av skole og barnehage på Espa inngår som en del av vegprosjektet. Vedtaket er gjort etter en helhetlig og langsiktig vurdering, der hensynet til strandsone, landskap, barrierevirkning og jordvern er vurdert i forhold til kostnader. Innsigelsene fra Jernbaneverket og Statens vegvesen tas etter dette delvis til følge.

 • Asker kommune - Innsigelse til reguleringsplan for gnr. 56, bnr. 89, Furuberget

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for gnr. 56, bnr. 89, Furuberget - Asker kommune. Departementet viser til kgl. res. av 27. juni d.å. der eiendommen ble vernet som del av Løkeneshalvøya landskapsvernområde. Miljøverndepartementet mener i likhet med Fylkesmannen i Oslo og Akershus at en regulering vil svekke landskapsvernområdet. Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling til følge.

 • Kvinnherad kommune – motsegn til reguleringsplan for gnr.15 bnr.4 – Troppa / Ølvesvika / Tufta av omsyn til strandsonevern

  Miljøverndepartementet tek til følgje motsegn frå Fylkesmannen i Hordaland til reguleringsplan for Troppa-Ølvesvika-Tufta i Kvinnherad kommune. Det er i strid med nasjonal politikk for strandsone og landskapsomsyn å godkjenne omfattande utbygging i kystlandskapet utan forankring i overordna plan og utan tilstrekkeleg styring av inngrep og krav til utforming.

 • Inderøy kommune - Innsigelse til kommuneplanens arealdel 2006-2020

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke kommuneplanen for Inderøy for området Melhus som det er knyttet innsigelse til. Departementet legger avgjørende vekt på hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer. Innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret er dermed tatt til følge.

 • Lødingen kommune. Reguleringsplan for Nes Fort - innsigelse fra områdestyret for reindrift

  Miljøverndepartementet tar innsigelse fra Områdestyret for Reindrifts-forvaltningen i Troms delvis til følge. Det vil være i strid med en bærekraftig arealpolitikk å åpne for så omfattende utbygging, uten å foreta en samlet vurdering av hvordan foreslått arealbruk innen reguleringsplanområdet for Nes Fort vil kunne påvirke reindrifta og andre brukerinteresser i omkringliggende områder. Byggeområder øst og nord i planområdet tas ut. Når det gjelder områder for fritidsbebyggelse m.m. som er lagt ut på kunstige øyer vest i planområdet, forutsetter departementet at tiltaket utredes nærmere med hensyn til landskap og klimatilpasning gjennom en bebyggelsesplan. Lødingen har som omstillingskommune et svært stort behov for tilrettelegging for nye arbeidsplasser, og med bakgrunn i dette aksepteres relativt omfattende utbygging.

 • Lødingen kommune – innsigelse til reguleringsplan for Nymoen II

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Nymoen II i Lødingen kommune. Departementet mener at utvidelse av eksisterende campingplass for campingvogner og spikertelt vil føre til store ulemper for reindriften i området. Innsigelse fra områdestyret for reindrift tas derfor til følge.

 • Bodø kommune - oppheving av reguleringsplan og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn

  Miljøverndepartementet opphever reguleringsplan og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn. Utbygging av området anses å være i strid med nasjonale hensyn knyttet til vern av strandsonen.