Gol kommune - kommunedelplan for Gol tettsted - innsigelse

Miljøverndepartementet godkjenner Gol kommunestyres vedtak i møte den 11.des. 2007 om kommunedelplan for Gol tettsted. Innsigelsen fra Statens vegvesen tas dermed ikke til følge. Miljøverndepartementet fastsetter at det kan etableres et nytt kryss (rundkjøring) ved Storøyne mellom rv.7 og ny veg fra Gol sentrum over Storøyne. Det skal utarbeides reguleringsplan der endelig utforming, mv. detaljeres jf. gjeldende vegnormal.

Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Buskerud av 8. april 2008.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5, femte ledd oversendt Miljøvern-departementet til godkjenning fordi det foreligger innsigelse fra Statens vegvesen Region sør ved Øvre Buskerud distrikt mot etablering av nytt 3. kryss på rv.7 ved Gol.

Miljøverndepartementet godkjenner Gol kommunestyres vedtak i møte den 11.des. 2007 om kommunedelplan for Gol tettsted. Innsigelsen fra Statens vegvesen tas dermed ikke til følge. Miljøverndepartementet fastsetter at det kan etableres et nytt kryss (rundkjøring) ved Storøyne mellom rv.7 og ny veg fra Gol sentrum over Storøyne. Det skal utarbeides reguleringsplan der endelig utforming, mv. detaljeres jf. gjeldende vegnormal.

Sakens bakgrunn
Forslag til kommunedelplan for Gol tettsted 2005-2015 ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn ved kommunens brev av 28. oktober 2005. Fylkesmannen i Buskerud, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen Region sør ved Øvre Buskerud distrikt (SVRS) gav merknader og innspill i en felles uttalelse datert 22.desember 2005. Fylkesmannens miljøvernavdeling hadde innsigelse til planen på tre punkter, NVE på ett punkt, mens SVRS hadde innsigelse på 16 punkter.

Avklaring av innsigelser før mekling. På bakgrunn av høringsuttalelsene etter offentlig ettersyn avholdt Gol kommune et møte 16. februar 2006 med regionale myndigheter. Her ble flere forhold løst. I møte 26. april 2006 mellom Gol kommune og Statens vegvesen ble de fleste av vegvesenets innsigelser avklart. På bakgrunn av dette gjenstod følgende to innsigelsespunkter fra SVRS da saken ble tatt opp til mekling:
• Mest optimalt trafikksystem oppnås med krysstilknytning øst og vest for Gol sentrum. Planskilt kryss ved Storøyne er først aktuelt i forbindelse med realisering av ny rv. 7 mellom Svenkerud og Gol.
• Utbyggingsområdene ms og al er i konflikt med mulig framtidig korridor for rv. 7 mellom Svenkerud og Gol. Utbyggingsområdene må utgå.

Gol kommunestyre godkjente kommunedelplan for Gol tettsted 2005-2015 i møte 5.september 2006 (sak K 49/06). Planen ble på grunn av innsigelsene vedtatt uten rettsvirkning for:
- kryss mellom rv.7 og ny veg fra Gol sentrum over Storøyne
- motorsenter (ms)
- Hallingdal ungdomshjem (al)

Statens vegvesen har begrunnet gjenværende innsigelse med at;
Stamvegrute 5b omfatter rv.7 mellom Hønefoss og Gol og rv.52 mellom Gol og Borlaug. Rv.7 går gjennom spredt bebygde dalområder med mindre tettsteder, og er viktig for turisme og annet næringsliv i Hallingdalsregionen. Vegen er samtidig viktig for næringstrafikk mellom Østlandet og Vestlandet. Mellom Hønefoss og Gol går i tillegg rv.7 parallelt med Bergensbanen. Trafikksikkerhet for alle og fremkommelighet for næringslivet er høyest prioritert i en strategi for utvikling av stamvegnettet utenfor byene.

Prognosene for Buskerud viser en generell trafikkvekst på 25% de nærmeste 20 år, samtidig viser statistikk at rv.7 har i overkant av 40% flere drepte og hardt skadde pr. km veg enn gjennomsnittet for riksvegnettet i Region sør.

Av hensyn til vegstandarden på rv.7 er det ikke riktig å bygge et nytt kryss på Storøyne løsrevet fra en eventuell senere omlegging av rv.7 mellom Gol og Svenkerud. Siden både trasé for vegomleggingen og tidspunkt for gjennomføringen av den er usikker, bør muligheten for å utvikle østre kryss mellom rv.7 og atkomstvegen til Gol sentrum utredes for å gi atkomst til den planlagte kulturparken med mer. Vegvesenet anbefaler derfor at nåværende situasjon med kun to kryss på rv.7 opprettholdes.

Mekling ble gjennomført 29. mars 2007. Det ble ikke oppnådd enighet, jf. meklings-protokoll datert 29. mai 2007. Fylkesmannens konklusjon var at det forelå 3 mulige løsningsalternativ.

Behandling etter mekling. Etter anmodning fra Statens vegvesen Region øst (SVRS) vedtok Gol kommunestyre 19.juni 2007 å utsette behandlingen av innsigelsessaken til partene hadde diskutert en mulig organisering av et utredningsarbeid for å vurdere om et planskilt kryss på Storøyne kan tilpasses en eventuell framtidig trase for rv. 7 sør for jernbanen mellom Svenkerud og Gol.

Før det vedtok Gol formannskap i møte 7. juni 2007 å tilrå at kommunestyret tok innsigelsen fra SVRS til følge når det gjelder arealene ms (motorsenter) og al (Hallingdal ungdomshjem.)

Innsigelsen til tre fullverdige kryss ble diskutert i møte mellom partene 9. august 2007, og fulgt opp i brev datert 18. september 2007 fra SVRS til Gol kommune. I brevet skrev SVRS blant annet; ”
Statens vegvesen fastholder at et nytt toplankryss ved Storøyne kan etableres på betingelse av at rv.7 kun får to kryss inn til Gol sentrum, slik det er i dag. Innspillet fra Statens vegvesen i meklingsmøtet 29.03.07 om at krysset Gol Syd (øst) eventuelt kunne opprett-holdes og gjøres om til et kryss med mulighet kun for innkjøring fra høyre, oppnådde ikke gehør under meklingen. Vi mener derfor at dette innspillet fortsatt er betinget av at uenigheten for øvrig blir løst.

Gol kommune har vært bekymret for utredningskravet som Vegvesenet har stilt for å sikre seg at en framtidig påkopling av ny rv.7 skal være mulig. Statens vegvesen vil presisere at vi ikke vil kreve en full kommunedelplan nå for en vegomlegging som har et tidsperspektiv langt fram i tid.

Vi mener det vil være tilstrekkelig at det utarbeides en mulighetsstudie. En slik utredning er ikke en dyptpløyende konsekvensanalyse, men en utredning som kan synliggjøre at rv. 7 kan få et landingspunkt i et nytt kryss på Storøyne. Mulighetsstudien må ligge i forkant av en eventuell frigjøring av arealene for motorsenter (ms) og Hallingdal ungdomshjem (al) til annet enn LNF-formålet. "

Gol kommunestyre behandlet meklingsprotokollen og innspillet fra SVRS om en mulighetsstudie i regi av Gol kommune i møte 11. desember 2007. Følgende vedtak ble fattet;
1. Kommunen tar innsigelsen fra Vegvesenet til følge når det gjelder arealene ms og al
2. Kommunen fastholder arealbruken fra område o3 til rv. 7 (kryssløsningen), men avviser at kommunen skal være ansvarlig for å gjennomføre en utredning på fremtidig tilknytning av rv.7 til kryssløsning på Storøyne. Saka blir sendt Miljøverndepartementet for avgjerd.

Gol kommune sendte saken til Fylkesmannen i Buskerud i brev datert 16. januar 2008.

Oversendelse fra Fylkesmannen i Buskerud ble gjort i brev av 08.04.2008. Fylkesmannen tilrår i sin oversendelse at innsigelsen tas til følge.

Befaring og møte i saken ble avholdt 20. juni 2008. Tilstede var representanter fra Gol kommune, Fylkesmannen i Buskerud, Statens vegvesen Region sør, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet. I tillegg deltok representanter fra grunneier/forslagsstiller for utbygging av Storøyne.

Samferdselsdepartementet (SD) har avgitt uttalelse ved brev av 17. februar 2009. Samferdselsdepartementet har i sin vurdering foretatt en helhetlig avveining av fordelene med den nye avkjøringen vurdert opp i mot de trafikale virkninger på rv. 7 og mener på denne bakgrunn at det er forsvarlig å etablere et nytt kryss på Storøyne.

Samferdselsdepartementet tilrår på denne bakgrunn at Statens vegvesen Region sør sin innsigelse ikke tas til følge.

Miljøverndepartementets vurderinger
Departementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet.

Diskusjonen omkring kryssløsning for Gol sentrum via Storøyne har pågått over flere år med utgangspunkt i planer og byggetiltak fra tidlig 1990-tall. Gol kommune har i forbindelse med kommunedelplanen for Gol tettsted 2005-2015 gjort et betydelig arbeid for å finne mulige løsninger som kan sikre den utviklingen kommunen søker for Gol tettsted og tilrettelegge for en omfattende utvikling av Storøyne til en kultur-, miljø- og aktivitetspark med en betydelig service-/næringsvirksomhet, uten at tilhørende trafikk har adkomst gjennom Gol sentrum. Det har vært vurdert/foreslått både løsninger med toplanskryss (vedtatt plan 1992) og rundkjøring (planforslag)for å sikre en adkomst direkte fra rv.7 til Storøyne og videre opp til Gol sentrum. Nytt kryss ved Storøyne har også blitt koblet med vilkår knyttet til eksisterende T-kryss øst for Gol sentrum. Det er ulike begrunnelser for å anbefale/forkaste foreslåtte løsninger og vilkår, i forhold til de hensyn som har vært framhevet som viktige i diskusjonen. Hensynene vektes ulikt ut fra hvilke mål en prioriterer, og Statens vegvesen og Gol kommune har derfor ikke oppnådd enighet om en kryssløsning ved Storøyne eller hvilke vilkår som skal gjelde for denne.

Rv.7 forbi Gol tettsted har varierende trafikkmengde etter hvert som trafikken kjører av i dagens kryss, men samlet har ingen del av veien forventet trafikk over 8.000 ÅDT i planperioden. Vegdirektoratets Håndbok 017 ”Veg- og gateutforming” fra 2008, som har status som vegnormal, fastsetter for ”S4, Stamveger og andre hovedveger med årsdøgn-trafikk (ÅDT) 4.000 – 8.000 og fartsgrense 80 km/t” følgende for kryssløsninger;
• Kryss skal bygges som T-kryss, rundkjøring eller planskilt kryss. Hvis vegen skiltes som motortrafikkveg skal planskilt kryss benyttes.
• For T-kryss settes noe strengere krav til en del geometriske parametre enn for fri vegstrekning.
• Minste avstand mellom kryss bør være 1 km.
• Kryss utformes i samsvar med kapittel C3.1, C3.2 eller C3.3 i håndboken
• Eventuell kryssing mellom gang-/sykkelveg og kjørevegen skal være planskilt.

I kommunedelplanen for Gol tettsted er nytt kryss ved Storøyne plassert med avstand på i underkant av 1500 meter fra eksisterende kryss vest for sentrum. Dette krysset der Rv.51/52 møter rv.7 er regulert for ombygging til rundkjøring i SVRS regi. SVRS har påpekt at rundkjøring her er mulig fordi det er snakk om kobling mellom likeverdige veger (riksveger som er stamveg). Avstanden mellom nytt kryss ved Storøyne og eksisterende T-kryss i øst er ca 1100 meter. Kravet om en minste avstand på 1 km mellom kryss synes dermed mulig å ivareta, men ved å tillate rundkjøringer og T-kryss vil vegen ikke kunne skiltes som motortrafikkveg.

Et nytt ekstra kryss som en rundkjøring, vil også redusere strekningen der bilene kan benytte maksimal hastighet fra en samlet strekning på 2,6 km til 2 delstrekninger på 1-1,5 km hver. Fra et miljø- og sikkerhetsperspektiv kan det ses som en fordel at strekningen der høy fart er mulig, reduseres. Samtidig vil det være en mulig konflikt mellom den mer saktegående lokale trafikken og den raskere gjennomkjøringstrafikken, når disse blandes, noe SVRS har vektlagt i sin vurdering.

Miljøverndepartementet legger til grunn at de løsninger som er godkjent i gjeldende vegnormal fra 2008 har foretatt nødvendig avveining mellom de ulike hensyn som gjelder for angitt vegtype. Ut fra dette bør 3 kryss i plan med avstand over 1 km mellom hvert, som vist på kommunedelplan for Gol tettsted, være gjennomførbart for rv.7 selv om det ikke gir maksimal standard for vegtrafikken og kan føre til at noe mer lokal-trafikk benytter rv.7 framfor andre veger.

Miljøverndepartementet har dermed kommet til at fordelene for Gol tettsted og mulighetene for en framtidig utvikling av Storøyne som skissert i foreliggende planer, må tillegges mer vekt enn de trafikale virkningene for rv.7 ved at det tillates et nytt 3. kryss.

Miljøverndepartementet kan videre ikke se at det foreligger saklig grunn til å pålegge kommunen (tiltakshaverne) å utrede om ny rv.7 kan få framtidig påkobling ved Storøyne eller bygge krysset planskilt (toplanskryss). Departementet forutsetter at nytt kryss kan bygges som en rundkjøring i samsvar med gjeldende vegnormal, og at det utarbeides en reguleringsplan for tiltaket før det gjennomføres, der detaljene avklares nærmere.

Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å koble tillatelse for nytt kryss ved Storøyne sammen med vilkår om tiltak på eksisterende T-kryss i øst så lenge minstekravene til avstand mellom kryssene er oppfylt. Eventuelle mangler ved eksisterende kryss i forhold til gjeldende krav anses som en selvstendig sak og må løses separat.

Vedtak
I medhold av § 20 – 5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner Miljøverndepartementet Gol kommunestyres vedtak i møte den 11. des. 2007 om kommunedelplan for Gol tettsted. Innsigelsen fra Statens vegvesen er dermed ikke tatt til følge. Miljøverndepartementet fastsetter at det kan etableres et nytt kryss (rundkjøring) ved Storøyne mellom rv.7 og ny veg fra Gol sentrum over Storøyne. Det skal utarbeides reguleringsplan der endelig utforming, mv. detaljeres jf. gjeldende vegnormal
.

Kommunen bes om å oppdatere kommunedelplan for Gol tettsted i samsvar med vedtaket, samt å legge vedtaket til grunn når det utarbeides reguleringsplan for framtidig nytt kryss ved Storøyne.

Kommunen er gjort kjent med vedtaket ved kopi av dette brev.

 

Med hilsen


Erik Solheim

 


Kopi til:
Gol kommune
Buskerud Fylkeskommune
Samferdselsdepartementet
Vegdirektoratet
Statens vegvesen, Region Sør, Øvre Buskerud distrikt