Innsigelse til kommunedelplan for Vågåmo

Miljøverndepartementet godkjenner kommunedelplan for Vågåmo, med unntak av deler av område E16 (Brumoen). Departementet har lagt vekt på at deler av det planlagte næringsområdet E16 har så viktige kulturhistoriske verdier at landskapsrommet i tilknytning til husmannsplassen må sikres. Innsigelsen fra Riksantikvaren er således tatt til følge. Den resterende delen av E16 kan etter departementets syn omdisponeres til næringsformål, og innsigelsen fra Statens landbruksforvaltning er tatt delvis til følge. Departementet mener det bør kunne godkjennes en hotellutbygging på Klonesodden i tråd med kommunens planer, slik at det kan åpnes for videre utviklingsmuligheter i Vågå. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Oppland tas således ikke til følge.

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 16. juli 2008.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen i Oppland, Riksantikvaren og Statens landbruksforvaltning har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet godkjenner kommunedelplan for Vågåmo, med unntak av deler av område E16 (Brumoen). Departementet har lagt vekt på at deler av det planlagte næringsområdet E16 har så viktige kulturhistoriske verdier at landskapsrommet i tilknytning til husmannsplassen må sikres. Innsigelsen fra Riksantikvaren er således tatt til følge. Den resterende delen av E16 kan etter departementets syn omdisponeres til næringsformål, og innsigelsen fra Statens landbruksforvaltning er tatt delvis til følge. Departementet mener det bør kunne godkjennes en hotellutbygging på Klonesodden i tråd med kommunens planer, slik at det kan åpnes for videre utviklingsmuligheter i Vågå. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Oppland tas således ikke til følge.

Bakgrunn for saken

Vågå kommune ønsker utvikling av tettstedet og vedtatt kommunedelplanen med unntak av et kombinert nærings- og boligområde (område E16) og et hotell på Klonesodden (område E15). Disse to delene av planen er det innsigelse til, selv etter at planen ble forsøkt meglet.

I innsigelsen fra Riksantikvaren vises det til at den fredete husmannsplassen Pressmo ligger nært inntil område E16. Plassen er en av seks fredete husmannsplasser i landet og er godt bevart. Sikring av miljøet rundt blir understreket som viktig, både karakteren som landskapsområde og et sammenhengende område mot vannet.

Statens landbruksforvaltning (SLF) har innsigelse til hele område E16 og viser i sin begrunnelse til at det er et nasjonalt mål å halvere nedbygging av landbruksareal innen 2010, samt jordvernstrategi for Oppland som er vedtatt i fylkestinget og fylkeslandsbruksstyret. I tillegg savner SLF dokumentasjon av Vågås behov for bolig- og næringsareal, samt at det finnes store arealreserver i både tidligere vedtatte planer og i ny kommuneplan. Under meglingen trakk SLF innsigelsen til den østre del av E16 under forutsetning av at innsigelsen fra Riksantikvaren ble tatt til følge. Kommunen forkastet imidlertid dette resultatet under sin senere behandling av saken.

Fylkesmannen i Oppland har innsigelse til det planlagte hotellet (område E15)på Klonesodden. Det vises til at en hotelletablering her vil stride mot nasjonale og regionale føringer om å ta vare på landskap, strandsone/vassdrag, biologisk mangfold og tettstedsnære områder for friluftsliv. Det er særlig pekt på at området utenfor Klonesodden er et viktig område for fugl, og med flere rødlistearter. Fylkesmannen peker også på at området er viktig for friluftsliv med bading, fiske og som båtplass.

Vågå kommune fattet vedtak om kommunedelplanen for Vågå den 20. mai 2008, med unntak av områdene E15 og E16. Kommunen vurderer arealet ved Brustugu/Brumoen som samfunnsmessig viktig ettersom RV15 skal legges om og ikke lenger gå gjennom Vågå sentrum. Omleggingen av RV15 var ikke i tråd med kommunens ønsker. Kommunen mener de samfunnsmessige interessene knyttet til en omdisponering av dagens LNF-områder bør veie tyngre enn hensynet til jordvern og kulturlandskap. Forslaget anses å være et strategisk viktig grep for den fremtidige utviklingen av Vågåmo. I planforslaget vektlegges det også at det er viktig for kommunen å ha attraktive nye tomter å tilby, både for næringslivet og beboere.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) anbefaler at innsigelsen fra fylkesmannen tas til følge. DN har forståelse for at Vågå kommune ønsker å legge til rette for næringsutviking, men mener kommunen ikke har synliggjort at det i tilstrekkelig omfang er vurdert alternative lokaliseringer med lavere konfliktnivå. Det er særlig Klonesoddens beliggenhet som friluftsområde, hensynet til ivaretakelse av strandsone og vassdragslandskap, biologisk mangfold og helhetlig areal- og transportplanlegging som er begrunnelsen for direktoratets faglige uttalelse.

Landbruks- og matdepartementet har avgitt en faglig uttalelse til næringsområdet
E16. Departementet mener hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer må veie tyngst i denne saken, og anbefaler at Statens landbruksforvaltnings innsigelse til hele byggeområde E16 tas til følge.

Fylkesmannen anbefaler i sin oversendelse av saken til departementet at alle tre innsigelsene tas til følge. For området E15 begrunnes dette med hensyn til landskapet, strandsone/vassdrag, biologisk mangfold og friluftsliv. For området E16 er det først og fremst hensynet til kulturmiljøet og jordvernhensyn som taler for at innsigelsene bør tas til følge. Fylkesmannen åpner likevel for at Miljøverndepartementet kan vurdere omdisponering av deler av E16 (østre del)under forutsetning av at innsigelsen fra Riksantikvaren tas til følge. Dette fremgikk også av meglingen i saken.

Befaring ble avholdt 21. oktober 2008, med representanter fra Fylkesmannen i Oppland, Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Oppland fylkeskommune, Riksantikvaren og Vågå kommune.

Miljøverndepartementets vurderinger

Saken gjelder to næringsområder i den vedtatte kommunedelplanen som det er knyttet tre innsigelser til; område E16 Brustugu/Brumoen og område E15 på Klonesodden. Resten av planen er godkjent av kommunen ved deres vedtak av 20. mai 2008.

Vågå kommune har hatt en nedgang i folketallet siste år, og ønsker å tilrettelegge for å kunne tilby nye bedrifter mulighet til å etablere seg på attraktive sentrumsnære områder, samt kunne tilby hotellfasiliteter utover dagens overnattingstilbud.

Miljøverndepartementet ser kommunens behov for både å kunne tilby nye boliger og næringsområder, men er også opptatt av de nasjonale føringer for nyetableringer i områder som i dag ligger i kommuneplanene som LNF-områder. Vågå har store nasjonale verdier å ivareta, både på det kulturhistoriske, men også i forhold til landskap og natur.

Når det gjelder området på Brustugu/Brumoen (E16), er deler av dette berørt av den fredete husmannsplassen Pressmo. Miljøverndepartementet er enig med Riksantikvarens beskrivelse av området samt behovet for å sikre kulturmiljøet rundt denne plassen. Riksantikvaren har bare innsigelse til den delen av område E16 som går fra Pressmo og ned mot vannet, dvs i forlengelsen av Brumovegen og sørover. Departementet mener en omdisponering og utbygging av dette området vil dominere landskapet og få en negativ visuell innvirkning på husmannsplassen. Miljøverndepartementet mener derfor at innsigelsen fra Riksantikvaren må tas til følge for denne delen av E16.

Resten av område E16 der kommunen ønsker å etablere boliger og næring, ligger ut mot Vågåveien. I meglingen gikk Statens landbruksforvaltning med på å trekke innsigelsen til denne delen av E16, dersom innsigelsen til området ved Brumo ble tatt til følge. Miljøverndepartementet mener hensynet til jordvernet skal veie tungt, men mener likevel at det foreligger så store samfunnsmessige hensyn som taler for en etablering av nærings- og boligarealer på denne delen av E16, at kommunens ønsker bør veie tyngst. Dessuten vil det som SLF påpekte i meglingen, bli en klar grense mot videre utbygging ved at innsigelsen fra Riksantikvaren tas til følge. Vågå kommune har under befaringen uttrykt at denne delen av E16 er det viktigste for dem å få etablert.

Innsigelsen fra SLF tas derfor ikke til følge for denne østre delen av område E16.

Fylkesmannen i Oppland har innsigelse til område E15 på Klonesodden. Det planlagte næringsområdet ligger mellom RV 51 og Vågåvatnet, delvis på en gammel fylling ut i vannet. Kommunen har argumentert med at det er behov for et større kurs- og konferansehotell i denne delen av Gudbrandsdalen, og lagt vekt på at utbygging her vil skje på en gammel fylling.

Fylkesmannen har i sin innsigelse lagt vekt på landskapshensyn og nærheten til vassdrag, samt verdien av Klonesodden som friområde, og landskapshensyn.

Miljøverndepartementet er enig i at landskapet rundt Vågåvatnet er spesielt, med kulturlandskapet og et karakterisk skue innover mot nordvest. Likevel mener departementet at et hotell slik det legges opp til kan tillates. Området er ikke urørt, men er dekket av en gammel fylling. Departementet mener hotell her ikke vil ødelegge opplevelsen av dette landskapet, såfremt tiltaket tilpasses området rundt. Departementet er forelagt en mulig skisse til hvordan et hotell på Klonesodden kan utformes, og i reguleringsplanen og byggesaken bør en lignende utforming vektlegges. Det er viktig at bygningsmassen på odden tilpasses landskapet og omgivelsene i størst mulig grad.

Kommunen peker på at området er en gammel fylling og ikke en naturlig odde. På denne bakgrunn mener departementet at en samlet vurdering av saken tilsier at kommunens plan kan godkjennes. Det er lagt avgjørende vekt på at Klonesodden er en gammel fylling, og at området ligger såpass adskilt fra omkringliggende LNF-områder ved RV 15 som går gjennom området. Odden er delvis i bruk som friluftsområde, men kommunen har samtidig avsatt områder på nordsiden av Vågåvatnet til denne type aktiviteter. Departementet mener dessuten at områdene på andre siden av vannet er bedre egnet og lettere tilgjengelig for folk som er bosatt i Vågåmo.  Det er gjort ulike observasjoner av vadefugler i området, men disse er hovedsakelig knyttet til området østover mot oset i enden av vannet. Departementet ser derfor ikke at argumentet om fuglelivet som er vektlagt i innsigelsen kan få avgjørende betydning for om et hotell kan etableres eller ikke.

Det er anført i saken at det planlagte næringsområdet er såpass lite i utstrekning, at selve hotellarealet som vil gjenstå etter støyskjerm og veiadkomst er plassert, vil bli svært lite. Departementet mener kommunen må legge opp til at det på reguleringsplannivå må legges inn en adkomst til vannet rundt hotellet, slik at det fortsatt skal bli åpnet for allmenn ferdsel på odden.

Tettstedet Vågåmo ligger omkranset av jordbruksarealer av ulik bruksverdi, elveløp og bratt terreng som er vanskelig nyttbart som utbyggingsformål. Departementet mener derfor det er viktig at området på Klonesodden kan utvikles slik kommunen legger opp til. Klones gård er åpnet for erverv, og departementet mener det kan være gode utviklingsmuligheter for kommunen i å satse på et felles miljøvennlig hotellprosjekt i tilknytning med de ulike prosjektene som er under utvikling på Klones gård.

Innsigelsen fra Fylkesmannen i Oppland tas således ikke til følge.

Vedtak

Miljøverndepartementet godkjenner Vågå kommunes vedtak av 20. mai 2008 om kommunedelplan for Vågåmo, med unntak av deler av område E16 (Brumoen). Innsigelsen fra Riksantikvaren er tatt til følge for dette området, og innsigelsen fra Statens landbruksforvaltning er tatt delvis til følge. Fylkesmannen i Oppland sin innsigelse til næringsområdet på Klonesodden er ikke tatt til følge.


Departementet forutsetter at kommunen endrer plankartet i tråd med dette vedtaket.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

Med hilsen


Erik Solheim

 

Kopi:
Vågå kommune
Direktoratet for naturforvaltning
Riksantikvaren
Statens landbruksforvaltning
Oppland fylkeskommune
Landbruks- og matdepartementet