Lom kommune – innsigelse til reguleringsplan for Galdhøpiggen sommerskisenter

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 andre ledd, stadfester Miljøverndepartementet Lom kommune sitt vedtak av 16. oktober 2006 vedrørende reguleringsplan for Galdhøpiggen sommerskisenter, med unntak av reguleringsbestemmelsene pkt 5.3.3. andre kulepunkt.

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 7. februar 2008.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 andre pkt oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen i Oppland har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet mener hensynet til nasjonalparken er viktig, men kan ikke se at formålet ”spesialområde alpinanlegg” i seg selv vil ha innvirkning på verneverdiene, eller stride mot grenseendringen for nasjonalparken som skjedde i 2004. Derimot må kommunen endre reguleringsbestemmelsene slik at det ikke kan etableres tekniske anlegg i området det er reist innsigelse til nordøst for Galdehøe. Fylkesmannens innsigelse er dermed tatt delvis til følge.

Bakgrunn for saken

Lom kommune har vedtatt reguleringsplan for Galdhøpiggen sommerskisenter, der formålet er å regulere arealbruken i planområdet som ligger i randsonen mot Jotunheimen nasjonalpark. Forholdet mellom bruk og vern skal avklares, slik at verneverdiene i området blir sikret. Planen legger også opp til sikring av friluftslivsaktiviteter og for utvikling av turistvirksomhetene i området. Planen innebærer at det etableres en buffersone som ”spesialområde naturvern” som ligger mellom nasjonalparken og område avsatt til ”spesialområde alpinanlegg”. Buffersonen er avgrenset til å dekke overgangen til alpinområdet der plangrensen følger nasjonalparkgrensen. Buffersonen er ikke videreført nordover langs ryggen ut fra Galdehøe der planen grenser mot et område avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel.  Arbeidet med planen ble videreført etter at nasjonalparkgrensen ble justert i 2004. Grensen ble da satt slik at aktivitetsområdet til det etablerte skisenteret ble liggende utenfor verneområdet. Saken gjelder nå hvilket reguleringsformål som er riktig i dette området på ryggen av Galdehøe, og hva reguleringsbestemmelsene for ”spesialområde alpinanlegg” gir hjemmel for å tillate.

Lom kommune mener det er lagt inn tilstrekkelige buffersoner som ”spesialområde naturvern” alle steder der planområdet grenser til nasjonalparken. I et område der planområdet ikke grenser til nasjonalparken, men mot et LNF-område i kommuneplanen, mener kommunestyret at det ikke er saklige grunner for større buffersone enn det som er lagt inn.

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til planen. Fylkesmannen viser til at området i randsonen av planområdet opp mot Galdehøe er avsatt til alpinområde, til tross for at fylkesmannen i planprosessen har sagt det var en forutsetning for endringen av nasjonalparkgrensen i 2004 at det ble lagt inne en buffersone mellom alpinområdet og verneområdet. Fylkesmannen har også innsigelse til regulerinsgbestemmelsenes pkt 5.3.3 andre kulepunkt. Innsigelsen er begrunnet med at fylkesmannen ønsker et klarere forbud mot nye tekniske inngrep som for eksempel stolheis eller gondolbane.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) anbefaler at innsigelsen fra fylkesmannen tas til følge. DN mener området opp mot ryggen av Galdehøe ikke bør avsettes til spesialområde alpinanlegg, men som en bredere buffersone langs nasjonalparkgrensen som spesialområde naturvern. Det bør også presiseres i reguleringsbestemmelsene at det ikke skal åpnes for utbygging av tyngre anlegg i alpinområdet. Kun enklere anlegg bør tillates oppført. Direktoratet mener dette vil være tiltak som er forenlige med forutsetningene gitt ved grensejusteringen for nasjonalparken i 2004.

Befaring i saken ble avholdt 24. juni 2008, med representanter fra Miljøverndepartementet, Fylkesmannen i Oppland, Lom kommune, Direktoratet for naturforvaltning og Oppland fylkeskommune til stede.

Miljøverndepartementets vurderinger

Konflikten gjelder størrelsen på ”spesialområde alpinanlegg” på Vesljuvbreen og størrelsen på buffersoner mellom alpinanlegget og Jotunheimen nasjonalpark. Fylkesmannen ønsker å endre reguleringsbestemmelsene slik at det ikke skal åpnes for utbygging av tyngre anlegg i denne nordvestre delen av alpinanlegget.

Galdhøpiggen skianlegg ligger på Vesljuvbreen på østsiden av Galdehøe og Jotunheimen nasjonalpark. I 2004 ble grensene for nasjonalparkene endret, slik at heisanlegget ble liggende utenfor parken. Forutsetningene for endringen var at det skulle etableres en buffersone der alpinanlegget grenset inn mot nasjonalparken og at det ikke ble åpnet for nye tekniske inngrep. Reguleringsplanen, slik den nå er vedtatt, har tatt høyde for en slik buffersone ved at de deler av skianlegget som grenser inn mot nasjonalparken, har et belte med spesialområde naturvern mellom området avsatt til alpinanlegg og nasjonalparkgrensen. Konfliktområdet som ligger nordøst for Galdehøe grenser ikke inn mot nasjonalparken, og det kan derfor ikke utledes direkte av forutsetningene fra grenseendringen i 2004 at det også her skulle avsettes en buffersone. Området avsatt til alpinanlegg er trukket helt ut til plangrensen, og området utenfor er avsatt til LNF-område. Miljøverndepartementet kan derfor ikke se at dette i seg selv er et forhold som strider mot nasjonale interesser, slik at innsigelsen bør tas til følge.

Departementet mener likevel at ryggen ved Galdehøe er eksponert fra flere kanter, og at det er viktig ut fra landskapshensyn og hensynet til verneverdiene i nasjonalparken, at det ikke blir etablert tyngre anlegg her. Dette har også fylkesmannen presisert under arbeidet med endringen av nasjonalparkgrensen. Miljøverndepartementet mener at reguleringsbestemmelsene slik de er formulert i dag, kan åpne for at området nordøst for Galdehøe kan benyttes til slike installasjoner. I reguleringsbestemmelsene pkt 5.3.3. andre kulepunkt sies det at det kan tillates oppført ”dei heisanlegg og installasjoner som er naudsynte for drifta av alpinanlegget.” Departementet mener dette punktet må endres slik at det ikke tillates oppført tekniske anlegg i øvre del av området avsatt til alpinanlegg.

Miljøverndepartementet mener bestemmelsen i pkt 5.3.3. andre kulepunkt må endres til ”I området tillates oppført dei heisanlegg og installasjonar som er naudsynte for drifta av alpinanlegget, med unntak av området nordøst for Galdehøe, i forlengelsen av området avsatt til spesialområde naturvern (buffersona). Her blir ikkje nye tekniske inngrep tillatt. Endring av heisanlegg og installasjonar ut over dette skal avklarast med kommunen gjennom søknad med situasjonsplan.”  Departementet støtter derfor fylkesmannen på dette punktet i innsigelsen. Når det gjelder eventuelle nye tekniske installasjoner i resten av anlegget, må disse sakene avklares gjennom søknad til kommunen, slik reguleringsbestemmelsene krever. Miljøverndepartementet mener nye klimatiske forhold som for eksempel endret snømengde, kan medføre behov for å flytte eller endre heistraseen, slik at det bør være en åpning i bestemmelsene for å gjøre slike endringer. Departementet ønsker likevel å presisere at bestemmelsene må forstås slik at det ikke åpnes for nye inngrep inn mot nasjonalparken. Dette har også Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmannen presisert.

Etter at saken ble oversendt Miljøverndepartementet, ble det klart at det innenfor planområdet er mange kulturminner i form av blant annet fangstanlegg og buestillinger. Større snøsmelting har avdekket mange nye funn. Fylkeskommunen og kommunen mener disse funnene kan gi verdifulle muligheter for formidling. Det er ingen reell konflikt med planen slik den fremstår i dag, ettersom funnene ligger innenfor spesialområde naturvern i området nord for Juvvatnet. Miljøvern-departementet mener likevel at kommunen bør endre reguleringsplanen dersom de ønsker å gå inn for å etablere en kulturminnepark eller lignende i området.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 andre ledd, stadfester Miljøverndepartementet Lom kommune sitt vedtak av 16. oktober 2006 vedrørende reguleringsplan for Galdhøpiggen sommerskisenter, med unntak av reguleringsbestemmelsene pkt 5.3.3. andre kulepunkt som endres til;
I området tillates oppført dei heisanlegg og installasjonar som er naudsynte for drifta av alpinanlegget, med unntak av området nordøst for Galdehøe, i forlengelsen av området avsett til spesialområde naturvern (buffersona). Her blir ikkje nye tekniske inngrep tillatt. Endring av heisanlegg og installasjonar ut over dette skal avklarast med kommunen gjennom søknad med situasjonsplan.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

Med hilsen

Erik Solheim

 

Kopi:
Lom kommune
Direktoratet for naturforvaltning
Oppland fylkeskommune