Røros kommune – innsigelse til reguleringsplan for Jervbekkhammeren hyttefelt (reindrift)

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Jervbekkhammeren hyttefelt i Røros kommune fordi planen er i konflikt med viktige reindriftsinteresser. Utvidelse av eksisterende hyttefelt vil vanskeliggjøre reindriften i området. Departementet aksepterer fortetting med inntil 10 hytter innenfor det eksisterende hyttefeltet. Innsigelsen fra reindriften tas dermed delvis til følge.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev 27. april 2009 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Jervbekkhammeren hyttefelt i Røros kommune fordi planen er i konflikt med viktige reindriftsinteresser. Utvidelse av eksisterende hyttefelt vil vanskeliggjøre reindriften i området. Departementet aksepterer fortetting med inntil 10 hytter innenfor det eksisterende hyttefeltet. Innsigelsen fra reindriften tas dermed delvis til følge.


Bakgrunn for saken

Forslag til reguleringsplan for Jervbekkhammeren hyttefelt i Vauldalen i Røros kommune ble sendt på høring og utlagt til offentlig ettersyn 28. september 2007. Planen viser 38 nye hyttetomter som fortetting og utvidelse av eksisterende hytteområde. 
 
Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag/Hedmark fremmet på vegne av områdestyret for reindrift innsigelse til planforslaget 5. november 2007. De viser til at planområdet og tilgrensende områder ligger i et meget sentralt beiteområde for Riast/Hylling reinbeitedistrikt. Området rundt Vauldalen benyttes som høstbeite og parringsområde, og også som høst-vinterbeite og vinterbeite, samt om våren i forbindelse med flytting. Det går flere trekkleier gjennom området, som faller sammen med flyttleiene som Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikter benytter under flytting til og fra vinterbeite innen Femunden reinbeitedistrikt. Fortetting og utvidelse av hyttefeltet vil gjøre det enda vanskeligere, om ikke umulig, å benytte den ene flyttleia på grunn av barriere og forstyrrelser. De mener tålegrensen i et såpass viktig reinbeiteområde for lengst er nådd. Det vises til uttalelser fra de to berørte reinbeitedistriktene.

Røros kommunestyre vedtok reguleringsplanen 29. april 2008. I saksframstillingen er det vist til at kommunedelplanen for Vauldalen skal sikre videre utvikling av hotell, turisme og fritidsnæring. I planen er det forutsatt at framtidige behov skal møtes med en fleksibel bruk av arealplanen.

Kommunen oversendte saken til fylkesmannen ved brev av 7. mai 2008.

Mekling i saken fant sted 21. august 2008. Det ble enighet om at reindriftsforvaltningen skulle undersøke om flyttleia/trekkveien ved Jervbekkhammeren er flyttet, og at det deretter skulle foretas en ny vurdering av saken.

Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag/Hedmark opprettholdt innsigelsen i brev 26. november 2008, etter befaring med kommunen. Der ble det påvist hvor og hvordan reinflytting/reindriving gjennomføres i området. Det skjer ikke eksakt i samsvar med kartfestet flyttlei fordi det har skjedd tilpasninger etter bygging av hytter og veier. Reindriftsforvaltningen mener flyttleia er delvis stengt, og at kommunen planlegger å stenge den ytterligere i strid med reindriftslovens bestemmelser.

Kommunen uttalte seg i brev 2. desember 2008. De viser til ortofoto der flyttleier er avmerket på grunnlag av befaringen. Kommunen har vært villig til å ta ut hytter i forhold til den mest brukte flyttleien, men reindriften vil ikke forhandle videre.

Fylkesmannen anbefalte i oversendelsesbrevet til departementet 27. april 2009 at innsigelsen tas delvis til følge, slik at de nye tomtene som utvider hyttefeltet tas ut av planen. Fylkesmannen mener det bør være rom for et mindre antall nye hytter innenfor den eksisterende avgrensningen av hyttefeltet, dersom de plasseres slik at det ikke gir negative virkninger for flyttleia.

Befaring og tilhørende møte ble holdt 31. august 2009. Til stede var representanter for Røros kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag/Hedmark, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.
På befaringen deltok også grunneier.

Landbruks- og matdepartementet anbefalte i brev 27. oktober 2009 at innsigelsen tas delvis til følge. Departementet kan akseptere at det etableres inntil 10 hytter som fortetting innenfor eksisterende hyttefelt avsatt i kommunedelplanen for Vauldalen. Hyttetomten som er lokalisert helt sørvest i feltet og som ble flyttet etter innsigelse fra fylkesmannen, kan ikke aksepteres av hensyn til flyttleia. Det forutsettes at de 10 tomtene plasseres slik at de ikke gir negative konsekvenser for trekk- og flyttleier.

Landbruks- og matdepartementet viser til at sentrale utfordringer i utviklingen av reindriftsnæringen er behandlet i flere stortingsdokumenter. I statsbudsjettet for 2009 understrekes at reindrift er en svært arealkrevende næring, både på grunn av marginale beiteområder og på grunn av reinenes behov for ulike sesongbeiter og flyttveier mellom dem. Dessuten påpekes at inngrep og forstyrrelser innenfor reinbeiteområdene har økt de siste tiårene, og at totaleffekten av inngrepene er problematisk. Departementet viser til at det er et prioritert nasjonalt mål å ivareta reindriftens arealgrunnlag, både av næringspolitiske hensyn og fordi reindriften er av avgjørende betydning for bevaring og utvikling av samisk bosetting, kultur og språk.

Når det gjelder de konkrete forhold i saken, viser Landbruks- og matdepartementet til at reindriften har opplyst at flyttleia ved Jervbekkhammeren er eneste alternative flyttlei når isen på Aursunden er utrygg. En utvidelse av hyttefeltet, eventuelt lokalisering av hytter i nærheten av flyttleia, vil forsterke de allerede eksisterende problemene, og kan medføre at man ikke får brukt området ved Vauldalen til beite eller flytting. Departementet påpeker også at etter at opprinnelige flyttlei er stengt på grunn av utbygging, er det viktig at nye hytter plasseres innenfor eksisterende felt og slik at de ikke gir negative virkninger for den flyttleia som reindriften har benyttet de siste år.

Miljøverndepartementets vurdering

Landbruks- og matdepartementet støtter delvis innsigelsen fra reindriften i denne saken, ut fra hensynet til reindriften. De mener 28 av de 38 nye hyttene ikke bør godkjennes, men godtar fortetting med 10 hytter innenfor det eksisterende hytteområdet.

Miljøverndepartementet er enig i den faglige vurderingen Landbruks- og matdepartementet har gjort i denne saken. Det gjelder et viktig område for reindriften, og bruken av området som beiteområde og til flytting av rein må opprettholdes. Dette betyr at utvidelse av det eksisterende hytteområdet ikke bør tillates, og at hyttene som innebærer en slik utvidelse ikke kan godkjennes. Utvidelsen gjelder arealer som er angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde i kommunedelplanen for Vauldalen.

Miljøverndepartementet er også enig med Landbruks- og matdepartementet i at det bør kunne tillates en viss fortetting innenfor det eksisterende hyttefeltet. Dette vil gi et rimelig kompromiss og en fornuftig arealdisponering. 11 av de nye hyttene ligger i området som i kommunedelplanen for Vauldalen er angitt som eksisterende hytteområde. En av disse hyttene, som er inntatt sørvest i området, vil imidlertid komme så nær flyttleia at den ikke kan godkjennes.


Røros kommune vil på denne bakgrunn kunne omarbeide planforslaget med sikte på å vedta en plan med inntil 10 nye hytter innenfor det området som er angitt som byggeområde i kommunedelplanen for Vauldal

                                                   Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 stadfester ikke Miljøverndepartementet Røros kommunestyres vedtak 29. april 2008 om reguleringsplan for Jervbekkhammeren hyttefelt.

 

Med hilsen


Erik Solheim
   

 


Kopi: Røros kommune
          Områdestyret for reindrift i Sør-Trøndelag/Hedmark
          Sør-Trøndelag fylkeskommune
          Landbruks- og matdepartementet


Vedlegg: Dokumenter i retur