Ål kommune- innsigelse til reguleringsplan for Breablikk-Votndalen

Miljøverndepartementet stadfester kommunens vedtak om reguleringsplan for Breablikk. Miljøverndepartementet legger i avgjørelsen vekt på at fritidsbebyggelsen vil ligge i tilknytning til alpinanlegget og hotellet og at det ikke foreligger landskapsverdier av nasjonal eller regional verdi. Når det gjelder innsigelsen fra Statens vegvesen legges det inn rekkefølgebestemmelser om planskilt kryssing av fylkesveien, i samsvar med vegvesenets krav. Innsigelsene er med dette delvis tatt til følge.

Vi viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 07.03.08.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelse fra Statens vegvesen (SVV) og fylkesmannens miljøvernavdeling til vedtatt reguleringsplan. Innsigelsen fra SVV gjelder krav om planskilt gang-/sykkel-/skikryssing av fylkesveien. Innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling er begrunnet med at reguleringsplanen ikke er i samsvar med overordnede planer, og at bygging av fritidsboliger øst for fylkesveien vil ha uheldige virkninger for landskapet og gi en mindre trafikksikker løsning.

Miljøverndepartementet stadfester kommunens vedtak om reguleringsplan for Breablikk. Miljøverndepartementet legger i avgjørelsen vekt på at fritidsbebyggelsen vil ligge i tilknytning til alpinanlegget og hotellet, og at det ikke foreligger landskapsverdier av nasjonal eller regional verdi. Når det gjelder innsigelsen fra Statens vegvesen legges det inn rekkefølgebestemmelser om planskilt kryssing av fylkesveien, i samsvar med vegvesenets krav. Innsigelsene er med dette delvis tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Kommunestyret i Ål vedtok reguleringsplan for Breablikk-Votndalen i vedtak av 15.11.07. Reguleringsplanen gjelder tre ulike områder; et næringsområde nord for Actif Hotel, et område for fritidsboliger mellom fylkesveien og Votna og et område for fritidsbebyggelse og leilighetsbygg øst for fylkesveien. Innsigelsene er knyttet til området for fritidsbebyggelse øst for fylkesveien.

Reguleringsplanområdet er omfattet av både Kommunedelplanen for Votndalen og Kommunedelplan for Primhovda. Det meste av Kommunedelplanen for Votndalen (1999) er erstattet med Kommunedelplanen for Primhovda (2006). Den østre delen av reguleringsplanen ligger innenfor den delen som er igjen av Kommunedelplanen for Votndalen. Næringsområdet er i samsvar med kommunedelplanen for Primhovda. De planlagte områdene for fritidsboliger på øst- og vestsiden av fylkesveien er satt av til LNF-områder i kommunedelplanene.

Det er satt i gang arbeid med revisjon av kommuneplanen. Området det er fremmet innsigelse til er i kommuneplanen lagt ut som byggeområde. Fylkesmannens miljøvernavdeling har fremmet innsigelse til kommuneplanen til byggeområdet øst for fylkesveien.

Statens vegvesen fremmet innsigelse i brev av 29.09.06. Innsigelsen omfatter krav om planskilt gang-/sykkel-/skikryssing av fylkesveien samt krav om at utforming av fellesavkjørsel på vestsiden av fylkesveien minst må ha hjørneavrunding R=8m, med 6m mellom sirklene. Statens vegvesen viser til at forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter må avklares og at endringer av vei- og trafikkforhold på fylkesveien må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i bruk.

Statens vegvesen mener det er svært uheldig med slik bebyggelse på begge sider av fylkesveien. SVV mener at det som et minimum må være et krav om planskilt kryssing av veien for skiløype-/gang-/ og sykkeltrafikk for at tosidig bebyggelse skal kunne aksepteres.

Statens vegvesen ga under meklingen tilbakemelding på at de under tvil kunne akseptere at undergang først kreves innen den 16. hytte/leilighet tas i bruk.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har fremmet innsigelse til byggeområdet for fritidsbebyggelse øst for fylkesveien i brev av 05.10.06. Fylkesmannen viser til at planen ikke er i samsvar med overordnede planer. Kommunedelplanene for Primhovda og Votndalen avsetter de to områdene for fritidsbebyggelse til LNF-områder. Fylkesmannen har ikke merknader til området for fritidsbebyggelse vest for fylkesveien.

Innsigelsen er knyttet til området øst for veien. Det vises til at fylkesveien danner en naturlig grense mellom alpin- og turistområdet på vestsiden av dalen og kulturlandskapet på østsiden. Østsiden er preget av kultur- og naturlandskap med stor verdi for friluftsliv og naturopplevelser. Bygging av fritidsboliger øst for fylkesveien vil ifølge fylkesmannen ha uheldige virkninger for landskapet og gi en mindre trafikksikker løsning.

Miljøvernavdelingen viser til at store deler av Votndalen er preget av landbruksdrift over lang tid med spor etter eldre driftsformer, rydningsrøyser og bygninger fra ulike perioder. Noen av områdene er registrert som nasjonalt verdifulle kulturlandskap, mens andre bare har lokal eller mindre verdi. Miljøvernavdelingen mener at det for landskapsopplevelsen likevel er viktig at store deler av området fremstår som et sammenhengende landbruks- og naturlandskap.

Buskerud fylkeskommune viser i sin uttalelse til reguleringsplanen av 22.09.06 at det er lite hensiktsmessig å åpne for en utbygging i LNF-områder øst for fylkesveien, og anbefaler kommunen og utbygger å prioritere utvikling av avsatte byggeområder i kommuneplanen og unngå unødvendig nedbygging av LNF-områder.

Fylkesmannen i Buskerud tilrår i sin oversendelse til departementet av 07.03.08 at innsigelsene tas til følge. Fylkesmannen viser til at områdene det er innsigelse til er avsatt til LNF-område i Kommunedelplan for Primhovda og Kommunedelplan for Votndalen. Videre vises til at kommunen er i prosess med rullering av kommuneplanen, og at fremtidig arealbruk bør avklares i en slik overordnet plan.

Samferdselsdepartementet har uttalt seg til saken ved brev av 15.12.08. Samferdselsdepartementet slutter seg til Vegdirektoratets vurdering i saken og opprettholder innsigelsen fra Statens vegvesen. Det vises spesielt til etatens vurderinger knyttet til trafikksikkerheten til myke trafikanter. Samferdsels¬departementet viser videre til de forutsetninger som må innfris dersom det skal være tilrådelig å trekke innsigelsen. Forutsetningene fremgår av brev fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet av 06.08.08:

”Det må utarbeides et nytt planforslag hvor undergangen er tegnet inn i henhold til vegnormalene, undergangen med tilknytninger må vise tilpasning til fremtidig gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Utformingen må forelegges Statens vegvesen til uttalelse. Det må også vedtas en rekkefølgebestemmelse til reguleringsplanen hvor det kreves at undergangen ferdigstilles før 16. Hytte/leilighet tas i bruk.”

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har avgitt høringsuttalelse til saken i brev av 25.09.08. DN mener det er uheldig å tillate utbygging etter reguleringsplanen, fordi den er i strid med nylig vedtatt overordnet plan. DN ønsker å unngå en uønsket ”bit-for-bit”-utbygging og oppfordrer kommunen i samarbeid med fylkeskommunen og fylkesmannen til å legge grunnlaget for en god avgrensning mellom byggeområder og kulturlandskapet ved rulleringen av kommuneplanen.

DN finner likevel ikke godt nok hjemmelsgrunnlag for å tilrå at innsigelsen fra fylkesmannen blir tatt til følge. Det er ikke registrert landskapsverdier nedfelt i regionale eller statlige vedtak på en slik måte at det gir et godt nok grunnlag for innsigelsen.

Møte og befaring ble avholdt 20.06.08. Tilstede på møtet var representanter fra Ål kommune, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet, Fylkesmannen i Buskerud og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementets vurdering

Departementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet.

Det er et nasjonalt mål å ta vare på landskaps-, natur- og kulturverdier gjennom langsiktig og helhetlig politikk. Miljøverndepartementet mener det er uheldig at det fremmes en reguleringsplan for utbygging i strid med nylig vedtatt overordnet kommunedelplan. I det pågående arbeidet med rullering av kommuneplanen er imidlertid området foreslått avsatt til utbygging. Kommunen har påpekt at dette arbeidet har tatt lengre tid enn tidligere antatt, og at det derfor har vært ønskelig å fremme reguleringsplanen først.

Departementet mener området øst for fylkesveien kan være egnet til turistformål, selv om departementet ser at det innebærer uheldige landskapsvirkninger. Det vektlegges at området vil ligge i nær tilknytning til alpinanlegget og hotellet. Det vektlegges også at kommunen ønsker å fremme reiselivsinteresser og prioritere en tettere utbygging i utvalgte områder, blant annet ved Ål skisenter. 

Departementet legger videre vekt på at det ikke synes å foreligge landskapsverdier av nasjonal eller regional verdi, og at Direktoratet for naturforvaltning derfor mener det ikke er godt nok hjemmelsgrunnlag for å støtte innsigelsen. Departementet mener at disse hensynene ikke gir grunnlag for ikke å godkjenne planen, men forutsetter at planens krav til god utforming og landskapstilpasning følges opp i videre utbygging.
Etter en samlet vurdering finner Miljøverndepartementet at planen at det foreligger tilstrekkelige samfunnshensyn til at reguleringsplanen kan stadfestes selv om deler av den berører landskapshensyn.
Kommunen har innarbeidet rekkefølgebestemmelse for kravet til avkjørsel, slik at denne skal godkjennes av Statens vegvesen. Departementet finner at dette ivaretar innsigelsen fra Statens vegvesen angjeldende dette.
Når det gjelder innsigelsen knyttet til rekkefølgebestemmelse om planskilt kryssing av fylkesveien, mener departementet det er gode grunner for å legge inn et slikt krav i reguleringsbestemmelsene. Departementet mener det er viktig å ivareta sikkerheten til myke trafikanter. Med turistanlegg og skisenter på vestsiden av veien må en regne med mange kryssinger av veien, samtidig med at trafikken på veien vil øke i takt med utbyggingen av fritidsboliger i området.
Departementet tilføyer følgende reguleringsbestemmelse:
§ 3.2.5 Krav til planskilt kryssing av fv.244
”Innenfor planområdet skal det innpasses en undergang eller overgang for planskilt kryssing av fylkesveien. Undergangen/overgangen skal ferdigstilles før 16. hytte/leilighet tas i bruk. Undergangen/overgangen skal være i henhold til vegnormalene. Undergangen/overgangen med tilknytninger må vise tilpasning til fremtidig gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Forslag til plassering og utforming må forelegges Statens vegvesen til uttalelse.”

Miljøverndepartementet mener dette tilfredsstiller kravene stilt i innsigelsen fra Statens vegvesen, og denne innsigelsen er dermed tatt til følge.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet å kunne stadfeste Ål kommunestyres vedtak av 15.11.07 for reguleringsplan for Breablikk-Votndalen. Reguleringsbestemmelsenes §3.2.5 endres i tråd med Statens vegvesens forslag.

De stadfestede reguleringsplankartene med reviderte reguleringsbestemmelser følger vedlagt.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn til merknader. For kunngjøring av stadfestet reguleringsplan vises til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr 3.


Med hilsen


Erik Solheim
   

Kopi:
Ål kommune
Samferdselsdepartementet
Vegdirektoratet
Statens vegvesen
Direktoratet for naturforvaltning
Buskerud fylkeskommune


Vedlegg: Stadfestet reguleringsplankart med bestemmelser