Os kommune - innsigelse til reguleringsplan for Mørkevågen

Miljøverndepartementet finner ikke å kunne stadfeste kommunens reguleringsvedtak. Departementet ønsker ikke at strandsonen videreutvikles med denne typen naust. Det anses uheldig å akseptere slike bygg, med stor grunnflate og høyde på to fulle etasjer lenge dette ikke er begrunnet ut fra konkrete behov. De planlagte naustene skal brukes til lagerplass for småbåt og utstyr, og naustenes størrelse må derfor reduseres vesentlig. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Hordaland tas således til følge.

Os kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Mørkevågen
Vi viser til Fylkesmannen i Hordalands oversendelse av saken ved brev 13. januar 2009.

Reguleringsplanen er i henhold til plan- og bygningslovens (pbl.) § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Det foreligger innsigelse fra Fylkesmannen i Hordaland. Innsigelsen er begrunnet med størrelsen på naustene planen legger til rette for i forhold til de nasjonale interesser som gjør seg gjeldende i strandsonen.

Miljøverndepartementet finner ikke å kunne stadfeste kommunens reguleringsvedtak. Departementet ønsker ikke at strandsonen videreutvikles
med denne typen naust. Det anses uheldig å akseptere slike bygg, med stor grunnflate og høyde på to fulle etasjer lenge dette ikke er begrunnet ut fra konkrete behov. De planlagte naustene skal brukes til lagerplass for småbåt og utstyr, og naustenes størrelse må derfor reduseres vesentlig. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Hordaland tas således til følge.

Bakgrunn for saken
Harald Bjørndal AS har på vegne av grunneier Jon Døsen utarbeidet reguleringsplan for Mørkevågen gnr 31 bnr 1 i Os kommune. Etter bearbeiding av planforslaget vedtok Os kommune 22. februar 2007 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er ca. 9 daa (med område i sjø). I kommuneplanen er området vist som fremtidig naustområde. Reguleringsplanen legger til rette for oppføring av 14 naust med kaifront. Naustene er plassert to og to med hop mellom hvert dobbeltnaust. Det enkelte naust har en størrelse på 6x8 meter, gesimshøyde fra 3,5 meter til 3 - 7 meter, takvinkel er satt til 37 – 45 grader. Det fremgår av bestemmelsene at naustene skal ha en tradisjonell naustform med garnloft. Naustene skal ha vindehus og tradisjonelle naustdører i begge etasjer. Det skal ikke oppføres balkong/terrasse. Det er ikke tillatt med takvindu. Det er i planen åpnet opp for innlagt vann og avløp.
Fylkesmannen i Hordaland fremmet i brev 13. april 2007 innsigelse til reguleringsplanforslaget. Innsigelsen knytter seg til naustenes størrelse, og forholdet til innleggelse av vann og avløp. Det ble vist til at planforslaget ikke var i samsvar med overordnet plan, generelt skjerpet praksis i strandsonen, samt føringer for strandsoneforvaltning, jf. Fylkesplan for Hordaland 2005-2008. Det er i ettertid avklart at planområdet i hovedsak er vist som naustområde i kommuneplanens arealdel.

Hordaland fylkeskommune har ikke fremmet innsigelse.  Planforslaget ble imidlertid frarådet ut fra hensyn til bl.a. strandsonevernet.

Mekling i saken ble avholdt 26. september 2007. Kommunen viste til at de hadde bearbeidet opprinnelig forslag noe. Det var satt forutsetninger om takvinkel, forbud mot takvindu, og forbud mot balkong/terrasse. Forutsetning om innlagt vann og avløp var endret til at naustene kan ha vann og avløp. Kommunen presiserte at retningslinjene for størrelse på naust som er vist i ”Råd om planlegging og forvaltning av kystsona i Hordaland” kun er vist som eksempler. Miljøvernavdelingen fastholdt på sin side at størrelsen på naustene burde samsvare med føringene som er gitt i retningslinjene. Fylkesmannen har vært konsekvent på å kreve dette. Større naust tilrettelegger etter miljøvernavdelingen for fritidsbolig, uavhengig av utbyggers intensjoner.

Os kommunestyre vedtok 2. desember 2008 å godkjenne reguleringsplanen datert 5. april 2006, revidert 11. februar 2008.

Befaring ble avholdt 31. mars 2009 med representanter fra Miljøverndepartementet, Fylkesmannen i Hordaland, Os kommune, Direktoratet for naturforvaltning og grunneier.

Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for naturforvaltning har gått inn for at innsigelsen fra fylkesmannen blir tatt til følge, og at en i det videre arbeidet med planen legger til grunn reguleringsbestemmelser som tillater naust opp til 30 m2, der hvert naust har saltak og en mønehøyde under 5 m, og på ny tar stilling til å legge til rette for ferdsel på forsiden og mellom nausta, i tråd med veilederen ”Råd om planlegging og forvaltning av strandsona i Hordaland”.

Direktoratet har vist til at det er enighet mellom Os kommune og fylkesmannen om at en arealbruk som tillater bygging av havn og naust i området er akseptabel. Arealbruken er langt på vei i samsvar med arealbruken i gjeldende kommuneplan. Det er tidligere vedtatt en reguleringsplan for omlegging av fylkesvegen som har redusert natur- og friluftsverdiene på land. Mørkevågen står fram som ei god havn for fritidsbåter, en ressurs det er viktig å ta vare på og utvikle, med kaiplass og lagringsnaust. En bør unngå en utvikling mot fritidsboliger på bryggene. Direktoratet er enig med fylkesmannen i at regulering til og utvikling av et havneområde for fritidsbåter er akseptabelt og ønskelig.

Fra direktoratets side kommenteres det videre at naust/fritidsnaust er et krevende forvaltningsområde både for kommuner og for regionalt nivå. Det er mange eksempler også i Hordaland på at naust, - som i utgangspunktet var tenkt som bygninger for oppbevaring av båt, utstyr og fiskeredskap, blir omdisponert og tatt i bruk som fritidsboliger, - gjerne uten tillatelse til bruksendring. Mange kommuner finner det ressurskrevende å ta tak i slike bruksendringer, derfor er det viktig at en legger seg på en plan- og byggepraksis der bygningsutforming og størrelse ikke frister til bruksendring til fritidsbolig.

Miljøverndepartementets vurdering
Reguleringsområdet ligger i enden av en kort fjordarm. Det er i dag oppført ett naust av eldre dato, samt brygger til småbåter. Det er videre to naust oppført på nordre ende som ikke er omfattet av planen. Direktoratet for Naturforvaltning (DN)har uttalt at Mørkevågen står frem som en god havn for fritidsbåter, en ressurs det er viktig å ta vare på og utvikle, med kaiplass og lagringsnaust, og at en unngår en utvikling mot fritidsbustader på bryggene. DN har funnet at en regulering til og utvikling av et havneområde for fritidsbåter er akseptabelt og ønskelig. Departementet slutter seg til dette. Slik området fremstår i dag ligger det til rette for videre utvikling av naust i området. Dette inntrykket forsterkes ytterligere av den forestående veiutbygging av fylkesveien som går langs fjordarmen. Dersom en tilrettelegger for naustutbygging er det vanskelig å se at området er særlig velegnet til fritidsaktiviteter, som turgåing og bading. En områdeendring til hovedsakelig naust vil på den annen side kunne gi positive virkninger for tilgangen til sjø gjennom båtbruk.

Innsigelsen omhandler i første rekke størrelsen på naust som kan etableres. DN har bemerket at det ikke er dokumentert behov for større naust. DN tilrår at innsigelsen fra fylkesmannen blir tatt til følge, og at en i det videre arbeidet med planen legger til grunn reguleringsbestemmelser som tillater naust opp til 30 m2, der hvert naust har saltak og mønehøyde under 5 m. Det er i denne sammenheng vist til veilederen ”Råd om planlegging og forvaltning av strandsona i Hordaland” og tidligere innsigelsesavgjørelse fra departementet.

Det er strenge føringer for bygging i 100-metersbeltet langs sjøen, og arealpolitikken er skjerpet under nåværende regjering. Det er et prioritert nasjonalt mål å stanse nedbyggingen av strandsonen, jf. Soria Moria - erklæringen og St.meld. nr. 26 (2006-2007) ”Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand”. Det fremheves her som en viktig arealpolitisk føring at strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Gjennom planleggingen skal kystsonen og strandarealene forvaltes langsiktig og helhetlig ut fra lokale forhold og nasjonale hensyn. Ny plandel til plan- og bygningsloven gir også et klart signal til kommunene om en strengere praksis for bygging nær sjøen.

Miljøverndepartementet ser det som viktig, ut fra natur- og landskapsmessige interesser, å begrense størrelsene på naust ut fra de behov som gjør seg gjeldende. I dette tilfellet er formålet med naustene fritidsbruk for båt- og sjøaktiviteter. Departementet ser at for den enkelte kan det være ønskelig med størst mulig lagringsplass. Strandsonen anses imidlertid å inneha særskilte kvaliteter for natur- og friluftsopplevelse, som det må tas hensyn til. Utforming og størrelse er i denne sammenheng viktig for opplevelsen av strandsonelandskapet. Etter departementets syn gir dette grunn til å redusere rammene for naustenes dimensjoner.

Ved utløpet av fjordarmen utenfor reguleringsområdet ligger det videre flere fremtredende naustrekker som er godt synlige. I likhet med angjeldende reguleringsplan er naustene i to etasjer og har en stor grunnflate. Dette er delvis eldre naust som tidligere har vært benyttet i næringsvirksomhet, og enkelte naust av nyere dato. Det anses uheldig å akseptere naust med stor grunnflate og høyde på to fulle etasjer, der dette ikke er begrunnet ut fra et konkret behov. Naustene anses vesentlig større enn hva behovet for lagerplass av småbåt, fritidsinnretninger med utstyr genererer. Større naust tilrettelegger etter departementets syn for senere utvikling til fritidsbolig, uavhengig av utbyggers intensjoner. Departementet finner derfor at reguleringsplanen bør bearbeides videre, slik at naustenes dimensjoner reduseres vesentlig.

I reguleringsplanen er det åpnet opp for innleggelse av vann- og avløp. Fra planforslagsstiller er dette begrunnet med behov for å kunne bruke toalettfasiliteter. Formålet med naustene er hovedsakelig utstyrslagring, vedlikehold av båt og fiskeredskaper, samt stell av fangst. Departementet er av den oppfatning at slik bruk ikke uten videre gir behov for innleggelse av vann- og avløp i de enkelte naust. Alternativ til dette kan innarbeides i planen gjennom en fellesordning for naustområdet. En revidert plan bør utrede muligheten for dette.

 

Vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 finner departementet ikke å kunne stadfeste Os kommunestyres vedtak av 2. desember 2008 om reguleringsplan for Mørkevågen.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.


Med hilsen


Erik Solheim
 

  
Kopi:
Os kommune, Postboks 84, 5200 Os 
Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 Bergen
Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim