Drammen kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007-2018 – vurdering av støysoneavgrensning

Miljøverndepartementet tar til følge innsigelse fra fylkesmannens miljøvernavdeling når det gjelder avgrensning av geografiske områder med generelle avvik fra støyretningslinjen i kommuneplan for Drammen 2007-2018. Det vil være i strid med nasjonalt mål om reduksjon i støyplager å godkjenne en areal¬bruk som åpner for generelle avvik over så store deler av byggeområdene som kommuneplanen legger opp til. Departementet viser til at det kan åpnes for avvik i konkrete saker gjennom reguleringsplanleggingen. Departementets vedtak innebærer at støysoneavgrensingen for generelle avvik i kommuneplanen må justeres i henhold til miljøvernavdelingens forslag.

Det vises til oversendelsesbrev fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 23. juni 2008. 
Kommuneplan for Drammen 2007-2018 er i samsvar med plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd oversendt Miljøvern¬departementet til endelig avgjørelse, etter innsigelse fra fylkesmannens miljøvernavdeling til avgrensningen av geografiske områder der det kan gis generelle avvik fra støyretningslinjen.
 
Miljøverndepartementet tar til følge innsigelse fra fylkesmannens miljøvernavdeling når det gjelder avgrensning av geografiske områder med generelle avvik fra støyretningslinjen i kommuneplan for Drammen 2007-2018. Det vil være i strid med nasjonalt mål om reduksjon i støyplager å godkjenne en areal¬bruk som åpner for generelle avvik over så store deler av byggeområdene som kommuneplanen legger opp til. Departementet viser til at det kan åpnes for avvik i konkrete saker gjennom reguleringsplanleggingen. Departementets vedtak innebærer at støysoneavgrensingen for generelle avvik i kommuneplanen må justeres i henhold til miljøvernavdelingens forslag.

Bakgrunn
Drammen kommune har i møte 26.02.07 vedtatt kommuneplan for Drammen 2007-2018. Som første kommune i Buskerud har Drammen gjennomført kartlegging av støysoner som et ledd i kommuneplanarbeidet. Planens bestemmelser om støy gir rammer for videre detaljplanlegging og behandling av tiltak.

Miljøverndepartementet fastsatte i 2005 en ny retningslinje for behandling av utendørs støy i arealplanlegging. Retningslinjen er veiledende, og skal legges til grunn ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Vesentlige avvik kan gi grunnlag for innsigelse. Støyretningslinjen gir anbefalinger om hvor støyfølsom arealbruk ikke bør etableres (rød sone), og hvor etablering kan skje med nærmere angitte vilkår (gul sone). Drammen kommune har vedtatt generelle avvik fra grenseverdiene i retningslinjen i gul sone for sentrumsnære områder som Åssiden, Gulskogen, Fjell og Åskollen/Tangen. For detaljplanlegging innen disse områdene setter planbestemmelsene vilkår om at minst 50 % av uteoppholdsarealene, minst 50 % av oppholdsrommene og alle soverom skal ha lavere støynivå enn nedre grenseverdi for gul sone. Støyverdier for øvrig uteareal og fasade for oppholdsrom skal ligge klart under nedre grenseverdier for rød støysone.

Fylkesmannen i Buskerud v/miljøvernavdelingen fremmet innsigelse til planen, med begrunnelse i at den geografiske avgrensningen for generelle avvik fra støyretningslinjen inkluderte for store områder. Åpning for unntak er knyttet til sentrumsområder og kollektivknutepunkter, der høy arealutnyttelse er aktuelt av hensyn til en samordnet areal- og transportplanlegging.

Fylkesmannen har i brev av 10.07.07 gitt uttalelse til kommuneplanen. Miljøvernavdelingen fremmet innsigelse til støybestemmelsene, fordi de ikke ivaretar støyhensyn i tråd med nasjonal retningslinje (T-1442).

Mekling ble gjennomført av Fylkesmannen i Buskerud 08.11.07, uten at partene kom til enighet når det gjaldt punktet om støysoneavgrensing. Øvrige innsigelser ble løst.

Drammen kommunestyre behandlet meklingsprotokollen i møte 26.02.08. Kommunestyret imøtekom ikke innsigelse til vurderingsområde for bygging til støyfølsom bruk, og vedtok å sende saken til Miljøverndepartementet for behandling.

Buskerud fylkeskommune har ved behandling i fylkesutvalget 18.04.07 vist til at kommuneplanens satsing på vekst i sentrum og sentrumsnære områder er hovedsaklig i tråd med fylkesplanen for Buskerud, og fylket støtter Drammens ønske om en regional areal- og transportplan. Fylkeskommunen går ikke konkret inn på støyproblematikken i sin uttalelse.

Fylkesmannen i Buskerud oversendte saken til Miljøverndepartementet i brev av
23. juni 2008. Det anbefales at innsigelsen tas til følge.

Befaring og møte ble avholdt 26. september 2008 med representanter fra Fylkesmannen i Buskerud, Drammen kommune, Statens Forurensningstilsyn og Miljøverndepartementet.

Statens Forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 25. november 2008 anbefalt at innsigelsen tas til følge, og mener at kommuneplanen ikke bør åpne for større generelle avvik, med mindre disse områdene er klart definert og i tråd med retningslinjenes intensjoner. SFT mener Drammen kommune ikke kan påberope seg generelle avvik fra støyretningslinjen i så store deler av byggesonen som planen legger opp til. SFT mener at en slik praktisering som kommunen her legger opp til, vil uthule intensjonen med retningslinjen om å forebygge støyplager og ivareta stille områder. Ut fra kommuneplanen anser SFT at det per i dag kun er sentrumsområdet, som tidligere er avgrenset gjennom kommuneplan for sentrum, som er tydelig nok definert til å kunne aksepteres i henhold til kriterier for områdevise avvik. Med utgangspunkt i befaringen mener SFT at av de omdiskuterte områdene er det bare nærområdene til Gulskogen stasjon som kan betegnes som sentrumsområde eller trafikknutepunkt.

SFT anfører at unntak fra kommuneplanens bestemmelser også vil kunne tas opp til vurdering i tilknytning til reguleringsplaner, der avveiningen mellom støynivå, utbyggingspotensial og avbøtende tiltak er mer konkretisert.

Miljøverndepartementets vurderinger
Regjeringen varslet i Soria Moria-erklæringen at den ville utarbeide en strategisk handlingsplan for å redusere støyproblemene. St.meld. nr. 26 (2006-2007) om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand setter fokus på støyproblematikken, med mål om 10 prosent reduksjon i støyplage innen 2020. Tilrettelegging for langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer er sannsynligvis det mest kostnadseffektive tiltaket. Vegtrafikk stod for 78 prosent av kartlagt støyplage i Norge i 2006, og veitrafikk er nok også hovedkilden til støy i planområdet.

Saken gjelder uenighet om avgrensningen av områder der det kan gis generelle avvik fra støyretningslinjen. Kommunens vedtak innebærer at i tillegg til sentrumskjernen vil store sentrumsnære områder omfattes av det generelle avviket som åpner for at det kan planlegges for støyforhold over anbefalte grenseverdier. Kommunen påpeker målkonflikt mellom ønsket om fortetting av sentrale byområder med godt kollektivtilbud og målet om ikke å utsette boliger for støy over gitte grenseverdier. Det er positivt at Drammen kommune vektlegger fortetting i områder med godt kollektivtilbud, men avgrensningen i planen synes å omfatte større arealer enn de som oppfyller kriteriene i støyforskriften.

Departementet viser til at det kan åpnes for avvik i konkrete saker gjennom reguleringsplanleggingen. Det vil altså være mulig å finne fortettingsområder også utenom sonen med generelle avvik, dersom en gjennom reguleringsprosesser finner løsninger som gir akseptable støyforhold gjennom støyskjerming eller andre former for tilpasning.

Det er vanskelig å nå den nasjonale målsettingen om reduksjon i støyplager hvis en ikke legger seg på en restriktiv linje i utgangspunktet, og heller avklarer muligheter for avvik og tilpasninger i de enkelte reguleringsplanene, framfor et generelt avvik som omfatter store deler av byggesonene. Selv om noen av områdene har bussfrekvens hvert tiende minutt i rushtid, kan en ikke se at hele bydeler kan sidestilles med trafikknutepunkter. Områdeavgrensningen for arealer med generelt avvik er for omfattende til å være i tråd med nasjonal retningslinje. SFT påpeker at det også virker urimelig at områdesonen for avvik er så omfattende at den dekker arealer som i stor grad ligger utenfor gul støyson

 

Vedtak

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner Miljøverndepartementet ikke å kunne godkjenne Drammen kommunestyres vedtak av 26.02.08 om kommuneplanens arealdel for Drammen når det gjelder avgrensning av geografiske områder med generelle avvik fra støyretningslinjen i kommuneplan for Drammen 2007-2018. Eventuelle avvik fra støyretningslinjer for avgrensede områder må tas opp som del av reguleringsplanarbeidet.

Departementets vedtak innebærer at innsigelsen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling er tatt til følge.

Departementets vedtak innebærer at støysoneavgrensingen for generelle avvik i kommuneplanen må justeres i henhold til miljøvernavdelingens forslag.

Kommunen må selv foreta de endringer i planen som følger av departementets vedtak.

Om kunngjøring av den endelige kommuneplanen vises til reglene i plan- og bygningslovens § 20-5, åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Med hilsen


Erik Solheim 
   

Kopi:
Drammen kommune
Buskerud fylkeskommune
Statens forurensningstilsyn