Rauma kommune – innsigelse til reguleringsplan for Holm hyttefelt og småbåthavn

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Holm hyttefelt og småbåthavn i Rauma kommune. Departementet mener utbyggingen vil innebære en kryssing av riksvegen som ikke er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig, og tar derfor innsigelsen fra Statens vegvesen til følge.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkets brev 10. oktober 2008 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Holm hyttefelt og småbåthavn i Rauma kommune. Departementet mener utbyggingen vil innebære en kryssing av riksvegen som ikke er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig, og tar derfor innsigelsen fra Statens vegvesen til følge.

Bakgrunn for saken

Forslag til reguleringsplan for Holm hyttefelt og småbåthavn ble sendt på høring og utlagt til offentlig ettersyn 12. mai 2006.

Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget 15. juni 2006. Statens vegvesen kan ikke akseptere en omfattende utbygging på begge sider av riksvegen, der riksvegen med tillatt kjørefart på 80 km/t skal inngå som en del av det interne vegnettet. De mener planforslaget ut fra en sikkerhetsmessig vurdering legger opp til en svært dårlig planløsning, som også kan medføre reduksjon av trafikkavviklingen. Statens vegvesen har tidligere uttalt seg positivt til et begrenset antall hyttetomter på denne eiendommen, plassert i god avstand fra riksvegen. Innsigelsen er opprettholdt i brev 16. februar 2007.

Mekling i saken fant sted 24. mai 2007, men det ble ikke enighet.

Rauma kommunestyre vedtok reguleringsplanen 10. juni 2008. Kommunen oversendte saken til fylkesmannen ved brev av 19. september 2008. I brevet vises det til at området ligger ved Langfjorden, i omgivelser med lite aktivt landbruk, der eiendommene går på tvers av riksvegen. Det pekes på at en liten del av arealet ligger nedenfor riksvegen, og gir plass til sjørettet aktivitet, sett i sammenheng med de større arealene for hyttebebyggelse ovenfor riksvegen. Kontakten med sjøen er viktig og etterspurt, og Langfjorden er et område der slik sjørettet virksomhet trolig kan legges uten at det går for mye utover allmennheten. Videre framgår det at området i kommuneplanens arealdel er angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde sone 4, der spredt bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse kan tillates dersom sektormyndighetene ikke har innvendinger.

Fylkesdirektøren støttet i oversendelsesbrevet til departementet 10. oktober 2008 vegkontorets innsigelse, som innebærer å akseptere en mindre utbygging i området.
Fylkesdirektøren uttalte at ville være ønskelig med en mer overordnet og konkret planvurdering fra kommunens side.

Grunneieren Ottar Holm har gitt kommentarer i saken ved e-post til departementet 20. januar 2009.

Befaring og tilhørende møte ble holdt 30. januar 2009. Til stede var representanter for Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet. På befaringen deltok også en representant for grunneieren.

Samferdselsdepartementet anbefalte i brev 5. mai 2009 at innsigelsen fra Statens vegvesen tas til følge. Departementet deler de trafikkmessige vurderingene fra Statens vegvesen og Vegdirektoratet. Samferdselsdepartementet har stor forståelse for at kommunen ønsker å tilrettelegge for økt aktivitet og næringsutvikling i form av hyttebygging, men mener det må skje mer planmessig for å unngå at det etableres trafikkfarlige kryssingspunkter langs vegstrekningen. Med en planmessig og konsentrert utbygging, mener Samferdselsdepartementet det vil være praktisk mulig å legge til rette for en eller flere effektive planskilte kryssinger. Departementet mener derfor at det er muligheter for at kommunen gjennom en kommuneplanprosess for hele det aktuelle området langs riksveg 660, kan legge til rette for en mer konsentrert utbygging av hytter og småbåthavner med effektive planskilte kryssinger. Departementet ser at det kan være vanskelig å realisere slike prosjekter i områder med mange grunneiere med ulike interesser, men tilrettelegging gjennom planlegging, og eventuelt jordskrifte, vil kunne aktualisere og gjøre det enklere å realisere slike løsninger.

Vegdirektoratets vurdering er gjengitt i Samferdselsdepartementets brev. Direktoratet peker på at kryssinger for fotgjengere mellom hyttefeltet og småbåthavnen med friområde og badeplass, vil kunne skape trafikkfarlige situasjoner. De peker på at området er slik at det er vanskelig å få til en effektiv planfri kryssing, både med hensyn til terrengforholdene og etableringskostnadene. Nedsatt fartsgrense vurderer direktoratet som et lite effektivt tiltak. Vegdirektoratet frykter at godkjenning av planen vil resultere i flere lignende utbyggingsprosjekter langs riksveg 660, noe som vil bety ytterligere redusert trafikksikkerhet.

Miljøverndepartementets vurdering

Reguleringsplanen omfatter en større utbygging på begge sider av riksveg 660. Det åpnes for bygging av 22 hytter ovenfor vegen, og tilhørende småbåthavn, naustområde og badeplass mellom vegen og sjøen. Utbyggingen vil føre til at det blir hyppig kryssing av riksvegen, uten at det er lagt opp til eller ansett aktuelt med spesielle tiltak for å forhindre konflikt med vegtrafikken.

Samferdselsdepartementet støtter innsigelsen fra Statens vegvesen ut fra trafikksikkerhetshensyn. Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å overprøve denne vurderingen av trafikksikkerheten ved utbyggingen, og det er disse hensynene som er avgjørende i denne saken.

Det aktuelle området er i kommuneplanens arealdel angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde, med retningslinjer om at spredt utbygging kan tillates dersom det ikke er innvendinger fra sektormyndighetene. Når det er innsigelse fra Statens vegvesen, innebærer det at utbygging er i strid med planen.

Miljøverndepartementet viser for øvrig til at det tidligere har vært planer om en mindre utbygging på oversiden av vegen, og Statens vegvesen har akseptert inntil 4 hytter her. Kommunen vil derfor kunne vedta en reguleringsplan for en slik begrenset utbygging.

Miljøverndepartementet mener ellers at en eventuell videre utbygging i området ved Langfjorden bare bør tillates etter en overordnet plan, slik Samferdselsdepartementet peker på. Gjennom en slik plan kan aktuelle kryssingspunkter på vegen vurderes samlet, slik at kryssing kan lokaliseres til de mest egnede stedene, og det vil kunne fortas tiltak for å ivareta trafikksikkerheten.


   Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 stadfester ikke Miljøverndepartementet Rauma kommunestyres vedtak 10. juni 2008 om reguleringsplan for Holm hyttefelt og småbåthavn.

 

Med hilsen


Erik Solheim
   


Kopi: Rauma kommune
          Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde
          Samferdselsdepartementet
          Vegdirektoratet
          Ottar Holm