Farsund kommune - innsigelse til Lista vindkraftanlegg

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplanen for Lista vindkraftanlegg i Farsund kommune. Innsigelsene fra Fylkes¬mannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune tas ikke til følge.

Innsigelse til reguleringsplan for Lista vindkraftanlegg, Farsund kommune

Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Vest-Agder av 19. september 2007, vedrørende innsigelse til reguleringsplan for Lista vindkraftanlegg.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven      § 27-2 nr. 2. Fylkesmannens miljøvernavdeling og Vest-Agder fylkeskommune v/ fylkesutvalget har fremmet innsigelse.
 
Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplanen for Lista vindkraftanlegg i Farsund kommune. Innsigelsene fra Fylkes¬mannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune tas ikke til følge.

Bakgrunn for saken
Norsk Miljøenergi Sør AS søkte 12. januar 2004 om dispensasjon fra krav om ut¬arbeidelse av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven § 23 for å etablere et vindkraftanlegg i det aktuelle området på Lista. Deler av området var i arealdelen til gjeldende kommuneplan (2001-2010) skissert som mulig område for framtidig vind¬kraftutbygging. Området hadde likevel status som landskaps-, natur- og frilufts¬område (LNF-område), og kommune¬planen forutsatte at mulig utbygging skulle av¬klares gjennom reguleringsplan med konsekvensutredning. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplikten ble avvist av Farsund kommune 5. februar 2004, og det ble deretter varslet oppstart av planarbeid 16. april 2004.

Farsund kommune vedtok 12. mai 2005 å legge forslag til reguleringsplan for Lista vindkraftanlegg ut til offentlig ettersyn. Formålet med planforslaget var å legge til rette for et vindkraftanlegg på inntil 34 vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 102 MW. Med en turbinstørrelse på 3 MW vil vindmøllene ha en total høyde på inntil 125 meter. Planområdet er på 15.000 daa, og internt i planområdet skal det anlegges 22 km anleggsvei.

Utarbeidelse og høring av reguleringsplan har vært koordinert med utarbeidelse og høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredning.

Fylkesmannen i Vest- Agder v/miljøvernavdelingen fremmet innsigelse til planforslaget i brev av 26. august 2005. Innsigelsen omfatter planen i sin helhet. Miljøvern-avdelingen mener at anlegget vil komme i vesentlig konflikt med den helhet av inter-nasjonalt og nasjonalt sjelden og verneverdig natur som Listahalvøya omfatter. Miljø¬vern-avdelingen frykter også negative konsekvenser for fugletrekk. Avdelingen registrerer videre at støy fra vindmøllene vil redusere verdien av indre Lista som turområde.

Fylkeslandbruksstyret vedtok i møte den 25. august 2005 å gi råd om ikke å etablere vindkraftanlegg i området og om ikke å godkjenne planen på grunn av planforslagets konsekvenser for kulturlandskapet både i planområdet og i tilstøtende områder.

Vest-Agder fylkeskommune v/fylkesutvalget fremmet innsigelse til planforslaget 27. september 2005. Innsigelsen er bl.a. begrunnet i vindmøllenes fjernvirkning på store deler av Lista, som etter fylkes¬kommunens vurdering vil komme i sterk konflikt med det særpregede natur- og kulturlandskapet på Lista. Det hevdes også at kjente automatisk freda kulturminner som bygdeborgene i området representerer, vil bli utilbørlig skjemmet etter kulturminnelovens § 3. Fylkeskommunen fremmer også innsigelse fordi undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 ikke er oppfylt.

I sitt vedtak pekte fylkesutvalget også på at det antakelig finnes andre områder i fylket der graden av konflikt er lavere. Fylkesutvalget mente derfor at det bør utarbeides en samlet plan for lokalisering av vindkraftanlegg i fylket, og at dette burde utgjøre en viktig del av en energiplan for Vest-Agder.

Farsund kommunestyre vedtok reguleringsplanen for Lista vindpark i møte 8. mai 2007. I kommunestyrets vedtak ble øvre grense for antall vindmøller i planområdet redusert fra 34 til 31, dette i tråd med NVE’s konsesjonsvedtak av 20. desember 2006. Det er i kommunestyrets vedtak ikke redegjort for hvordan innsigelsene er vurdert. 

Mekling er ikke gjennomført i saken. Fylkesmannens miljøvernavdeling skrev i sin høringsuttalelse til planforslaget at virkningene av planlagt utbygging vil være så omfattende og saken så prinsipiell at grunnlaget for mekling ikke anses å være til stede. Heller ikke Vest-Agder fylkeskommune har ønsket mekling.

Fylkesmannen sendte saken til departementet for avgjørelse i brev av 19. september 2007. Fylkesmannen understreker at innsigelsene fra både fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeskommunen er grundig og konkret begrunnet, og mener at de verdier som preger planområdet og omkringliggende areal taler for at planområdet er lite egnet for et vindkraftanlegg. Fylkesmannen tilrår at departementet tar innsigelsene til følge og at reguleringsplanen ikke godkjennes.

Klagebehandling etter energiloven 
NVE ga konsesjon for bygging og drift av Lista vindkraftanlegg til Norsk Miljøenergi Sør AS i brev av 20. desember 2006. Konsesjonsvedtaket er i samsvar med reguleringsplanen. I vedtaket stilles det krav om utarbeidelse av detaljplan som skal godkjennes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) dersom senere vind¬målinger og simuleringer medfører behov for justeringer av plassering av møller og internveier, og dette medfører vesentlige endringer av tiltaket. I tillegg er det gjennom vilkår til konsesjonsvedtaket stilt krav om at det skal utarbeides anleggsplan og transportplan for tiltaket, samt krav om etterundersøkelser av fugletrekk i området.

Konsesjonsvedtaket er påklaget av Vest-Agder fylkeskommune, flere organisasjoner og grunneiere. Klagesaken etter energiloven behandles av Olje- og energidepartementet.

Befaring
Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet avholdt møte og befaring i planområdet 11. desember 2007. Befaringen var felles for klagesaken etter energiloven og innsigelsessaken etter plan- og bygnings¬loven. Tilstede på befaringen var bl.a. representanter for Farsund kommune, Fylkes¬mannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkes-kommune, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren, utbygger og klagere på konsesjonsvedtaket, i tillegg til representanter fra politisk ledelse og administrasjonen i Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) tilrår i brev av 4. februar 2008 at innsigelsene til planforslaget tas til følge. DN vurderer planene om et vindkraftanlegg på Lista som et av de mest konfliktfylte vindkraftprosjektene som er fremmet, og slutter seg til fylkesmannens vurdering av tiltakets konflikt med naturverdiene på Listahalvøya. DN viser i den forbindelse også til vurderingene som er gjort av tiltaket gjennom tema¬tiske konfliktvurderinger av planlagte vindkraftanlegg, og hvor anlegget på Lista ble plassert i høyeste konfliktkategori.

DN framhever særlig konfliktene i forhold til de overordnete landskapsverdiene i området. Etter DN's vurdering vil det selv gjennom en redusert utbygging neppe være mulig å redusere konfliktnivået tilstrekkelig til å gjøre prosjektet akseptabelt. Også i forhold til fugleliv, friluftsliv og inngrepsfrie områder mener DN at tiltaket vil føre til betydelige konflikter, men konfliktene knyttet til disse temaene vurderes hver for seg likevel ikke som tilstrekkelige til å gå i mot prosjektet.
 
Riksantikvaren (RA) tilrår i brev av 22. januar 2008 at innsigelsen fra Vest-Agder fylkes-kommune tas til følge. RA peker på at landskapet på Lista er enestående i landssammenheng, med svært mange kulturhistoriske elementer med stor tidsdybde samlet på et konsentrert og oversiktlig område og med få moderne inngrep. RA peker særskilt på bygdeborger og tilhørende gårdsanlegg i heiområdene, hvor deler av vindkraftanlegget vil være synlig fra relativt kort avstand. Vindkraftanlegget med internveier vil her vil kunne bryte funksjonelle og tidsmessige sammenhenger i landskap og kulturmiljø.

RA peker også på at det ikke er gjort kulturminneregistreringer i plan¬området i forbindelse med reguleringsplanen, og at det er et høyt potensial for å finne automatisk freda kulturminner som kan komme i konflikt med deler av anlegget. 

Miljøverndepartementets vurdering
Regjeringen har som mål å styrke satsingen på en miljøvennlig energiomlegging der fornybar energi, energieffektivisering og energisparing er viktige elementer. Det er et mål å få etablert 3 TWh vindkraft innen 2010.  Videre fastsatte regjeringen i 2006 et nytt samlet mål på 30 TWh økt fornybar energiproduksjon og energieffektivisering innen 2016. Ny fornybar energi, herunder vindkraft, utgjør en viktig del av satsingen.

Miljøverndepartementet legger til grunn at det på Lista¬halvøya finnes landskaps-, kulturminne- og natur¬verdier av regional og nasjonal verdi. Nesten hele den ytre delen av Listahalvøya er vernet som landskapsvern¬områder med mellomliggende dyre- og/eller plantefredningsområder. Disse områdene vil imidlertid ikke komme i direkte konflikt med vindkraftanlegget. Vest-Lista, som et av landets eldste jordbrukslandskap, er nylig utpekt av Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet som et av 20 utvalgte kultur-landskap i jordbruket.

På Lista finnes det videre kulturminner og et kulturmiljø som gjenspeiler 7000 år med menneskelig aktivitet i området. Svært mye av den gamle gårdsbebyggelsen og gårdsstrukturen er bevart, og forekomsten av synlige kulturminner er høy. Lista står videre i en særstilling når det gjelder forekomsten av automatisk freda kulturminner, og potensialet for funn av hittil ukjente kulturminner er stort.

Naturen på Lista er videre av stor betydning for en rekke fuglearter. Verdiene er knyttet til en generelt stor artsrikdom, forekomst av rødlistearter og at området blir brukt av trekkende fugl, herunder flere rovfuglarter.

Det er stor grad av enighet om verdiene knyttet til Listahalvøya, men det er ulike vurderinger av tiltakets konsekvenser for de ulike miljøverdiene. Regionale myndigheter og miljødirektoratene har på de fleste områder vurdert konsekvensene som større og mer alvorlige enn det som er gjort i konsekvens¬utredningen og av NVE, særlig knyttet til konsekvenser for landskap og kulturminner.

Miljøverndepartementet legger til grunn at det er potensial for betydelige konflikter mellom det planlagte vindkraftanlegget og miljøverdiene knyttet til Lista. Særlig i forhold til de overordna landskapsverdiene på Listahalvøya finner departementet at konfliktnivået er høyt. Det foreslåtte vindkraftanlegget vil strekke seg over en stor del av Listahalvøya og vil være godt synlig fra en rekke steder på Lista.
 
Ulempene som følge av en vindkraftutbygging må likevel vurderes opp mot anleggets økte bidrag til produksjon av fornybar energi. For det aktuelle vindkraftverket på Lista er det særlig pekt på de gode vindressursene i området og at vindkraftverket vil bidra til krafttilgangen regionalt og nasjonalt med en betydelig produksjon av fornybar energi. Vindkraftverket vil også ligge i umiddelbar nærhet til eksisterende kraftledningsnett med tilstrekkelig kapasitet.

Gjennom departementets behandling er det foretatt en helhetlig avveining av tiltakets fordeler i form av økt produksjon av fornybar energi sett i forhold til de negative virkningene for landskap, kulturminner og naturmiljø. Departementet har etter en slik avveining kommet til at reguleringsplanen for Lista vindkraftverk kan stadfestes.

Miljøverndepartementets behandling av innsigelsessaken etter plan- og bygningsloven er koordinert med Olje- og energidepartementets behandling av klagesaken etter energiloven.

Når det gjelder fylkeskommunens innsigelse til manglende undersøkelser av automatisk fredete kulturminner etter kultur¬minnelovens § 9, forutsetter departementet at alle undersøkelser må være gjennomført og undersøkelsesplikten oppfylt før anleggsarbeidet for tiltaket kan settes i gang. Undersøkelsene må knyttes til utarbeidelse av detaljplan etter energiloven.
 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 stadfester departementet Farsund kommunestyres vedtak av 8. mai 2007 om reguleringsplan for Lista vindkraftanlegg.

Før det settes i gang byggearbeider må undersøkelsesplikten for automatisk fredete kulturminner være gjennomført, jf kulturminnelovens § 9. Dette må knyttes til utarbeidelse av detaljplan etter energiloven.

Det stadfestede reguleringsplankartet med reguleringsbestemmelser følger vedlagt med påtegning om stadfestingen. Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 3.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen


Erik Solheim
   
Kopi:
Farsund kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Olje- og energidepartementet