Forsiden

Strand kommune - innsigelse til reguleringsplan for ny barnehage på Tau

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 stadfester ikke Miljøvern-departementet Strand kommunestyre sitt vedtak av 11. juni 2008. Innsigelsen fra Riksantikvaren er dermed tatt til følge. Miljøverndepartementet tilrår at kulturminnemyndighetene og kommunen arbeider videre med en revidert plan med sikte på å innpasse en barnehage i området som tar vare på hensynet til landskap og kulturminneverdier.

Strand kommune - innsigelse til reguleringsplan for ny barnehage på Tau
Vi viser til brev av 9. mai 2009 fra Fylkesmannen i Rogaland. Saken er i samsvar med plan- og bygningslovens § 27-2 nr 2 sendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse på grunn av innsigelse fra Riksantikvaren. Innsigelsen er begrunnet i hensynet til nasjonale kulturminneverdier.

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 stadfester ikke Miljøvern-departementet Strand kommunestyre sitt vedtak av 11. juni 2008. Innsigelsen fra Riksantikvaren er dermed tatt til følge. Miljøverndepartementet tilrår at kulturminnemyndighetene og kommunen arbeider videre med en revidert plan med sikte på å innpasse en barnehage i området som tar vare på hensynet til landskap og kulturminneverdier.

Bakgrunn for saken
Området er i kommuneplanen av 17.12.2003 (2003- 2015) avsatt til offentlig formål, og i tidligere kommuneplan var det avsatt til område for erverv. Fylkeskommunen fremmet administrativ innsigelse til  arealbruksendringen i 2003. Kommunen kommenterte innsigelsen under sluttbehandingen av kommuneplanen slik: ”Område O2 har tidligere vært avsatt til industri under forutsetning av at en kom fram til en tilfredsstillende løsning for de automatisk fredete kulturminnene. For å imøtekomme innsigelsen foreslås det at det tas med i bestemmelsene at kulturminnemyndigheten ikke har sagt seg enig i arealbruken og at endelig avklaring må skje i reguleringsplanen.”

Strand kommune kjøpte i 2007 det aktuelle området med siktemål å etablere en barnehage der. Kommunen legger i planforslaget til rette for å bygge barnehage og skole innenfor planområdet.

I forbindelse med varsling av reguleringsplanarbeidet ble det gjennomført befaring og registrert automatisk fredete kulturminner i dyrket mark i deler av planområdet.

Rogaland fylkeskommune ved kulturseksjonen fremmet i brev av 21.04.08 innsigelse til reguleringsplanen. De vurderte at en utbygging av barnehage og skole i samvar med planforslaget var uforenlig med vern av de automatisk fredete kulturminnene. Kommunen utarbeidet et justert planforslag datert 09.05.08 i samråd med fylkeskommunen, hvor det også ble søkt om dispensasjon for automatisk fredete kulturminner funnet ved sjakting i områder. Gravrøysa ble foreslått regulert til spesialområde bevaring. Fylkeskommunen opprettholdt sin innsigelse til dette planforslaget i brev av 20.05.08.

Strand kommunestyre vedtok den 11.06.08 planforslag for ny barnehage på Tau, det vil si den østre delen av opprinnelig plan, under forutsetning av at fylkeskommunen frafalt innsigelsen. Det var også en forutsetning at det ble gitt dispensasjon fra kulturminne¬
loven for de automatisk fredete kulturminnene som var funnet ved sjakting i dyrket mark. Saken ble oversendt Riksantikvaren via Rogaland fylkeskommune i brev av  07.07.08.

Riksantikvaren fremmet i brev av 17.09.08 innsigelse til reguleringsplanen. Innsigelsen er begrunnet med at gjennomføring av planen vil medføre at et sammen-hengende gravfelt og landskap brytes opp og endres på en uheldig måte. Videre mener Riksantikvaren at nærheten til barnehagen på sikt kan føre til slitasje og skade på kulturminnene. Innsigelsen fra Riksantikvaren er knyttet både til nærheten og forholdet til registrert gravrøys i planforslaget, og til virkningen av tiltaket i landskapet omkring.

Mekling i saken ble gjennomført 20.11.2008 uten at man kom til enighet.

Fylkesmannen i Rogaland anbefaler i sin oversendelse at Miljøverndepartementet vurderer om det er mulig å få til en delvis utbygging innenfor planområdet, som både ivaretar etablering av en barnehage og tar hensyn til kulturminnene. Fylkesmannen erkjenner at kulturminner har et sterkt vern etter kulturminnelovgivningen. Samtidig vises det til et reelt utbyggingsbehov for barnehager i Strand kommune, og da særlig ved tettstedet Tau.

Befaring og møte om saken ble gjennomført 18.08.09 med representanter fra kommune, fylkesmannen, fylkeskommunen, Riksantikvaren og Miljøvern-departementet til stede.

Miljøverndepartementets vurderinger
Det er det overordnete hensynet til virkningen i landskapet, og sammenhengen med andre kulturminner og funn i området, som er hovedbegrunnelsen for innsigelsen fra Riksantikvaren. Dette innebærer at Riksantikvaren ikke ser at tiltaket kan plasseres og utformes på alternative måter innenfor tomten kommunen har til rådighet. Det er også registrert automatisk fredete kulturminner i dyrket mark der vegen inn til barnehagen er foreslått, men innsigelsen er ikke begrunnet i forhold til disse kulturminnene. Riksantikvaren vurderer barnehagens plassering i forhold til gravrøysa som utilbørlig skjemmende, og viser til kulturminneloven § 3. Riksantikvaren mener videre at undersøkelsesplikten ikke er oppfylt i henhold til kulturminneloven § 9.

Gravrøysa innenfor planforslaget, samt de to øvrige gravrøysene på kommunens eiendom utenfor planforslaget, er spor etter et forhistorisk miljø på Tau. Blant annet viser gjenstandsfunn og opplysninger om fjernete gravminner at dette miljøet har hatt en mye større utbredelse. Det opprinnelige gravfeltet er imidlertid sterkt redusert i dag. Miljøverndepartementet kan ikke se at de nasjonale verdiene som Riksantikvaren legger til grunn, kan knyttes til én enkelt, sterkt skadet gravrøys, eller til tiltakets virkning i landskapet omkring. Eiendommens størrelse og landskapets åpenhet tilsier at det bør kunne tilføyes nye elementer uten at virkningen for gravrøysa og opplevelsen av denne i landskapsrommet omkring reduseres vesentlig eller tapes.

Miljøverndepartementet er enig med Riksantikvaren i at det fremlagte planforslaget vil innebære skjemming av den ene gravrøysa, da byggene er plassert for nære denne. Det har under mekling av saken og ved befaringen blitt fremlagt et alternativt plan¬forslag med ny plassering av barnehagen. På bakgrunn av dette forslaget mener departementet at det bør vurderes om det finnes plasseringer av barnehagen som kan ivareta forholdet til gravrøysa som et automatisk fredet kulturminne, enten innenfor planens avgrensning eller annet sted innenfor område O2 i kommuneplanen. Departementet mener dette bør avklares gjennom en videre prosess med bearbeiding av reguleringsplanen.

Ved utarbeidelse av et slikt nytt planforslag forutsetter Miljøverndepartementet at barnehagen plasseres slik at det etableres en tilstrekkelig buffersone mot gravrøysene i området. Gravrøysene eller andre kjente automatisk fredete kulturminner som skal bevares med buffersone, bør i reguleringsplanen avsettes til grønnstruktur med hensynssone eller LNF-område. Det bør utarbeides bestemmelser som ivaretar hensynet til kulturminnene og landskapet. Det må legges vekt på en god landskapstilpasning. Videre forutsettes det at veger og opparbeidede arealer legges slik at de ikke berører de automatisk fredete kulturminnene. Tiltak som eventuelt berører automatisk fredete kulturminner i dyrket mark, skal behandles etter bestemmelsene i kulturminneloven    § 8 fjerde ledd. Det bør vurderes utarbeidet en områderegulering som sikrer samtlige gravrøyser med buffersoner i område O2.

Det forutsettes at planarbeidet skjer i samarbeid med kulturminnemyndighetene, og at undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 oppfylles før planvedtak.

 

Vedtak:
I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester Miljøverndepartementet ikke Strand kommunestyres vedtak av 11. juni 2008 om reguleringsplan for ny barnehage på Tau. Innsigelsen fra Riksantikvaren er tatt til følge. Det bør arbeides videre med en alternativ løsning for barnehagen som ivaretar hensynene til kulturminnevern og landskap.


Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen


Erik Solheim
   
 


Kopi:
Strand kommune, Postboks 115, 4126 Jørpeland
Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 Oslo
Rogaland fylkeskommune, Sentrum Postboks 130, 4001 Stavanger