Hå kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ogna camping

Miljøverndepartementet mener reguleringsplanen ikke tar tilstrekkelig hensyn til det særpregede og sårbare landskapet og de nasjonale verdiene knyttet til Jærstrendene landskaps¬vernområde. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Jernbaneverket tas derfor til følge.

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 11. januar 2008.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 andre pkt. oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet mener reguleringsplanen ikke tar tilstrekkelig hensyn til det særpregede og sårbare landskapet og de nasjonale verdiene knyttet til Jærstrendene landskaps¬vernområde. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Jernbaneverket tas derfor til følge. 

Bakgrunn for saken
Det har vært campingdrift i området i mange år, og campingplassen var en del av Jærstrendene landskapsvernområde mellom 1977 og 2002. Da landskapsvernet ble revidert i 2003, ble campingplassen tatt ut av vernet, blant annet for å sikre videre utvikling og drift. Det ble samtidig sagt at campingplassen skulle forskyve tyngdepunktet østover, slik at de sårbare naturverdiene i verneområdet skulle skånes.

Hå kommune vedtok planen 15. november 2007. Reguleringsplanen er forsøkt meglet, men dette førte ikke frem.

Planen legger opp til en utvidelse av eksisterende campingplass i østlig retning, samt en tilrettelegging for en mer variert bruk av området. Det er i den senere tid vokst frem et behov for flere permanente plasser for campingvogner fremfor dagcamping. Planforslaget er på totalt 70 daa.


Fylkesmannen har innsigelse til planen, og begrunner dette med hensynet til naturverdiene i det tilgrensende landskapsvernområdet og ut fra overordnede landskapshensyn. Det er lagt vekt på at campingplassen ligger ved et av de mest særpregete landskapsområdene i landet. Fylkesmannen mener det legges opp til en utvikling av området som ligner et tett utbygd hytteområde, og har følgende innsigelser til planen:
- CV1 og CV2 må gjøres om til dagcamping
- Områdene CV4, CV6, CV7 og V4 må inngå i grønnstrukturen til campingplassen    
- Arealet i V2 må få en bedre landskapstilpasning
- I området H/V1 kan bare bygges utleiehytter. Plassering og antall fastsettes i reguleringsplanen
- Område H/V3 kan bare benyttes til langtidsoppstilling av flyttbare campingvogner
- Offentlig ferdsel må tillates på internveier ned mot fellesbygg og stranden
- Offentlig parkeringsplass må etableres på området

Fylkesmannen har akseptert en tyngre tilrettelegging i områdene H/V2, H/V4 og i V1 til V3, og tilrår også at deler av virksomheten flyttes til østsiden av Rv44.

Fylkesmannen viser til at da vernet ble revidert i 2003, ble sentrale deler av campingplassen tatt ut av vernet, under forutsetning av at utarbeidelse av reguleringsplan skulle dreie aktiviteten mot øst, mens de vestlige delene skulle tilpasses landskapsverdiene.

Jernbaneverket har også fremmet innsigelse til planen. Innsigelsen er begrunnet i kravet om en 30 meters byggegrense fra midtlinjen og til nærmeste bebyggelse inne på campingområdet.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har oversendt sin faglige uttalelse i saken ved brev av 3. juli 2008. DN tilrår at innsigelsen fra fylkesmannen tas til følge, og mener tiltakene som følger av innsigelsen vil være tilstrekkelig til å ivareta landskapshensynet i området, og de nasjonale verdiene knyttet til Jærstrendene landskapsvernområde med plantelivsfredning.

Direktoratet viser til at det ved revisjonen av vernet i 2003 var en forutsetning at utviklingen av Ogna Camping skulle skje gjennom regulering av området i samsvar med verneinteressene. DN støtter fylkesmannen i at fremfor en utvikling der det blir lagt til rette for folk på gjennomreise, blir det nå dreining mot et mer tettbygd hytteområde med faste plasser og utleiehytter. Verneverdiene kan bli skadet av en slik utvikling, og det blir et stort press på verneområdet.

Miljøverndepartementets vurderinger
Saken gjelder utvidelse av Ogna campingplass inntil Jæren landskapsvernområde. Departementet ser det som viktig å stimulere til opprettholdelse av etablert næringsvirksomhet, men mener det er helt spesielle hensyn å ta i et sårbart område som dette.

Ved revisjon av vernet i 2003, ble grensene justert slik at Ogna ble liggende utenfor selve verneområdet. Det ble likevel sagt at videre utvikling av campingplassen skulle skje ved utvidelse mot øst, slik at de mer sårbare områdene i vest ble beskyttet. Departementet mener således det er uheldig at planen nå legger opp til en utvidelse helt inntil landskapsvernområdet.

Miljøverndepartementet er enig med fylkesmannen i at landskapshensyn langs Jærkysten skal ha et særlig fokus, og at planforslaget ikke i tilstrekkelig grad er med på å sikre verdiene i landskapet. Dette skyldes blant annet at det legges opp til mange permanente hytter og en arealintensiv utnyttelse. En følge av dette er blant annet at brukerne søker ut av campingområdet for å oppsøke grøntareal, ettersom campingplassen i henhold til den nye planen ikke legger opp attraktive felles grøntarealer i særlig grad. Dette vil kunne gi et større press på landskapsvernområdet som ligger langs hele vestsiden av plassen.

Jernbaneverket har fremmet innsigelse til planen, uten at dette framgår av fylkesmannens oversendelse til departementet. Innsigelsen er begrunnet i kravet om en 30 meters byggegrense fra midtlinjen og til nærmeste bebyggelse inne på campingområdet. I reguleringsplanen er det ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til dette, jf område V2. Departementet mener dette må innpasses i området, slik at kravene fra Jernbaneverket blir ivaretatt.

Overordnete landskapshensyn tilsier en forsiktig utbygging i et så sårbart område.
Departementet støtter derfor fylkesmannens innsigelse på samtlige punkter, og mener en reduksjon av utbyggingsomfanget som foreslått vil gi en bedre tilpasning til de sårbare landskapsverdiene på Jærstrendene. I en eventuell revidert plan bør kommunen også endre formålet spesialområde hytte/vogn til spesialområde utleiehytte/vogn (grønn farge). Dette vil være mer i samsvar med den foreslåtte arealbruken i området.

Vedtak

Miljøverndepartementet stadfester ikke Hå kommunes vedtak av 15. november 2007 – reguleringsplan for Ogna camping. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og Jernbaneverket er dermed tatt til følge.
 
Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen


Erik Solheim
   


Kopi:
Hå kommune
Rogaland fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning
Rogaland fylkeskommune