Forsiden

Hurum kommune – innsigelse til reguleringsplan for Verpen(strandsone)

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for endring av del av reguleringsplan for Verpen i Hurum kommune. Departementet mener de tiltakene fylkesmannen har innsigelser til ikke er i samsvar med nasjonal strandsonepolitikk, og tar derfor innsigelsene til følge.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev 12. september 2008 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for endring av del av reguleringsplan for Verpen i Hurum kommune. Departementet mener de tiltakene fylkesmannen har innsigelser til ikke er i samsvar med nasjonal strandsonepolitikk, og tar derfor innsigelsene til følge.
 
Bakgrunn for saken

Hurum kommune vedtok 16. mars 2004 å legge forslag til endring av deler av tidligere reguleringsplan for Verpen ut til offentlig ettersyn. Det har seinere vært flere høringsrunder, etter bearbeiding av planforslaget. Den nye planen medfører utvidelse av næringsområdet, utvidelse av småbåthavn i Sandspollen og tilhørende serviceanlegg på land, samt utvidelse av havneområdet i nord.

Fylkesmannen i Buskerud v/miljøvernavdelingen fremmet innsigelse til flere tiltak i planen 15. mai 2004, jfr. seinere brev 10. februar og 18. desember 2005. I e-post 4. februar 2009 til departementet har fylkesmannen presisert at innsigelsene gjelder følgende forhold:
- De 3 sørligste pirene (nr. 4, 5 og 6) i småbåthavnen i Sandspollen
- Reguleringsbestemmelse om størrelse på inntil 100 m2 BYA på bygg til drift av småbåthavnen i Sandspollen
- Reguleringsbestemmelse for og avgrensning av næringsområde N2 som åpner for videre utbygging
- Næringsområde N3
- Næringsområde N4
- Brygger og manøvreringsområde tilknyttet det nordre havneområdet
- Molo ut fra friluftsområdet nord i planområdet
- Utvidelse av det nordre havneområdet langs stranden i nordvestlig retning

Fylkesmannen viser til at området omfattes av rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen. Fylkesmannen mener utvidelsen av småbåthavn og næringsvirksomhet vil gi økt privatisering av strandsonen og redusere rekreasjonsverdien for et viktig friluftsområde. Sandspollen er et meget sentralt og mye benyttet rekreasjonsområde, uten store inngrep og anlegg. Sørlige deler av Sandspollen er avsatt som friluftsområde og har nasjonal verdi. Fylkesmannen mener større marina og næringssenter vil redusere rekreasjonsverdien, forstyrre landskapet og gi ytterligere privatisering. Fylkesmannen mener utvidelse av marinaen vil gå utover den naturlig avgrensede bukten som i dag er regulert til marina.
I forhold til havnen i nord, peker fylkesmannen på at Sandspollskjær sør for denne har stor verdi for fuglelivet.

I e-posten 4. februar 2009 opplyser fylkesmannen at Fische Marine AS og miljøvernavdelingen på møte 8. mai 2007 ble enige om en annen løsning på utforming av havneområdet i nord enn den som er vist på reguleringskartet. Løsningen innebærer at det ikke anlegges molo ut fra det nordvestlige friluftsområdet. Videre ble det enighet om utforming av havneområdet med blant annet to nye flytebrygger og reduksjon av manøvreringsområdet, samt bestemmelser om bruk av havna. Dessuten var det enighet om at utvidelsen av havneområdet langs stranden i nordvestlig retning var en kartteknisk feil som må rettes opp. Kommunen har 13. november 2007 gitt midlertidig dispensasjon til tiltak i tråd med den nye bryggeløsningen.

Buskerud fylkeskommune ga uttalelse 24. januar 2006, men hadde ikke innsigelse til planen.

Hurum kommunestyre vedtok reguleringsplanen 28. mars 2006. Kommunen mener planen tilrettelegger for utvikling av næring og turisme i området på en slik måte at det kan forenes med allmenn friluftsbruk.

Mekling ble holdt 11. april 2007 og 9. mai 2008. Av meklingsreferatet framgår det at fylkesmannen framla et kompromissforslag, men dette førte ikke til enighet.

Kommunestyret vedtok 17. juni 2008 ikke å akseptere kompromissløsningen fra meklingsmøtet 9. mai 2008 og å sende saken til Miljøverndepartementet for avgjørelse.
Kommunen oversendte saken til fylkesmannen ved brev 6. august 2008.

Fylkesmannen anbefalte i oversendelsesbrevet til departementet 12. september 2008 at planen stadfestes med endringer i samsvar med tidligere kompromissforslag.

Det er underveis i saken gitt innspill fra en rekke privatpersoner og organisasjoner. Miljøverndepartementet har mottatt brev 8. oktober 2008 fra Kongelig Norsk Seilforening, 13. november 2008 fra Verpen Vel, 19. november 2008 fra hytteeier Jens Mostue, 11. desember 2008 fra grunneierne Anne Berit Vestad og Harald Wærpen og 16. mars 2009 fra advokat Christoffer Nicolaisen.

Befaring og tilhørende møte ble holdt 12. desember 2008. Til stede på møtet var representanter for Hurum kommune, Fylkesmannen i Buskerud, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet. Ved befaringen var også grunneier, naboer og berørte organisasjoner til stede.

Kommunen oversendte ved brev 15. desember 2008 tilleggsmateriale i saken.

Fylkesmannen presiserte i e-post 4. februar 2009 hva innsigelsene gjelder.

Direktoratet for naturforvaltning anbefalte i brev 26. januar 2009 at fylkesmannens innsigelser tas til følge. Direktoratet mener reguleringsforlaget er i strid med nasjonale hensyn knyttet både til strandsonen og til landskapsverdier. Bygninger og inngrep vil legge beslag på natur- og friluftsområder og medføre ytterligere privatisering. Mesteparten av friluftsområdet inne i bukta mot Sandspollen vil bli bebygd og arealer for rekreasjon gå tapt. Ferdsel gjennom området vil bli kanalisert bort fra sjøen og inn på vegen mellom næringsarealene. I tillegg trekkes bebyggelsen nærmere sjøen og vil endre landskapsopplevelsen både fra sjøsiden og fra land. Direktoratet anbefaler ellers at hele reguleringsplanen fra 1998 tas opp til revisjon.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementet skal vurdere om ny reguleringsplan for Verpen, som omfatter deler av tidligere plan, er i strid med nasjonale mål for strandsonen.

Det gjelder strenge føringer for bygging i 100-metersbeltet langs sjøen, og arealpolitikken er skjerpet under nåværende regjering.

I Soria Moria-erklæringen er det uttalt at regjeringen vil stanse nedbyggingen av strandsonen, og legge opp til en sterkere geografisk differensiering der vernet er strengere i områder med sterk konkurranse om strandsonen. I St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand er det uttalt at Regjeringen ønsker en tydeligere og mer langsiktig strandsonepolitikk. Videre gir ny plandel i plan- og bygningsloven et klart signal til kommunene om en strengere praksis for bygging nær sjøen.

Det aktuelle området var i tidligere arealdel til kommuneplanen avsatt dels som næringsområde og dels landbruks-, natur- og friluftsområde. Ny kommuneplan er i samsvar med ny reguleringsplan, men er for dette området unntatt rettsvirkning etter innsigelse fra fylkesmannen.

Området omfattes av rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen av 9. juli 1993, og ligger i strandsonen. Etter de rikspolitiske retningslinjene bør det i strandsonen ikke finne sted bygging som kan redusere natur- og kulturmiljøet og muligheten for rekreasjon og fiske.

Nedenfor kommenteres de enkelte forhold som fylkesmannen har fremmet innsigelse til.

Småbåthavnen i Sandspollen

Fylkesmannen har innsigelse til de 3 sørligste pirene i småbåthavnen i Sandspollen. Det er noe uklart hva kommunen her har vedtatt, idet plankartet viser 6 pirer, mens det i reguleringsbestemmelsene står at det tillates inntil 5 pirer i området.

Sandspollen er et sentralt og mye benyttet rekreasjonsområde. Miljøverndepartementet er enig med fylkesmannen i at bukten danner en naturlig avgrensing for småbåthavnen, både ut fra friluftsinteressene og landskapskvalitetene i området. Utvidelse av småbåthaven med de 3 sørligste pirene bør derfor ikke tillates.

Fylkesmannen har også innsigelse til størrelsen på 100 m2 på servicebygg i tilknytning til småbåthavnen. Når småbåthavnen begrenses, må det antas at behovet for servicebygg også begrenses noe. Imidlertid erkjenner departementet at det kan være behov for et mindre servicebygg her, men når bygget plasseres så nær sjøen bør størrelsen begrenses. I meklingen foreslo fylkesmannen en størrelse på 50 m2, og departementet mener dette vil være tilstrekkelig. Kommunen må ta denne begrensningen inn i reguleringsbestemmelsene når nytt planforslag utarbeides.

Næringsområdene N2, N3 og N4

Den nye reguleringsplanen utvider tidligere næringsområde med områdene N2, N3 og N4 nedenfor vegen og ned mot sjøen. I reguleringsbestemmelsene er det fastsatt at det i næringsområdene tillates kontor, lager, garasjer, produksjons- og servicelokaler, bolig for vaktmester og lignende.

Området nedenfor vegen ligger i hovedsak i 100-metersbeltet langs sjøen. Vegen kan ses som en naturlig grense for ny bebyggelse i dette området. Miljøverndepartementet mener derfor at det ikke bør tillates ny næringsbebyggelse mellom vegen og sjøen.

På områdene N3 og N4 tillates det ny bebyggelse i 100-metersbeltet langs sjøen. Det dreier seg ikke om næringsvirksomhet som har en slik tilknytning til sjøen at det er nødvendig med sjønær lokalisering. Det er viktig å opprettholde de strandnære arealene her mest mulig intakte, for å bevare områdets rekreasjons- og landskapsmessige verdi. Ny bebyggelse her bør derfor ikke tillates.
 
På område N2 tillater reguleringsplanen bruksendring og utvidelse av eksisterende bebyggelse, og det er innsigelse til utvidelsen. I reguleringsbestemmelsene pkt 4 står at bebyggelsen kan utvides som vist på plantegningen. På plankartet er det vist en byggegrense som innebærer mer enn fordobling av eksisterende bygning. Departementet mener som nevnt at det ikke bør tillates ny bebyggelse nedenfor vegen, og den aktuelle utvidelsen av eksisterende bygning er så betydelig at den heller ikke bør tillates. Det er ikke innsigelse til at den eksisterende bygningen benyttes til næringsformål, slik at området kan omreguleres til dette formålet uten økning av bygningsmassen. Når ny næringsbebyggelse ikke tillates, må byggegrensen på plankartet fjernes og reguleringsbestemmelsene endres. Dette kan kommunen gjøre i nytt reguleringsforslag.

Havneområdet nord i reguleringsområdet

Det er innsigelse til molo, brygger og manøvreringsområde, samt utstrekningen av havneområdet nord i reguleringsområdet.

Fylkesmannen og Fische Marine AS har på møte 8. mai 2007 blitt enige om en alternativ og mer begrenset løsning for utvidelse av havnen. Dette vil etter departementets mening være bedre i forhold til strandsonen og allmenne interesser, samtidig som bedriftens behov dekkes. Departementet mener derfor at det ikke er grunnlag for å vedta reguleringsendringen for havneområdet i nord, men mener kommunen kan ta den alternative løsningen inn i et nytt reguleringsforslag.

      Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 stadfester ikke Miljøverndepartementet Hurum kommunestyres vedtak 28. mars 2006 om reguleringsplan for Verpen.
 


Med hilsen


Erik Solheim
   


Kopi:
Hurum kommune
Buskerud fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning
Anne Berit Vestad og Harald Wærpen, Verpenveien 15, 3475 Sætre
Advokat Christoffer Nicolaisen, Deloitte Advokatfirma DA, Postboks 347, 0213 Oslo
Verpen Vel v/Peer Dalberg, Verpenveien 12, 3475 Sætre
Kongelig Norsk Seilforening, Huk Aveny 1, 0287 Oslo
Jens Mostue, Råkeløkkveien 5, 1440 Drøbak