Narvik kommune - innsigelse til reguleringsplan for Herjangsfjellet, del av GNR3 BNR5 og BNR9

Miljøverndepartementet stadfester ikke kommunens vedtak om reguleringsplan for Herjangsfjellet. Innsigelsen er med dette tatt til følge. Miljøverndepartementet legger i avgjørelsen vekt på at området er opplyst å være et viktig reinbeiteområde, og at hyttebygging i området vil kunne ha negative konsekvenser for reindriften. Departementet legger også vekt på reindriftens behov for forutsigbarhet og langsiktige arealavklaringer. Det vises til at reguleringsplanen er i strid med kommuneplanens arealdel, og at kommunen bør foreta en samlet vurdering av behovet for hyttebygging og forholdet til reindriftens interesser gjennom ny oversiktsplanlegging.

Vi viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 15.04.2009.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelse fra Områdestyret for reindriftssaker i Troms til vedtatt reguleringsplan. Innsigelsen er begrunnet med at det aktuelle arealet benyttes som et vinterbeiteområde, samt at det er flytte- og trekkveier i nærområdet til hyttefeltet.
 
Miljøverndepartementet stadfester ikke kommunens vedtak om reguleringsplan for Herjangsfjellet. Innsigelsen er med dette tatt til følge. Miljøverndepartementet legger i avgjørelsen vekt på at området er opplyst å være et viktig reinbeiteområde, og at hyttebygging i området vil kunne ha negative konsekvenser for reindriften. Departementet legger også vekt på reindriftens behov for forutsigbarhet og langsiktige arealavklaringer. Det vises til at reguleringsplanen er i strid med kommuneplanens arealdel, og at kommunen bør foreta en samlet vurdering av behovet for hyttebygging og forholdet til reindriftens interesser gjennom ny oversiktsplanlegging.

Bakgrunn for saken
Narvik kommune vedtok reguleringsplan for Herjangsfjellet 28.08.2008. Reguleringsplanen legger til rette for 28 fritidsboliger innenfor reguleringsområdet, som er på 182 dekar.

Planområdet ligger i nærheten av Trollhøgda hyttegrend i sørøst, og oppstillingsplass for campingvogner i vest. Planområdet er avgrenset mot lokalvei og E10 i sør.

I kommuneplanens arealdel vedtatt 25.11.05 er det aktuelle området avsatt til landbruks-, natur og friluftsområde.

Områdestyret for Troms reinbeiteområde fremmet innsigelse i brev av 27.07.07 og opprettholdt denne i brev av 06.06.08. Det vises til at det aktuelle området benyttes som vinterbeiteområde innenfor Grovfjord reinbeitedistrikt, og at myrområder som ligger i tilknytning til det planlagte hyttefeltet er viktige som beiteområder tidlig på vinteren. Det er også flytte- og trekkveier i nærområdet til hyttefeltet, og trafikk og aktivitet som følge av hyttefeltet vil virke forstyrrende for reindriften. Området er allerede belastet med inngrep og utbygginger, og ytterligere inngrep kan ikke aksepteres. Det påpekes også at reguleringen ikke er i samsvar med føringer i kommuneplanens arealdel, som er av nyere dato. Områdestyret forutsetter at kommuneplanens arealdel følges, for å gi forutsigbarhet i forhold til arealdisponeringer i kommunen.

Fylkesmannen i Nordland har oversendt saken ved brev av 15.04.09. Fylkesmannen anbefaler at innsigelsen fra Områdestyret tas til følge, slik at reguleringsplanen ikke godkjennes. Det vises til at Narvik kommune har en relativt fersk arealdel av kommuneplanen hvor det er tatt stilling til hvilke arealer som skal benyttes til utbygging, herunder til fritidsformål. Det er i kommuneplanen også avsatt områder til fritidsbebyggelse på Herjangsfjellet.

Videre vises det til at det for reindriften, som driver en arealintensiv næring, er viktig med forutsigbarhet og langsiktige arealavklaringer gjennom oversiktsplaner for å sikre fremtidig drift. Det vises til at utviklingen over tid, med enkeltutbygginger gjennom dispensasjoner og mindre reguleringsplaner, reduserer reindriftens arealer og vanskeliggjør videre drift. Fylkesmannen mener derfor det er viktig at kommunen benytter den styringsmulighet som ligger i overordnet planlegging til å konfliktavklare områder for fremtidig utbygging.

Befaring og møte i saken ble avholdt 13.10.09. Tilstede på møtet var representanter fra Narvik kommune, Fylkesmannen i Nordland, Grovfjord reinbeitedistrikt, Reindriftsforvaltningen i Troms, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har avgitt høringsuttalelse i brev av 06.11.09. LMD mener at hensynet til reindriftsinteressene må veie tyngst i denne saken, og anbefaler at Områdestyrets innsigelse tas til følge.

LMD viser i hovedsak til de vurderinger Områdestyret og fylkesmannen har foretatt i saken, og slutter seg til disse. LMD legger spesielt vekt på at den planlagte utbyggingen av hytter er i konflikt med reinbeiteinteressene i et viktig reinbeiteområde, som alt i dag er belastet med utbygginger og inngrep. LMD legger også vekt på at forholdet mellom reindriftinteressene og hyttebygging ikke i overordnet plan, og at det i kommuneplanen er avsatt betydelig med områder til hyttebygging som ikke er utbygget enda.

Miljøverndepartementets vurdering

Departementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet. Det må foreligge nasjonale eller viktige regionale interesser for at departementet skal kunne overprøve de lokalpolitiske prioriteringene.

Det er et nasjonalt mål å sikre reindriftens arealgrunnlag og mulighetene for en bærekraftig reindrift. I dokumentet ”Politisk plattform for flertallsregjeringen” heter det at regjeringen vil ”sikre en livskraftig reindriftsnæring i balanse med beiteressursene, og som medvirker til å opprettholde samisk egenart. St.meld. nr. 26(2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand har som en viktig arealpolitisk føring at ”reindriftens arealgrunnlag skal sikres og avklares i forhold til andre bruks- og verneinteresser gjennom kommunale og regionale prosesser”.  St.prp. nr. 63 (2007-2008) Om reindriftsavtalen 2008/2009 med mer og St.meld. nr. 28 (2007-2008) Samepolitikken peker på at reindrift er en svært arealavhengig næring, både på grunn av marginale beiteområder og på grunn av reinens behov for ulike sesongbeiter og flyttveier mellom dem. Videre fremgår at inngrep og forstyrrelser ofte medfører oppstykking av beiteområder eller trekkleier og at en slik fragmentering er en av de største truslene mot reindriftens arealgrunnlag.

Miljøverndepartementet ser det som viktig å unngå at reindriftens områder blir nedbygget bit for bit. En bit for bit-utbygging gir uforutsigbare rammer for reindriftsnæringen. Det er derfor nødvendig å få til en god planlegging for en bærekraftig utvikling, som kan styre utbygging til områder der dette er til minst mulig skade for naturen og bruksområdene for reindriften.

Departementet kan ikke se at kommunen har dokumentert et tilstrekkelig behov for fritidsbebyggelse i det aktuelle området. Det vises til at den planlagte utbyggingen er i strid med kommuneplanens arealdel, og at det er avsatt flere områder til fritidsbebyggelse i kommunen som foreløpig ikke er fullt utbygget. Ettersom det planlagte hytteområdet er i konflikt med reinbeiteinteresser i et viktig reinbeiteområde, mener departementet det er viktig at kommunen foretar en helhetlig vurdering av arealene ved revisjon av kommuneplanen eller egen kommunedelplan. Gjennom arbeidet med en slik overordnet plan vil utbyggingstiltak kunne fastsettes ved en bred og helhetlig prosess, der ulike sektorers arealbehov avveies.

Etter en samlet vurdering finner Miljøverndepartementet at det ut fra nasjonale interesser er grunnlag for å ta innsigelsen til følge. Miljøverndepartementet stadfester etter dette ikke reguleringsplanen for hytteområdet i Herjangsfjellet.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner ikke departementet å kunne stadfeste Narvik kommunestyrets vedtak av 28.08.2008 om reguleringsplan for Herjangsfjellet, del av gnr 3 bnr 5 og 9.
Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

   
Med hilsen


Erik Solheim
   

Kopi:
Narvik kommune
Nordland fylkeskommune
Landbruks- og matdepartementet
Områdestyret i Troms
Grovfjord Reinbeitedistrikt
Jørn Anke