Forsiden

Røyrvik kommune – innsigelse til reguleringsplan for Namsvatnet for ny dam og tilhørende anlegg (reindrift)

Miljøverndepartementet har lagt avgjørende vekt på den samfunnsmessige betydningen av å få oppgradert damanlegg og bygging av ny anleggsvei ved Namsvatnet. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Nord- Trøndelag tas derfor ikke til følge.

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 16. juli 2009.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 andre pkt oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Områdestyret for reindrift i Nord-Trøndelag har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet har lagt avgjørende vekt på den samfunnsmessige betydningen av å få oppgradert damanlegg og bygging av ny anleggsvei ved Namsvatnet. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Nord- Trøndelag tas derfor ikke til følge.

Bakgrunn
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) har fremmet et privat forslag om reguleringsplan for ny dam og tilhørende anlegg ved Namsvatnet. Bakgrunnen er pålegg fra NVE om å oppgradere eksisterende dam ved Namsvatnet slik at den tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet. Dammen eies og driftes av NTE, og er klassifisert i høyeste risikoklasse (klasse 4), det vil si dammer med stor bruddkonsekvens som skal ha nødvendig adkomstvei. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), har pålagt NTE å oppgradere eksisterende dam slik at dammen tilfredsstiller dagens sikkerhetskrav. Veien er planlagt langs vestsiden av Namsvatnet og er ca 8 km lang. Området der veien er planlagt er i dag LNF-område i kommuneplanens arealdel.

Områdestyret for reindrift i Nord-Trøndelag har fremmet innsigelse til anleggelse av veien i reguleringsplanen, og begrunner dette med at området omfatter store myrområder som er en viktig beiteressurs for rein. Arbeidene med veien vil medføre drenering og gi endret vegetasjon på myrene. Det vises også til at det er mangelfulle utredninger av konsekvensene en slik vei vil ha for reindriften. Områdestyret ber om en god dialog med de berørte reindriftsutøverne dersom veien likevel blir bygget, slik at ulempene kan minskes.

Røyrvik kommune vedtok planen 26. februar 2009, uten å ta innsigelsen til følge. Deres argument for å gå inn for planen er sikkerhets- og beredskapsmessige behov. Kommunen mener det er viktig å få oppgradert den 60 år gamle betongdammen med tilhørende permanent vegforbindelse.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i sin oversendelse av saken til departementet anbefalt at innsigelsen ikke tas til følge, ettersom de mener det ikke er sannsynliggjort at veien vil medføre vesentlige ulemper for reindriften.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) anbefaler i sin faglige uttalelse at innsigelsen ikke tas til følge. LMD mener at hensynet til oppgradering av damanlegg og bygging av anleggsvei fra Namsvatnet bør veie tyngst, selv om reindriften vil bli skadelidende i denne saken. For å redusere ulempene reindriften vil ha ved anleggelse av veien, har LMD foreslått ulike avbøtende tiltak som bør inn i en eventuell godkjenning av planen i Miljøverndepartementet.

Befaring ble avholdt 29. september 2009, med representanter fra Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Røyrvik kommune, Reindriftsforvaltningen, Områdestyret for reindrift i Nord-Trøndelag, Østre Namdal reinbeitedistrikt og NTE Energi AS.

Miljøverndepartementets vurderinger
Konflikten gjelder anleggelse av vei innenfor et område som reindriften hevder er viktig beiteland, og som berører viktig hovedflyttelei vest for området. Miljøverndepartementet fikk en god oversikt over sakens problemstilling under befaringen den 29. september i år.

Den aktuelle planen ligger i et område med betydelige reindriftsinteresser, og det er viktig at reindriftens arealer sikres i tilstrekkelig grad, slik at utøvelsen av reindriften ikke blir skadelidende. Hovedinnvendingen fra reindriften er at veien vil ligge i et viktig myrbeiteområde, og at disse områdene går tapt ved en eventuell utbygging.

Det er NVE som har pålagt NTE å oppgradere damanlegget, og ettersom denne er klassifisert i øverste risikoklasse, er det krav om nødvendig adkomstvei. Miljøverndepartementet viser til at det er en svært viktig samfunnsoppgave å sikre slike damanlegg i tråd med de føringer som gjelder til enhver tid. Dette tilsier at interessene på andre siden, i dette tilfellet reindriftens interesser, må være tilsvarende sterke for at gjennomføring av nødvendige tiltak ikke skal tillates. 

I den foreliggende saken ser departementet at reindriften er bekymret for tap av viktige områder, men mener likevel at dette kan løses ved ulike avbøtende tiltak, slik at konsekvensene for utøvelse av reindrift i området likevel ikke blir så store. Miljøverndepartementet kan derfor ikke se at det er sannsynliggjort fra reindriftens side at veien vil medføre vesentlige ulemper. Veien bør imidlertid stenges med bom, slik at den kun skal kunne brukes av grunneiere og tiltakshaver.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har også avgitt en planfaglig vurdering av saken, og konkludert med at de støtter det valgte veialternativet. Fylkeskommunen anbefaler at innsigelsen ikke tas til følge så lenge en tilfredsstillende anleggsteknisk løsning på veien er gjennomførbar.

Miljøverndepartementet er derfor kommet til at reguleringsplanen kan stadfestes med visse avbøtende tiltak, og innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Nord-Trøndelag bli ikke tatt til følge. En forutsetning for stadfestingen er at følgende avbøtende tiltak gjennomføres ved utbygging og forvaltning av området:
- veien skal anlegges med minst mulig terrenginngrep
- det skal settes opp ledegjerder for rein, særlig ved broer
- det skal anlegges stikkrør slik at myrområdene blir riktig drenert
- veien skal stenges med bom, slik at bare tiltakshaver og grunneier har adgang til veien
- så langt mulig, skal aktivitet langs veien unngås i de mest sårbare tidspunktene for reindriften vår og høst

Dette er i tråd med fylkesmannens anbefaling og den faglige uttalelsen fra Landbruks- og matdepartementet.

 

 

 

 

 

 


Vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 stadfester Miljøverndepartementet Røyrvik kommunes vedtak av 23. april 2009 – reguleringsplan Namsvatnet for ny dam og tilhørende anlegg.
 

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen


Erik Solheim

 

Kopi:

Reindriftsforvaltningen
Røyrvik kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Landbruks- og matdepartementet