Forsiden

Farsund kommune – innsigelse til reguleringsplan for Flåten hyttefelt på Hervoll

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Flåten i Farsund kommune. Departementet mener plasseringen av tre hytter slik de er vist i planen ikke er forenlig med nye nasjonale føringer for arealbruk og landskapstilpasning i området. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed til følge.


Saken ble oversendt til Miljøverndepartementet fra fylkesmannen 27. januar 2009 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven av 1985 § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Flåten i Farsund kommune. Departementet mener plasseringen av tre hytter slik de er vist i planen ikke er forenlig med nye nasjonale føringer for arealbruk og landskapstilpasning i området. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed til følge.


Bakgrunn for saken
Reguleringsplan for Flåten ligger i et LNF-område, som i kommuneplanen er avsatt til spredt bolig- og hyttebygging med 1-10 enheter. Kommuneplanen er sist revidert
1. desember 2001. Det er i kommuneplanen satt plankrav for ny spredt bebyggelse i LNF-områdene av hensyn til blant annet kulturminner/kulturlandskap og landskap/estetikk.

Opprinnelig innebar reguleringsplanen utbygging av 5 fritidsboliger og 1 bolighus. Riksantikvaren fremmet innsigelse, og reguleringsplanen ble endret til 3 fritidsboliger og 1 bolig. Den endrete reguleringsplanen ble vedtatt 28. august 2007 av Farsund kommune. 

Boligen er allerede oppført, og det forelå ingen innsigelse til denne.

Riksantikvaren har innsigelse til planen og begrunner dette med at landskapet der hyttene er planlagt har nasjonal interesse, og at en utbygging her vil være i strid med dette. Det vises til mangfoldet og lesbarheten av kulturminner i området som viser samspillet mellom mennesker og natur og hvordan ressursene i området er utnyttet. 

Fylkesmannen i Vest-Agder tilrår i sin oversendelse til departementet at innsigelsen tas til følge. Det vises til kommuneplanen for Farsund 2001-2010 som tillater spredt bolig- og hyttebygging i reguleringsplanområdet, og at det er krav om bebyggelsesplan for slik spredt utbygging. Kulturminner og kulturlandskap er viktige hensyn bak plankravet. Fylkesmannen viser også til at området på Hervoll ligger innenfor de nasjonalt utvalgte kulturlandskapsområdene, jf St. prp. nr. 1 (2004-2005).

Valget av Listalandskapet som et nasjonalt utvalgt kulturlandskap, viser at kulturminner/kulturlandskap som verneinteresser har økt i tiden etter at kommuneplanen for Farsund ble vedtatt i 2001, og at området det her er snakk om har enda større verneverdi enn tidligere antatt.

Befaring ble avholdt 12. juni med representanter fra Miljøverndepartementet, Fylkesmannen i Vest-Agder, Riksantikvaren, Farsund kommune og grunneier på Hervoll.

Miljøverndepartementets vurderinger
Saken skal behandles av Miljøverndepartementet ettersom innsigelsen fra Riksantikvaren ikke er tatt til følge av Farsund kommune. Det er ikke funnet grunnlag for mekling i saken.

Når det gjelder de faglige verdiene i området rundt Hervoll, viser departementet til Riksantikvarens vurdering av dette, jf deres brev av 20. november 2006. Det er et mangfold av kulturminner på Lista, som viser jordbruksvirksomhet gjennom flere tusen år. Dette gir landskapet en helt unik karakter og kontinuitet.

En utbygging av tre nye fritidsboliger, vil utvide det bebygde arealet på gårdstunet Hervoll. Det er i dag ingen bebyggelse vest for selve gårdstunet, der hvor fritidsboligene er planlagt. Området som ønskes utbygd er et åpent jordbrukslandskap med steingjerder, rydningsrøyser og aktiv jordbruksdrift. Departementet mener at Lista står i en særstilling når det gjelder antall kulturhistoriske elementer samlet på ett område, som har god lesbarhet og viser stor tidsdybde.

Etter at kommuneplanen for Farsund ble vedtatt, er det som fylkesmannen har vist til, blitt vedtatt at Vest-Lista skal være et såkalt utvalgt kulturlandskap. I alt er det valgt ut 20 slike landskap rundt i Norge, som samlet utgjør et representativt utvalg landskap med blant annet store kulturhistoriske og biologiske verdier. Viktige prinsipper for utvelgelsen har vært helhetlige landskap, tidsdybde landskapet representerer samt formidlingsverdi. I tillegg skal områdene fremstå som gode jordbrukslandskap med minst mulig grad av forstyrrende inngrep. Reguleringsplanen for Flåten ligger midt i dette utvalgte landskapet.

Miljøverndepartementet mener at selv om kommuneplanen åpner for inntil 10 boliger eller fritidsboliger i området, kreves det her at det må tas særlige hensyn til lokalisering og utforming innenfor området. Det stilles krav om bebyggelsesplan for utbygging nettopp på bakgrunn av blant annet kulturminner og kulturlandskap.

Departementet mener at plasseringen av hytter i denne reguleringsplanen ikke kan aksepteres, fordi den endrer landskapsbildet og gir uakseptable inngrep i det nasjonalt utvalgte kulturlandskapet. Reguleringsplanen stadfestes derfor ikke, og innsigelsen fra Riksantikvaren tas til følge.

Departementet ser ikke bort fra at det innenfor området avsatt til spredt bolig- og fritidsbebyggelse i kommuneplanen likevel kan finnes andre områder lenger øst der utbygging kan aksepteres. Det forutsettes i så fall nær kontakt med kulturminnemyndighetene ved utarbeidelse av en eventuell ny reguleringsplan.


Vedtak
Departementet stadfester ikke Farsund kommunes vedtak av 28. august 2007 – reguleringsplan for gnr. 85 bnr. 4, Flåten. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed til følge.

 

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette vedtaket

Med hilsen


Erik Solheim


Kopi:
Farsund kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Riksantikvaren

Trond Gilja

Gunnar Thelin