Forsiden

Sør-Aurdal kommune - innsigelse til reguleringsplan for Brattrudsetrene

Miljøverndepartementet stadfester ikke Sør-Aurdal kommunes vedtak om reguleringsplan for Brattrudsetrene. Det legges vekt på at kommuneplanens arealdel er fra 1991 og under revisjon. Miljøverndepartementet mener reguleringsplanen bør omfatte flere grunneiendommer, slik at det vises en mer samlet løsning for infrastrukturen i område U5. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Oppland tas derfor til følge.


Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oppland 31. mars 2009.

Miljøverndepartementet stadfester ikke Sør-Aurdal kommunes vedtak om reguleringsplan for Brattrudsetrene. Det legges vekt på at kommuneplanens arealdel er fra 1991 og under revisjon. Miljøverndepartementet mener reguleringsplanen bør omfatte flere grunneiendommer, slik at det vises en mer samlet løsning for infrastrukturen i område U5. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Oppland tas derfor til følge.

Sakens bakgrunn
Sør-Aurdal kommunestyre har i vedtak 19. juni 2008 vedtatt reguleringsplan for Brattrudsetrene. Reguleringsområdet ligger innenfor område U5 i kommuneplanen - byggeområde for fritidsbebyggelse og turistbedrifter med krav om reguleringsplan. Reguleringsplanen innebærer utbygging av totalt 14 nye hyttetomter på deler av eiendom 31/1 tilhørende Svein Erik Wold. Planområdet ligger opp mot og noe over 1000 m.o.h. Vegetasjonen der hyttene er tenkt plassert består av gran- og bjørkeskog. De hyttene som er plassert i reguleringsområdets øvre del ligger tett opptil skoggrensen. De to tomtene i reguleringsområdets nedre del vil ligge langs eksisterende vei inn til grunneiers seter, og ved siden av to eldre hyttetomter som er bebygd. De øvrige 12 tomtene forutsetter bygging av ny vei i bratt terreng ovenfor dagens bebyggelse og seter. Grunneier har i dag aktiv seterdrift med melkekyr og sauer.

Fylkesmannen i Oppland v/miljøvernavdelingen mener at reguleringsplanen, på tross av å være i tråd med kommuneplanens arealdel, er i strid med nasjonal politikk og nasjonale interesser. Det pekes på at reguleringsplanen vil redusere et inngrepsfritt naturområde nær Bjørndalsfjellet med ca. 200 meter. Dette er et ”sone 2-område”, dvs. 1-3 km fra større tekniske inngrep. De øvre deler av hyttefeltet ligger på ca 1000 m.o.h., nær snaufjell. Fylkesmannen mener dette strider mot nasjonale mål for hyttebebyggelse.

Fylkesmannen mener det er en svakhet ved reguleringsprosessen at kommunen ikke har vurdert utbyggingens konsekvenser for kulturlandskapet og virkningen på setermiljøet. Hensynet til å sikre og utvikle miljøkvaliteter i landskapet fremheves i denne sammenheng. Fylkesmannen peker på at en vellykket utbygging av området U5 i kommuneplanen forutsetter en overordnet planlegging for infrastruktur, veier, stier og løyper i området. Manglende samarbeid med naboeiendommer gjør at veien blir unødvendig bratt og ruvende i terrenget, og resultatet blir en uheldig bit-for-bit utbygging. Fylkesmannen mener regulering av området bør avvente revisjon av kommuneplanens arealdel som er under utarbeiding.

Mekling i saken ble avholdt 11. januar 2008. Meklingen førte delvis frem ved at fylkesmannen kunne godta utbygging av tomt nr 1 og 2 i den nedre delen av planområdet. Det ble ikke oppnådd enighet om de øvrige 12 tomtene.

Befaring ble gjennomført 7. juli 2009 med representanter fra Miljøverndepartementet, Fylkesmannen i Oppland, Direktoratet for naturforvaltning, Oppland fylkeskommune, Sør-Aurdal kommune og grunneier.

Fylkesmannen har i oversendelsen kommentert at en lenge har vært tilbakeholden med å fremme innsigelse til reguleringsplaner innenfor U5, fordi området er i tråd med kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel er imidlertid fra 1991 og revideringsarbeidet trekker ut. Byggeområdene er utformet i en annen tid og er dermed klart i utakt med nyere føringer om å unngå bygging i snaufjell og reduksjon av inngrepsfrie områder. Avgrensing av så store byggeområder som her, uten form for videre styring av utbyggingen gjennom felles infrastruktur eller utbyggingsrekkefølge, er også i strid med nyere føringer om helhetlig hytteplanlegging og landskapstilpasning. Fylkesmannen har på denne bakgrunn anbefalt at innsigelsen tas til følge.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) viser til at to av tomtene vil ligge langs eksisterende vei inn til grunneiers seter og ved siden av to eldre hyttetomter som er bebygd. DN mener at bygging kan aksepteres på tomt nr 1 og 2 av denne grunn. Dette vil ikke redusere inngrepsfritt området lenger inne på fjellet, samt at landskapshensynet ikke vil få gjennomslag her. DN peker på at det bratte terrenget gjør at tomtene blir lett synlige, og at veien opp blir et markant landskapsinngrep. DN er av den oppfatning at hver for seg gir ikke fylkesmannens innsigelsesmomenter tilstrekkelig grunnlag for innsigelse. DN finner likevel, etter en totalvurdering av reguleringsplanen, at den strider mot nasjonale interesser og vedtatte mål om hyttebygging i fjellet, og tilrår Miljøverndepartementet å ta innsigelsen fra fylkesmannen til følge.

Miljøverndepartementets vurdering
Departementet legger stor vekt på hensynet til landskapsvirkninger ved etablering av vei og hytter i denne saken. Utbygging nær snaufjellet krever særlig varsomhet både ved vei- og ledningsføring og hytteplassering. Hyttebebyggelsen er i angjeldende plan lagt nedenfor skoggrensen. Dette bidrar til å redusere de negative virkningene for landskap og friluftsliv, og vurderes derfor som en akseptabel løsning. Terrenget opp til de øvre hyttene er imidlertid sterkt stigende, og gir utfordringer for veiføringen med hensyn til landskapsinteresser. Det er behov for store oppfyllinger, og veien vil ligge svært eksponert i landskapet.

Departementet mener at en gjennom felles planlegging for flere eiendommer vil kunne få til en bedre veiløsning, med mindre landskapsinngrep. Vi tilrår derfor kommunen å foreta en helhetlig planmessig vurdering av området. I en slik planprosess bør infrastrukturen, herunder veiføring, løses for flere grunneiendommer samlet.

Kommuneplanens arealdel er fra 1991, og det er siden dette gitt nye nasjonale føringer for fritidsbebyggelsen. Kommunen er i gang med revisjon av arealdelen, og en bør avvente med å vedta fremtidige reguleringsplaner i området U5 til kommuneplanen er revidert.

Departementet kommer etter dette til at innsigelsen må tas til følge.


Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet ikke å kunne stadfeste Sør-Aurdal kommunestyres vedtak 19. juni 2008 om reguleringsplanen for Brattrudsetrene. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Oppland er dermed tatt til følge.


Med hilsen

Erik Solheim
   
Kopi:
Sør-Aurdal kommune
Oppland fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning