Forsiden

Oslo kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Rv. 191 Nedre Kalbakkvei, Strømsveien - Alfasetveien og Strømsveien ved Nedre Kalbakkvei.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Rv.191 Nedre Kalbakkvei, Strømsveien - Alfasetveien og Strømsveien ved Nedre Kalbakkvei, Oslo kommune. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst er dermed ikke tatt til følge. Miljøverndepartementet vedtar planen med angivelse av støy-skjerm som på foreliggende plankart alternativ 2, datert 07.03.2007, sist revidert 19.09.2007, og tilhørende bestemmelser.

Saken ble oversendt til Miljøverndepartementet av fylkesmannen i Oslo og Akershus 21. juli 2008 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 27 2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Rv.191 Nedre Kalbakkvei, Strømsveien - Alfasetveien og Strømsveien ved Nedre Kalbakkvei, Oslo kommune. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst er dermed ikke tatt til følge. Miljøverndepartementet vedtar planen med angivelse av støy-skjerm som på foreliggende plankart alternativ 2, datert 07.03.2007, sist revidert 19.09.2007, og tilhørende bestemmelser.


Sakens bakgrunn
Reguleringsplan for Rv.191 Nedre Kalbakkvei, Strømsveien - Alfasetveien og Strøms-veien ved Nedre Kalbakkvei omfatter strekningen mellom de 2 vegkryssene som gir hovedadkomst til Alnabruterminalen og tilhørende områder for industri-/nærings-formål. Alnabruterminalen planlegges ombygget for å øke kapasiteten/ivareta økt aktivitet, jf pågående reguleringsplanarbeid for denne. Hensikten med planforslaget for Rv.191 er å forbedre tilgjengeligheten for godstrafikk til terminalområdet på Alnabru/ Alfaset samt øke framkommeligheten for sentrumsrettet buss i Strømsveien mot Nedre Kalbakkvei.

Statens vegvesen Region øst har utarbeidet og er forslagsstiller for reguleringsplan-forslaget alternativ 1 uten støyskjerming, mens alternativ 2 med støyskjerming er utarbeidet av Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. De to alternativene er helt like bortsett fra inntegningen av støyskjerm på plankartet i alternativ 2 med tilhørende rekkefølge bestemmelse i § 11. Det regulerte vegtiltaket har et kostnadsoverslag på ca. 30 mill. kr. Kostnadene ved støyskjermingstiltakene er anslått til å utgjøre et tillegg på ca 5 mill. kr.

Oslo kommune ved flertallet i byutviklingskomiteen har i sin behandling understreket viktigheten av at det etableres støyskjerming av Nedre Kalbakkvei på strekningen langs Alfaset gravlund med tanke på de pårørende som benytter den. De vises til at det er viktig å tenke på framtidig utvikling av Alnabruområdet når veien skal utvides. Dette er en vei som er ment hovedsakelig for tungtransport og vil medføre en god del støy. Det er viktig at gravlunden blir beskyttet mot støyen og at støyskjerming kommer på plass samtidig med byggearbeidene. Det ble derfor i § 11 tatt inn krav om at støyskjermen skal bygges før veganlegget kan tas i bruk. Kommunen mener en støyskjerm må være en forutsetning ved utvidelse av Nedre Kalbakkvei til 4 felt, for å ivareta hensynet til omgivelsene på en god måte. Kommunen anser det ikke sannsynlig at det vil bli bygget støyskjerm uten at det stilles som et rekkefølgekrav.

Statens vegvesen Region øst fremmet i brev av 16. mai 2007 innsigelse til planfor-slagets alternativ 2, som innebærer en 2,5 m høy støyskjerm i dagens gjerdelinje mellom Nedre Kalbakkvei og Alfaset gravlund i hele vegparsellen lengde og en tilhør-ende rekkefølgebestemmelse om plikt til å oppføre støyskjermen før veganlegget tas i bruk.

Statens vegvesen har i sin vurdering ved innsigelse til alternativ 2 vektlagt at skjerm-ingseffekten vil bli liten på store deler av gravlunden. Dette er dokumentert med støyberegningskart. Nytten av støyskjermingstiltakene blir vurdert til å være for liten i forhold til de store utgiftene. Videre påpeker de at støyretningslinjene (T-1442) ikke gir anledning til å stille krav om støyskjerming for å utbedre en gravlund som i dag ikke kan defineres som et stille område. Vegvesenet anser arealer som i støyretningslinjene er definert som støyømfintlig virksomhet, slik som boliger, institusjoner, mv. som viktigere å støyskjerme enn gravlunder, hvor de fleste oppholder seg i vesentlig kortere tidsrom om gangen.

Statens vegvesen har i brev av 17. desember 2007 bekreftet å kunne trekke innsigelsen til alternativ 2 forutsatt at § 11 endres slik at det ikke er et rekkefølgekrav knyttet til at støyskjerming skal gjennomføres før veganlegget kan tas i bruk. Statens vegvesen kan dermed akseptere et plankart med angivelse av støyskjerm som på foreliggende plan-kart alternativ 2, forutsatt at tilhørende § 11, 1.ledd gis følgende ordlyd;
Støyskjerm langs Nedre Kalbakkvei kan oppføres som vist på reguleringsplankartet og med høyde 2,5 meter over veibanen. Det tillates justering av plassering av støyskjerm i samråd med forvaltningsmyndighet for gravlunden og friområdet. Vurdering av eventuelt redusert lengde på støyskjerm, samt detaljert lokalisering og utforming i forhold til vegetasjon og eksisterende anlegg på gravlunden, gjøres i samråd med forvaltningsmyndighet for gravlunden.

Statens vegvesen og Oslo kommune er enige om at det ikke er hjemmel i støyretningslinjen T-1442 for å kreve støyskjerming langs Nedre Kalbakkvei mot gravlunden som følge av vegtiltaket.

Oslo bystyret behandlet forslaget til reguleringsplan i møte 23. april 2008 og 14. mai 2008. Planforslagets alternativ 2, med støyskjerm på plankartet samt krav i regulerings-bestemmelsenes § 11 om oppføring av støyskjerm før veganlegget tas i bruk, ble enstemmig vedtatt i bystyret, jamfør protokoll fra bystyrets sekretariat datert 27. mai 2008. Bystyret vedtok samtidig å sende saken over til Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse. Saken ble oversendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev av 2. juni 2008.

Mekling i saken ble gjennomført i møte 26. juni 2008. Det ble konkludert med at det ikke var grunnlag for å komme frem til en omforent løsning og at innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst opprettholdes.

Fylkesmannen tilrår ut fra en totalvurdering med hensyn til støy, miljøvern og sam-funnsøkonomiske interesser i oversendelsesbrevet av 21. juli 2008, at innsigelsen til Statens vegvesen ikke tas til følge.

Befaring og møte om saken ble gjennomført 21. november 2008, med representanter fra Oslo kommune ved plan og bygningsetaten, byrådsavdeling for byutvikling og Bydel Alna, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen Region Øst, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet, Statens forurensningstilsyn og Miljøverndepartementet.

Statens forurensningstilsyn (SFT) har avgitt uttalelse ved brev av 18. desember 2008.
SFT har som statens fagorgan bl.a. for støy, foretatt en grundig gjennomgang av saken ut fra bestemmelsene i ”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging”, T-1442. I sin vurdering har SFT sett på den støykartleggingen Oslo kommunen har foretatt og hvilke områder kommunen har definert som stille områder i sin handlingsplan mot støy.

SFT har i sin konklusjon kommet til at Statens vegvesenet innsigelse er formelt riktig da det ikke er grunnlag for rekkefølgekravet ut fra de gjeldende retningslinjer T-1442, så lenge Oslo kommune ikke har definert området som et stilleområde eller utarbeidet en plan for hvordan området skal kunne utvikles til et stilleområde. SFT støtter derfor innsigelsen fra Statens vegvesen, selv om de påpeker at støyskjerming er ønskelig og at anleggseiere kan gå lenger i en konkret plan enn det som forutsettes i retningslinjene.

Samferdselsdepartementet (SD) har avgitt uttalelse ved brev av 20. mai 2009. SD har i sin vurdering kommet til at det manglende kravet til støyskjerming i kommuneplanen og lav antatt nytte isolert sett taler mot å gjennomføre et krav om at Statens vegvesen skal bære kostnaden for støyskjerming mot gravlunden i reguleringsplanen. SD har likevel etter en samlet vurdering kommet til at departementet ikke vil støtte innsigelsen fra Statens vegvesen i denne konkrete saken.

Samferdselsdepartementet opplyser om at Alnabruterminalen er et av de viktigste terminalområdene for godstrafikken i landet, og de lokale og sentrale myndigheter er enige i at terminalen skal utvikles der den ligger i dag. Regjeringen har i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 lagt til grunn utbygging av adkomsten til terminalen i den første delen av planperioden. Man vil ved utbyggingen av Rv 191 ikke oppnå lavere trafikk.

Samferdselsdepartementet er enig i kommunens vurdering av behovet for støyskjerm-ing av gravlunden. De anser det også som riktig at staten i dette tilfellet bidrar til skjerming slik som kommunen har vedtatt i reguleringsplanen.

Miljøverndepartementets vurdering
I denne saken har Miljøverndepartementet slik også alle høringsuttalelsene gjør, lagt vekt på hensynet til de pårørende som benytter Alfaset gravlund. Situasjonen rundt Alfaset gravlund er ekstraordinær ut fra nærhet til Norges største logistikknutepunkt med derav følgene tungtransport på Rv 191.

Miljøverndepartementet vil samtidig vise til SFTs vurdering og drøftelse i forhold til T-1442, der det framkommer at Statens vegvesen sin innsigelse er saklig i forhold til de gjeldene retningslinjer.

Formålet med retningslinjen for behandling av støy i arealplanleggingen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og friluftsområder. Retnings-linjen er veiledende ved kommunens arbeid med arealplanleggingen, og den angir minimumsgrenser for planmyndighetens vurdering av avbøtende tiltak mot støy. I denne saken har alle høringsinstanser anbefalt tiltak ut over retningslinjenes minimum.

Miljøverndepartementet har ut fra de særlige forholdene i området konkludert med å godkjenne kommunens vedtak.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27 2 finner Miljøverndepartementet å kunne stadfeste Oslo bystyre sitt vedtak av 23. april og 14. mai 2008. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst er dermed ikke tatt til følge.

Miljøverndepartementet vedtar planen med angivelse av støyskjerm som på foreliggende plankart alternativ 2, datert 07.03.2007, sist revidert 19.09. 2007, og tilhørende bestemmelser.

Det vedtatte plankartet og reguleringsbestemmelser med påtegning av Miljøvern-departementets vedtak følger vedlagt.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen


Erik Solheim
   


Kopi:
Oslo kommune ved Byrådsavdelingen for byutvikling
Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Statens vegvesen Region øst
Statens forurensningstilsyn
Samferdselsdepartementet
Vegdirektoratet