Ski kommune – innsigelse til reguleringsplan for motorcrossbane i Assurdalen(støy)

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 stadfester Miljøverndepartementet Ski kommunestyres vedtak 20. juni 2007 om reguleringsplan for motorcrossbane i Assurdalen, med endring i reguleringsbestemmelsene § 3 bokstav b slik at det stilles krav om bebyggelsesplan.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev 9. april 2008 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for motorcrossbane i Assurdalen i Ski kommune, men stiller krav om bebyggelsesplan. Departementet mener det aktuelle området kan benyttes til formålet, men mener de nærmere vilkår for anlegget og bruken bør avklares gjennom bebyggelsesplan. Innsigelsen fra Oppegård kommune tas dermed delvis til følge.

Bakgrunn for saken

Forslag til reguleringsplan for motorcrossbane i Assurdalen i Ski kommune er fremmet av Østplan AS på vegne av NMK Follo. Ski kommune vedtok 19. april 2006 å legge reguleringsforslaget ut til offentlig ettersyn, og forslaget ble sendt på høring ved kommunens brev 20. juni 2006. Planen omfatter et areal på ca 140 dekar, hvorav 87 dekar er avsatt til spesialområde for motorcrossbane. Banen skal brukes for motorcross- og trialsykler.

Oppegård kommune fremmet 2. oktober 2006 innsigelse til planforslaget. Grunnlaget for innsigelsen er at støynivået blir for høyt. Oppegård kommune mener dessuten at planforslaget må gi et klarere bilde av belastningene på Assurbekken og Gjersjøen, gjennom blant annet fastsetting av maksimale fyllhøyder, beskrivelse av fyllmassenes beskaffenhet og regulering av tidspunkter for anleggsarbeid. Av saksutredningen til formannskapet framgår det at Oppegård kommune fremmet innsigelse til forslaget om motorcrossbanen i kommuneplanen, men innsigelsen ble trukket fordi Ski kommune tilbød samarbeid om det private reguleringsforslaget. Samarbeidet har medført positive endringer i planforslaget, men Oppegård kommune mener at støykonsekvensene fortsatt er for dårlig utredet, og at planforslaget mangler de ønskede rammene for plassering av fyllmassene i nedslagsfeltet til Assurbekken og Gjersjøen.

Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen ga uttalelse 23. september 2006. Fylkesmannen hadde ikke innsigelse, men enkelte merknader til planforslaget. Det forutsettes at hensynet til Assurbekken ivaretas gjennom konsesjonen som NVE har gitt for bekkelukking etter vannressursloven. For å forebygge støyplager mener fylkesmannen banen bør stenges kl. 20 på hverdager, og anbefaler dessuten at kommunen begrenser bruken i helgene. Fylkesmannen mener verdiene i tabell 2 i T-1442 bør settes som støygrense.

Akershus fylkeskommune uttalte seg 7. august 2006, men hadde ikke innsigelse eller spesielle merknader.
 
Ski kommunestyre vedtok reguleringsplanen 20. juni 2007. Av saksframstillingen framgår det at den største utfordringen i planleggingen av banen er nærheten til allerede støybelastede boligområder og viktige rekreasjonsområder. Det vises til at de foretatte støyberegningene i tilleggsrapport fra Kilde Akustikk AS av 5. januar 2007 viser at vestre deler av boligområdene Laugskollen og Øvreskogen får maksimalstøy fra MC-banen som er noe høyere enn de jevne nivåene fra E6, men støyen vil ikke fortone seg som påtrengende i forhold til støy fra E6. Støyen vil ligge utenfor grensen mot gul sone, jfr. Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, slik at støybelastningen ligger innenfor de grenser som kan anbefales for boligområder. Når det gjelder avrenning, vises til vilkårene som er stilt i konsesjonen fra NVE. Kommunen peker også på at det skal utarbeides detaljplan med koteangivelser for nytt terreng. Det framgår dessuten at ny turveg skal opparbeides før eksisterende turveg sperres.

Kommunen ba i brev 27. juli 2007 til fylkesmannen om at det foretas mekling i saken.

Mekling ble holdt 24. september 2007, men det ble ikke oppnådd enighet. Av meklingsprotokollen framgår det at kommunen skal vurdere om de skal presisere og utrede enkelte punkter i planbestemmelsene, eventuelt utarbeide bebyggelsesplan for området.

Kommunestyret vedtok 13. februar 2008 å be fylkesmannen avslutte meklingen og sende planforslaget til Miljøverndepartementet.

Fylkesmannen anbefalte i oversendelsesbrevet til departementet 9. april 2008 at reguleringsvedtaket stadfestes med nærmere presiseringer i reguleringsbestemmelsene. Fylkesmannen legger til grunn at støyvoller og skjermingstiltak utformes på en slik måte at kravsgrenser oppfylles, og at dette legges inn i reguleringsbestemmelsene. Fylkesmannen legger videre til grunn at NVEs konsesjonsbetingelser følges opp og at kontrolltiltak for vannkvalitet etterleves og framgår av reguleringsbestemmelsene. Fylkesmannen mener også at rammer for kjøretid skal framgå av planbestemmelsene.

Miljøverndepartementet har seinere mottatt merknader i saken fra Beboere i Øvreskogen og Sætreskogen, Sørmarkas Venner, Knut Bjørkelo og Jennifer Granquist.

Befaring og tilhørende møte ble holdt 17. oktober 2008. Til stede var representanter for Ski kommune, Oppegård kommune, fylkesmannen, Statens forurensningstilsyn og Miljøverndepartementet. Representanter fra NMK Follo og Oppegård Velforening var også til stede.

Ski kommune har i brev 24. april og 23. oktober 2008 gitt nærmere opplysninger om forholdet til kommuneplanen. I kommuneplanens arealdel 2004-2014 ble området opprinnelig unntatt rettsvirkning på grunn av innsigelse fra Oppegård kommune, men denne ble trukket. Området er derfor i kommuneplanen angitt som område som framtidig idrettsanlegg.

Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt uttalelse i e-post 7. november 2008. De mener materiale fra Kilde Akustikk gir en god beskrivelse av støysituasjonen rundt den planlagte motorsportbanen. Ut fra det foreliggende materiale mener SFT at tiltaket ikke vil være i konflikt med Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging i T-1442, idet det ikke er boliger som ligger i gul eller rød sone. I planbestemmelsene er krav til støy satt i henhold til tabell 2 i T-1442, dvs. Lden 45 dB. SFT mener regleverket for støy er fulgt i saken.

Når det gjelder vannforurensning, vurderer SFT det slik at NVE ved å sette vilkår i konsesjonen om avbøtende tiltak, krav om måleprogram og NVEs godkjenning av detaljerte planer for anleggsfasen, har satt tilstrekkelige krav for å forhindre negativ miljøpåvirkning og vannforurensning som følge av bekkelukkingen. Dette er beskrevet i miljøoppfølgingsprogrammet. SFT peker i tillegg på at det må sendes søknad til kommunen etter forurensningsforskriftens kapittel 15 for etablering av verksted, vaskeområde og påfyllingsområde for drivstoff. Avløpet skal behandles i oljeutskiller og føres inn på kommunalt avløpsnett som nevnt i miljøhåndbøkene.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementet skal ta stilling til uenighet mellom Ski kommune og Oppegård kommune. Ski kommune ønsker å etablere en motorcrossbane nær grensen til Oppegård kommune, og ca 800 meter fra Øvreskogen boligområde i Oppegård kommune. Hovedspørsmålet i saken er om motorcrossbanen fører til slike ulemper for beboere i Oppegård kommune at dette tilsier at banen ikke bør tillates.

Det aktuelle området ligger mellom E6, Vevelstadveien og Regnbuen næringsområde. Med denne beliggenheten har området begrenset betydning for friluftsliv og allmenn bruk. Det går i dag en turveg gjennom området, men denne vil bli lagt om på en tilfredsstillende måte.

I kommuneplanens arealdel er området angitt som byggeområde med underformål friområde, og det er forutsatt benyttet som motorcrossbane. Reguleringsplanen er dermed i samsvar med overordnet plan. Miljøverndepartementet fremmet 19. desember 2008 forslag til markalov, jfr. Ot.prp. nr. 23 (2008-2009) Om lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven). Virkeområdet for loven er avgrenset gjennom et tilhørende kart. Det aktuelle området ligger utenfor markagrensen på dette kartet.

Innsigelsen er nærmere begrunnet med støy i forhold til boligområdene og belastningene på Assurbekken.

NVE har gitt konsesjon for bekkelukking etter vannressursloven, og seinere forlenget dette vedtaket. Olje- og energidepartementet har 17. november 2008 ikke tatt til følge klage fra Oppegård kommune. SFT mener de vilkår som er satt i konsesjonsvedtaket er tilstrekkelige for å forhindre negativ miljøpåvirkning og vannforurensning, og Miljøverndepartementet har ikke grunnlag for å overprøve denne vurderingen.

SFT har også vurdert støyforholdene og mener tiltaket ikke vil være i konflikt med Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen i T-1442. Støyen vil ligge innenfor de retningslinjer som gjelder i forhold til boligområder.
Miljøverndepartementet vurderer det derfor slik at støyulempene for omgivelsene ikke vil bli så store at banen ikke kan tillates.

Miljøverndepartementet har på denne bakgrunn kommet til at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å overprøve Ski kommunes vedtak om at det aktuelle området brukes til motorcrossbane.

Det dreier seg imidlertid om et omfattende tiltak, og hvordan tiltaket gjennomføres og anlegget blir brukt vil ha stor betydning for virkningen på omgivelsene. Utstrekningen av anlegget, høydene på oppfyllingen og de tidsmessige rammene for bruken av banen og eventuelle andre vilkår bør vurderes nærmere, og fastsettes gjennom en mer detaljert plan forankret i plan- og bygningsloven. I reguleringsbestemmelsene § 3 bokstav b er det gitt bestemmelse om detaljplan. Dette er ingen formell plantype etter plan- og bygningsloven. Miljøverndepartementet mener reguleringsbestemmelsen bør endres slik at det settes krav om bebyggelsesplan, for å sikre en nærmere vurdering gjennom en formell prosess og en plantype med juridisk virkning etter plan- og bygningsloven. Departementet forutsetter da at de nærmere krav i forhold til oppfylling, høyder og tidsrammer for bruken, samt andre vilkår av betydning for omgivelsene, vurderes og fastsettes gjennom bebyggelsesplanen.

Reguleringsbestemmelsene § 3 bokstav b må dermed endres slik at overskriften ”Detaljplan” endres til ”Krav om reguleringsplan”.

Vedtak  

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 stadfester Miljøverndepartementet Ski kommunestyres vedtak 20. juni 2007 om reguleringsplan for motorcrossbane i Assurdalen, med endring i reguleringsbestemmelsene § 3 bokstav b slik at det stilles krav om bebyggelsesplan.

Vedtaket innebærer at Miljøverndepartementet gjør endring i reguleringsplanen. Etter plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 kan departementet etter at kommunen er gitt anledning til å uttale seg, gjøre de endringer som er nødvendige, men planen kan ikke endres i hovedtrekkene. Departementet har derfor tatt kontakt med kommunen over telefon om endringen i reguleringsbestemmelsene.

Departementet ber om at kommunen selv endrer reguleringsbestemmelsene § 3 bokstav b slik det framgår foran.

Det vises til bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 3 om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan.


Med hilsen

Erik Solheim
   


Kopi:
Ski kommune
Oppegård kommune
Akershus fylkeskommune
Statens forurensingstilsyn
Olje- og energidepartementet
Beboere i Øvreskogen og Sætreskogen
Sørmarkas Venner
Knut Bjørkelo
Jennifer Granquist