Skånland kommune - innsigelse til reguleringsplan for Marskarbakk hyttefelt, gnr. 72 bnr. 2.

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 stadfester Miljøvern-departementet Skånland kommunes vedtak av 15.mars 2007 og 2. februar 2008 om reguleringsplan for Marskarbakk hyttefelt med tilhørende reguleringsbestemmelser. Det forutsettes at omhandlede hyttefelt blir inngjerdet.

Vi viser til fylkesmannens brev av 19. juni 2008 til Miljøverndepartementet om denne saken.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens (pbl.) § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøvern-departementet for avgjørelse fordi det foreligger innsigelse til planen fra Troms fylkeslandbruksstyre. Innsigelsen er begrunnet i at planområdet ligger mellom to bruk    i drift og at en utbygging av hytter i dette området vil føre til påregnelige driftsulemper for nabobruk i drift.

Miljøverndepartementet finner etter en samlet vurdering å kunne stadfeste reguleringsplan for Marskarbakk hyttefelt i Skånland kommune. Departementet kan ikke se at det foreslåtte hyttefelt i vesentlig grad vil vanskeliggjøre landbruksdriften på tilstøtende bruk. Vi viser i den forbindelse også til uttalelsen fra Landbruks- og matdepartementet som ikke finner å kunne støtte Fylkeslandbruksstyrets innsigelse.

Bakgrunn for saken

Det aktuelle området ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) hvor landbruksnæringen er sentral. Grunneier har fremmet et privat reguleringsforslag med utgangspunkt å bygge 6 hytter. Planområdet er på ca. 20 dekar. Hele eiendommen hvor hyttefeltet er plassert består av ca. 10 dekar dyrka jord, ca. 160 dekar middels og lav bonitet skog og ca. 70 dekar annet areal.

Troms fylkeslandbruksstyre fremmet innsigelse i brev av 15.september 2005. Innsigelsen begrunnes med at planområdet ligger mellom to bruk i drift, og en utbygging vil føre til påregnelige driftsulemper for nabobruket. I sitt vedtak viser fylkeslandbruksstyret bl.a. på at området ligger i et LNF-område hvor landbruksnæringen er sentral. Videre i vedtaket pekes det på ”at det ikke er lagt fram nye momenter av en slik art og vekt at landbruksinteressene skal vike til fordel for andre samfunnsinteresser. Utbyggingsmønsteret er opprettholdt. Utbyggingen av hytter kan henvises til andre nærliggende arealer av mindre betydning for landbruksnæringen, jfr. kommuneplanens arealdel.”

Troms fylkeskommune hadde bare noen mindre merknader til planen og disse ble tatt til følge og innarbeidet i planen.

Skånland kommune vedtok reguleringsplanen i møte den 15. mars 2007 og 2. februar 2008. I utgangspunktet åpnet planforslaget for oppføring av 6 hytter i et område på ca. 20 dekar. Planområdet er senere redusert til ca. 15 dekar, fortsatt med 6 hytter. Det åpnes også for anlegg av naust og privat småbåtanlegg. Kommunen har i sin behandling av saken bl.a. pekt på at den i størst mulig grad selv ønsker å ha styring på arealbruken i kommunen. Dette er viktig for å kunne forvalte arealene på en forutsigbar måte og kunne legge til rette for positiv utvikling i bygdene. Skal bosettingen opprettholdes, må bygdesamfunnet ha varierte muligheter i tillegg til tradisjonell landbruksdrift. Tilflytting av en familie og sysselsetting i tilknytning til bruket er påpekt som viktig i ei bygd der folketallet synker og gårdsbruk legges ned.

Mekling i saken ble avholdt den 12. september 2007, men førte ikke fram.

Fylkesmannen viser i sitt oversendelsesbrev hit av 19. juni 2008 til at denne saken har fått en meget omfattende behandling i kommunen og fylkeslandbruksstyret. Etter merknader fra vegmyndighetene og fylkeskommunen er planområdet gjort 5-6 dekar mindre.

Fylkesmannen stiller seg tvilende til at salg av tomter vil ha noen spesiell sysselsettings-effekt. Han peker og på at det kan oppstå konflikter mellom hyttefolk og landbruket, for eksempel i form av beitende dyr, støy mv. Slik fylkesmannen ser det, bør det uansett være mulig å få til en løsning som både ivaretar hensynet til landbruket og grunn-eierens interesser i å få solgt hyttetomter.  I den sammenheng vises det til at hyttefeltet kan inngjerdes. Hyttene er plassert på ikke-drivbare arealer.

Etter en avveining av de ulike interesser anbefaler Fylkesmannen derfor at plan-forslaget godkjennes, eventuelt på vilkår om at hyttefeltet inngjerdes.

Befaring i saken ble avholdt den 30. september 2008 med bl.a. representanter fra kommunen, fylkesmannen, fylkeslandbruksstyret, grunneiere, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Ved befaringen framsto det aktuelle området som kupert med langsgående kløfter og bevokst med småbjørk og kratt samt noen bartrær.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) avga uttalelse i brev hit av 9. januar 2009. Det vises til at Regjeringen har som et av sine mål at hele landet skal tas i bruk for å øke verdiskapingen og styrke lokalsamfunnene. Eiendoms- og bosettingspolitikken skal støtte opp om det tradisjonelle familiebruket med gården som senter for bosetting og næringsvirksomhet, men samtidig legge til rette for at de som mangler areal eller har ønske om å drive nye næringer får slippe til. Samtidig er det et uttrykt mål at land-brukets produksjonsarealer er en begrenset ressurs som det er et nasjonalt ansvar å ta vare på for våre etterkommere.

Landbruks- og matdepartementet har forståelse for at en i små samfunn som Marskar ser på alle muligheter for å skaffe inntekter fra eiendommene. LMD ser også behovet for å ha fokus på faren for problemer mellom landbruksdrift og hytteområder. Det finnes flere eksempler på at slik sameksistens kan være problematisk Dette kan etter LMDs mening likevel ikke forsvare én mal for løsning av slike saker over hele landet, der det i områder mellom to bruk i drift ikke skal kunne etableres hytteområder. Hver sak må vurderes selvstendig ut fra lokale forhold og i forhold til gjeldende politikk og regelverk. LMD finner således at det aktuelle områdets beliggenhet og planens omfang tilsier at denne reguleringen bør kunne gjennomføres. Innsigelsen fra Fylkeslandbruks-styret støttes derfor ikke.

Miljøverndepartementets vurdering

Konflikten i denne saken gjelder spørsmålet om det skal kunne etableres et mindre hyttefelt med 6 hytter mellom to landbrukseiendommer i drift. Fra en av grunneierne med tilstøtende eiendom hevdes at hans sauedrift vil bli skadelidende dersom hytte-feltet etableres. Innsigelsen fra Troms fylkeslandbruksstyre begrunnes ut fra samme forhold. Grunneieren på motstående side av planområdet driver med melke- og kjøttproduksjon. Han har ikke innvendinger mot det planlagte hyttefeltet. Det omsøkte hytteområde ligger på ikke-drivbare arealer. 

Landbruks- og matdepartementet har i sin uttalelse pekt på at selv om det i noen tilfeller kan oppstå konflikt mellom landbruksinteresser og tilstøtende hytteområder kan det ikke forsvares å sette et absolutt forbud mot slik hytteetablering. Hver sak må vurderes konkret.

Miljøverndepartementet slutter seg til denne vurderingen. I den foreliggende sak synes ikke den påståtte konfliktsituasjon å være av en slik art at den bør hindre etablering av et mindre hyttefelt på deler av eiendommen gnr 72, bnr. 2, Grovfjord. Som avbøtende tiltak er det forutsatt inngjerding av hyttefeltet. Ifølge saksopplysningene vil ikke allmennhetens interesser bli vesentlig skadelidende ved plasseringen av det aktuelle hyttefeltet.

Miljøverndepartementet har i likhet med Landbruks- og matdepartementet også forståelse for at Skånland kommune og det lokale samfunn har behov for muligheter til å opprettholde bosettingen i mindre grender.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 stadfester Miljøvern-departementet Skånland kommunes vedtak av 15.mars 2007 og 2. februar 2008 om reguleringsplan for Marskarbakk hyttefelt med tilhørende reguleringsbestemmelser. Det forutsettes at omhandlede hyttefelt blir inngjerdet.

Reguleringsplankartet med tilhørende bestemmelser følger vedlagt med påtegning om stadfestingen.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunnlag for merknader.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-3 nr. 3.

Kommunen er orientert ved kopi av dette brev.


Med hilsen


Erik Solheim
   
 
Vedlegg: Plankart og bestemmelser med påtegning om stadfestingen

Kopi:
Skånland kommune
Troms fylkeskommune
Landbruksdepartementet