Ski kommuneplan - innsigelse til utvidelse av næringsområde.

Departementet ser utfordringen Ski kommune har med å finne ekspansjonsarealer som ikke berører dyrket mark eller markagrensa, men viser til at det i gjeldende kommuneplan er arealer til næringsutvikling som ikke er utnyttet. Departementet kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner for at jordvernhensynet skal måtte vike for næringsområdet ved Ski næringspark og innsigelsen tas derfor til følge.

Miljøverndepartementet viser til oversendelsesbrev fra fylkesmannen datert 15.1.2009 samt befaring og møte i ovennevnte sak den 17.3.2009.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd, oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkeslandbruksstyret i Oslo og Akershus har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet har etter befaringen mottatt uttalelse fra Landbruks- og matdepartementet datert 15.4.2009.

Departementet ser utfordringen Ski kommune har med å finne ekspansjonsarealer som ikke berører dyrket mark eller markagrensa, men viser til at det i gjeldende kommuneplan er arealer til næringsutvikling som ikke er utnyttet. Departementet kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner for at jordvernhensynet skal måtte vike for næringsområdet ved Ski næringspark og innsigelsen tas derfor til følge.

Bakgrunn for saken
Arealene mellom Ski Næringspark og tilstøtende veier ble vurdert i 1999 og i 2004. Ved begge anledninger varslet landbruksmyndighetene innsigelse. Kommunen tok dette til følge ved sluttbehandling ved begge anledninger. Ski kommune kunngjorde oppstart av rullering av kommuneplanen i 2006. 51 daa jordbruksareal ble på det ovennevnte areal innarbeidet i forslag til kommuneplan og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 27.3 - 27.4.08.
Det er tiltenkt plasskrevende varer lokalisert i planområdet. Planområdet er en forlengelse av et område hvor det er etablert en rekke forhandlere med plasskrevende varer. Ski kommune ønsker denne type forretningsdrift lokalisert utenfor sentrum pga trafikkavvikling og parkering.

Ski kommune fremhever at de har behov for ekspansjonsarealer bl.a. til næringsformål. Det er disponible arealer til næringsutvikling i Ski kommune, men kommunen peker på at mange av disse arealene er mindre aktuelle på grunn av eiendomsforhold eller andre kvaliteter. Arealene rundt Drømtorp gård som ligger nært inntil planområdet er omdisponert til næringsformål, men arealene er p.t. ikke tilgjengelig ettersom gårdbruker fortsatt ønsker å opprettholde drift.

Det ble avholdt mekling 9.6.2008 hvorpå man i etterkant avventet fylkeslandbruks-styrets behandling. Fylkeslandbruksstyrets konklusjon ble opprettholdt, og Ski kommune anmodet derfor fylkesmannen å oversende saken Miljøverndepartementet den 8.12.2008.

Fylkeslandbruksstyrets behandling
Fylkeslandbruksstyret peker i sin innsigelse på at arealene som foreslås omdisponert har høy landbruksmessig verdi. Dette arealet har vært inne i kommuneplanen tidligere, hvor det hver gang er blitt fremmet innsigelse. Forholdene har ikke endret seg og Ski kommune har fortsatt tilgjengelige arealer for næringsutvikling. Det vises spesielt til arealer ved Drømtorp gård som er omregulert til næring, men som ikke er utbygd. Fylkeslandbruksstyret mener at en utbygging i tråd med planforslaget vil være i sterk konflikt med jordvernet.

Fylkesmannens oversendelse
Fylkesmannen viser til Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og sentrumstruktur og at det areal som er foreslått omdisponert vil være i tråd med denne. Videre pekes det på at Ski kommune har en bevisst holdning i forhold til ivaretakelse av jordverninteresser og kulturlandskap og at prosessen knyttet til planen har vært god. Fylkesmannen anbefaler ikke at innsigelsen fra Fylkeslandbruksstyret i Akershus blir tatt til følge.

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet (LMD) støtter innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret. Departementet  viser til at landbruksdirektøren ikke tilrådde innsigelse, men hadde en sterk fraråding mot omdisponering.  LMD mener også at det bør tillegges vekt at to ulike landbruksstyrer har vedtatt innsigelse.

LMD viser til at arealene ved Drømtorp gård er avsatt til næringsformål i tråd med gjeldende kommuneplan, og at disse arealer derfor er å regne som tilgjengelige arealer. Dersom disse arealene ikke skal nyttes til næringsformål burde de tilbakeføres til LNF. En tilbakeføring av disse arealene ville gjort det lettere å finne en omforent løsning.

Videre viser LMD til at Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og sentrumstruktur er av en overordnet karakter med lav detaljeringsgrad, og at den derfor ikke bør legge til rette for at arealene ved Ski næringspark skal legges ut til næring. Planen er fra 2001 og har ikke blitt justert i forhold til signaler om styrket jordvern.
 
Miljøverndepartementets vurderinger
Departementet ser utfordringen Ski kommune har med å finne ekspansjonsarealer som ikke berører dyrket mark eller markagrensa, men derfor er det desto viktigere at uutnyttede arealer tas i bruk før nye arealer foreslås omdisponert. I likhet med Landbruks- og matdepartementet mener Miljøverndepartementet at arealene ved Drømtorp gård er å anse som en stor uutnyttet arealreserve for utbygging til næringsformål.

En omdisponering av i alt 51 daa jordbruksareal til næringsformål vil være i strid med Regjeringens forventning om en strengere praksis for jordvern, med tanke på å nå målsettingen om å halvere årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene innen 2010. Denne målsettingen går fram av brev datert 21. februar 2006 fra Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Regjeringen har også i Soria Moria-erklæringen og i Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand et sterkt fokus på bevaring av landbrukets produksjonsarealer.

Det er vanskelig å nå den nasjonale målsettingen om halvering av omdisponeringen av dyrka mark innen 2010 hvis en ikke legger seg på en svært restriktiv linje, og unngår omdisponeringer der arealbehovet kan løses på en annen måte. I likhet med Fylkeslandbruksstyret i Oslo og Akershus peker Miljøverndepartementet på at jordkvaliteten i dette området er høy.
 
Det er et nasjonalt mål at forretningsdrift i størst mulig grad skal legges til sentrum av byene eller så nært sentrum som mulig, slik at handelsområdet er tilgjengelig for gående og syklende. Departementet viser til at hensynet til universell utforming trekkes spesielt frem i § 1-1 lovens formål i ny plan- og bygningslov. Det er viktig at samfunnet i størst mulig skal være inkluderende for alle. Det er i dag mangelfull adkomst til planområdet for gående og syklende til tross for at planområdet ligger nær Ski sentrum.

Kjøpesenterpolitikken er skjerpet med utgangspunkt i mål om reduksjon av klimagassutslipp, og av hensyn til sentrumsfunksjonene i byer og tettsteder.
Plasskrevende varer kan lokaliseres utenfor sentrum av hensyn til den bygningsmessige størrelse gitt av vareomfanget samt transportbehov knyttet til forretningsdriften. Forretninger som regnes som plasskrevende er forhandlere av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra plantesentre/hageskoler. Salg av brunevarer og møbler er ikke regnet som plasskrevende. Utnyttelsen av området som helhet er ut i fra disse kriterier godt utnyttet, men departementet ser at det er mulighet for en fortetting. Det gjelder både på bebygde og ubebygde områder. Departementet mener området som helhet, på begge sider av jernbanen, bør ses i sammenheng. En langsiktig utvikling av dette området til formål for plasskrevende varer forutsetter bedring av trafikale forhold og bedre adkomst for gående og syklende.  

Det er ofte slik at en vei danner en naturlig grense for langsiktig utvikling av et område. Ski kommune mener at Løkenveien er en naturlig grense for dette næringsområdet.  Miljøverndepartementet mener imidlertid at Dynamitvegen er en likeså god grense for utbygging i forhold til landbruket og landskapshensyn.

Departementet kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner for at jordvernhensynet skal måtte vike for næringsområdet ved Ski næringspark og innsigelsen tas derfor til følge.

Vedtak


I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd godkjenner ikke Miljøverndepartementet Ski kommunestyres vedtak av 29.09.2007 når det gjelder utvidelse av næringsområdet ved Ski næringspark. Området endres til landbruks- natur- og friluftsområde i kommuneplanen. Departementets vedtak medfører at innsigelsen fra Fylkeslandbruksstyret i Oslo og Akershus tas til følge.


Med hilsen


Erik Solheim
   


Kopi: Ski kommune
         Fylkeslandbruksstyret i Oslo og Akershus
         Akershus fylkeskommune