Forsiden

Rømskog kommune - innsigelse til kommuneplan for Rømskog 2008-2019 - Boligområde Bøhaget

Miljøverndepartementet finner ikke å kunne godkjenne boligområdet Bøhaget. Reguleringsområdet er en del av et verdifullt landskapsbilde langs Rømsjøen, og anses å ha stor betydning for utøvelse av friluftsinteresser. Innsigelser fra Fylkesmannen i Østfold og fylkeslandbruksstyret tas derfor til følge, jf. plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd.

Innsigelse til kommuneplan for Rømskog 2008-2019 - Boligområde Bøhaget
Vi viser til Fylkesmannen i Østfolds oversendelse av saken 9. februar 2008.

Miljøverndepartementet finner ikke å kunne godkjenne boligområdet Bøhaget. Reguleringsområdet er en del av et verdifullt landskapsbilde langs Rømsjøen, og anses å ha stor betydning for utøvelse av friluftsinteresser. Innsigelser fra Fylkesmannen i Østfold og fylkeslandbruksstyret tas derfor til følge, jf. plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd.

Sakens bakgrunn
Rømskog kommune har 25. september 2008 egengodkjent rullering av kommuneplan for Rømskog for 2008-2019. I kommuneplanens arealdel er område 4 Bøhaget, som strekker seg langs vassdraget Rømsjøen, lagt ut som boligområde med byggefri sone mot Rømsjøen på 50 meter. For øvrige deler av Rømsjøen er det et byggeforbud i strandsonen på 100 meter. Området er i tidligere kommuneplan avsatt som landbruks- natur- og friluftsområde.  Det er en uttrykt målsetning fra kommunens side å øke folketallet i planperioden. Som virkemiddel for å nå målsettingen vil kommunen etablere attraktive boligtomter. Bøhaget er det området kommunen ønsker å satse på i denne sammenheng.

Fylkesmannen i Østfold v/miljøvernavdelingen har fremmet innsigelse mot boligutvikling i området Bøhaget under henvisning til fylkesplan Grenseløse Østfold 2004-2007, hvor kyst- og sjøområder er prioritert tema. Det fremgår der at områder nærmere vassdrag enn 100 meter må skjermes for alle typer utbygginger. Det vises til at arealene i fremtiden vil være viktige nærrekreasjonsområder for sentrumsområdet. Det finnes mange flotte boligtomter i området også utenfor 100-metersbeltet. Rømsjøen har store natur- og landskapskvaliteter, og det er ikke mange innsjøer av denne størrelsen i Østfold som har en så inntakt strandsone. På lang sikt kan nettopp ivaretakelse av eksisterende og spesielle naturkvaliteter være et trekkplaster og grunnlag for etablering av nye arbeidsplasser.

Østfold fylkeslandbruksstyre har innsigelse mot bygging nærmere enn 100 meter fra Rømsjøen. Det er vist til at kommunene, sammen med sentrale og regionale myndigheter, har et ansvar for å bevare vassdragslandskapet som en ressurs for friluftsliv, for å sikre det biologiske mangfoldet og for å redusere forurensing og erosjon. Det er viktig å hindre nedbygging av vassdrag og vassdragslandskap i byer og tettsteder. Landbruksdirektøren har sluttet seg til fylkesmannens vurderinger, og  fremmer innsigelse til boligområdet som ligger innenfor 100-metersbeltet langs Rømsjøen.

Mekling i saken ble avholdt 29. august 2008. Rømskog kommune viste til at fylkesplanen ”i hovedsak” legger opp til bevaring av 100-metersbeltet, og mener at det foreslåtte boligfeltet er innenfor fylkesplanens bestemmelser. Boligfeltet vil berøre ca. 500 meter av en strandlinje på ca. 47 km. Det ble også vist til at i St.meld. nr. 26 (2006-2007) er anbefalt at kommunene legger inn en byggefri sone på mellom 50 og 100 meter mot vann og vassdrag. Området Bøhaget ligger innenfor det St.meld. nr. 26 anbefaler. Fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeslandbruksstyret opprettholdt sine innsigelser. Meklingen førte etter dette ikke frem. Kommunestyret i Rømskog vedtok kommuneplanen 25. september 2008. Innsigelsessaken ble etter dette oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse 9. februar 2009.

Befaring ble gjennomført 27. april 2009 med representanter fra Miljøverndepartementet, fylkesmannen, Landbruksdepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, fylkeslandbruksstyret, Rømskog kommune, grunneier samt innbyggergruppe i Rømskog.

Fylkesmannen har i oversendelsen hit uttalt at i denne saken står miljø- og landskapshensyn i motstrid til kommunale ønsker om utvikling av boligområdet. Fylkesmannen har forståelse for kommunens ønske og behov for utvikling og vekst. Dette kan ses som en videreføring av det kommunale engasjementet vedrørende etablering og utvikling av næringsvirksomhet i kommunen, blant annet hotell-etableringen ved innsjøen Vortungen lenger vest i Rømskog. Da hotellsaken var til behandling hadde de regionale organer blant annet fokus på at hotelletableringen ikke burde føre til videre uheldige inngrep i eller ved vassdragene i kommunen – da særlig ved Rømsjøen. Videre legger fylkesmannen vekt på at det er godkjente utbyggings-arealer for boliger med attraktiv beliggenhet nær Rømsjøen og andre steder i kommunen.

Det er knyttet regionale miljøinteresser til Rømsjøen og dets strandsoner. Fylkesmannen mener at nasjonal miljøpolitikk tilsier at disse hensyn ikke tilsidesettes i den aktuelle saken, slik en godkjenning av Bøhaget til boligformål vil gjøre.

Landbruks- og matdepartementet har i sin faglige vurdering til Miljøverndepartementet ikke funnet at det foreligger tungtveiende landbrukshensyn i forbindelse med utbygging av boliger i det aktuelle området. Landbruks- og matdepartementet støtter derfor ikke innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) er enige i de faglige vurderinger fra fylkesmannens miljøvernavdeling og de anbefalinger fylkesmannen har gitt i sin oversendelse til Miljøverndepartementet. DN mener området allerede uten tilrettelegging er godt egnet og brukes en del til friluftsliv. Allerede i dag er det lett å komme til området, det er mange fine steder for opphold. Det er lett å komme seg ut i sjøen fra land og fra sjøen mot land. Området kan utvikles til et meget attraktivt friluftsområde. 

Med en utbygging av boliger og bare 50 meter ubebygget sone langs sjøen, vil områdene miste det uberørte preget og mye av verdien for friluftsliv. Erfaring viser at det lang fra er så attraktivt å drive friluftsliv i et 50 meters område mot sjøen på yttersiden av et boligområde, som i et skjermet bredt område uten bebyggelse på innsiden.

DN forstår at kommunen ønsker å legge ut og tilby særlig attraktive boligtomter. Men de mener øvrige områder som er lagt ut for boligutbygging også er attraktive, og at det ikke er grunn til å legge ut nærområdene til vann og vassdrag for å oppnå dette. God tilgang på friluftsområder av høy kvalitet nær vannet vil være av betydning for hvor attraktivt det er å bosette seg i Rømskog.

DN`s samlede konklusjon er at det ikke foreligger gode lokale grunner for at en smalere strandsone enn 100 meter langs Rømsjøen skal bevares uten utbygging i det aktuelle området. Nasjonal politikk for vassdrag og vassdragsnære områder og fylkesplanen for Østfold legger opp til at 100-metersbeltet langs vassdrag som hovedregel bør skjermes for alle typer utbygging. Hensynet til å ivareta gode områder for friluftsliv for Rømskog tettsted styrker begrunnelsen for at dette området bør bevares uten utbygging, slik at en i framtiden kan utvikle det som friluftslivsområde av høy kvalitet. Boligutbygging i dette området mener DN også vil bidra til en spredning av tettstedet som ikke er ønskelig.

Miljøverndepartementets vurdering
Vann og vassdrag er viktige elementer i norsk natur, og er betydningsfulle for opplevelsen av natur- og landskap og for friluftslivet. Vassdragsnære områder har hatt et økende fokus fra statlig side de senere år.

Departementet har merket seg at kommuneplanarbeidet i Rømskog blant annet har hatt til hensikt å legge forholdene til rette for en ønsket befolkningsvekst i kommunen. Boligområdet på Bøhaget er fra kommunens side vurdert å være av vesentlig betydning i denne sammenheng. Departementet har forståelse for dette, men viser til at det er de samme områdekvaliteter som gjør området verdifullt som natur- og friluftsområde. Natur- og landskapsbildet rundt Rømsjøen vurderes å være av nasjonal verdi. Kommunen peker på at boligfeltet vil berøre ca. 500 meter av en strandlinje på ca. 47 km. Strandsonen er hovedsakelig uten bygningsmessige inngrep, og departementet mener at den foreslåtte utbyggingen derfor vil være av stor betydning for Rømsjøen samlet sett.

Utover de rene natur- og landskapsmessige hensyn finner departementet at området fremstår velegnet og tilgjengelig for friluftsliv. Det er lett å komme seg ut i sjøen fra land og fra sjøen mot land. Reguleringsområdet innehar særlige kvaliteter både med hensyn til urørt natur, friluftsliv tilknyttet Rømsjøen, og tilgjengelighet for eksisterende boligområde. Området kan uten store inngrep videreutvikles som et meget attraktivt og tilgjengelig friluftsområde. 

I likhet med DN vurderer departementet det som mindre attraktivt å drive friluftsliv i et 50 meter bredt strandbelte på yttersiden av et boligområde, enn i et skjermet bredt område uten bebyggelse innenfor.

Miljøverndepartementet kommer etter dette til at en nedbygging av området Bøhaget til boligformål er i strid med nasjonal politikk. Området skal opprettholdes som landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanen.

Vedtak

I medhold av § 20 – 5, femte ledd i plan- og bygningsloven godkjenner Miljøverndepartementet Rømskog kommunestyres vedtak av 25. september 2008 om kommuneplan for Rømskog 2008 – 2019, med unntak for boligområdet Bøhaget. Området skal avsettes som landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanen. Innsigelsene fra fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeslandbruksstyret er dermed tatt til følge.

Departementet forutsetter at kommunen endrer plankartet i tråd med dette vedtaket.

Kommunen er gjort kjent med vedtaket ved kopi av dette brevet.

Med hilsen


Erik Solheim
   
Kopi:
Rømskog kommune, 1950 Rømskog
Østfold fylkeskommune, PB 220, 1702 Sarpsborg
Fylkeslandbruksstyret i Østfold, Postboks 325, 1502 Moss
Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim
Landbruks- og matdepartementet, PB 8007 Dep, 0030 Oslo 
Innbyggergruppe i Rømskog V/Anders Taraldrud, 1950 Rømskog