Ulstein kommune - reguleringsplan Ertesvåg, Dimnøya

De trafikkmessige konsekvenser anses ikke å være av slik karakter at de er til hinder for en godkjenning av reguleringsplanen. Statens vegvesen har trukket sin innsigelse, og Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan Ertesvåg, Dimnøya, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2.

Vi viser til Møre og Romsdal Fylkes ekspedisjon hit 26. desember 2008.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 første ledd første punktum oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Statens vegvesen fremmet innsigelse til reguleringsplanen med bakgrunn i de trafikksikkerhetsmessige konsekvenser planen medfører.

De trafikkmessige konsekvenser anses ikke å være av slik karakter at de er til hinder for en godkjenning av reguleringsplanen. Statens vegvesen har trukket sin innsigelse, og Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan Ertesvåg, Dimnøya, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2.

Bakgrunn
Hovedformålet med planen er å etablere boligtomter utenfor bygdesentrene, for å opprettholde bosetningen i området. Reguleringsplanen legger opp til en endring og utvidelse av eksisterende reguleringsplan, med sikte på utvide eksisterende boligfelt fra to til åtte boligtomter.

Reguleringsområdet er lokalisert til Ertesvåg på Dimnøya i Ulstein kommune, og har en størrelse på ca. 10,7 daa. I kommuneplanens arealdel er området avsatt som landskaps-, natur og friluftsområde. Planen legger til rette for etablering av boliger med nødvendig infrastruktur, herunder atkomstvei og lekeområde. To mindre områder avsettes som friluftsområde.

Ulstein kommune vedtok å legge forslaget ut til offentlig ettersyn 23. august 2005. Det kom inn merknader fra Møre og Romsdal fylke og Statens vegvesen.

Møre og Romsdal fylke
Fylket fraråder en godkjennelse av planen under henvisning til at det er mange ledige tomter i området. En eventuell opparbeiding av boligfelt som omsøkt vil etter fylkets syn ha negative konsekvenser for landskapsbilde og luktulemper fra en eksisterende revefarm. Det ble ikke fremmet innsigelse til planforslaget.

Statens vegvesen
Statens vegvesen viser i sin uttalelse til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Forholdene for gående og syklende ble vurdert ikke å være tilfredsstillende for en utvidelse fra to til åtte boliger. Fartsgrensen i området er 80 km/t og veien er svært smal. Selv om trafikkmengden ikke er stor i området, vil en utbygging også gi flere myke trafikanter langs fylkesveien lenger øst på Dimnøya. Der er trafikken vesentlig større. Det ble fremmet innsigelse med bakgrunn i manglende tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk.

Ulstein kommunestyre
I tilrådningen fra Teknisk utvalg til kommunestyret ble det pekt på at trafikkmengden på fylkesveien er sterkt avgrenset, at det går skolebuss, og at det ligger til rette for boliger i området. Ulstein kommunestyre godkjente reguleringsplanen i vedtak 27. september 2007.

Mekling mellom partene har ikke vært gjennomført da Statens vegvesen ikke har ønsket dette.

Fylkesdirektørens vurdering
Fylkesdirektøren mener at en videre utbygging bør ha sin bakgrunn i kommuneplanmessig vurdering, og finner det rett å holde seg til de vurderinger som vegkontoret har lagt frem. Dersom plan skal godkjennes nå, anbefales departementet å vurdere krav om rekkefølgebestemmelse om veiopprusting, før videre utbygging.

Innsigelsen
Statens vegvesen har i brev 23. mars 2009 meldt inn til departementet at innsigelsen er trukket. Statens vegvesen mener fortsatt at en utbygging som reguleringsplanen legger opp til, vil føre til vanskelige trafikkforhold for de som skal etablere seg i området. Veistrekningen er smal og de myke trafikantene må benytte veibanen når de skal ferdes langs fylkesveien. Ut fra tidligere erfaringer vil det senere komme krav fra de nyetablerte om redusert fartsgrense og utbedring av denne fylkesveistrekningen. Bakgrunn for at innsigelsen nå trekkes er at det allerede er etablerte boliger i området, og at det er en felles atkomst til det planlagte boligfeltet. De nye tomtene er plassert i god avstand fra fylkesveien der to tomter allerede er utbygd med boliger. Samferdselsdepartementet har i brev 5. mai 2009 kommentert at det anses positivt at de lokale myndigheter har kommet til en omforent løsning i denne saken.

Miljøverndepartementets vurderinger
Det sentrale vurderingstema i saken er om en utvidelse av eksisterende boligfelt kan anses forsvarlig, sett opp mot de trafikkmessige forhold i området. Utvidelsen av boligtomter fra to til åtte har etter departementets syn i denne sak begrensede virkninger for de trafikale forhold i området. Det er likevel av stor betydning at infrastrukturen, her de trafikale løsninger, er tilfredsstillende. Kommunen har pekt på at det går skolebuss i området. Dette sikrer i akseptabel grad den daglige ferdsel til og fra skole i området. Det må forventes ferdsel utover dette, både av gående og syklende, langs fylkesveien. I lys av fravær av gang og sykkelsti, samt at veien er smal, anses en utvidelse av boligtomter i området ikke uproblematisk. Departementet har likevel funnet å kunne akseptere reguleringsplanen uten endringer. Det er ved vurderingen vektlagt at Statens vegvesen har trukket innsigelsen, og at Samferdselsdepartementet som faginstans har sluttet seg til denne vurdering. Det vil videre kunne foretas overordnede trafikkmessige grep utover rammene for reguleringsplanen. Typiske tiltak vil kunne være redusert fartsgrense og utbedringer av veistrekningen. 

Etter en samlet vurdering finner departementet at reguleringsplanens innhold kan forsvares med hensyn til trafikksikkerhetsmessige forhold.

Vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 stadfester Miljøverndepartementet reguleringsplan Ertesvåg, Dimnøya, vedtatt av Ulstein kommunestyre 27. september 2007.

Det stadfestede plankartet og bestemmelser følger vedlagt med påtegning om stadfestingen.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 3.

Kommunen er orientert om departementets avgjørelse ved kopi av dette brev.


Med hilsen


Erik Solheim
   
Kopi: Ulstein kommune
          Samferdselsdepartementet
          Fylkesmannen i Møre og Romsdal