Larvik kommuneplan 2007 - 2019 - Område B83 Nordrumåsen - innsigelser

Miljøverndepartementet godkjenner ikke boligområdet B83 på Nordrumåsen i kommuneplan for Larvik kommune 2007-2019. Området bryter med flere viktige nasjonale føringer i forhold til barn og unges interesser, samordnet areal- og transportplanlegging og bevaring av landbrukets produksjonsarealer. Utbygging av området er også i konflikt med hensynet til Lågendalen som kulturlandskap og dets fredede kulturminner og verdifulle kulturmiljøer. Innsigelsene fra fylkesmannens miljøvernavdeling, fylkeslandbruksstyret, Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen Region sør er dermed tatt til følge.

Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Vestfold av 30. september 2008.
Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5, femte ledd oversendt Miljøvern-departementet til godkjenning, fordi det foreligger innsigelse fra flere instanser til at boligområdet B83 på Nordrumåsen er tatt inn i arealplandelen til Larvik kommuneplan 2007-2019.


Miljøverndepartementet godkjenner ikke boligområdet B83 på Nordrumåsen i kommuneplan for Larvik kommune 2007-2019. Området bryter med flere viktige nasjonale føringer i forhold til barn og unges interesser, samordnet areal- og transportplanlegging og bevaring av landbrukets produksjonsarealer. Utbygging av området er også i konflikt med hensynet til Lågendalen som kulturlandskap og dets fredede kulturminner og verdifulle kulturmiljøer.


Innsigelsene fra fylkesmannens miljøvernavdeling, fylkeslandbruksstyret, Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen Region sør er dermed tatt til følge.


Sakens bakgrunn
Larvik kommune hadde forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2007-2019 ute på høring fram til 24. august 2007. Det var til ettersynet utarbeidet kart med utfyllende bestemmelser, konsekvensutredninger, handelsanalyse og kommunale utrednings¬rapporter på ulike tema. Planen var utarbeidet i samsvar med planprogrammet, som var vedtatt av kommunestyret i 2006. Det var utarbeidet en overordnet konsekvensut¬-
red¬¬¬n¬ing for hele kommunen og konsekvensvurderinger av alle de 120 nye enkeltområdene som var foreslått. Planforslaget la etter en silingsprosess ut totalt 44 nye byggeområder til offentlig ettersyn. 14 av disse områdene ble møtt med en eller flere innsigelser.

Larvik kommunestyre vedtok i møte 17. oktober 2007 kommuneplanens arealdel 2007-2009 med 15 innsigelser.

Avklaring av innsigelser før mekling. I etterkant av kommunestyrets behandling sendte Larvik kommune en anmodning om mekling til fylkesmannen. Planen ble sendt tilbake med anmodning om å redusere antall innsigelsesområder. Det ble etter dette avholdt to administrative formøter for å informere regionale myndigheter om planens innhold for å lette selve meklingsprosessen.

Meklingsmøter ble avholdt 4. og 23. april 2008. Det ble oppnådd enighet for 14 av de 15 områdene. Det var kun for område B83 Nordrumåsen at meklingen ikke førte frem.

Område B83 Nordrumåsen ligger 2-3 km øst for Kvelde sentrum og på motsatt side av Lågen. Det utgjør i alt 122 daa og har blitt foreslått benyttet til 80-100 nye boliger, mens kommunens vanlige tetthet på 1,6 boliger pr. dekar, vil gi rom for i underkant av 200 boenheter. Nordrumåsen er i gjeldende plan avsatt som LNF-område og ligger også utenfor det langsiktige utbyggingsmønsteret for Kvelde, vedtatt av kommunestyret den 17. sept. 2007. Området er vurdert å være i strid med Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordnet areal- og transportplanlegging og RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, om det ikke gjøres avbøtende tiltak. Det pågår arbeid med regulerings¬plan for Kvelde sentrum, der det legges opp til fortetting.

Det er 4 innsigelser mot forslaget;
Fylkesmannens miljøvernavdeling har med henvisning til RPR for samordnet areal- og transportplanlegging og RPR for å styrke barn og unge interesser, innsigelse til området. Dette fordi det er lokalisert utenfor det langsiktige utbyggingsmønsteret.

Fylkeslandbruksstyret viser i sin innsigelse til at det i eksisterende plan er ledige arealer til boligutvikling nærmere Kvelde sentrum. Videre vises det til at det er avsatt boligreserver i planen langt utover behovet i planperioden. Området ligger utenfor det foreslåtte utbyggingsmønsteret og representerer en bit for bit oppdeling av LNF-områdene.

Vestfold fylkeskommune har innsigelse til at en utbygging av området ut fra blant annet RPR for samordnet areal- og transportplanlegging og manglende beslutningsgrunnlag. Det påpekes at området ligger utenfor kommunens forslag til utbyggingsmønster, og at det ligger i et verdifullt kulturlandskap med kulturminner. Kulturlandskapet som Nordrumåsen er en del av, er et viktig strukturerende element og er svært sårbart i så henseende

Statens vegvesen Region sør fraråder den aktuelle utbyggingen. Dersom kommunen opprettholder omdisponeringen reises det innsigelse til planforslaget, dersom det ikke innarbeides både i plankart og rekkefølgebestemmelse en forutsetning om at gang- og sykkelvei etableres helt fram til boligområdet.

Larvik kommunestyre behandlet kommuneplanens arealdel 2007-2019 på nytt i møte 21. mai 2008. Her ble alle endringer til arealdelen avtalt i meklingsmøtet 4. april 2008 tatt inn.  For område B83 Nordrumåsen fastholdt kommunestyret sitt vedtak av 17. oktober 2007 om å ta det inn som framtidig byggeområde for boliger, og vedtok å sende saken til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Larvik kommune legger vekt på at området vil gi Larviks befolkning og innflyttere til kommunen et bomiljø som man i dag ikke har andre steder i kommunen. Området er tenkt som et "bygdefelt" med store vestvendte tomter, hvor det blant annet, vil være mulighet til å drive dyrehold/hestehold. Området har store naturkvaliteter og vil gi beboerne god livskvalitet, noe som bygger opp under fokuset kommunen har på folkehelse.

Fylkesmannen har i sin vurdering av saken i forbindelse med oversendelsen av 30. september 2008, påpekt at det bør legges stor vekt på at fire innsigelsesmyndigheter har tydelige motforestillinger mot den foreslåtte arealutnyttelsen. Selv om tiltaket legger opp til et alternativt bomiljø/bygdemiljø, framstår det likevel hovedsakelig som et boligområde med store tomter utenfor det etablerte utbyggingsmønstret. Fylkesmannen ser at en slik utbygging kan være i strid med den nasjonale areal-politikken som er nedfelt både i Stortingsmeldinger og rikspolitiske retningslinjer.
Fylkesmannen viser til viktigheten av at kommunene følger opp hovedmålsettingen om en samfunnsøkonomisk effektiv areal¬utnyttelse i tråd med sentrale føringer. Samtidig vektlegger fylkesmannen at kommunene selv er ansvarlig for å se til at areal- og ressursbruken er forsvarlig, sett i lys av både lokale/regionale og sentrale interesser. I oversendelsesbrevet er det ingen klar anbefaling i forhold til om området bør eller ikke bør godkjennes, ut over påpekn¬ingen av at de 4 innsigelsene bør vektlegges.


Dersom departementet kommer til at utbygging kan aksepteres, mener Fylkesmannen at infrastrukturen bør utbygges i samsvar med de føringer som Statens vegvesen gir uttrykk for i sin uttalelse. Dette innebærer blant annet at det bygges gang- og sykkelvei fram til Kvelde sentrum. I tillegg bør utbyggingen ta tilbørlig hensyn til de verdier, eksempelvis vilttrekk, kulturlandskap etc. som framgår av den "verdi og konsekvensvurdering" som er utarbeidet i forbindelse med prosjektet.


Høringsuttalelser
Landbruks og matdepartementet (LMD) har avgitt uttalelse i brev av 5. mars 2009 med følgende konklusjon og tilrådning;
”Landbruks- og matdepartementet mener at Nordrumåsen ligger utenfor den definerte utbyggingsretningen for Kvelde og grenser til verdifulle jordbruksarealer. LMD støtter derfor innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret og ber om at området opprettholdes som et LNF-område.

Riksantikvaren har avgitt uttalelse i brev av 24. april 2009 med følgende konklusjon og tilråding;
”Nordrumåsen i Lågendalen i Larvik kommune er en del av et større sammenhengende kulturmiljø, der kulturminner fra flere tidsperioder i forhistorisk tid er å finne. Landskapet er fremdeles preget av landbruksaktivitet og det er lett å lese de kulturhistoriske elementer i det. Det er kjent flere gravfelt i området som ennå kan oppleves, og det er i de senere år også kommet fram gjenstander fra forhistorisk tid som viser sider av det mangefasetterte livet her i fortida.
Å tillate et byggeområde på Nordrumåsen vil etter Riksantikvarens syn være et inngrep i et landskap med kulturminner og kulturmiljøer som er av nasjonal verdi. I dag er denne delen av Lågendalen relativt urørt av nyere inngrep og boligbygging, og slik sett kan kulturminnene oppleves og forstås innenfor en relevant kontekst. En eventuell utbygging vil i tillegg til direkte inngrep i kjente automatisk fredete kulturminner, også innebære inngrep i kulturminner som ennå ikke er registrert. 
Riksantikvaren støtter innsigelsen fra Vestfold fylkeskommune og fraråder Miljøvern-departementet å akseptere forslag til kommuneplan for Larvik for byggefeltet Nordrumåsen (felt B83) i Larvik kommune. Dersom departementet skulle akseptere planen, gjør vi oppmerksom på at forholdet til automatisk fredete kulturminner ennå ikke er belyst i saken, jf. kml. §§ 9 og 8, 4. ledd.”

Samferdselsdepartementet (SD) har avgitt uttalelse i brev av 3. april 2009. SD har innhentet Vegdirektoratets vurdering, jf. brev datert 26. februar 2009.
De mener området gir uheldig arealspredning og i liten grad styrker Kvelde sentrum, og støtter vurderingen om at Kvelde allerede har tilstrekkelig arealreserve for bolig-utvikling. Områdets størrelse og avstand til viktige gjøremål vil medføre mye bilbasert transportarbeid, i og med at kollektivtransportdekningen er dårlig. Selv om det blir etablert gang- og sykkelveg mellom Kvelde sentrum og boligområdet, samt opprettet bussruter til og fra Kvelde, vil det neppe være nok til å unngå dette. Det pekes på at området er i strid med RPR om samordning av areal- og transportplanlegging, og om å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbygging i byggesonene i tettsteds-områder.

Vegdirektoratet er enig med Larvik kommune i at det vil kunne bli attraktive tomter ved Nordrumåsen. De mener likevel at det ikke er lagt fram tungtveiende nok argumenter for at det bør aksepteres boligbygging her, framfor å utnytte utviklingsmuligheter på andre arealer nærmere Kvelde sentrum. Kommunen bør foreta en gjennomgang av boligområder som er avsatt i tidligere planer uten å bli realisert, før det planlegges nye boligområder utenfor det etablerte utbyggingsmønsteret.

Det er uklart hvordan kommunen stiller seg til krav fra Vegvesenet om rekkefølge-bestemmelse om etablering av sammenhengende gang- og sykkelveg fra boligområdet til Kvelde sentrum før en eventuell bebyggelse på Nordrumåsen kan tas i bruk. Det påpekes at eksisterende gangbru over Lågen ved Holmfoss i sin nåværende utforming ikke kan inngå i en gang- og sykkelvegen, og at mulige løsninger må avklares.

Samferdselsdepartementet konklusjon er at innsigelsene bør tas til følge, og de tilrår at det ikke aksepteres boligutbygging på Nordrumåsen. Dersom MD kommer til at bolig-utbygging på Nordrumåsen kan aksepteres, mener SD at følgende planendringer er nødvendige:
• Sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Kvelde sentrum og bolig-området må tegnes inn på plankartet - også langs fv 220.
• Det må innarbeides klarere rekkefølgekrav i kommuneplanbestem¬melsene.

Miljøverndepartementets vurdering
Miljøverndepartementet viser til de momenter som er gjengitt over av innsigelses-myndighetenes og høringsinstansenes vurderinger. Slik det klart framkommer bryter det foreslåtte boligområdet med flere viktige nasjonale føringer.
En boligutbygging i området vil ikke bygge opp under Kvelde sentrum slik en fortetting i eksisterende tettsted vil gjøre. Området mangler gang-/sykkelveg, og om ikke dette etableres vil barn og unge få utrygg skolevei. Avstanden til eksisterende sentrum og ulike tilbud der, vil være såpass stor (over 2,5 km) at området kan bli svært bil¬basert. Området vil også gi økt behov for kollektivtilbud (nye ruter til Kvelde) framfor å bygge opp under bruken av allerede eksisterende tilbud.

Departementet legger vekt på at det er ikke dokumentert tomtemangel/behov for dette nye boligområdet i Kvelde. Det er både et større godkjent ikke utbygget boligfelt som ligger nærmere sentrum, samt et betydelig fortettingspotensial i det etablerte tettstedet.
Det er videre lagt avgjørende vekt på den store konflikten utbygging av området utgjør i forhold til denne delen av Lågendalen, som omfatter et landskap med verdifulle kultur-minner (noen av dem fredede) og kulturmiljøer. Området er vurdert av Riksantikvaren til å ha nasjonal verdi og være relativt urørt av nyere inngrep og boligbygging.

Vedtak
I medhold av § 20 – 5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner ikke Miljøverndepartementet Larvik kommunestyres vedtak i møte den 17. oktober 2007. Innsigelsene fra fylkesmannens miljøvernavdeling, fylkeslandbruksstyret, Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen Region sør til boligområdet B83 på Nordrumåsen, er dermed tatt til følge.

Departementet ber om at kommunen endrer plankartet i tråd med vedtaket.


Kommunen anses orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen


Erik Solheim

 


Kopi:  Larvik kommune
Landbruks- og matdepartementet
Statens landbruksforvaltning
Fylkeslandbruksstyret i Vestfold
Samferdselsdepartementet
Vegdirektoratet
Statens vegvesen, Region Sør
Riksantikvaren
Vestfold fylkeskommune