Kragerø kommune – Innsigelse til kommuneplanens arealdel 2008-2020

Miljøverndepartementet godkjenner ikke Kragerø kommunestyres vedtak av 6.11.2008 når det gjelder bestemmelser om eksisterende spredt boligbebyggelse § 2.1 og spredt fritidsbebyggelse § 2.2 innenfor 200-metersbeltet definert som strandsone. Kragerø kommune utgjør del av den mest attraktive strandsonen i Norge. Bestemmelser til kommuneplanen om spredt utbygging må differensieres områdevis, og ikke gis som en generell bestemmelse for hele kommunen.

Miljøverndepartementet viser til oversendelsesbrev fra fylkesmannen datert 6.2.2009 samt befaring og møte i ovennevnte sak den 15.5.2009.

Fylkesmannen ved fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse til planen. Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd, oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse.

Miljøverndepartementet har etter befaringen mottatt uttalelse fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) datert 17.8.2009.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke Kragerø kommunestyres vedtak av 6.11.2008 når det gjelder bestemmelser om eksisterende spredt boligbebyggelse § 2.1 og spredt fritidsbebyggelse § 2.2 innenfor 200-metersbeltet definert som strandsone. Kragerø kommune utgjør del av den mest attraktive strandsonen i Norge. Bestemmelser til kommuneplanen om spredt utbygging må differensieres områdevis, og ikke gis som en generell bestemmelse for hele kommunen.

Det bør ikke vedtas bestemmelser som generelt åpner for større utvidelser av eksisterende fritidsbebyggelse i strandsonen. Maksimalstørrelser for hytter, anneks, brygger m.v. bør fastsettes ut fra hvert enkelt områdes tålegrense, slik at hensynet til allmenn ferdsel, naturverdier, biologisk mangfold, strøkskarakter og landskap blir ivaretatt. Bestemmelsene bør derfor differensieres.


Departementets vedtak medfører at innsigelsen fra Fylkesmannen i Telemark tas til følge.

Bakgrunn for saken
Kragerø kommune ønsker gjennom bestemmelsene til kommuneplan generelt å åpne for ulike former for utvidelser og byggetiltak i eksisterende fritidsbebyggelse i LNF området.  Fylkesmannen har fremmet innsigelse i strandsoneområdet med begrunnelse i at tiltak skal vurderes enkeltvis, og ikke som en generell bestemmelse til all spredt bebyggelse i strandsonen. Det ble avholdt mekling mellom fylkesmannen og Kragerø kommune 29.8.08 uten at partene kom til enighet. Kragerø kommune hadde en rekke forslag til justeringer for å komme fylkesmannen i møte, men kommunen ønsket ikke å endre bestemmelsene.

Innsigelsene
Fylkesmannens innsigelser gjelder strandsonebeltet på 200 meter slik det er fastsatt i Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordområdet.

Forslag til bestemmelser om spredt boligbebyggelse, § 2.1, gjelder for noen
eksisterende boliganlegg i LNF-områdene. Fylkesmannen har fremmet innsigelse til bestemmelsene som generelt åpner for at det kan bygges båtgarasje i tilknytning til disse boligene med formuleringen ”Fastboende må kunne gis anledning til å føre opp båtgarasje når forholdene ligger til rette.” Fylkesmannen mener båtgarasje kun bør tillates etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Forslaget til bestemmelser om spredt fritidsbebyggelse, § 2.2, gjelder for eksisterende fritidsbebyggelse. Fylkesmannens innsigelse knytter seg til at bestemmelsen generelt åpner for utvidelser og påbygg for fritidsbebyggelse i LNF-områdene. Det gjelder bl.a. utvidelse av eksisterende fritidshytter opp til 100 m2, utvidelse av anneks til inntil 30 m2 og bygging av terrasse. Bestemmelsen åpner også for etablering av flytebrygger ved særlige tilfeller og båtgarasjer når forholdene ligger til rette, uten nærmere angivelse. De generelle bestemmelsene som kommunen har vedtatt for denne bebyggelsen, er imidlertid relativt detaljert bl.a. når det gjelder krav til høgder og beliggenhet.

Fylkesmannen mener slike tiltak bare bør tillates etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle og at det ikke bør fastlegges bestemmelser som generelt åpner for slike tiltak. Fylkesmannen mener det kan åpnes for visse utvidelser og tiltak innen ulike soner, basert på konkrete vurderinger. En sonedeling kan for eksempel basere seg på forhold som nærhet til strandlinje, allmennhetens bruk av området, tetthetsgrad osv.

Bestemmelsene kommunen nå har vedtatt, er en videreføring av tidligere bestemmelser, men det har de siste årene vært en innskjerping av den nasjonale utbyggingspolitikken i strandsonen bl.a. gjennom Stortingsmelding nr. 26 (2006-07) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordområdet og vurderinger knyttet til Miljøverndepartementets avgjørelse av kommuneplan for Nøtterøy kommune. 

Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for naturforvaltning vektlegger i sin uttalelse attraktiviteten til kyst- og strandområdene i Kragerø kommune. Utbygging i strandsonen har begrenset tilgjengeligheten til mange av de attraktive områdene. Den nasjonale strandsonepolitikken legger derfor en streng praksis til grunn for disse deler av kysten når det gjelder utbygging.  Kragerø er omfattet av Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordområdet.

Det er stor variasjon i hvordan eksisterende bebyggelse ligger i forhold til allmennhetens bruk av områder, og hvor attraktive de er. Utfordringer knyttet til bading, ilandstiging, stier og opphold vil variere. DN mener derfor det bør være en streng praksis knyttet til utbygging i slike LNF områder, og at eventuell utbygging bare bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. DN støtter fylkesmannen i at det bør kunne foretas en sonering basert på vurderinger av bestemte forhold, og at dette kan tas inn som del av den enkeltvise vurdering.

Direktoratet for naturforvaltning anbefaler at innsigelsen fra Fylkesmannen tas til følge.

Miljøverndepartementets vurdering
Kragerø kommune utgjør deler av den mest attraktive strandsonen i Norge, og med et sterkt press for utbygging og standardøkning av fritidsboliger. Strandsonepolitikken har blitt strammet inn de siste årene. Det er et viktig nasjonalt mål å unngå bygging i strandsonen, blant annet for å sikre allmenn ferdsel og friluftsliv og hensynet til landskap og natur. I St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand uttales at Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning, og det oppfordres til en streng praksis ved behandlingen av planer og dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen.

Departementet mener det ikke er ønskelig å legge opp til at alle fritidsboliger i strandsonen skal kunne utvides til 100 kvm BYA., i tillegg til anneks på 30 kvm. Maksimalstørrelser for hytter, anneks, brygger m.v. bør fastsettes ut fra hvert enkelt områdes tålegrense, slik at hensynet til allmenn ferdsel, naturverdier, biologisk mangfold, strøkskarakter og landskap blir ivaretatt. Bestemmelsene må derfor differensieres gjennom en revisjon av kommuneplanen. Det vises til Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordområdet om at oppføring av nye og vesentlig utvidelse av eksisterende fritidshus som hovedregel ikke bør tillates innenfor virkeområdet for bestemmelsene.
På denne bakgrunn godkjenner departementet ikke de aktuelle bestemmelsene for Kragerø kommunene.

Vedtak

Miljøverndepartementet godkjenner ikke Kragerø kommunestyres vedtak av 6.11.2008 når det gjelder bestemmelser om eksisterende spredt boligbebyggelse § 2.1 og spredt fritidsbebyggelse § 2.2. Departementets vedtak medfører at innsigelsen fra Fylkesmannen i Telemark tas til følge.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd. Kommunen er gjort kjent med vedtaket ved kopi av dette brev.

Departementet forutsetter at kommunen gjør de nødvendige endringer i bestemmelsene til kommuneplanen.


Med hilsen


Erik Solheim
   
 

Kopi:   
Kragerø kommune
Direktoratet for naturforvaltning
Telemark fylkeskommune