Vardø kommune - innsigelse til luftvarslingsradar på Grøhøgda

Miljøverndepartementet har lagt vekt på at saken berører betydelige områder med inngrepsfri natur (INON), men mener likevel at den samfunnsmessige betydningen av å etablere en ny luftvarslingsradar er så viktig i denne saken at planen bør stadfestes. Fylkesmannens innsigelse tas derfor ikke til følge.

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 27. januar 2008.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 andre pkt oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen i Finnmark har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet har lagt vekt på at saken berører betydelige områder med inngrepsfri natur (INON), men mener likevel at den samfunnsmessige betydningen av å etablere en ny luftvarslingsradar er så viktig i denne saken at planen bør stadfestes. Fylkesmannens innsigelse tas derfor ikke til følge.

Bakgrunn for saken
Forsvaret planlegger å skifte ut den eksisterende luftvarslingsradaren på Vårberget i Vardø, og vurderer samtidig å etablere en ny luftvarslingsradar på fastlandet. Forslagstiller, Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO), har gått inn for Grøhøgda. Forsvarsbygg Utvikling Nord (FUD)har utredet de ulike alternative lokaliseringene. I alt ni alternativer er utredet, men de fleste er forkastet på grunn av dårlig dekning eller utilgjengelighet. NINA har utredet konsekvensene for pattedyr, fugl og vegetasjon og konkludert med at konsekvensene anslås til å være middels negative, og det er foreslått avbøtende tiltak.

Vardø kommune vedtok reguleringsplan for Grøhøgda 28. november 2006, med innsigelse fra Fylkesmannen i Finnmark. Området er avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel for 2001-2010. Det er i planen gjort unntak for militære anlegg og installasjoner. I fylkesplan for Finnmark 2006-2009 fremgår det av retningslinjene for naturvern at det forventes at kommunen sikrer inngrepsfrie naturområder i arealplaner, og følger opp dette i arealforvaltningen.

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til planen og begrunner dette med at planen innebærer betydelige tap av inngrepsfrie områder, som det er en nasjonal målsetting å bevare. I tillegg mener fylkesmannen at vilkårene for unntak fra konsekvens-utredningsbestemmelsene (KU) ikke er oppfylt, og at det forhold at det ikke er utarbeidet planprogram gir grunnlag for innsigelse. Her er det særlig tiltakets påvirkning på de inngrepsfrie naturområdene som burde vært utredet.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) anbefaler at innsigelsen fra fylkesmannen tas til følge. DN mener et slikt inngrep vil medføre betydelig reduksjon av urørt natur, og virkningene er ikke tilstrekkelig utredet. Etter deres syn bør dekningsgraden for radaren også utredes for alternativer som i mindre grad berører inngrepsfrie områder og andre vesentlige miljøforhold. Direktoratet påpeker at standpunktet som er tatt på dette stadium, ikke er til hinder for at arbeidet med reguleringsplanen gjenopptas når miljøkonsekvensene er tilfredsstillende utredet.

Befaring ble avholdt 30. september 2008 med representanter fra Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Finnmark og Vardø kommune.

Miljøverndepartementets vurderinger
Konflikten gjelder anleggelse av ny luftvarslingsradar i Vardø kommune.  Luftforsvaret er avhengig av kontinuerlig overvåkning av norsk luftrom, og dagens plassering på Vårberget gir ikke god nok dekning, blant annet på grunn av andre installasjoner i samme område. Det er et nasjonalt ansvar å ha en sammenhengende radardekning slik at Forsvaret kan oppfylle Stortingets krav om utøvelse av norsk suverenitet innenfor landets grenser.

Fylkesmannen mener den foreliggende reguleringsplanen innebærer betydelige tap av inngrepsfrie områder (INON) som det er et nasjonalt mål å bevare. I tillegg hevdes det at vilkårene for unntak av KU ikke er oppfylt.

Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) er områder som ligger en kilometer eller mer fra et tyngre teknisk inngrep. Miljøverndepartementet viser til St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, der det står at regjeringen fokuserer på at stadig færre områder er uberørt av tekniske inngrep og at vi må gi sterkere beskyttelse til slike områder.

DNs faglige uttalelse i saken, viser til at det ikke er gjort undersøkelser i denne saken på hvor stor reduksjonen av urørte områder er, såkalte INON-beslag. DN har derfor foretatt en egen beregning av anslått bortfall av INON i denne saken, og kommet frem til at plassering av luftvarslingsradar på Grøhøgda innebærer tap av i underkant av 13 km² INON-områder. Vardø har i dag ca 227 km² villmarkspregede INON-områder.

Miljøverndepartementet er enig i at det faktisk foreligger et INON-beslag ved etablering av radaren på Grøhøgda, men viser også til konsekvensene som fremkommer i Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) sin rapport. Naturmiljøet får middels konsekvenser, de andre faktorene som landskap, friluftsliv og kulturmiljø får bare små eller ingen konsekvenser ved etablering av radaren på Grøhøgda. Departementet viser også til at veien som skal etableres opp til radaren ikke skal brøytes vinterstid, og at den ikke forutsettes å være åpen for alminnelig ferdsel ved at den er stengt med bom.

I tillegg til INON-beslagene, viser innsigelsen fra fylkesmannen også til at vilkårene for unntak fra reglene om konsekvensutredning ikke er oppfylt. Departementet viser til at forskrift om konsekvensutredninger ikke omfatter radarer, slik at spørsmålet her blir om atkomstveien kan omfattes av bestemmelsene. Etter forskriften § 3 første ledd nr 1 bokstav b, omfattes veier. Departementet har tidligere lagt til grunn at dersom slike veier skal omfattes av bestemmelsen må de være til offentlig bruk. Veien opp til den planlagte luftvarslingsradaren skal ha bom og være sperret for alminnelig ferdsel, slik at den dermed faller utenfor forskriftens saklige virkeområde. Det vil etter departementets syn derfor ikke være krav om konsekvensutredning for tiltaket.

Forsvaret har behov for å flytte den eksisterende radaren på Vårberget for å oppnå bedre dekningsvolum, og det er bare lokaliseringene på Grøhøgda og Domen som gir best mulig teoretisk dekning. På Domen er det allerede eksisterende installasjoner, noe som gjør at denne lokaliseringen ble forkastet. I alt er 9 alternative lokaliseringer vurdert.  Grøhøgda er den lokaliseringen som ut fra nasjonale behov og NATOs kriterier og standarder ble valgt.

Miljøverndepartementet ser det som en viktig nasjonal oppgave å tilrettelegge for at Forsvaret kan utøve sine oppgaver, og mener at anleggelse av ny luftvarslingsradar er av en så stor samfunnsmessig betydning at planen bør godkjennes.  Fylkesmannens innsigelse tas derfor ikke til følge. Det forutsettes at det ved anleggelse av veien og radaranlegget legges stor vekt på god landskapstilpasning.

Vedtak
Miljøverndepartementet stadfester Vardø kommunes vedtak av 28. november 2006 – reguleringsplan for luftvarslingsradar i Vardø. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Finnmark tas dermed ikke til følge.


Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen


Erik Solheim

 

Kopi:
Vardø kommune
Direktoratet for naturforvaltning
Finnmark fylkeskommune