Forsiden

Porsgrunn kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel 2007-2020

Miljøverndepartementet godkjenner ikke Porsgrunn kommunestyres vedtak av 6.11.2008 når det gjelder utbyggingsområdene på Bjørkøya. Departementets vedtak medfører at innsigelsen fra Fylkesmannen i Telemark tas til følge. Departementet mener at det vil være mulig å omdisponere deler av øya til kombinert formål for næring, fritidsboliger, friluftsområder og småbåthavner, uten at hensynene bak strandsonevernet blir skadelidende. Departementet tilrår at avgrensing og arealformål for en eventuell utbygging avklares gjennom områderegulering i samarbeid med Fylkesmannen i Telemark. I planen må det legges særlig vekt på hensynet til landskap og strandsonen.

Miljøverndepartementet viser til oversendelsesbrev fra fylkesmannen datert 11.2.2009 samt befaring og møte i ovennevnte sak den 15.5.2009.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd, oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet har etter befaringen mottatt uttalelse fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) datert 18.8.2009.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke Porsgrunn kommunestyres vedtak av 6.11.2008 når det gjelder utbyggingsområdene på Bjørkøya. Departementets vedtak medfører at innsigelsen fra Fylkesmannen i Telemark tas til følge.

Departementet mener at det vil være mulig å omdisponere deler av øya til kombinert formål for næring, fritidsboliger, friluftsområder og småbåthavner, uten at hensynene bak strandsonevernet blir skadelidende. Departementet tilrår at avgrensing og arealformål for en eventuell utbygging avklares gjennom områderegulering i samarbeid med Fylkesmannen i Telemark. I planen må det legges særlig vekt på hensynet til landskap og strandsonen.

Bakgrunn for saken
Kommuneplanens arealdel 2007 -2020 ble behandlet i bystyre i møte 21.6.2007 og sendt på høring juli 2007. Det ble fremmet innsigelser fra fylkeslandbruksstyret, fylkesberedskapssjefen og fylkesmannens miljøvernavdeling. Etter mekling gjensto kun innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling til utbyggingsområdene på Bjørkøya. Porsgrunn kommune vedtok i bystyret 6.11.2008 å opprettholde utbyggingsområdene på Bjørkøya i sin kommuneplan.

Kommunen ønsker å omdisponere 5 LNF-områder til kombinert formål for næring, fritidsboliger, friluftsområder og småbåthavn, og mener utbyggingen av et turistanlegg ikke vil få konsekvenser for generell utbygging i strandsonen.

Kommunen viser til at det kreves reguleringsplan hvor omfanget av utbygging og landskapshensyn skal avklares. I tillegg til næring og fritidsboliger skal området brukes til småbåthavner, camping, friområder og eksisterende foreningshytter.

Planområdet
Bjørkøya er en av flere større øyer på østsiden av Langesundsfjorden. Langesunds-fjorden utgjør skipsleia inn mellom Stathelle og Brevik inn i Frierfjorden, mot Porsgrunn og Skien og de store industriområdene.

Innsigelsen fra fylkesmannen gjelder flere byggeområder for nærings- og fritidsbebyggelse på til sammen 174 daa.

Herøya arbeiderforening eier og driver det meste av øya. Arbeiderforeningen har i løpet av mange år utviklet øya til et feriested med utleie av hytter, campingplass og drift av kafé. Det har vært lagt til rette for allmennhetens friluftsliv, og de senere år har arbeiderhyttene også vært utleid til andre enn arbeiderforeningens medlemmer.  Imidlertid er interessen for utleiehyttene sviktende, og driften går ikke i pluss for arbeiderforeningen.  Herøya arbeiderforening ønsker derfor en omlegging av driften og ny utbygging på Bjørkøya. Arbeiderforeningen har etablert Bjørkøya Utvikling for å styre utbygging på øya. Kommunen har vært involvert i dette arbeidet.

Fylkesmannen
I sin oversendelse til Miljøverndepartementet peker fylkesmannen på at Bjørkøya er omfattet av Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordområdet (RPRO), og er definert som indre strandsone. Hensynet til naturverdier, kulturminneverdier og rekreasjonsverdier veier tungt i slike områder. Fylkesmannen viser til at det skal legges ekstra stor vekt på å opprettholde og om mulig øke tilgjengeligheten for allmennheten i strandsonen. Nye eller vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsboliger skal i utgangspunktet ikke tillates.

Ved forrige rullering av kommuneplanen i 2000 var Bjørkøya et tema. Det ble det akseptert en intensjon om at det kunne skje en næringsmessig utnytting, men fylkesmannen peker på at dette ikke var planrettslig bindende. Arealene ble vist som LNF-områder i gjeldende kommuneplan.

I sitt oversendelsesbrev til departementet viser fylkesmannen til at det kan være positive sider ved en utbygging på Bjørkøya, i form av tilrettelegging for økt friluftsliv for allmennheten. Bjørkøya har en lang historie som populært utfartssted, og fylkesmannen viser til at øya i så måte har et stort potensial for friluftsliv og allmenn bruk. En eventuell utbygging på Bjørkøya må ta spesielt hensyn til dette.

Imidlertid mener fylkesmannen at en utbygging som skissert vil bli en forholdsvis tung utbygging. Selv om fylkesmannen ser at en slik utbygging kan ha noen positive virkinger når det gjelder vedlikehold av eksisterende bygninger og tilrettelegging for friluftsliv, vil den likevel legge beslag på store områder i strandsonen. En så vidt stor utbygging vil ha vesentlig negativ virkning for strandsoneinteressene, og vil være i strid med nasjonal politikk på området. Etter fylkesmannens vurdering vil de positive virkningene ikke oppveie de negative. Fylkesmannen anbefaler derfor at innsigelsen tas til følge.
 
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for naturforvaltning (DN) mener det viktigste for videreutviklingen av Bjørkøya er å gjøre øya mest mulig tilgjengelig og attraktiv for allmennhetens friluftsliv. DN mener samtidig det bør åpnes for at feriestedet til Herøya arbeiderforening kan videreutvikles og at fellesfunksjoner, tilrettelegging og skjøtsel på øya bør videreføres.

DN peker på at områdene på den nordvestre delen av øya er de viktigste å gjøre mer tilgjengelig. Direktoratet mener dette er områder som er særlig attraktiv for friluftslivet, som i størst mulig grad bør være uten bebyggelse. Dersom eksisterende utleiehytter rives og områdene gjøres tilgjengelig, kan dette bidra til en vesentlig forbedring av forholdene for friluftsliv. DN mener også konfliktgraden er størst i forhold til nyutbygging på denne delen av øya, og ser på det foreslåtte nye utbyggingsområdet nord for gården som ett av de mest konfliktfylte.

Det er tilsvarende viktig å gjøre de to slake, åpne områdene fram mot sjøen, mellom gården og området ved kaia, tilgjengelig og attraktiv for friluftslivet. Det kan gjøres ved å ta bort plasser for oppstilling av campingvogner og tilrettelegge områdene. DN vurderer områdene som ligger inntil disse åpne områdene som minst konfliktfylt i forhold til en videreutvikling av feriestedet, da utbygginger her kan ses på som en videreføring av eksisterende virksomhet.

Av de foreslåtte utbyggingsområdene midt på øya vurderer DN det nordligste som mest konfliktfylt. Det ligger i et relativt uberørt område av øya og høyt i landskapet. På denne delen av øya bør de større, urørte indre områder være uten utbygginger. Utbygging på høyereliggende områder vil bli spesielt synlige. DN mener de sørligste utbyggings¬områdene, som ligger nær eksisterende hyttebebyggelse, er noe mindre konfliktfylte.

DN peker på at en videreutvikling av feriestedet bør gjennomføres ved et helhetlig planlagt prosjekt. En ny utbygging må påse at viktige områder gjøres tilgjengelig, samtidig som fellesanlegg styrkes og videreføres. Tilrettelegging og skjøtsel er i denne sammenheng svært viktig. Det er også svært viktig å styrke tilgjengeligheten til områder med særlig verdi for friluftslivet.

DN mener det bør kunne åpnes for noen nye utbyggingsområder av begrenset omfang, men at utbyggingsområdene som er lagt ut i kommuneplanens arealdel er for omfattende. Direktoratet mener at negative konsekvenser av den planlagte utbyggingen ikke veies opp av at deler av øya sikres som friområde. DN anbefaler at innsigelsen til kommuneplanen tas til følge.

Miljøverndepartementets vurdering
Miljøverndepartementet viser til at det er strenge føringer for bygging i 100-metersbeltet langs sjøen, og at arealpolitikken er skjerpet under nåværende regjering.
Det er et prioritert nasjonalt mål å stanse nedbyggingen av strandsonen, jf. Soria Moria-erklæringen og St.meld. nr. 26 (2006-2007) "Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand". Det framheves her som en viktig arealpolitisk føring at strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Gjennom planleggingen skal kystsonen og strandarealene forvaltes langsiktig og helhetlig ut fra lokale forhold og nasjonale hensyn. Det skal generelt være en streng praksis ved behandling både av plansaker og dispensasjoner. Videre gir ny plandel i plan- og bygningsloven et klart signal til kommunene om en strengere praksis for bygging nær sjøen.

RPR for Oslofjorden omtaler også retningslinjer for disponering av areal og naturressurser, der det fremheves at det skal legges stor vekt på å opprettholde og forbedre tilgjengeligheten til strandsonen.

Utbygginger som planen legger opp til, vil endre store deler av Bjørkøyas karakter som en naturpreget øy i et ellers utbygd område. Departementet kan ikke se at det er mulig å kompensere for dette kun ved å tilbakeføre og gjøre deler av øya tilgjengelig.

Departementet mener at det vil være mulig å omdisponere deler av øya til kombinert formål for næring, fritidsboliger, friluftsområder og småbåthavner, uten at hensynene bak strandsonevernet blir skadelidende. Departementet viser her spesielt til Direktoratet for naturforvaltning sine vurderinger av aktuelle områder for utbygging på Bjørkøya. En eventuell omdisponering forutsetter at det stilles strenge krav til utforming og plassering av bebyggelse i reguleringsplan.

Nye utbyggingsområder skal knyttes til en samlet utvikling av feriestedet, og det forutsettes et vesentlig mindre omfang enn i kommuneplanen.  Videre forutsetter departementet at områdene innarbeides ved kommende revisjon av kommuneplanen.

 

Departementet finner etter dette ikke å kunne godkjenne de foreslåtte utbyggingsområdene på Bjørkøya i kommuneplanens arealdel. Departementet tilrår at det arbeides videre med avgrensning og arealformål for en eventuell utbygging gjennom en områderegulering, i samarbeid med Fylkesmannen i Telemark. I planen må det legges særlig vekt på hensynet til landskap og strandsonen.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd godkjenner ikke Miljøverndepartementet Porsgrunn kommunestyres vedtak av 12.9.2007 når det gjelder utbyggingsområdene på Bjørkøya. Områdene endres til landbruks- natur- og friluftsområde i kommuneplanen. Departementets vedtak medfører at innsigelsen fra Fylkesmannen i Telemark tas til følge.


Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Departementet forutsetter at kommunen gjør de nødvendige endringer i plankartet og bestemmelsene.

Kommunen er gjort kjent med vedtaket ved kopi av dette brev.

 

Med hilsen


Erik Solheim
   

Kopi:
Porsgrunn kommune
Telemark fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning