2016

 • Innsigelse til ny Svingen stasjon - kommuneplan for Fet 2014 - 2026

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at forslag til tiltak langs jern-banen må avklares med samferdselsmyndighetene. Forslag til ny Svingen stasjon er ikke avklart med Jernbaneverket og er ikke tilstrekkelig utredet. Departementet godkjenner derfor ikke ny Svingen stasjon. Departementet ser at det er behov for å finne nye løsninger for innfartsparkeringen, men viser til at dette må skje i samarbeid med regionale myndigheter.

 • Ås kommune – innsigelser til tre boligområder i kommuneplanens arealdel 2015–2027

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområde B14 Askehaug gård i kommuneplanens arealdel for Ås kommune, siden det gjelder få boliger og området utfyller eksisterende byggeområder. Kommunal- og moderniserings-departementet godkjenner ikke boligområdene B12 Rustadporten og B15 Liahøi. Departementet legger vekt på at Ås tettsted skal utvikles til en regional by med høy arealutnyttelse og gangavstand til sentralt kollektivknutepunkt og sentrumsfunksjoner, i samsvar med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Departementet vurderer at de to foreslåtte boligområdene vil bidra til tettstedsspredning og økt transportbehov, og er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

 • Hitra kommune - reguleringsplan for Sandstadvika

  I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 annet ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplan for boligområde i Sandstadvika. Departementet vedtar en ny reguleringsbestemmelsene som sikrer at gang- og sykkelvei langs fylkesveg 341 på strekningen fra avkjøringa til det gamle fergeleiet og til krysset fv 342 v/Badstuvik må være etablert før boligfeltet kan bygges ut.

 • Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest 2014-2027 - innsigelse til landbruks-, natur- og friluftsområder med spredt næringsbebyggelse

  Departementet godkjenner to nye landbruks-, natur- og friluftsområder med spredt næringsbebyggelse, 180-11 3b og 180-11 3c. Områdene ligger i ytterkant av nasjonalt villreinområde og vurderes å være i relativt liten konflikt med viktige områder for villrein. Utvikling av disse setervollene til utmarksnæring med utleie av seterbuer er dermed i tråd med regional plan for Hardangervidda om etablering av utmarksnæring. Innsigelsen til disse to områdene tas ikke til følge. Departementet godkjenner ikke områdene 164, 172 a, 172 b, 180-2a, 180-9c, 180-10a og 180-10b. Ny spredt næringsbebyggelse her vil bidra til ytterligere fragmentering og mer forstyrrelser i viktige funksjonsområder for villreinen. Områdene vurderes ikke å være i tråd med føringene i regional plan for Hardangervidda. Kommuneplanbestemmelsen om at landbruks-, natur- og friluftsområder med spredt næringsbebyggelse kun skal knytte seg til sommeraktivitet/sommerdrift, endres til retningslinje.

 • Karmøy kommune – Innsigelse til kommunedelplan 668 for Fv.47 på strekningen Åkra sør - Veakrossen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner den foreliggende kommunedelplanen for Fv. 47 som vedtatt av Karmøy kommunestyre den 8. februar 2016. Det er i avgjørelsen lagt vekt på hensynet til lokaldemokratiet og målet om å legge til rette for mer lokal tilpassing av arealpolitikken. Departementet legger til grunn at kommunen som del av videre reguleringsplanarbeid vil konkretisere og fastsette nødvendige avbøtende tiltak for å ivareta landskapsbilde, naturmiljø og landbruk. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland tas dermed ikke til følge.

 • Horten kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel - Kopstad næringsområde

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område N4 Kopstad næringsområde i kommuneplanens arealdel for Horten kommune. Departementet er enig med Landbruks- og matdepartementet i at det kan åpnes for næringsutvikling i dette området. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed ikke til følge.

 • Kommuneplan 2015 - Oslo mot 2030. Avgjørelse i innsigelsessak.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner avvikssonene for støy i kommuneplan for Oslo – Oslo mot 2030. Departementet legger vekt på at Oslo har spesielle utfordringer knyttet til fortetting og sammenhengende byutvikling, og et svært godt kollektivtilbud. Departementet legger også vekt på at kommuneplanen er overordnet, og at lokalisering av boliger og annen støyfølsom bebyggelse derfor må avklares på reguleringsplannivå. Departementet forutsetter at kommunen ivaretar hensynet til støy ved utarbeidelse av reguleringsplaner og behandling av byggesøknader innenfor avvikssonene, og unngår støyfølsom bebyggelse i rød støysone. Dette er særlig viktig langs svært trafikkerte hovedveger i ytre by. Departementet forutsetter også at kommunen evaluerer erfaringene med store avvikssoner, og vurderer behovet for mindre avvikssoner ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Departementet godkjenner ikke at det etableres nye skoler og barnehager i rød del av avvikssonen.

 • Ski kommune - Kommunedelplan Ski Øst

  I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 annet ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet boligområdene B1 og B5 i Kommunedelplan Ski Øst. Boligområde B4 godkjennes med unntak av vestre del som strekker seg inn i L2 mot nord. Det avsettes en hensynssone for å sikre gravhaugene ved Ustvet med omkringliggende areal, i tråd med Riksantikvarens anbefaling. Den delen av B4 som ligger på nordsiden av hensynssonen godkjennes ikke, og endres til landbruks-, natur- og friluftsområde. Departementet godkjenner ikke de delene av vegene V6, V7 og V9 som strekker seg utenfor byggesonen. Disse omgjøres til landbruks-, natur- og friluftsområde. De øvrige delene av planen, inkludert vegtilknytningen V9 til B4 vestfra, V11 mellom B4 og B5, rekkefølgebestemmelser og angitte utnyttelsesgrader, godkjennes. Det vises til vedlagte kartskisse datert 27.10.2016, som viser avgrensningen av de ovennevnte endringene.

 • Eidskog kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Grensen næringspark

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke reguleringsplan for Grensen næringspark. Planforslaget slik det foreligger nå ivaretar ikke de regionale og nasjonale interessene knyttet til kontrollstasjonen som brukes av Statens vegvesen og Tollvesenet. Departementet viser til at kommunen kan iverksette en ny planprosess hvor Statens vegvesen, Statsbygg og Tollvesenet må bidra.

 • Detaljregulering for Klett i Trondhjem kommune

  Bystyrets vedtak 27.08.2015 godkjennes. Vedtaket innebærer at detaljregulering av Klettkrysset gnr/bnr 203/3 og 211/10, som vist på kart i målestokk 1:1000 merket Selberg Arkitekter AS, senest datert 01.06.2015, med bestemmelser senest datert 29.05.2015, godkjennes.

 • Åfjord kommune - innsigelse til reguleringsplan for Sundgården II, del av gnr 87 bnr 2

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner tomt for fritidsbolig F8 i reguleringsplan for Sundgården II i Åfjord kommune, og gjør samtidig en endring i planens reguleringsbestemmelser. Byggegrenser mot sjø er lagt til for byggeområdene i 100-metersbeltet jf. kravet i plan- og bygningsloven § 1-8. Innsigelsene fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tas dermed ikke til følge.

 • Harstad kommune - Innsigelse til reguleringsplan Hinnøy golfklubb

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke reguleringsplan for Hinnøy golfklubb slik den foreligger nå. Etablering av en 18-hulls golfbane vil, slik den er utformet, ha negative konsekvenser for naturmangfoldet på stedet.Kommunen tilrås å foreta en nærmere vurdering av alternative løsninger som gir mindre konflikt med nasjonale og viktige regionale vernehensyn.

 • Tranøy kommune - Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke nye områder for akvakultur ved Lemmingvær og Stongodden i Tranøy kommune. Planforslaget slik det nå foreligger tar ikke tilstrekkelig hensyn til nasjonale interesser knyttet til forsvarets øvingsområder og regionalt viktige områder for fiske. Departementet viser til at det er gode muligheter for å finne fram til nye områder for akvakultur i kommunen, men dette krever en ny vurdering. Kommunen bør derfor starte en ny prosess etter plan- og bygningsloven for å avklare nærmere plassering av akvakultur. Et oppdatert kunnskapsgrunnlag, blant annet om fiskeriinteresser, bør legges til grunn for dette arbeidet. Departementet ber om at fylkesmannen, fylkeskommunen, Fiskeridirektoratet og Forsvarsbygg samarbeider og bidrar konstruktivt for å finne frem til alternative områder for akvakultur i kommunen.

 • Bergen kommune - Innsigelse til reguleringsplan Mølleneset felt B1

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke reguleringsplan for Mølleneset felt B1. Høyhuset er i strid med vedtatte overordnede planer. Bystyrets vedtak er ikke tilstrekkelig begrunnet og saken er ikke godt nok opplyst til at departementet kan godkjenne planen.

 • Tønsberg kommune - Innsigelse til område D12 Barkåker syd i kommuneplanens arealdel 2014-2026

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ut fra en samlet vurdering ikke grunnlag for å stadfeste Tønsberg bystyres vedtak av 3. februar 2016 for område D12 Barkåker syd i kommuneplanens arealdel 2014-2026. Etter departementets vurdering er ikke behovet for område D12 Barkåker syd til næring så stort at det gir grunnlag for å tilsidesette de berørte nasjonale verdiene knyttet til landskap, jordvern, kulturmiljø og kulturlandskap rundt Jarlsberg hovedgård og Sem middelalderkirke. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune er dermed tatt til følge.

 • Sandøy kommune – kommuneplanens arealdel 2015 -2027. Avgjerd i motsegnsak.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplanen si føresegn 1.12 BKB2- delområde B og C for bustad/kontor/næringsområde, men ikkje for delområde A. Departementet meiner at delområde A framleis må prioriterast som fiskerihamn for framtida. Departementet legg vekt på at løysinga inneber at både omsyn til bustad og fiskerihamn vert ivareteke i rimeleg grad. Motsegna frå Kystverket er etter dette delvis teken til følge

 • Innsigelse til kommunedelplanen for kystsonen i Lenvik kommune

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner nye områder for akvakultur ved Skårliodden og Durmålsvika i Lenvik kommune. Departementet har vektlagt at videre drift ved Skårliodden og Durmålsvika vil sikre en positiv utvikling av akvakulturnæringen i Lenvik og sjømatregionen Senja. Tillatelsene etter akvakulturloven vil avklare nærmere hvilke krav som skal stilles til virksomheten av hensyn til sårbart naturmangfold knyttet til viltlevende anadrom laksefisk av nasjonal verdi ved Gisundet og Malangen.

 • Bærum kommune - Innsigelse til detaljregulering for Fornebu – del av område 15 - Storøykilen sjøflyhavn

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner videre drift av Storøykilen sjøflyhavn. Dette kan løses gjennom en endring av gjeldende reguleringsplan for Fornebu område 14 og 15, Lilleøya, godkjent i Miljøverndepartementet 18. desember 2012, med mindre endringer vedtatt av Planutvalget i Bærum kommune 28. januar 2016. Departementet godkjenner ikke Detaljregulering for Fornebu – del av område 15 - Storøykilen sjøflyhavn. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kommet til at en forlengelse av driften av Storøykilen sjøflyhavn kan kombineres med de vernehensyn og friluftslivsinteresser som er knyttet til Lilleøya, Storøya, Storøykilen og øyene utenfor. Sjøflyaktiviteten i Storøykilen kan tillates innenfor rammene i gjeldende reguleringsplan. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at Bærum kommune kan gjøre de nødvendige endringer i gjeldende reguleringsplan for Fornebu område 14 og 15, Lilleøya (Planid: 2006001), for å legge til rette for fortsatt drift av sjøflyhavnen og utvidelse av turvei F3.

 • Sola kommune – Innsigelse til kommuneplan 2015-2026

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boliger på område 46 Kolsnes sør i Kommuneplan for Sola, arealdelen, vedtatt i kommunestyret 3. september 2015. Saken har en spesiell forhistorie og det gjelder et avgrenset areal på 5 dekar. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed ikke til følge.

 • Nedre Eiker kommune - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 - avgjørelse av innsigelse til 8 felt for spredt fritidsbebyggelse ved Ulevann/Solbergvann

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke åtte felt lagt ut til LNF-areal for spredt fritidsbebyggelse ved Ulevann/Solbergvann i kommuneplanens arealdel 2015-2026 for Nedre Eiker kommune.

 • Løten kommune - innsigelse til reguleringsplan for Løten Meieri

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for Løten Meieri. Bolighus så nær jernbanen kan aksepteres fordi det gjelder bruksendring og ombygging av eksisterende bygning, og ikke nybygg. Innsigelsen fra Jernbaneverket tas dermed ikke til følge.

 • Osen kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel 2015 - 2026

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke kommuneplanens bestemmelse om forbud mot høsting av tare. Bestemmelsenes pkt. 5.4.1 og 5.7.1 om forbud mot høsting av tare endres til en ikke juridisk bindende retningslinje, slik at den ikke får virkning for gjeldende forskrift om tarehøsting for Sør-Trøndelag. Departementet legger til grunn at kommunens ønske om å ivareta hensyn til natur-mangfold og fiske følges opp ved senere revisjon av forskriften.

 • Roan kommune - innsigelse til bestemmelse om forbud mot taretråling i kommuneplanens arealdel

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke kommuneplanens bestemmelse om forbud mot høsting av tare. Bestemmelsen pkt. 3.5.4 endres til en retningslinje, slik at den ikke får virkning for gjeldende forskrift om tarehøsting for Sør-Trøndelag. Departementet legger til grunn at kommunens ønske om å ivareta hensyn til naturmangfold og fiske følges opp ved senere revisjon av forskriften.

 • Røyken kommune - kommuneplanens arealdel 2015- 2027 - innsigelser

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner nytt boligområde 107 Morberg med en bestemmelse om at området ikke kan bygges ut før framkommeligheten for kollektivtransporten langs Slemmestadvegen er etablert. Det må også være etablert en sammenhengende gang- og sykkelvegforbindelse til sentrumsområdene i Slemmestad. Departementet godkjenner ikke områdene 508 b, c og d ved ny Hallenskog stasjon. Vedtaket er ikke til hinder for at det kan fremmes en egen områderegulering for avklaring av eventuell ny Hallenskog stasjon i samråd med overordnede myndigheter. Departementet godkjenner ikke nytt boligområde 404 Kjekstad 2. Området ligger utenfor gangavstand til etablerte kollektivtilbud, skole, forretninger og andre service-funksjoner, og vil bli bilbasert. Uten en ny Hallenskog stasjon blir det lang avstand til etablerte kollektivtilbud. Område 404 kan tas opp til ny vurdering dersom det bygges en ny Hallenskog stasjon. Departementet godkjenner ikke nytt boligområde 412 Liverud av hensyn til nasjonale mål for jordvern. Området bør ikke prioriteres for utbygging nå, da det er tilstrekkelig med utbyggingsområder som ligger mer sentrumsnært. Kommunen har satt av tilstrekkelig med tomteareal til boligbygging i forhold til det beregnede behovet for planperioden. Med bakgrunn i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, bør utvikling av godkjente arealer nær etablerte kollektivknutepunkt prioriteres før nye og mindre sentrale tomter legges ut til boligformål.

 • Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

  Departementet godkjenner nytt forslag til småbåthavn S31. Departementet har vektlagt at det allerede er godkjent et større område for fritidsbebyggelse i bakkant av foreslått småbåthavn. Det er også lagt vekt på at alternativ plassering er vurdert, men at det ikke foreligger andre reelle alternativer. Departementet forutsetter at hensyn til landskap og friluftsliv følges opp i reguleringsplanen, ved at parkeringsplasser og båtopplag legges i tilknytning til område F52, og at landdelen av båthavna opparbeides ved en begrenset utfylling i sjø. Innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling er med dette ikke tatt til følge.

 • Asker kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel 2014-2026

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområdene J9 Semsveien, HO2 Teigen, A12 Edelvoll gartneri og HE15 Vinterveien i kommuneplanens arealdel for Asker kommune 2014–2026. Område A9 Elnes godkjennes med endringer som ivaretar den utvalgte naturtypen kalklindeskog. Departementet forventer at Heggedal prioriteres som utviklingsområde foran Vollen, slik at område A9 Elnes ikke bygges ut i planperioden. Departementet godkjenner ikke boligområdene BL6 Østenstadbråten, HE16 Bakkene gartneri og A11 Åsaker gartneri. Innsigelsene fra Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen Region øst og Fylkesmannen i Oslo og Akershus er dermed delvis tatt til følge. Departementet legger statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus til grunn, og vektlegger å unngå bilbasert utbygging som vil gi økt press på transportkorridorene. Departementet legger også vekt på at det er satt av langt mer areal til boligformål enn behovet i planperioden. Departementet mener det likevel er rom for noe utbygging når avstanden til busstopp og servicefunksjoner ikke er for lang.

 • Kommuneplanens arealdel for Sarpsborg 2015–2026. Avgjørelse i innsigelsessak.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke planlagt næringsområde Alvim N-7. Departementet legger vekt på at området ligger utenfor langsiktig grense for by- og tettstedsutvikling i Fylkesplan for Østfold mot 2050. Utbygging av området kommer også i konflikt med nasjonale jordvernhensyn og kulturhistorisk landskap av regional verdi, og vil øke belastningen på trafikksystemet i området. Departementet godkjenner ikke planlagt boligområde Skredderberget/Vister BA 13-1. Departementet legger vekt på at området ligger utenfor langsiktig grense for tettstedsutvikling i Fylkesplan for Østfold mot 2050, at det vil bli bilbasert og at det kommer i konflikt med nasjonale jordvernhensyn.

 • Kommuneplan for Kragerø 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak.

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område for ferie- og turistformål på Løkstad gård på Jomfruland. Departementet legger vekt på kommunens ønske om å styrke næringsgrunnlaget på gården, og mener videreføring av gårdsdriften er viktig for å opprettholde det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet på øya. Departementet legger til grunn at ny bebyggelse tilpasses landbruksvirksomheten og landskapet på en god måte. Reguleringsplanen for anlegget må også omfatte småbåthavnen. Departementet godkjenner planlagt småbåthavn på Vestre Gumøy. Departementet legger vekt på at anlegget vil bedre tilgjengeligheten til vestre del av øya. Departementet legger til grunn at småbåtanlegget blir tilgjengelig for allmennheten. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for anlegget må det legges vekt på god landskapstilpasning. Departementet godkjenner ikke område for fritidsbebyggelse på Store Fluer. Departementet mener utbyggingen vil ha uheldige virkninger for landskap og friluftsliv, som ikke er i tråd med statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Departementet godkjenner ikke foreslåtte bestemmelser om utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse i 31 LNF-områder for spredt bebyggelse. Departementet legger vekt på de sterke nasjonale hensynene knyttet til strandsonen i Oslofjorden og at kommunen ikke har foretatt konkrete vurderinger av områdene i forhold til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Kommunen kan vedta bestemmelser om utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse dersom det etter en konkret vurdering av hvert enkelt område avklares at det ikke kommer i konflikt med viktige hensyn i strandsonen.

 • Innsigelser til kommunedelplan for E18-E39, Ytre ringveg, strekningen Vige - Volleberg i Kristiansand og Songdalen kommuner

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ut fra en samlet vurdering at kommunedelplanen for E18/E39, Ytre ringveg, Vige – Volleberg vedtas med følgende linjer på de tre delstrekningene: Alternativ K3 fra Vige til Rv.9, alternativ G2 fra Rv.9 til Breimyr, og justert alternativ G2 fra meklingen med kryssing av Rossevannsbekken i bro på strekningen fra Breimyr til Volleberg. For dagsonene ved Breimyr, i Vågsbygdmarka og ved Rossevannsbekken skal det gjennomføres støyskjermingstiltak med et noe høyere ambisjonsnivå enn forutsatt i støyberegningene. Tiltakene skal i tillegg til støyskjermer omfatte terrengbehandling og justering av traséen i terrenget. Ved Rossevannsbekken skal endelig plassering av kryssingspunktet fastsettes i arbeidet med reguleringsplan. Plasseringen skal velges ut fra en avveining mellom hva som ivaretar kulturminnene, friluftslivsområdene, drikkevannet og boligbebyggelsen best. Departementet åpner for at kommunen og fylkeskommunen selv kan planlegge og bekoste en ny adkomstveg til Mjåvann industriområde fra Breimyr. Endelig utforming fastsettes i reguleringsplan.

 • Oslo kommune - Innsigelse til detaljregulering lokalvei (vei 20674) ved Husebybakken-Ullernchausseen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Oslo Bystyres vedtak den 29. april 2015 av detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Lokalvei (vei 20674) ved Husebybakken/Ullernchausseen - alternativ 1. Planen legger til rette for en sammenhengende lokalvei mellom Radiumhospitalkrysset og Smestadlokket. Departementet forutsetter at veilinjen bedres ved Hafslund luftetårn i samsvar med anbefalingene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev av 26. juni 2015 og Oslo Byråds omtale av samme utbedringer i deres saksframlegg 12. mars 2015. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst tas dermed ikke til følge.

 • Nannestad kommune - kommuneplanens arealdel 2013 - 2029 – avgjørelse av innsigelse til massemottak M1 i Holter

  Departementet godkjenner ikke massemottak M1 i kommuneplanens arealdel for Nannestad kommune. Massemottaket vil berøre et ravineområde av nasjonal verdi. Departementet har vurdert at samfunnsnytten av tiltaket ikke kan forsvare konsekvensene tiltaket får for naturen i området. Det er også vektlagt at alternative deponiområder ikke er vurdert, og at det er usikkerhet knyttet til om deponiet kan øke faren for erosjon og utilsiktede nye skred. Vedtaket er ikke til hinder for at mindre, nødvendige sikringstiltak av eksisterende jordbruksareal i tråd med LNF-formålet gjennomføres. Vedtaket er heller ikke til hinder for at saken kan tas opp på et senere tidspunkt dersom de forhold som begrunner avslaget, endres.

 • Nøtterøy kommune - innsigelse til kommuneplanen

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner byggeområdet ved Brua/Hjemseng i kommuneplan for Nøtterøy kommune, med noen endringer. Departementet godkjenner ikke en bestemmelse om utvidelse av eksisterende fritidsboliger i 100-metersbeltet langs sjøen. Bestemmelsen endres til en retningslinje.

 • Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune – departementets vedtak

  Departementet godkjenner detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune. Departementet mener at Outlet-konseptet må vurderes på lik linje med annen handel, og i størst mulig grad utformes og lokaliseres slik at det bidrar til kompakt arealbruk, styrker eksisterende by- og tettstedssentre og reduserer bilbruk. Imidlertid gjelder foreliggende plan en begrenset utvidelse av eksisterende virksomhet, og forholdene for kollektivtransport, sykkel og gange blir forbedret. Innsigelsene fra Statens vegvesen og fylkesmannen er ikke tatt til følge.

 • Rana kommune - innsigelse til reguleringsplan for Nasa-fjellet kvartsforekomst

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplanen for Nasafjell kvartsforekomst i samsvar med kommunens vedtak av 11. november 2014, men med endringer i reguleringsbestemmelser § 2 og § 3.2. Endringene er gjort for å sikre sameksistensen mellom reindriften og mineralnæringen. Innsigelsen fra fylkesmannen er ikke tatt til følge.

 • Skaun kommune - Innsigelser til kommuneplanens arealdel 2014 - 2040 og tilhørende kommunedelplaner for Buvika og Børsa/Viggja

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ut fra en samlet vurdering at områdene 7A (Jyssan, Fossan, Skei), B52 (Snefugl Vestre og Østre, Hammer Framigård), B58, B59 og B60 (Buvikåsen) godkjennes som boligformål, og at område 54 (Hammer Nordre og Søndre) godkjennes som næringsformål i kommuneplanens arealdel 2014-2040 og de tilhørende kommunedelplanene for Buvika og Børsa/Viggja. Det settes som vilkår for områdene B58, B59 og B60 (Buvikåsen) at det tas inn en rekkefølgebestemmelse i planbestemmelsene. Område 48B (Kleiva) godkjennes ikke for ny næringsbebyggelse. Området videreføres som LNFR-formål. Det godkjennes ikke at det tas inn byggegrense langs E39 som avviker fra bestemmelsene i veglovens § 29. Det legges derfor inn en byggegrense på 50 meter fra vegmidte langs nordsiden av E39 i kommuneplanens arealdel 2014 - 2040 og tilhørende kommunedelplaner. Det forutsettes at muligheten for avvikende byggegrense vurderes i reguleringsplan. Departementet forventer at Statens vegvesen så raskt som mulig igangsetter arbeidet med et forprosjekt for framtidig utvidelse av E39, slik at rammene for framtidig bygge-grense mot E39 i sentrum av Buvika og Børsa kan klargjøres. Ved behandling av reguleringsplaner og dispensasjonssaker langs E39 skal Statens vegvesen vektlegge mulighetene for fortetting og kompakt utbygging i disse tettstedene.