Åfjord kommune - innsigelse til reguleringsplan for Sundgården II, del av gnr 87 bnr 2

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner tomt for fritidsbolig F8 i reguleringsplan for Sundgården II i Åfjord kommune, og gjør samtidig en endring i planens reguleringsbestemmelser. Byggegrenser mot sjø er lagt til for byggeområdene i 100-metersbeltet jf. kravet i plan- og bygningsloven § 1-8. Innsigelsene fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tas dermed ikke til følge.

Saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved fylkesmannens brev av 7. april 2016, for behandling etter plan- og bygningsloven § 12-13 annet ledd.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner tomt for fritidsbolig F8 i reguleringsplan for Sundgården II i Åfjord kommune, og gjør samtidig en endring i planens reguleringsbestemmelser. Byggegrenser mot sjø er lagt til for byggeområdene i 100-metersbeltet jf. kravet i plan- og bygningsloven § 1-8.

Innsigelsene fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tas dermed ikke til følge.

Bakgrunn for saken

Åfjord kommunestyre vedtok den 29. oktober 2015 en reguleringsplan for syv eksisterende og en ny boligtomt, fire eksisterende og åtte nye fritidstomter, tre eksisterende nausttomter og landbruks-, natur- og friluftsområder. Planområdet ligger på nordsiden av Stokkøya, på et areal som i kommuneplanens arealdel er avsatt til fritidsbebyggelse og landbruks-, natur- og friluftsområde. Reguleringsplanens intensjon er å tilrettelegge for nye fritidstomter, samt en boligtomt.

Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fremmet innsigelser til fritidstomt F8 og nausttomt N1 med adkomstvei. Etter meklingen gjenstod innsigelse til fritidstomten F8 som ligger omtrent 10 meter fra sjøen, og dermed i strid med kommuneplanens byggegrense på 50 meter fra sjøen. Innsigelsene er begrunnet med hensynet til allmennhetens interesser i 100-metersbeltet langs sjøen. Fylkeskommunen har også pekt på landskapshensyn og biologisk mangfold. Kommunen tok ikke disse innsigelsene til følge og vedtok reguleringsplanen.

Mekling ble gjennomført 5. mai 2015. På meklingsmøtet deltok Åfjord kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Under meklingen sluttet partene seg til forslag om å flytte fritidstomten F8 ut av 50-meterssonen eller å ta den ut av planforslaget.

Kommunen behandlet meklingsforslaget, og vedtok å opprettholde plasseringen av F8. Kommunen ønsket saken oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for innsigelsesbehandling.

Befaring og møte ble holdt 14. juni 2016 med representanter fra Åfjord kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt grunneier.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag anbefaler i sin oversendelse av 7. april 2016 at innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling og Sør-Trøndelag fylkeskommune imøtekommes.

Klima- og miljødepartementet ga uttalelse i brev av 23. august 2016. Departementet viser til at kommunen er definert som en kommune med mindre press på arealene, i de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Det innebærer et enklere utgangspunkt for utbygging i strandsonen enn i områder med større press. Det skal gjøres konkrete vurderinger, og kommuneplanen skal legges til grunn for utarbeidelse av reguleringsplaner. Departementet viser til at området er bratt, og at plassering av bygg vil kunne virke privatiserende og dele opp strandsonen. Dette vurderes opp mot at området i dag er lite brukt som friluftsområde.

Klima- og miljødepartementet mener det er uheldig at kommuneplanens bestemmelser ikke følges opp på reguleringsplannivå, men at kommunen er nærmest til å vurdere alternativ plassering. Departementet viser til at regjeringen ønsker å åpne opp for å gi kommunene større myndighet, og mulighet for lokal tilpasning i arealpolitikken gjennom en differensiert forvaltning av strandsonen.

Klima- og miljødepartementet mener utformingen og plasseringen av bygget kan skje slik at det ikke virker ruvende i landskapet, og at det får en god tilpasning til terrenget på tomten. Departementet anbefaler i dette konkrete tilfellet at innsigelsen ikke bør tas til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til om fritidstomt F8 skal stadfestes. Etter plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelse til forslag til planer i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning. Etter § 12-13 annet ledd avgjør Kommunal- og moderniseringsdepartementet om innsigelsene skal tas til følge, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Saken skal i tillegg vurderes etter naturmangfoldloven. Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i loven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, og vurderingen og vektleggingen skal fremgå av vedtaket.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet slutter seg i hovedsak til vurderingen fra Klima- og miljødepartementet. Det vises også til at departementet har varslet at det skal legges større vekt på lokaldemokratiet, jf. rundskriv H-2/14.

I følge plan- og bygningsloven § 1-8 skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag. Utgangspunktet er et byggeforbud i 100-metersbeltet, men det kan fastsettes en annen grense i kommune- eller reguleringsplan. I kommuneplanen for Åfjord 2009-2020 er det fastsatt en 50-metersgrense for fritidsbebyggelse i området.

De statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonene langs sjøen ble vedtatt 25. mars 2011. Kysten er etter retningslinjene delt inn i tre hovedkategorier med ulike føringer. Åfjord kommune er plassert i kategorien "områder med mindre press på arealene". Hensikten med planretningslinjene er at den nasjonale strandsonepolitikken skal tilpasses lokale forhold. I områder med lite press vil det være enklere for kommunene å gi tillatelse til å bygge, enn i områder der presset er stort. Retningslinjene redegjør for hvilke forhold som skal vurderes konkret i hver sak.

I denne saken har kommunen foreslått en hyttetomt nærmere sjøen enn kommuneplanens 50-metersgrense. De legger vekt på at hytta skal tilpasses terrenget på en slik måte at den ikke vil være veldig synlig i landskapet fra sjøen eller fra landsiden. Hyttetomta er kupert med en kløft som det på befaringen ble sagt at hytta skal terrasseres ned i. Området har ifølge kommunens opplysninger ikke blitt benyttet av allmennheten.

I nærområdet finnes strandområder som er lett tilgjengelige for allmennheten. Det er uheldig om ei hytte på F8 blir veldig synlig fra strandområdene. Tomta F8 er også synlig for Hurtigruten som passerer svært nær i det smale sundet, samt for fritidsbåttrafikk og området på andre siden av sundet. Terrenget på tomta gir imidlertid muligheter for en terrengtilpasning som i stor grad kan skjule bygningen. Reguleringsbestemmelsene gir konkrete rammer for oppføringen jf. bestemmelse 1.1.5 og 1.1.6. Bestemmelsene omhandler fritidsboligens utforming og plassering. Departementet legger til grunn at den planlagte utbyggingen søker å ivareta kystlandskapet gjennom minst mulig terrenginngrep, samt at stedegen vegetasjon i størst mulig grad bevares.

Utbyggingen av F8 vil være en videreføring av eksisterende bygningsrekke nordvest for F8. Den er lagt i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til formålet fremtidig fritidsbebyggelse, selv om det er i strid med 50-metersgrensen.

Departementet mener det er positivt at kommunen håndterer hytteutbygging gjennom reguleringsplaner i stedet for gjennom dispensasjoner. Kommunal- og moderniserings­departementet mener, ut fra de forholdene som er nevnt, at F8 kan bebygges med ei hytte som tilpasses terrenget.

Plan- og bygningsloven § 1-8 fastsetter at ethvert byggeområde i 100-metersbeltet må ha en byggegrense mot sjø. Slike byggegrenser er ikke fastsatt i denne planen. Dette planforslaget viser hver nye utbyggingstomt som eget felt, slik som for eksempel F8 på 0,6 dekar. Bestemmelsene for fritidsboliger angir for øvrig byggepunkter som bestemmer plassering til en viss grad. Koordinaten bestemmelsen oppgir skal være innenfor hovedbyggets vegger. På bakgrunn av planens kart og bestemmelser fastsetter Kommunal- og moderniserings­departementet i reguleringsbestemmelsene byggegrenser mot sjø. Departementet anser dette nødvendig ut fra kravet i plan- og bygningsloven § 1-8 tredje ledd. Byggegrensene skal gå i samme linjer som formålsgrensene mot sjøen.

Forholdet til naturmangfoldloven
Miljødirektoratet har vurdert at bygging på F8 vil ha liten effekt på naturmangfoldet i det aktuelle området, jf. deres uttalelse til Klima- og miljødepartementet i brev datert 27. juni 2016. Det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet som blir påvirket som følge av utbygging på F8. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer derfor ikke til anvendelse. Det er etter departementets oppfatning ikke grunn til å tro at planen vil påvirke truet, nær truet eller verdifullt naturmangfold.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 annet ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplan for Sundgården II, del av gnr 87 bnr 2 i Åfjord kommune, vedtatt 29. oktober 2015, med følgende endring:

  • Ny bestemmelse om byggegrense som punkt 7.4:
    Byggeområdene i 100-metersbeltet mot sjøen har byggegrense i samme linje som formålsgrensene mot sjø.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at Åfjord kommune endrer bestemmelsene i samsvar med dette vedtaket.

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 12-12 siste ledd. Kommunen er orientert om vedtaket gjennom kopi av dette brevet.
 

Med hilsen

Jan Tore Sanner