Detaljregulering for Klett i Trondhjem kommune

Bystyrets vedtak 27.08.2015 godkjennes. Vedtaket innebærer at detaljregulering av Klettkrysset gnr/bnr 203/3 og 211/10, som vist på kart i målestokk 1:1000 merket Selberg Arkitekter AS, senest datert 01.06.2015, med bestemmelser senest datert 29.05.2015, godkjennes.

Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 30. mai 2016, der reguleringsplan for Klett ble oversendt departementet. Saken ble sendt departementet fordi Statens vegvesen hadde fremmet innsigelse til kommunens forslag om omregulering fra arealformål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, til kombinert formål bebyggelse og anlegg.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt brev fra Samferdselsdepartementet 14. september 2016, der det fremgår at Statens vegvesen har trukket sin innsigelse. Samferdselsdepartementet skriver at det ikke er aktuelt å gå videre med den frafalte innsigelsen fra Statens vegvesen, og at de anser seg ferdig med saken.

Møte og befaring i saken er ikke nødvendig å gjennomføre når innsigelsen frafalles. Det følger at retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven (rundskriv H-2/14) pkt. 4.4 at departementet skal fatte det endelige vedtaket i saken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet treffer følgende vedtak i saken:

Bystyrets vedtak 27.08.2015 godkjennes. Vedtaket innebærer at detaljregulering av Klettkrysset gnr/bnr 203/3 og 211/10, som vist på kart i målestokk 1:1000 merket Selberg Arkitekter AS, senest datert 01.06.2015, med bestemmelser senest datert 29.05.2015, godkjennes. 

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.
 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Samferdselsdepartementet
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Trondheim kommune