Forsiden

Nedre Eiker kommune - Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 - avgjørelse av innsigelse til 8 felt for spredt fritidsbebyggelse ved Ulevann/Solbergvann

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke åtte felt lagt ut til LNF-areal for spredt fritidsbebyggelse ved Ulevann/Solbergvann i kommuneplanens arealdel 2015-2026 for Nedre Eiker kommune.

Det vises til oversendelse av kommuneplanens arealdel 2015-2026 for Nedre Eiker kommune ved brev av 24. februar 2016 fra Fylkesmannen i Buskerud. Saken er sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd. Det foreligger uløst innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud til åtte områder lagt ut til spredt fritidsbebyggelse ved Ulevann/Solbergvann. Innsigelsen er begrunnet i vesentlig konflikt med regionalt viktige natur- og friluftsområder.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke åtte felt lagt ut til LNF-areal for spredt fritidsbebyggelse ved Ulevann/Solbergvann i kommuneplanens arealdel 2015-2026 for Nedre Eiker kommune.
 

Bakgrunn for saken
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 for Nedre Eiker ble vedtatt av kommunestyret 28. januar 2015. Kommuneplanens arealdel 2015-2026 ble vedtatt 7. oktober 2015, på dette tidspunkt var det fortsatt en uløst innsigelse til planen.

Fylkesmannen i Buskerud fremmet 2. februar 2015 innsigelse til planforslagets utleggelse av åtte felt for spredt fritidsbebyggelse ved Ulevann/Solbergvann. Begrunnelsen er at disse kommer i vesentlig konflikt med regionalt viktige natur- og friluftsområder. Samme dato ble det også fremmet innsigelse fra fylkesmannen, NVE og Statens vegvesen til flere andre punkter i forslaget til kommuneplanens arealdel.

Mekling ble gjennomført 15. september 2015, uten at det kom til enighet om spørsmålet om de åtte områdene til fritidsbebyggelse. De øvrige innsigelsespunktene ble løst; noen ved at innsigelsen ble frafalt, mens noen av innsigelsene ble imøtekommet av kommunen.

Nedre Eiker kommune vedtok 7. oktober 2015 å ikke ta fylkesmannens innsigelse til følge.

Fylkesmannen i Buskerud har i sin oversendelse av saken til departementet 24. februar 2016 anbefalt at innsigelsen tas til følge.

Møte og befaring ble avholdt 27. april 2016 med representanter fra Nedre Eiker kommune, Fylkesmannen i Buskerud, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Klima- og miljødepartementet (KLD) har i brev av 1. juni 2016 anbefalt at fylkesmannens innsigelse tas til følge. KLD viser til at innsigelsen knytter seg til etablering av et stort antall hytter i et sentralt og mye brukt markaområde nær store befolkningskonsentrasjoner. De foreslåtte hyttefeltene ligger i Finnemarka, som er et markaområde for blant annet Drammen, Mjøndalen, Hokksund, Vikersund, Geithus, Sylling og Lierbyen. De fem kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum som omslutter Finnemarka har ca. 150 000 innbyggere til sammen. SSB har anslått at innbyggertallet her kan bli ca. 194 000 innen 2040. Et stort antall mennesker har altså Finnemarka som sitt nærmeste større område for utøvelse av friluftsliv. Klima- og miljødepartementet vurderer at Finnemarka er av nasjonal verdi.

I denne saken ønsker kommunen å avsette ca. 400 dekar til nye hytter, fordelt på åtte felt ved Ulevann. I henhold til planbestemmelsene skal tomtestørrelsen være maksimum 1 dekar, og bestemmelsene tar sikte på å redusere synligheten til hyttene i landskapet. Det er ikke satt noen begrensning på størrelsen på hyttene eller antall bygninger på hver tomt. For utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse er det angitt at bebygd areal ikke skal overstige 80 m2.

Det aktuelle området har i dag et fåtall hytter, i hovedsak konsentrert rundt Ulevann. Det er per i dag ikke fremført strøm til hyttene i området, som er relativt små, ligger spredt, og som samlet sett er lite synlige i landskapet. En høyspentlinje går gjennom området. For øvrig fremstår området som langt på vei uberørt av tekniske inngrep. Området er lett tilgjengelig siden veien inn til området er åpen for fri ferdsel, med flere store parkeringsplasser. Området ligger ca. 35-40 minutter med bil fra Drammen og 15-20 minutter fra Nedre Eiker sentrum. I følge konsekvensutredningen brukes området ved Ulevann mye til friluftsliv. Det er en rekke merkede stier fra Ulevann, og skiløyper kjøres opp her om vinteren.

Klima- og miljødepartementet viser til at konsekvensutredningen kun omtaler fire av de åtte feltene, og at planen dermed ikke har oppfylt lovens krav til konsekvensutredning. Konsekvensutredningen fra forrige rullering av kommuneplanen i Nedre Eiker ble utdelt av kommunen på møte 27. april. KLD har ut fra dokumentene kommet fram til at planforslaget åpner for at inntil 274 hytter kan anlegges innenfor de åtte feltene, inkludert eksisterende hytter. Tettheten av hytter i de ulike feltene kan således bli høy, selv om områdene er foreslått lagt ut som spredt fritidsbebyggelse.

Etter Klima- og miljødepartementets vurdering er privatisering og nedbygging av et større areal i et mye brukt markaområde som Finnemarka ikke i tråd med regjeringens areal- og friluftslivspolitikk. Det aktuelle områdets verdi for friluftsliv er nært knyttet opp til at det har lite tekniske inngrep i form av hytter eller andre innretninger, noe som gir området store opplevelsesverdier. Området er ikke i særlig grad privatisert med hytter som begrenser ferdselsmuligheter. Klima- og miljødepartementet mener at en etablering av et stort antall nye hytter i området slik planen legger opp til, vil innebære en vesentlig endring av landskaps-bildet over et betydelig område, og vil redusere områdets opplevelsesverdi og attraktivitet for friluftslivsutøvelse. Et stort areal blir privatisert og ikke tilgjengelig for friluftsliv. Alle hyttefeltene vil ligge i eller rett ved skiløyper og turstier. To av feltene ligger mer enn én kilometer fra utfartsparkeringen ved Ulevann, og innebærer et betydelig inngrep i et område som i dag ikke har bebyggelse.
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i henhold til plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd avgjøre om fylkesmannens innsigelse til åtte felt for spredt fritidsbebyggelse ved Ulevann/Solbergvann i Finnemarka skal tas til følge. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i kommuneplanens arealdel som finnes påkrevd.

Det aktuelle landbruks-, natur- og friluftsområdet hvor kommunen vil at spredt fritidsbebyggelse skal være tillatt, ligger ved Ulevann/Solbergvann i sørvestre del av Finnemarka. Området er tilgjengelig hele året via bilvei innenfor anslagsvis en times bilkjøring for 100 000 – 150 000 mennesker beboende i omkringliggende byer og tettsteder. Området er noe preget av nevnte bilvei med tilhørende parkeringsplasser og en større kraftledning. Det er noen hytter i området fra tidligere. Bortsett fra dette fremstår området som lite berørt av tekniske inngrep. Det er opplyst at området brukes mye av befolkningen som friluftsområde, særlig om vinteren som utgangspunkt for skiturer innover i Finnemarka.

Utkast til kommuneplanens arealdel 2015 – 2026 for Nedre Eiker kommune medfører at fritidsbebyggelse tillates innenfor 8 avgrensede områder på tilsammen ca. 400 dekar ved Ulevann/Solbergvann. Kommunen har uttrykt et ønske om å legge til rette for en styrt hytteutbygging i området, og har i de generelle bestemmelsene til kommuneplanen lagt opp til at det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan før tiltakene kan iverksettes.

Regjeringen fremmet den 11. mars 2016 en ny stortingsmelding om friluftsliv, Meld. St. 18 (2015-2016) "Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet", hvor markaområdenes betydning for trivsel, helse og livskvalitet understrekes. Markaområdene er større friluftslivs-områder som grenser til og har direkte adkomst fra byer og tettsteder. De er svært mye brukt som turområder, og de er blant de aller viktigste friluftslivsområdene i landet. Mange kommuner har en markagrense som skal sikre naturområdene mot utbygging. Regjeringen har i stortingsmeldingen om friluftsliv oppfordret kommuner med tilflytting og utbyggingspress til å markere langsiktige utbyggingsgrenser mot markaområder, ved bruk av hensynssoner. For å sikre en god forvaltning av markaområdene, er det viktig at friluftslivet er et sentralt element i all planlegging i områdene, og at andre interesser avveies opp mot friluftslivs-interessene. Regjeringen ønsker at friluftslivsinteresser skal prioriteres i markaområdene. Meldingen er ikke behandlet av Stortinget.

Finnemarka ligger omsluttet av store befolkningskonsentrasjoner i vekst, er lett tilgjengelig og mye brukt til friluftsliv hele året, og er et typisk markaområde i nærheten av byer og tettsteder. Det å åpne for ytterligere hyttebygging i Finnemarkas sørvestre innfartsport, vil redusere ferdsels- og oppholdsmulighetene i et viktig friluftslivsområde for en stor befolkningsmengde. En utbygging her vil generere mer trafikk og skape behov for flere veier og parkeringsplasser. Områdets landskapsbilde og opplevelsesverdier vil kunne bli forringet som følge av en stor utbygging slik som foreslått, og redusere områdets attraktivitet i friluftslivssammenheng.

Departementet kan ikke se at samfunnsnytten av en hyttebygging som foreslått står i forhold til de ulempene en utbygging vil få for allmennhetens bruk av nærområdene til Ulevann og av Finnemarka som helhet.

Innsigelsen fra Fylkesmannen i Buskerud til kommuneplanens arealdel 2015-2026 for Nedre Eiker kommune vedrørende utleggelse av åtte felt for spredt fritidsbebyggelse ved Ulevann/ Solbergvann i Finnemarka tas til følge.
 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 annet ledd godkjenner ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet utleggelse av åtte felt for spredt fritidsbebyggelse ved Ulevann/Solbergvann i Finnemarka i kommuneplanens arealdel 2015-2026 for Nedre Eiker kommune.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at Nedre Eiker kommune endrer kommuneplanen i samsvar med dette vedtaket. Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises til reglene i plan- og bygningsloven. Kommunen er orientert om vedtaket gjennom kopi av dette brevet.
 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Buskerud fylkeskommune
Klima- og miljødepartementet
Miljødirektoratet
Nedre Eiker kommune