Forsiden

Innsigelse til ny Svingen stasjon - kommuneplan for Fet 2014 - 2026

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at forslag til tiltak langs jern-banen må avklares med samferdselsmyndighetene. Forslag til ny Svingen stasjon er ikke avklart med Jernbaneverket og er ikke tilstrekkelig utredet. Departementet godkjenner derfor ikke ny Svingen stasjon. Departementet ser at det er behov for å finne nye løsninger for innfartsparkeringen, men viser til at dette må skje i samarbeid med regionale myndigheter.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 27. juni 2016. Saken er sendt til departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven §§ 5-6 og 11-16 fordi det fore­ligger innsigelse fra Jernbaneverket. Innsigelsene er begrunnet med at Jernbaneverket ikke har planer om en ny stasjon på Svingen, og at slike forslag må utarbeides i samarbeid med samferdselsmyndighetene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at forslag til tiltak langs jern­banen må avklares med samferdselsmyndighetene. Forslag til ny Svingen stasjon er ikke avklart med Jernbaneverket og er ikke tilstrekkelig utredet. Departementet godkjenner derfor ikke ny Svingen stasjon. Departementet ser at det er behov for å finne nye løsninger for innfartsparkeringen, men viser til at dette må skje i samarbeid med regionale myndigheter.

Bakgrunn for saken

Fet kommunestyre vedtok i møte den 22. juni 2015 kommuneplan for Fet 2014 - 2026. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel med tilhørende plankart og planbestemmelser. Det ble fremmet tre innsigelser til planforslaget; to fra fylkesmannen og én fra Jernbaneverket.

Mekling ble gjennomført den 11. november 2015. Innsigelsen fra Jernbaneverket ble ikke løst.

Fet kommunes vurdering
Kommunen viser til at Kongsvingerbanen er svært viktig og sikrer effektiv transport av passasjerer mellom Oslo, Lillestrøm og Fetsund. Svingen stasjon har en unik og strategisk plassering. Beliggenhet på østsiden av Glomma gjør det mulig å etablere en større innfarts­parkering som kan ta imot både dagens og framtidens behov. Dette vil bidra til å dempe køen på riksveg 22 og utnytte infrastrukturen som allerede er tilgjengelig på en bedre måte.

Kommunen viser til at det ikke er ønskelig med store innfartsparkeringer i de regionale byene som Lillestrøm. Selv ved Fetsund sentrum er det uheldig å bruke store arealer til innfarts­parkering. Mer innfartsparkering ved ny Svingen stasjon vil avlaste parkeringsbehovet ved Fetsund sentrum. Kommunen viser også til at det er større potensiale for boligutvikling på østsiden av Glomma, og at en ny stasjon vil gi disse boligene et godt kollektivtilbud.

Kommunen viser til at det framgår av rapporten "Østlandsstjerna", som er utarbeidet på oppdrag av flere kommuner langs banestrekningene på Østlandet, at kundegrunnlaget og vekstpotensialet er størst for områder innenfor dagpendleravstand til Oslo. Med under ti minutters reisetid til Lillestrøm og under 20 minutter til Oslo S, mener Fet kommune at Fetsund nettopp er et sted hvor vekstpotensialet er størst.

Realiseringen av kommunedelplanen for Fetsund sentrum og en økt satsing på Svingen- området vil kunne etablere Fetsund som et stort knutepunkt på Romerike. En økt satsing på stoppesteder langs Kongsvingerbanen, der det er et stort utbyggingspotensiale, fremstår som et miljøvennlig og samfunnsøkonomisk godt alternativ til mer spredt utbygging. Det vil ha en rekke positive virkninger, blant annet gjennom styrking av kundegrunnlaget til banen, slik at tilbudet kan forbedres og flere vil reise kollektivt. Dette vil redusere utslipp fra biltrafikk og behovet for bygging av nye veier. Jordvern skal være et hovedhensyn i arealdisponeringen av dyrka og dyrkbar mark i Fet kommune. En satsing på områdene på  østsiden av Glomma med en stasjon vil ifølge kommunen, minske presset på dyrket mark.

Jernbaneverkets innsigelse
Jernbaneverketbegrunner sin innsigelse med at forslag til ny stasjon ikke er i samsvar med deres strategier for utvikling av stoppesteder langs Kongsvingerbanen. En vekst rundt stasjoner og holdeplasser er ikke et mål i seg selv. Målet er fortetting i sentrale byområder rundt knutepunkter. Området ved Svingen er ikke et sentralt byområde og vil aldri kunne bli et knutepunkt. Jernbaneverket mener at en mulig utvikling rundt eksisterende Svingen holdeplass eller ny Svingen stasjon vil gå på bekostning av utviklingen i Fetsund sentrum. Avstandene til eksisterende sentrumsfunksjoner vil føre til spredt bosetting og mer omfattende infra­struktur. Jernbaneverket er uenig med kommunen i at ny Svingen stasjon er i tråd med nasjonale føringer og prinsipper om fortetting og knutepunktutvikling. Videre er det ingen vurdering av konsekvensene for naturmangfold, flom og skred. Jernbaneverket mener at en konsekvens­utredning ville kunne avklart en rekke faglige problemstillinger.

Jernbaneverket viser til Stortingsmelding nr. 27 2014/15 «På rett spor», som sier at dersom jernbanen skal spille en viktig transportrolle de neste tiårene, må standarden på transport­tilbudet bedres og kapasiteten økes der hvor befolkningsgrunnlaget tilsier det.

Jernbaneverket framhevet på departementets møte om saken 25. august 2016 at en flytting av Svingen stasjon vil bli svært kostbar. Jernbaneverket planlegger å se nærmere på stoppmønstret langs Kongsvingerbanen og redusere antall stopp for å effektivisere jernbanen, særlig med tanke på fjerntrafikken og godstransporten.

Fylkesmannens uttalelse ved oversendelse av saken til departementet
Fylkesmannen støtter Jernbaneverket i at det er en statlig oppgave å planlegge utvikling av jernbanen og plassering av stasjoner. Samtidig har kommunen ansvar for å utarbeide kommuneplanen og legge forholdene til rette for befolkningsvekst, boligutvikling og effektiv arealutnyttelse i tilknytning til kollektivknutepunktene. Fylkesmannen viser til at lovens krav om konsekvensutredning ikke er oppfylt.

Fylkesmannen har forståelse for kommunens synspunkt om at det selv etter utbygging av ny Glommakryssing for riksveg 22, vil kunne bli negative konsekvenser av å trekke all innfarts­parkering til Fetsund sentrum. Fylkesmannen ser også at en eventuell flytting av Svingen stasjon vil kunne ivareta en større innfartsparkering som kan imøtekomme både dagens og fremtidens behov. Fylkesmannen har oversendt saken til departementet uten anbefaling.

Møte og befaring ble avholdt den 25. august 2016 med representanter fra Fet kommune, fylkesmannen, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Jernbaneverket. På befaringen var også grunneiere, velforeninger og andre organisasjoner tilstede.

Samferdselsdepartementet uttaler i brev av 10. oktober 2016 at de støtter Jernbaneverkets innsigelse til ny Svingen stasjon. Samferdselsdepartementet viser til at denne saken er relativt lik Jernbaneverkets innsigelse til ny Hallenskog stasjon i Røyken kommune. Det er dermed den andre saken i år der en kommune ønsker å sette av et område til jernbaneformål på tvers av Jernbaneverkets planer. Samferdselsdepartementets vurdering er at det bør signaliseres at kommunens arealplaner ikke er stedet å fremme kommunenes ønsker om jernbanetiltak. Utviklingen av jernbanen må styres regionalt og nasjonalt, og stasjonsplassering bør ikke fastsettes gjennom kommuneplaner.

Dersom en stasjon ikke vil bli prioritert i overskuelig fremtid, er det lite hensiktsmessig at Jernbaneverket planlegger en slik stasjon. En godkjenning av området vil også kunne skape urealistiske forventninger om at det kommer en togstasjon på det avsatte området og legge sterke begrensninger på annen bruk av arealet. Dersom en kommune ønsker å påvirke at statlige myndigheter prioriterer et konkret jernbanetiltak, bør det skje eksempelvis gjennom høringsinnspill til Nasjonal transportplan. Samferdselsdepartementet mener at hensynet til annen bruk av arealet, tilsier at Jernbaneverkets innsigelse bør støttes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurderinger

Departementet skal ta stilling til om forslag til endring i arealbruken kommer i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser.

De statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ble fastsatt ved kongelig resolusjon den 26. september 2014. Målet med retningslinjene er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at det fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursut­nyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og gode bomiljø, god trafikk­sikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder med redusert transportbehov, og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen, og det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. Utbyggingsmønsteret bør bygge opp under stamnettet i kollektivtransporten, framfor lokalisering langs et vegnett som forutsetter bruk av privatbil. Kollektivtilbudet bør utvikles til sammenhengende nettverk som binder sammen knute­punktene, sentrumsområdene og lokalsamfunnene innenfor by- og tettstedsområdet.

Det framgår av den regionale planen for Oslo og Akershus, som ble vedtatt i desember 2015, at Fetsund er blant de prioriterte lokale tettsteder som skal utvikles konsentrert, med gode lokale tilbud og med et kollektivtilbud som gir god tilgjengelighet på tvers til de regionale byene. Det kan være aktuelt å inngå avtaler om samordnet areal- og transport­utvikling i lokale byer og tettsteder, inklusiv styrking av kollektivforbindelser.

Kommunen mener at det er et reelt behov for å utvikle stasjonsløsningen langs jernbanen på østsiden av Glomma i forbindelse med tettstedsutvikling. Dagens stoppested ved Svingen ligger ca. 1 km langs jernbanelinja fra Fetsund jernbanestasjon. Stoppestedet ligger i en krapp kurve og har sikkerhetsproblemer på grunn av siktlinjer og smale plattformer. Innfarts­parkeringen har også en uheldig løsning, fordi bilistene må rygge rett ut i vegbanen. Både Fet kommune og Jernbaneverket er enige om at det må gjøres noe med de trafikale utfordringene. Det de er uenige om er antall stoppesteder. Kommunen ønsker at man ser situasjonen på Kongsvingerbanen og i Fet i en større sammenheng, før man utelukker en jernbanestasjon på østsiden av Glomma. Kommunen mener også at en bedre innfartsparkering vil kunne bedre trafikksikkerheten ved stasjonen og bidra til å bedre trafikksituasjonen inn mot Fetsund.

Både fylkesmannen og Jernbaneverket har påpekt at forslag til ny Svingen stasjon ikke er tilstrekkelig konsekvensutredet. Fet kommune har satt i gang arbeid med planprogram for en områderegulering med konsekvensutredning for ny Svingen stasjon og Warå Mølle. Arbeidet er imidlertid stilt i bero i påvente av avgjørelse av innsigelsen i departementet. Departementet slutter seg til vurderingene om at konsekvensutredningen av ny Svingen stasjon er mangelfull. Dette tilsier at forslag til ny stasjon i kommuneplanen ikke godkjennes. Departementet ser likevel at det er behov for å legge bedre til rette for innfartsparkeringer, og at løsningen ved dagens Svingen stasjon ikke er optimal.

Departementet understreker at stasjonsløsninger må planlegges i samarbeid med samferdsels­myndighetene, og at Kongsvingerbanens stoppesteder også må utredes med tanke på effektiv persontransport. Departementet støtter derfor kommunen i at det bør ses nærmere på innfartsparkeringen. Dersom det skal utvikles et nytt stoppested langs banen, må dette skje i samråd med samferdsels­myndighetene.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke ny Svingen stasjon. Stasjonsområdet vises ikke som et framtidig kollektivknutepunkt langs jernbanen i kommuneplanens arealdel.

Departementet legger til grunn at Fet kommune endrer plankart og bestemmelser i samsvar med dette vedtaket.

Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises til reglene i plan- og bygningsloven.
 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Fet kommune
Akershus fylkeskommune
Jernbaneverket
Samferdselsdepartementet