Horten kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel - Kopstad næringsområde

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område N4 Kopstad næringsområde i kommuneplanens arealdel for Horten kommune. Departementet er enig med Landbruks- og matdepartementet i at det kan åpnes for næringsutvikling i dette området. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed ikke til følge.

Saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved fylkesmannens brev 18. august 2016, for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område N4 Kopstad næringsområde i kommuneplanens arealdel for Horten kommune. Departementet er enig med Landbruks- og matdepartementet i at det kan åpnes for næringsutvikling i dette området. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed ikke til følge.

Bakgrunn for saken

Kommuneplanens arealdel for Horten kommune er sendt departementet fordi kommunen og fylkesmannen ikke er enige om Kopstad næringsområde og hensynet til jordvern.

Fylkesmannen i Vestfold v/landbruksavdelingen fremmet 9. september 2015 innsigelse til område N4 Kopstad næringsområde i kommuneplanens arealdel for Horten kommune. Området var tatt inn i planen ved en tilleggshøring. Fylkesmannen viser til at planområdet består av 23 dekar dyrkbar mark og grenser til store områder med dyrket og dyrkbar mark. Fylkesmannen viser til jordloven § 9 som sier at dyrkbar mark ikke må disponeres slik at den ikke blir egnet for jordbruksproduksjon i framtiden. Fylkesmannen mener store dyrkbare arealer som ligger i tett tilknytning til store områder med dyrket og dyrkbar mark, er av nasjonal interesse for å sikre tilstrekkelig med areal for framtidig matproduksjon i Norge.

Horten kommunestyre vedtok 18. april 2016 å ta område N4 Kopstad næringsområde inn i kommuneplanens arealdel. I saksframstillingen er det pekt på at hensynet til arbeidsplasser og gunstig lokalisering av næringsvirksomhet bør veie tyngre enn muligheten for oppdyrking av 23 dekar dyrkbar skog. Det framgår at næringsområdet er planlagt med sikte på en samlokalisering av flere virksomheter i Tønsberg, Horten og Holmestrand, og det vil til sammen omfatte rundt 100 arbeidsplasser. Å samle bedriftene på Nykirke nær E18 vil gi en stor miljømessig og økonomisk gevinst, særlig med tanke på tungtransport. Det vises til at forholdet til framtidig jernbanetrasé er løst gjennom en rekkefølgebestemmelse om at detaljregulering ikke kan finne sted før trasé for Nykirke-Barkåker er avklart i kommunedelplan. Kommunen peker på at området i dag ikke er oppdyrket. Det er et inneklemt skogareal, og kommunen mener at kostnader til drenering og bryting av vegetasjon ikke vil gi et økonomisk lønnsomt landbruk.

I kommunens senere redegjørelse for saken framgår i tillegg at området endres fra landbruks-, natur- og friluftsområde. Det tillates entreprenørvirksomhet og transportintensiv næringsvirksomhet, og ikke forretninger. Det er pekt på at konsekvensutredningen viser at en omdisponering har begrensede konsekvenser for biologisk mangfold.

Mekling i saken ble gjennomført 22. juni 2016, men det ble ikke oppnådd enighet.

Fylkesmannen oversendte saken til departementet ved brev 18. august 2016. Ut fra en samlet vurdering finner ikke fylkesmannen å kunne tilråde den aktuelle omdisponeringen. Fylkesmannen har forståelse for kommunens ønske om å legge til rette for nye arbeidsplasser i kommunen, og det er positivt at kommunen ønsker å lokalisere næringsvirksomhet bort fra boligområder og i tilknytning til eksisterende hovedvegnett. Fylkesmannen viser imidlertid til at det fra sentralt hold er gitt entydige føringer på viktigheten av å bevare dyrket mark/dyrkbare områder.

Befaring og møte ble holdt 7. oktober 2016 med deltakere fra kommunen, fylkesmannen, Landbruksdirektoratet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Landbruks- og matdepartementet uttalte seg i brev 21. oktober 2016, og anbefaler at innsigelsen fra fylkesmannen ikke tas til følge. Dette begrunnes med at det i denne saken dreier seg om 23 dekar dyrkbart areal med skog, og at det foreligger et omforent forslag mellom grunneier, tiltakshaver og Horten kommune.

Landbruks- og matdepartementet redegjør for det politiske grunnlaget for vurderingen. Det vises blant annet til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, der det står at det er en viktig oppgave i planleggingen å ta vare på god matjord, samtidig som jordvernet balanseres mot storsamfunnets øvrige behov. Det vises også til at Stortinget ved behandlingen av regjeringens jordvernstrategi fastsatte det årlige målet for omdisponering av dyrket mark til 4000 dekar. Landbruks- og matdepartementet viser til at i denne saken blir jordvernet stilt opp mot storsamfunnets behov, og mener det i dette tilfellet bør legges stor vekt på kommunens argumenter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven av 2008. Etter lovens § 5-4 første ledd kan berørt statlig organ fremme innsigelse i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Etter § 11-16 andre ledd avgjør Kommunal- og moderniseringsdepartementet om innsigelsen skal tas til følge.

Det er innsigelse fra Fylkesmannen i Vestfold v/landbruksavdelingen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til om område N4 Kopstad næringsområde i kommuneplanens arealdel for Horten kommune skal godkjennes. Det skal vurderes om området kommer i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale jordverninteresser.

Landbruks- og matdepartementet har redegjort for det politiske grunnlaget for jordvernpolitikken, blant annet det som framgår av nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og jordvernstrategien. Målet for omdisponering i jordvernstrategien gjelder dyrket mark, og ikke dyrkbar mark. Målet i jordloven § 9 gjelder både dyrket og dyrkbar mark, men det er sterkere politiske føringer for dyrket mark enn for dyrkbar mark. Det er uansett nødvendig å foreta en konkret vurdering i den enkelte saken, der hensynet til jordvern veies opp mot andre viktige hensyn.

I denne saken gjelder det omdisponering til næringsformål av et begrenset areal med dyrkbar mark, dvs. 23 dekar. Det gjelder flytting og samlokalisering av ca 100 arbeidsplasser, fra næringsvirksomhet i Tønsberg, Horten og Holmestrand. Flytting til Kopstad næringsområde gir en gunstig lokalisering nær E18. Landbruks- og matdepartementet mener jordverninteresser ikke er til hinder for at området godkjennes, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke grunnlag for å overprøve denne vurderingen.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet som gjelder naturmangfold, og vurderingen skal framgå av vedtaket. Departementet viser til at kommunen i sin redegjørelse for saken har pekt på at det framgår av konsekvensutredningen at en omdisponering har begrensede konsekvenser for biologisk mangfold.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på denne bakgrunnen kommet til at det aktuelle næringsområdet ikke berører nasjonale eller viktige regionale jordverninteresser, og innsigelsen tas derfor ikke til følge.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Horten kommunestyre sitt vedtak 18. april 2016 om arealdelen til kommuneplanen for område N4 Kopstad næringsområde.

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

 

Med hilsen                                                                       

Jan Tore Sanner
 

 

Kopi:
Horten kommune
Vestfold fylkeskommune
Jernbaneverket
Landbruks- og matdepartementet