Hitra kommune - reguleringsplan for Sandstadvika

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 annet ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplan for boligområde i Sandstadvika. Departementet vedtar en ny reguleringsbestemmelsene som sikrer at gang- og sykkelvei langs fylkesveg 341 på strekningen fra avkjøringa til det gamle fergeleiet og til krysset fv 342 v/Badstuvik må være etablert før boligfeltet kan bygges ut.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ved brev av 19. mai 2016 oversendt reguleringsplan for Sandstadvika til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse, grunnet uløste innsigelser fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen. Innsigelsene er begrunnet i trafikksikkerhetshensyn. Fylkeskommunen har satt som vilkår for egengodkjenning av planen at det inntas en rekkefølgebestemmelse om at gang- og sykkelvei langs fylkesveg 341 på strekningen fra avkjøringa til det gamle fergeleiet og til krysset fv 342 v/Badstuvik må være etablert, før boligfeltet kan bygges ut. Denne strekningen er 1,8 km.

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 annet ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplan for boligområde i Sandstadvika. Departementet vedtar en ny reguleringsbestemmelsene som sikrer at gang- og sykkelvei langs fylkesveg 341 på strekningen fra avkjøringa til det gamle fergeleiet og til krysset fv 342 v/Badstuvik må være etablert før boligfeltet kan bygges ut.

Bakgrunn for saken

Hitra kommune har vedtatt en reguleringsplan for boligområde i Sandstadvika, som legger til rette for boligformål med totalt 60 enheter fordelt på leiligheter og rekkehus, innenfor et areal på ca 20 dekar. Området er i kommuneplanens arealdel satt av til landbruks-, natur- og friluftsområde. Det ligger ca. 2 km fra et nytt stort næringsområde som er under utvikling på Jøstenøya for å samle en rekke næringsvirksomheter i kommunen.

Innsigelser til planforslaget er fremmet av Statens vegvesen ved brev 5. august 2015 og fra Sør-Trøndelag fylkeskommune ved vedtak i fylkesutvalget 22. september 2015. Begge innsigelsene er begrunnet i trafikksikkerhetshensyn, og inneholder vilkår om at det vedtas en rekkefølgebestemmelse for å sikre etablering av gang- og sykkelvei mellom boligområdet og barne- og ungdomsskolen før boligområdet etableres. Det gjenstår 1,8 km gang- og sykkelvei langs fylkesvei 341 fram til krysset Fv 342 Badstuvik for å oppnå slik forbindelse.

Hitra kommune mener at rekkefølgekravet er urimelig, og ønsker å igangsette utbygging for å dekke etterspørselen etter boliger. Kommunen viser til at strekningen ikke er prioritert på fylkesveibudsjettet, og at det ikke er aktuelt at utbygger tar på seg kostnaden med utbygging. Kommunen mener at dersom utgiftene med gang-/sykkelvei legges på tomtene, vil dette fordyre boligprisene i den grad at det ikke vil være marked for å etablere boligene. Kommunen viser også til at det i dag eksisterer tilbud om skoleskyss på strekningen.

Mekling ble gjennomført 4. januar 2016, men førte ikke fram. I følge protokollen har Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune fortsatt følgende innsigelse til manglende rekkefølgebestemmelse: "Området kan ikke bebygges før det er etablert et trafikksikkert tilbud til gående og syklende fra planområdet og til krysset Fv 342 Badstuvik".

Fylkesmannens tilrådning overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. brev 19.05.2016, er at innsigelsene fra Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune tas til følge. Tilrådningen begrunnes med at det er viktig å tilrettelegge for et trafikksikkert tilbud for gående og syklende, og da spesielt med tanke på barn og unge.

Møte og befaring ble avholdt 6. september 2016 med representanter fra Hitra kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Statens vegvesen, Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samferdselsdepartementet (SD) uttaler i brev av 24.10.2016 til KMD at man har foretatt en helhetlig vurdering av saken på bakgrunn av de lokalpolitiske synspunktene samt vurderingene fra Statens vegvesen region midt og Vegdirektoratet. Samferdselsdepartementet ønsker ikke at innsigelsene fra Statens vegvesen vedrørende Sandstadvika skal opprettholdes, og ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å ta dette til følge. Samferdselsdepartementet viser også til de åpenbare fordelene ved at Hitra kommune planlegger et boligområde i gangavstand til det nye industriområdet på Jøstenøya.

Samferdselsdepartementet refererer samtidig fra Vegdirektoratets vurderinger, som mener at regionvegkontorets innsigelse må tas til følge. Begrunnelsen er at strekningen ikke vil være egnet som skolevei uten at det etableres et tilbud for de myke trafikantene på strekningen på fv 341. Til tross for at det er skoleskysstransport på strekningen, mener de at nye boliger i størst mulig grad må planlegges slik at barn kan gå og sykle til skolen. Vegdirektoratet viser til at det i Nasjonal transportplan 2014-2023 er satt som mål at 80 % av alle barn og unge skal gå eller sykle til skolen. For å nå dette målet må skoleveier og nærmiljø tilrettelegges slik at disse hverdagslige turene er trafikksikre og trygge.

Vegdirektoratet mener det er positivt at kommunen legger opp til boliger i kort avstand til et fremtidig område med mange arbeidsplasser slik at man reduserer biltrafikken, men at det ikke er ønskelig at det bygges ut flere nye boenheter før det er etablert et tilbud for de myke trafikantene. Vegdirektoratet mener at det her settes i gang regulering og utbygging av et større boligfelt som ikke er med i kommuneplanens arealdel, og som mangler nødvendig infrastruktur.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-16 annet ledd skal Kommunal- og moderniserings-departementet avgjøre om innsigelser fra Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune til reguleringsplan for Sandstadvika skal tas til følge. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. Hovedspørsmålet i denne saken er hvorvidt det skal vedtas en rekkefølgebestemmelse som sikrer sammenhengende gang-/sykkelvei fra det nye boligområdet og fram til skolen.  Det er bygd ca. 1,2 km gang- og sykkelveg på strekningen, og gjenstår ca. 1.8 km.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at Samferdselsdepartementet ikke ønsker at innsigelsene fra Statens vegvesen vedrørende Sandstadvika skal tas til følge. Departementet skal vurdere både denne innsigelsen og innsigelsen fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Departementet viser til at Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt ved Kgl. Res. 26.09.2014, skal legges til grunn ved planlegging etter plan- og bygningsloven. Planretningslinjene gir blant annet føringer om at planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform, og at planleggingen skal ta høyde for universell utforming og tilgjengelighet for alle. Det skal tas hensyn til den delen av befolkningen som har lav mobilitet.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, fastsatt 20.september 1995, sier blant annet at kommunen skal vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen, og utarbeide retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang og kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at Sør-Trøndelag fylkeskommune som vegeier mener at et boligområde ved Sandstadvika vil innebære en trafikksikkerhetsmessig så uheldig situasjon at en gang- og sykkelvei langs fylkesvei 341 til eksisterende gang- og sykkelvei fra krysset mot Fv 342 Badstuvik må etableres før boligene bygges.

Departementet forventer at kommunene ivaretar også trafikksikkerhet på en god måte i sin arealplanlegging, jf. ovennevnte styringsdokumenter. I denne konkrete saken er det naturlig å påregne at en viss andel av de om lag 60 nye boligene vil bebos av barnefamilier. Det vil ikke være god planlegging å legge til rette for et boligområde i dette området uten at barn, så vel som voksne, har mulighet til å ferdes trygt langs fylkesvegen i retning skolen. Det at kommunen tilbyr skoleskyss på strekningen endrer ikke på dette. Departementet understreker også folkehelseaspektet i det å legge til rette for gange og sykling på en trafikksikkerhets­messig god måte. Det gjenstår kun 1,8 km for å etablere en sammenhengende gang- og sykkelvei mellom det nye boligområdet og skolen.

Departementet mener at utbygging av en sikker gang- og sykkelveg må være en forutsetning for å kunne godkjenne boligområdet i Sandstadvika. Departementet legger avgjørende vekt på trafikksikkerhetsmomentet i saken, og finner ikke at spørsmålet om finansiering kan være utslagsgivende.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 annet ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplan for boligområde i Sandstadvika med følgende endring:

Det tas inn et nytt punkt 7.4 i reguleringsbestemmelsene: "Gang- og sykkelvei langs fylkesveg 341 på strekningen fra avkjøringa til det gamle fergeleiet og til krysset fv 342 v/Badstuvik må være etablert før boligfeltet kan bygges ut."
 

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber om at Hitra kommune endrer bestemmelsene til planen i samsvar med dette vedtaket. For kunngjøring av den endelige planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15. Kommunen er orientert om vedtaket gjennom kopi av dette brevet.

 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 
 

Kopi:
Hitra kommune
Samferdselsdepartementet
Sør-Trøndelag fylkeskommune