Asker kommune - innsigelser til kommuneplanens arealdel 2014-2026

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområdene J9 Semsveien, HO2 Teigen, A12 Edelvoll gartneri og HE15 Vinterveien i kommuneplanens arealdel for Asker kommune 2014–2026. Område A9 Elnes godkjennes med endringer som ivaretar den utvalgte naturtypen kalklindeskog. Departementet forventer at Heggedal prioriteres som utviklingsområde foran Vollen, slik at område A9 Elnes ikke bygges ut i planperioden. Departementet godkjenner ikke boligområdene BL6 Østenstadbråten, HE16 Bakkene gartneri og A11 Åsaker gartneri. Innsigelsene fra Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen Region øst og Fylkesmannen i Oslo og Akershus er dermed delvis tatt til følge. Departementet legger statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus til grunn, og vektlegger å unngå bilbasert utbygging som vil gi økt press på transportkorridorene. Departementet legger også vekt på at det er satt av langt mer areal til boligformål enn behovet i planperioden. Departementet mener det likevel er rom for noe utbygging når avstanden til busstopp og servicefunksjoner ikke er for lang.

Saken er oversendt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev 1. juli 2015 for behandling etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområdene J9 Semsveien, HO2 Teigen, A12 Edelvoll gartneri og HE15 Vinterveien i kommuneplanens arealdel for Asker kommune 2014–2026. Område A9 Elnes godkjennes med endringer som ivaretar den utvalgte naturtypen kalklindeskog. Departementet forventer at Heggedal prioriteres som utviklingsområde foran Vollen, slik at område A9 Elnes ikke bygges ut i planperioden. Departementet godkjenner ikke boligområdene BL6 Østenstadbråten, HE16 Bakkene gartneri og A11 Åsaker gartneri. Innsigelsene fra Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen Region øst og Fylkesmannen i Oslo og Akershus er dermed delvis tatt til følge.

Departementet legger statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus til grunn, og vektlegger å unngå bilbasert utbygging som vil gi økt press på transportkorridorene. Departementet legger også vekt på at det er satt av langt mer areal til boligformål enn behovet i planperioden. Departementet mener det likevel er rom for noe utbygging når avstanden til busstopp og servicefunksjoner ikke er for lang.
 

Bakgrunn for saken
Asker kommune vedtok kommuneplanen 2014–2026 med samfunnsdel, handlingsdel og arealdel i møte 18. november 2014. Da kommunen behandlet planen, var det uløste innsigelser knyttet til åtte boligområder samt til ny parkeringsnorm og bestemmelser til hensynssone kulturminner. Mekling ble gjennomført 3. mars 2015. Etter meklingen og påfølgende dialog er bestemmelsene til parkeringsnorm og hensynssone kulturminner løst, og kommunen vedtok endrede bestemmelser i møte 16. juni 2015. For de øvrige innsigelsene kom ikke partene fram til en omforent løsning i meklingen. Ved oversendelsen til departementet gjenstår derfor innsigelsene til de åtte boligområdene.

Statens vegvesen Region øst har innsigelse til de foreslåtte boligområdene BL6 Østenstadbråten, HE15 Vinterveien, HE16 Bakkene gartneri og A11 Åsaker gartneri. Innsigelsene er begrunnet ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, samt belastning på riks- og fylkesvegnettet. Innsigelsene ble fremmet 2. desember 2013 ved førstegangs høring av planen, og opprettholdt i brev 1. november 2014 ved ny begrenset høring av planen.

Akershus fylkeskommune har innsigelse til de foreslåtte boligområdene BL6 Østenstadbråten og HE15 Vinterveien. Innsigelsene er begrunnet med at områdene mangler et godt kollektivtilbud og vil gi en uheldig merbelastning av fylkesvegen i Røyken-korridoren, der det i dag er problemer med bussframkommeligheten. Innsigelsene ble fremmet ved førstegangs høring av planen gjennom vedtak i fylkesutvalget 9. desember 2013, og opprettholdt gjennom vedtak i fylkesutvalget 15. september 2014 ved ny begrenset høring av planen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har innsigelse til de foreslåtte boligområdene J9 Semsveien (opprinnelig J8), BL6 Østenstadbråten, HE15 Vinterveien, HE16 Bakkene gartneri, A9 Elnes, A11 Åsaker gartneri, A12 Edelvoll gartneri og HO2 Teigen. Alle innsigelsene er begrunnet ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, samt at flere av de foreslåtte områdene er i konflikt med viktige naturtyper (gjelder HO2, BL6, A9 og A11). Innsigelsene ble fremmet 12 desember 2013 ved førstegangs høring av planen og opprettholdt i brev 5. november 2014 ved ny begrenset høring av planen.

Asker kommune påpeker i oversendelsesbrevet til fylkesmannen, datert 29. april 2015, at kommuneplanen i all hovedsak følger opp statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og mener at det lokalpolitiske skjønnet må kunne tillegges vekt når det gjelder de åtte områdene det er knyttet innsigelser til. Kommunen peker på at det er under halvparten av disse områdene som ikke tilfredsstiller definisjonen av akseptabel avstand til kollektivsystemet, noe som tilsvarer under 2,5 % av det samlede utbyggingspotensialet i kommuneplanen. Kommunen mener disse områdene er viktige for å sikre gode og rimelige boliger til førstegangskjøpere/småhusholdninger/lavtlønte, barnefamilier, seniorer med mer. Kommunen har i vurderingen av områdene også vektlagt behovet for å rydde opp etter nedlagt gartnerivirksomhet.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler i sin oversendelse til departementet at innsigelsene til BL6 Østenstadbråten, HE15 Vinterveien, HE16 Bakkene gartneri og A11 Åsaker gartneri tas til følge. Fylkesmannen mener at BL6, A11 og HE15 ikke er i gangavstand til offentlig kommunikasjon, og for HE15 peker fylkesmannen i tillegg på at seniorboliger bør legges i nær tilknytning til lokalsenter og kollektivknutepunkt. Fylkesmannen mener HE16 har for dårlig kollektivtilbud og vil bli bilbasert.

Fylkesmannen anbefaler at innsigelsene til J9 Semsveien, HO2 Teigen, A9 Elnes og A12 Edelvoll gartneri ikke tas til følge. Fylkesmannen mener J9 og HO2 ligger i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon, og at hensynet til naturmangfold i HO2 kan ivaretas i reguleringsplan. Fylkesmannen mener A9 kan bygges ut dersom det tas inn en rekkefølgebestemmelse om bussframkommelighet, og hensynet til naturmangfold ivaretas gjennom reguleringsplan. Når det gjelder A12, peker fylkesmannen på at området ligger i direkte tilknytning til Slemmestadveien med gode bussforbindelser og gangavstand til nærsenter med dagligvarebutikk, barnehage, idrettsanlegg m.m.

Møte og befaring ble gjennomført 27. oktober 2015 med representanter fra Asker kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen Region øst, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen Vegdirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg var noen av de berørte grunneiere, eiendomsutviklere og naboer til stede.

Samferdselsdepartementet (SD) anbefaler i brev 11. desember 2015 at innsigelsene fra Statens vegvesen Region øst ikke tas til følge. Dette gjelder BL6 Østenstadbråten, HE15 Vinterveien, HE16 Bakkene gartneri og A11 Åsaker gartneri. SD uttaler at det både er fordeler og ulemper knyttet til en utbygging av de aktuelle områdene, men peker på at utbyggingsområdene i et større perspektiv ikke ligger urimelig langt unna nærmeste kollektivstopp og lokalsentra. SD peker videre på at områdene har et begrenset omfang, og mener derfor vegnettet i områdene vil kunne tåle en eventuell økt belastning. SD vektlegger også at det under befaringen ble uttalt at det vil satses ytterligere på kollektivtransport i områdene.

Klima- og miljødepartementet (KLD) anbefaler i brev 18. desember 2015 at innsigelsene fra fylkesmannen tas til følge når det gjelder boligområdene BL6 Østenstadbråten, HE15 Vinterveien, HE16 Bakkene gartneri og A11Åsaker gartneri. KLD mener disse områdene er i strid med de klare føringene regjeringen har gitt om klimavennlig by- og tettstedsutvikling i nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, og i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. KLD peker på at Asker kommune har mer enn nok utbyggingsareal i uomstridte områder til å dekke kommunens sannsynlige boligbehov i planperioden.

KLD anbefaler at innsigelsen til boligområde A9 Elnes tas delvis til følge, slik at det ikke åpnes for utbygging innenfor arealene som omfattes av naturtypen kalklindeskog. Dette begrunnes med at naturtypen har internasjonal verdi og at lokaliteten omfatter truede og nær truede arter. Nytteverdien av en utbygging vil etter KLDs vurdering være liten i forhold til ulempene.

KLD anbefaler, under noe tvil, at innsigelsene til J9 Semsveien, A12 Edelvoll gartneri og HO2 Teigen ikke tas til følge. KLD mener at forholdene ligger relativt godt til rette for kollektivtransport og myke transportformer i disse områdene, selv om områdene neppe bidrar til god tettstedsutvikling.
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering
Innsigelsene til kommuneplanens arealdel 2014–2026 for Asker kommune behandles etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd. Departementet avgjør om innsigelsene skal tas til følge, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i kommuneplanens arealdel som finnes påkrevd.

Hovedspørsmålet i denne saken er om de foreslåtte boligområdene J9 Semsveien, BL6 Østenstadbråten, HE15 Vinterveien, HE16 Bakkene gartneri, A9 Elnes, A11 Åsaker gartneri, A12 Edelvoll gartneri og HO2 Teigen i så stor grad er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser at kommunens vedtak må settes til side.

Viktige nasjonale og regionale føringer
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ble fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014. Planretningslinjene skal legges til grunn for planlegging etter plan- og bygningsloven. Det går fram av retningslinjene at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. Planleggingen skal også legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. Av retningslinjene punkt 4.1 går det fram at rammer for utbyggingsmønster og transportsystem bør fastsettes i regionale planer i samsvar med de statlige planretningslinjene.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i fylkestinget 14. desember 2015 og i bystyret 16. desember 2015. Regional plan skal legges til grunn for kommunal planlegging. I den regionale planen legges målet om at all trafikkvekst skal skje med sykkel, gange og kollektivtransport til grunn. Retningslinjene til planen innebærer at 80–90 prosent av bolig- og arbeidsplassveksten i Oslo og Akershus skal skje innenfor prioriterte vekstområder. I kommuner med regionale byer, slik som Asker, forventes at minimum 90 prosent av bolig- og arbeidsplassveksten skjer innenfor prioriterte vekstområder. I Asker er de prioriterte vekstområdene Asker sentrum, som regional by i bybåndet fra Oslo by til Asker, og Heggedal som lokalt tettsted.

I regional plan åpnes det for at inntil 10 prosent av bolig- og arbeidsplassveksten i Asker kan skje utenfor prioriterte områder, begrenset til det som er tilstrekkelig for å sikre gode og stabile bomiljøer. I disse områdene bør veksten skje innenfor allerede etablerte byggeområder, og det bør også her legges til rette for en utvikling som bygger opp under kollektivtransport, sykling og gange.

I regional plan pekes det på at tre fjerdedeler av alle boliger i Akershus i dag er eneboliger, og det legges derfor til grunn at behovet for eneboliger er dekket fram til 2030. Det bør følgelig bygges flere leiligheter. Retningslinjene i planen sier videre at gangavstand bør være styrende for hvor arealutviklingen skal skje. Det anbefales i planen at gangavstand fra bolig til sentralt kollektivknutepunkt bør være under én km, og for regionale byer under to km.

Overordnet vurdering
Kommuneplanen har som mål at utviklingen av Asker baseres på prinsippene om samordnet areal- og transportplanlegging og at persontransportveksten tas kollektivt eller med sykkel og gange. Kommuneplanen legger til grunn en senterstruktur som omfatter Asker sentrum, de fire lokalsentrene Heggedal, Dikemark, Vollen og Holmen samt 17 nærsenter. Det går fram av planen at: "Den største boligveksten tidlig i planperioden vil skje rundt Asker sentrum og i Heggedal. Utviklingen av Dikemarkområdet kan igangsettes når planene for området er avklart. Den store utviklingen i Holmen-/Billingstadområdet vil bli skjøvet lengere ut i planperioden. Vollen har vært gjennom en relativt omfattende vekst, kapasiteten på skole og transport er anstrengt, og området vil dermed ha begrenset vekst i årene som kommer."

Kommuneplanen legger til grunn en årlig befolkningsvekst på 1,5 prosent. Ut fra dette legges det opp til å realisere 4 200 nye boliger i planperioden, tilsvarende 350 boliger i året. Planen legger opp til at leiligheter og rekkehus vil utgjøre ca. 75 prosent av ny boligmasse. Kommunen har likevel satt av arealer for å kunne bygge 10-12 000 nye boliger. Flere av disse områdene er utpekt som områder som først skal bygges ut på lang sikt, det vil si ut over kommuneplanperioden. Disse områdene er markert som en egen kategori på kommuneplankartet, og gjelder blant annet tre av områdene med innsigelser: A9, A11 og A12. Det er ikke knyttet egne bestemmelser til områdene som sikrer at de ikke bygges ut før 2026, annet enn mer generelle rekkefølgebestemmelser knyttet til skole- og transportkapasitet. Kommuneplanen har også en utbyggingsstrategi som blant annet legger til grunn at det ikke kan bygges flere enn 60 boliger i Vollen-området i hele planperioden, men strategien er ikke gjort juridisk bindende.

Rekkefølgebestemmelsene punkt 3.1 krever at tilstrekkelig barneskolekapasitet er på plass før det kan bygges mer enn ti boenheter i flere av barneskolekretsene. Dette gjelder følgende områder med innsigelse: A9, A11, A12, BL6 og HO2. Tilsvarende er det et rekkefølgekrav at nødvendig bussframkommelighet er etablert eller sikret etablert langs Slemmestadveien, Røykenveien og Drammensveien før det kan bygges mer enn ti boenheter i disse transportkorridorene. Dette gjelder følgende områder med innsigelse: A9, A11, A12, HO2, H15 og H16. For feltene A9, A11 og A12 skal det også utarbeides en samlet transportutredning, som skal implementeres i reguleringsplan for det enkelte felt.

Departementet mener det er uheldig at det settes av arealer til boligformål som langt overstiger behovet i planperioden. Erfaring tilsier at dette vil kunne gi lavere arealutnyttelse enn det som er ønskelig, og at utbyggingen ikke skjer i prioriterte vekstområder først. Områdene med innsigelser utgjør rundt 460 boliger. Kommunen vil selv uten disse områdene ha arealer til mer enn dobbelt så mange boliger som det er behov for i planperioden. Arealene det er knyttet innsigelser til er derfor ikke nødvendige for at planen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging, jf. de statlige planretningslinjene.

Departementet mener det er særlig uheldig at det er lagt ut store arealer til boligbygging i Vollen-området, ettersom dette er utenfor prioritert vekstområde, samtidig som transportsystemet er under sterkt press i dette området. Den samlede utbyggingen i Vollen-området er etter departementets vurdering ikke i samsvar med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus eller kommunens egne målsettinger slik de er uttrykt i kommuneplanen.

I regional plan anbefales det at gangavstand fra bolig til sentralt kollektivknutepunkt bør være under én km, og for regionale byer under to km. Ingen av de åtte områdene er i samsvar med denne anbefalingen. Det er grunn til å tro at de åtte områdene det er knyttet innsigelse til i stor grad vil bli bilbaserte. Dette gjelder særlig områdene som ligger lengst unna busstopp.

J9 Semsveien og HO2 Teigen
Fylkesmannen i Oslo og Akershus orienterte 23. oktober 2015 om at de etter en nærmere vurdering trekker innsigelsene til J9 Semsveien og HO2 Teigen. Dette er begrunnet med at omfanget av de to boligfeltene er lite og at de ønsker å bidra til å løse saken. Fylkesmannen har grunngitt dette skriftlig i e-post til departementet 30. oktober 2015, men påpeker samtidig at de opprettholder de faglige merknadene til områdene. Tilbudet om å trekke innsigelsene ble gitt også i meklingsmøtet, men ut fra at Asker kommune ikke var villige til å endre planen på andre områder, ble innsigelsene stående på dette tidspunktet. Departementet understreker at innsigelser ikke kan trekkes etter at saken er sendt til departementet, slik det går fram av rundskriv H-2/14 retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven, punkt 4.4. Dette innebærer at departementet uansett må behandle innsigelsene og fatte det endelige planvedtaket. Fylkesmannens nye vurdering legges til grunn som en uttalelse i saken.

De foreslåtte boligområdene J9 og HO2 omfatter henholdsvis ca. 10 og 5 eneboliger og ligger i nær tilknytning til eksisterende boligbebyggelse. Avstanden til nærmeste servicesenter er henholdsvis 1,7 og 2,2 km (i luftlinje). Det ligger derfor ikke godt til rette for å gå eller sykle til daglige gjøremål. Begge områdene har imidlertid kort avstand, under 500 m, til nærmeste bussholdeplass, og det er opparbeidet gang- og sykkelveg fra J9 til Asker sentrum. For J9 skriver kommunen at det er halvtimesfrekvens på busstilbudet, mens det for HO2, som ligger langs Slemmestadveien, er rundt 20 busser hver time i rushtiden.

Område HO2 berører en rik edelløvskog med viktig verdi, der det også er en skogsdam med liten salamander som er vurdert å ha svært viktig verdi. Av bestemmelsene til kommuneplanen fremgår det av punkt 6.1 at i dette området "… skal prioriterte arter, viktige naturtyper, biologisk mangfold og særlige landskapstrekk sikres. Nødvendige hensynssoner skal være avklart med fylkesmannen før reguleringsplan kan fremmes for kommunal behandling."

Asker kommune har fra før en høy andel eneboliger, og nye eneboliger bidrar ikke til å oppfylle målene i de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging eller regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det som taler for å kunne godkjenne områdene er at de ligger i tilknytning til etablerte boligområder, nær busstilbud, og at hensynet til naturmangfold er ivaretatt.

Etter en samlet vurdering tar Kommunal- og moderniserings­departementet ikke innsigelsene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til følge.

BL6 Østenstadbråten
Det foreslåtte boligområdet planlegges utbygd med ca. 19 boliger, og ligger ca. 2 km fra Vollen sentrum. Området ligger i forlengelsen av et etablert boligområde, men vil bidra til at bebyggelsen utvides inn mot mer urørte LNF-områder. Utvidelsen er også i en uheldig retning fra servicesenteret på Vollen, med utgangspunkt i prinsippet om at sentrale tomter innenfor eksisterende byggesone bør tas i bruk først. Lang avstand til kollektivtransport og servicesenter gjør at området i stor grad vil bli bilbasert. Det er lagt ut flere mindre boligområder i nærheten som gjør at behovet for å sikre gode og stabile bomiljøer ("vedlikeholdsvekst") i Vollen-området er varetatt. Området vurderes derfor å være i vesentlig strid med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar innsigelsen fra Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen Region øst og Fylkesmannen i Oslo og Akershus til følge. Dette begrunnes med at området i vesentlig grad vil bli bilbasert og bidrar til en uheldig utvidelsesretning av bebyggelsen i området.

A12 Edelvoll gartneri
Det foreslåtte boligområdet planlegges utbygd med 21 rekkehus. Området ligger nær barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg og nær busstopp ved Slemmestadveien, der det går rundt 20 busser hver time i rushtidene. Avstanden til Vollenbåten er ca. 1,2 km. Avstanden til nærmeste servicesenter er 1,2 km med opparbeidet gang- og sykkelveg. Området har dermed kortere avstand til sentrale servicefunksjoner enn de andre områdene med innsigelser i Vollen-området. Samtidig kan området bidra til å sikre gode og stabile bomiljøer ("vedlikeholdsvekst"), slik det er gitt rom for i regional plan, selv om boligbehovet i Vollen-området i utgangspunktet er dekket i planperioden. Området vurderes dermed ikke å være i vesentlig strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging eller regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar ikke innsigelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til følge. Dette begrunnes med at området vil gi et begrenset press på Slemmestadveien, har gang- og sykkelveg fram til servicesenter, ligger i tilknytning til etablert boligstruktur og nær skoler og busstilbud.

A9 Elnes
Det foreslåtte boligområdet planlegges utbygd med ca. 200 boliger. Området ligger i naturlig tilknytning til eksisterende boligbebyggelse og i gangavstand til barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg og busstopp ved Slemmestadveien. Avstanden til nærmeste servicesenter er 1,7 km med opparbeidet gang- og sykkelveg. Området bryter vesentlig med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, ved at det legges opp til et stort antall boliger utenfor prioritert vekstområde. Utbyggingen er heller ikke i samsvar med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, siden området sannsynligvis vil bli bilbasert. Utbyggingen vil dermed legge økt press på Slemmestadveien, der det fra før er problemer med bussframkommeligheten.

Området kommer i tillegg til flere andre boligområder i Vollen-området som allerede er godkjent i kommuneplanen, samtidig som det i planperioden kun legges opp til å bygge 60 boliger i Vollen-området fram til 2026. Rekkefølgebestemmelsene om barneskolekapasitet og bussframkommelighet på Slemmestadveien innebærer at området ikke er realistisk å bygge ut i planperioden. Av kommuneplanens del 1 går det fram at: "Det er avsatt en rekke boligfelt i kommuneplanen som ikke forutsettes bygget ut i løpet av kommuneplanperioden 2014–2026. Mange av disse feltene har ligget inne som fremtidige utbyggingsområder igjennom flere kommuneplanperioder. Mange av feltene ligger kollektivnært og enkelte til dels store eiendommer eies av Asker kommune. Slik sett representerer disse boligfeltene en svært verdifull arealreserve, primært med tanke på perioden etter 2026." Område A9 Elnes er listet opp som ett av disse områdene.

Klima- og miljødepartementet har følgende vurdering av områdene J9 Semsveien, HO2 Teigen, A12 Edelvoll gartneri og A9 Elnes: "Klima- og miljødepartementet har likevel – under noe tvil – kommet til at vi ut ifra klimahensyn alene ikke vil anbefale at innsigelsen tas til følge for disse områdene. Selv om det er grunn til å frykte at bilbruken vil kunne bli høy, mener departementet at forholdene ligger relativt godt til rette for kollektivtransport og myke transportformer."

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at området på sikt vil være egnet for boligutvikling, forutsatt at prioriterte vekstområder bygges ut først og at bussframkommeligheten på Slemmestadveien er bedret. Dette er i samsvar med kommunens intensjoner, slik de er gjengitt over. Departementet legger i denne vurderingen vekt på at området ligger i naturlig tilknytning til eksisterende boligbebyggelse og i gangavstand til barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg og busstopp ved Slemmestadveien.

En mindre del av området er i konflikt med en forekomst av naturtypen kalklindeskog av internasjonal verdi. Dette er én av seks naturtyper som er gitt status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven, og denne lokaliteten er av de større i Norge. Etter naturmangfoldloven § 53 skal det tas særskilt hensyn til forekomster av utvalgte naturtyper. Klima- og miljødepartementet peker i sin uttalelse på at ulempene ved et inngrep i naturtypen overstiger den samfunnsmessige nytten. Av bestemmelsene til kommuneplanen fremgår det av punkt 6.1 at i dette området "… skal prioriterte arter, viktige naturtyper, biologisk mangfold og særlige landskapstrekk sikres. Nødvendige hensynssoner skal være avklart med fylkesmannen før reguleringsplan kan fremmes for kommunal behandling."

Klima- og miljødepartementet skriver i sin uttalelse at de "… vil også påpeke at skogen på oversiden av lokaliteten er av betydning for kalklindeskogen, se Miljødirektoratets uttalelse, og vi ber om at dette blir tatt i betraktning i den videre planleggingen. Dersom Kommunal- og moderniseringsdepartementet beslutter å beholde planavgrensningen som foreslått av kommunen, bør det gis føringer om at det så godt det lar seg gjøre skal tas hensyn til kalklindeskogen i den påfølgende reguleringsplanen."

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener området avsatt til boligformål i kommuneplanen må avgrenses slik at det i sin helhet ligger utenfor området med kalklindeskog, og at det i samarbeid med fylkesmannen settes av en tilstrekkelig buffersone mot kalklindeskogen i reguleringsplanen, slik at hensynet til naturmangfoldet varetas. 

Etter en samlet vurdering tar Kommunal- og moderniseringsdepartementet innsigelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus delvis til følge. Departementet godkjenner dermed boligområde A9 Elnes med noen endringer i avgrensning og bestemmelser. For å sikre at det tas tilstrekkelig hensyn til verdifullt naturmangfold, avgrenses området mot kalklindeskogen slik den framgår av Naturbase, og det tas inn en bestemmelse om at det i reguleringsplanen må settes av en buffersone mot kalklindeskogen, jf. vurderingene over. Departementet legger vekt på at regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal følges opp, og forventer at Heggedal prioriteres som utviklingsområde foran Vollen, slik at område A9 Elnes ikke bygges ut i planperioden.

A11 Åsaker gartneri
Det foreslåtte boligområdet planlegges utbygd med ca. 150 boliger. Området ligger i tilknytning til et etablert boligområde, men utvidelsen er i en uheldig retning fra servicesenteret på Vollen. Avstanden til Vollen er ca. 2,1 km og til nærmeste busstopp ca. 800 m. Lang avstand til kollektivtransport og servicesenter gjør at området i stor grad vil bli bilbasert. Området bryter vesentlig med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, ved at det legges opp til et stort antall boliger utenfor prioritert vekstområde. Utbyggingen er heller ikke i samsvar med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Utbyggingen vil legge et økt press på Slemmestadveien, der det fra før er store problemer med bussframkommeligheten.

Området ligger nær en dam med de rødlistede artene storsalamander og småsalamander, og den sørlige den av området går inn i en registrert kalkgranskog av lokal verdi. En bekk som går gjennom kalkgranskogen drenerer til salamanderdammen. Utbyggingen vil dermed kunne påvirke leveområdene for salamanderartene, men dette kan varetas i reguleringsplan. Av bestemmelsene til kommuneplanen fremgår det av punkt 6.1 at i dette området "… skal prioriterte arter, viktige naturtyper, biologisk mangfold og særlige landskapstrekk sikres. Nødvendige hensynssoner skal være avklart med fylkesmannen før reguleringsplan kan fremmes for kommunal behandling."

Området kommer i tillegg til flere andre boligområder i Vollen-området som allerede er godkjent i kommuneplanen. Samtidig har kommuneplanen en utbyggingsstrategi der det kun legges opp til å bygge 60 boliger i Vollen-området fram til 2026. Utbyggingsstrategien sammen med rekkefølgebestemmelsene til planen innebærer at området ikke er realistisk å gjennomføre i planperioden. Asker kommune peker på behovet for opprydding av nedlagte gartnerier. Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at behovet for opprydding av et nedlagt gartneri ikke er en relevant begrunnelse for å åpne for boligbygging i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar innsigelsene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens vegvesen Region øst til følge. Dette begrunnes med at boligområdet vil bli bilbasert, er ikke i samsvar med boligbehovet i planperioden og bidrar til en uheldig utvidelsesretning av boligbebyggelsen.

HE16 Bakkene gartneri
Det foreslåtte boligområdet planlegges utbygd med ca. 32 leiligheter. Området ligger i forlengelsen av et etablert boligområde, men vil bidra til at bebyggelsen utvides inn mot mer urørte LNF-områder. I følge kommunens konsekvensutredning ligger arealet som en kile inn i et større, sammenhengende LNF-område hvor det blant annet går en mye brukt skiløype. Kommunen har vurdert det som uheldig for grønnstrukturen at et sammenhengende belte avbrytes av bebyggelse. Utvidelsen er også i en uheldig retning fra servicesenteret Heggedal, med en gangavstand på ca. 2,3 km. Det er ca. 500 m til nærmeste busstopp, men det mangler gang- og sykkelveg fram til dette. Området har halvtimes bussavganger i rushtidene, ellers ca. hver time. Lang avstand til sentralt kollektivknutepunkt og servicesenter gjør at området i stor grad vil bli bilbasert. 

Med lang avstand til Heggedal, bryter området med retningslinjene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus om at prioriterte lokale tettsteder skal utvikles konsentrert. Utbyggingen er heller ikke i samsvar med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Asker kommune peker også her på behovet for opprydding av nedlagte gartnerier. Som for Åsaker gartneri, mener Kommunal- og moderniserings­departementet at behovet for opprydding av et nedlagt gartneri ikke er en relevant begrunnelse for å åpne for boligbygging.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar innsigelsene fra Statens vegvesen Region øst og Fylkesmannen i Oslo og Akershus til følge. Dette begrunnes med at området vil bli bilbasert, ikke bygger opp under Heggedal som lokalt senter, og bidrar til en uheldig utvidelsesretning av boligbebyggelsen.

HE15 Vinterveien
Det foreslåtte boligområdet planlegges utbygd med ca. 20 boliger. Området bidrar til å fortette et allerede etablert boligområde, men avstanden til Heggedal sentrum er 1,8 km. Avstanden til Heggedal skole er ca. 500 m. Det er gang- og sykkelveg helt fram til Heggedal. Avstanden til nærmeste busstopp er ca. 200 m ved Røykenveien, men busstilbudet er dårlig utbygd, slik at området vil bli bilbasert. Området bidrar dermed ikke til å oppfylle målene i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Området har i dag noen kvaliteter som turdrag, men en utbygging kommer bare i konflikt med lokale verdier når det gjelder friluftsliv og grønnstruktur.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar ikke innsigelsene fra Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen Region øst og Fylkesmannen i Oslo og Akershus til følge. Dette begrunnes med at området vil gi et begrenset press på Røykenveien, har gang- og sykkelveg fram til servicesenter, ligger i tilknytning til etablert boligstruktur og ligger nær skole og busstilbud. Det er opplyst at det planlegges for seniorboliger, men dette er ikke vektlagt i vurderingen ettersom kommunen ikke har styringsmuligheter gjennom kommuneplanen til å forbeholde området for seniorboliger.

Vurdering etter naturmangfoldloven
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i loven §§ 8–12 legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Vurderingen og vektleggingen skal fremgå av vedtaket. Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til uttalelsen fra Klima- og miljødepartementet 18. desember 2015 med Miljødirektoratets vurdering av 16 november 2015: "Med våre supplerende vurderinger er kravet i naturmangfoldloven § 8 oppfylt, jf. at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap om naturmangfoldet og konsekvenser for dette av planlagte tiltak".

Av områdene med innsigelser, er det kun A9 Elnes, A11 Åsaker gartneri og HO2 Teigen som berører verdifullt naturmangfold. Departementets vedtak innebærer at A11 Åsaker gartneri ikke godkjennes. Område HO2 berører en rik edelløvskog med viktig verdi, der det også er en skogsdam med liten salamander som er vurdert å ha svært viktig verdi. Hensynet til naturmangfoldet er ivaretatt gjennom bestemmelser til kommuneplan, gjengitt under vurderingen av området over. Område A9 Elnes berører en kalklindeskog, som er en utvalgt naturtype og er av internasjonal verdi. Departementets vedtak innebærer at området avsatt til boligformål avgrenses mot lokaliteten og at det i reguleringsplanen skal settes av en tilstrekkelig buffersone mot lokaliteten.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer dermed at hensynet til naturmangfoldet er tilstrekkelig varetatt. Dette støttes av uttalelsen fra Klima- og miljødepartementet samt Miljødirektoratets vurdering.
 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet områder avsatt til boligbebyggelse merket J9 Semsveien, HO2 Teigen, A12 Edelvoll gartneri og HE15 Vinterveien i kommuneplanens arealdel for Asker kommune 2014–2026 i samsvar med kommunens vedtak av 18. november 2014.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område avsatt til boligformål merket A9 Elnes med følgende endringer:

  • Området avgrenses mot naturtypen kalklindeskog slik avgrensningen framgår i Naturbase, og området med kalklindeskog videreføres som landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) med hensynssone som vist i plankartet.
  • I bestemmelse 6.1 tas inn følgende tillegg i fjerde ledd, etter første punktum: I reguleringsplan for område A9 Elnes skal det settes av en buffersone mot kalklindeskogen som ivaretar hensynet til naturmangfoldet.

Departementet forventer at Heggedal prioriteres som utviklingsområde foran Vollen, slik at område A9 Elnes ikke bygges ut i planperioden.

Kommunal- og moderniserings­departementet godkjenner ikke områder avsatt til boligformål merket BL6 Østenstadbråten, A11 Åsaker gartneri og HE16 Bakkene gartneri. Områdene videreføres som landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF).

Kommunen er gjort kjent med departementets vedtak ved kopi av dette brevet. Departementet forutsetter at kommunen endrer plankart og bestemmelser i samsvar med dette vedtaket. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.
 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Asker kommune
Akershus fylkeskommune
Klima- og miljødepartementet
Miljødirektoratet
Samferdselsdepartementet
Statens vegvesen Region øst
Statens vegvesen Vegdirektoratet