Tranøy kommune - Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke nye områder for akvakultur ved Lemmingvær og Stongodden i Tranøy kommune. Planforslaget slik det nå foreligger tar ikke tilstrekkelig hensyn til nasjonale interesser knyttet til forsvarets øvingsområder og regionalt viktige områder for fiske. Departementet viser til at det er gode muligheter for å finne fram til nye områder for akvakultur i kommunen, men dette krever en ny vurdering. Kommunen bør derfor starte en ny prosess etter plan- og bygningsloven for å avklare nærmere plassering av akvakultur. Et oppdatert kunnskapsgrunnlag, blant annet om fiskeriinteresser, bør legges til grunn for dette arbeidet. Departementet ber om at fylkesmannen, fylkeskommunen, Fiskeridirektoratet og Forsvarsbygg samarbeider og bidrar konstruktivt for å finne frem til alternative områder for akvakultur i kommunen.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Troms datert 14. mars 2016. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt kommunedelplan for kystsonen for Tranøy kommune og skal i medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 ta stilling til de gjenværende innsigelsene som er knyttet til to nye områder for akvakultur.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke nye områder for akvakultur ved Lemmingvær og Stongodden i Tranøy kommune. Planforslaget slik det nå foreligger tar ikke tilstrekkelig hensyn til nasjonale interesser knyttet til forsvarets øvingsområder og regionalt viktige områder for fiske.

Departementet viser til at det er gode muligheter for å finne fram til nye områder for akvakultur i kommunen, men dette krever en ny vurdering. Kommunen bør derfor starte en ny prosess etter plan- og bygningsloven for å avklare nærmere plassering av akvakultur. Et oppdatert kunnskapsgrunnlag, blant annet om fiskeriinteresser, bør legges til grunn for dette arbeidet. Departementet ber om at fylkesmannen, fylkeskommunen, Fiskeridirektoratet og Forsvarsbygg samarbeider og bidrar konstruktivt for å finne frem til alternative områder for akvakultur i kommunen.

Bakgrunn

Kystsoneplanen for Tranøy kommune er resultatet av et interkommunalt plansamarbeid mellom 13 kommuner i Troms. Departementet har mottatt de fire gjenstående innsigelsene som berører forslag til nye områder for akvakultur i Tranøy kommune og Lenvik kommune i samme oversendelse fra fylkesmannen. Selv om saken er sendt som en felles oversendelse, sendes departementets avgjørelses i form av ett brev til hver av kommunene.

Nytt område for akvakultur 1927-A06 Lemmingvær

Innsigelsen fra Forsvarsbygg til Lemmingvær er begrunnet i at forslaget til nytt område for akvakultur er i konflikt med skyte- og øvingsfeltet N15, og ikke er forenlig med fortsatt militær bruk. Skytefeltet benyttes til skyting mot sjømål både fra luft, land og sjø. Innsigelsen fra Kystverket er begrunnet med at lokaliteten vil hindre utøvelsen av fiske i et registrert fiskefelt.

Nytt område for akvakultur 1927-A04 Stongodden

Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet er begrunnet med at området ved Stongodden ligger i et regionalt viktig fiskefelt for fiske, blant annet etter sei og uer. Fiskefeltet er en del av de viktigste fiskefeltene i Vågsfjorden, og benyttes av fiskere hovedsakelig fra Senja-, Ibestad- og Harstadområdet.

Mekling for kommunedelplanen i Tranøy ble avholdt den 26. november 2015, men førte ikke fram for Lemmingvær og Stongodden.

Tranøy kommunestyre godkjente kommunedelplanen for kystsonen den 15. desember 2015. Kommunestyret tok ikke innsigelsene til følge og opprettholdt forslaget om å bruke områdene i fremlagte plan til akvakulturformål. Kommunestyret vedtok samtidig å oversende saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse,

Tranøy kommune ønsker å trekke en eventuell produksjonsøkning ut av Solbergfjorden ved å legge nye anlegg i mer åpne farvann med bedre produksjonspotensial, og ta mindre gode områder ut av eksisterende plan. En konsekvens av dette er at avsatt areal til akvakultur ikke vil øke i det nye planforslaget. Kommunen viser videre til at begge områdene er svært godt egnet til akvakultur fordi de har god avstand til lakseførende vassdrag, god utskifting/strøm og gunstig avstand til andre anlegg, Kommunen mener at de i planprosessen har søkt å redusere konflikten med fiskeriene. Akvakultur er en svært viktig næring for Tranøy. Kommunen viser til at de har potensial for nye arbeidsplasser både knyttet til selve anleggene, og ringvirkninger av disse. Kommunen videreførte i vedtaket av 15. desember 2015 alle områdene som var tilrettelagt for akvakultur i kommuneplanens arealdel fra 2011. Dette omfatter blant annet et flerbruks­område med akvakultur øst for Stongodden. Kommunen ønsker å beholde disse områdene fram til det er avklart om det kan legges til rette for akvakultur på de to nye lokalitetene ved Lemmingvær og Stongodden.

Troms fylkeskommune anbefaler i brev av 7. mars 2016 at Kommunal- og moderniserings­departementet så langt det er mulig finner løsninger som er i samsvar med kommunens forslag. Å ta innsigelsene til følge vil ikke bare bidra til å svekke helheten i det regionale perspektivet, men også medføre en betydelig reduksjon av havbruksnæringens vekstmulig­heter de nærmeste årene. Kystsoneplanene for Tranøy og Lenvik er utarbeidet i et inter­kommunalt samarbeid der 13 kommuner har deltatt i en helhetlig og samordnet planlegging av sjøområdene. Det betyr at forslagene til nye områder for akvakultur og avveiningen av ulike interesser er vurdert i et regionalt perspektiv. Det gjelder både forholdet til fiskeri, villaks og Forsvaret. Fylkeskommunen anbefaler derfor at de gjenværende innsigelsene vurderes i dette perspektivet.

Fylkesmannens tilrådning ved oversendelse av saken

Fylkesmannen viser til at det i Tranøy kommune er begrensede muligheter for å finne løsninger og at fylkesmannen ikke har kompetanse til å overprøve innsigelsesmyndighetenes faglige vurderinger. Fylkesmannen har derfor ikke kommet med en konkret tilrådning i denne saken.

Møte og befaring i saken ble gjennomført 20 april 2016 med deltagere fra Tranøy kommune, Lenvik kommune, Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommunen, Forsvarsdepartementet, Forsvarsbygg, Samferdselsdepartementet, Kystverket, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forsvarsdepartementet (FD) viser i sin uttalelse av 12. mai 2016 til at skytefeltene i Andfjorden-Vågsfjordbassenget er noen av de viktigste for Forsvaret. I hele området gjennomføres det ulike typer øvelser. Det kan i enkelte tilfelle tillates samvirke med havbruk dersom anleggene ligger i ytterkant av skytefeltet eller nær land. Dette er imidlertid ikke tilfellet for anlegget ved Lemmingvær. Anlegget er foreslått lokalisert langt ut i felt N15 og vil hindre effektiv bruk av feltet både ved manøvrering, skyting og ubåtsøk med sonarbruk. Det vil punktere korridoren mellom Andfjorden og Vågsfjorden, noe som er særdeles lite ønskelig. Det blir hevdet at nye anlegg for havbruk er robuste og tåler mye sjø, slik at fartøyer kan manøvrere tett på. Forsvarets erfaring med akvakulturanlegg er at Forsvarets fartøyer ofte blir anklaget for å være årsak til skader oppstått på bakgrunn av bølger som er laget ved passering av militære fartøyer. Dette har medført at Forsvaret holder seg lengre vekk fra slike anlegg enn det som strengt tatt er nødvendig for å hindre at det skal oppstå friksjon med havbruksnæringen. FD fraråder derfor på det sterkeste at det foreslåtte akvakulturanlegget på Lemmingvær blir etablert, da det vil hindre Forsvarets effektive bruk av de viktige feltene i Andfjorden- Vågsfjordbassenget. Forsvarets skyte- og øvingsfelt i dette området, inkludert felt N15, er nødvendige for å kunne ivareta landets forsvarsevne i henhold til nasjonale forsvarsplaner.

Samferdselsdepartementet (SD) viser i sin uttalelse av 18. mai 2016 til at innsigelsen fra Kystverket til Lemmingvær var begrunnet med hensynet til utøvelse av fiske med aktive redskaper, herunder reketrål og hensyn til fremkommelighet i farvann som også benyttes til fiske. Innsigelsen var også begrunnet i forslag til plassering av anlegg i hvit sektor fra lykter og fyr (hvit sektor markerer at farvannet er klart og at fartøy uhindret kan seile). I §1 første ledd i Havne- og farvannsloven heter det at "Loven skal legge til rette for god framkomme­lighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer". Samferdselsdepartementet mener at det vil være mulig å sikre fremkommelighet på sjøen også ved eventuell etablering av akvakulturanlegg på lokaliteten 1927-A06 Lemmingvær. Samferdselsdepartementet støtter derfor ikke innsigelsen fra Kystverket.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) viser i sin uttalelse av 3. juni 2016 at deaksept­erer at Forsvarets behov her må prioriteres. Et alternativ til lokalitet Lemmingvær kan være en lokalitet i Hofsøybukt, selv om den tidligere har vært avvist. Denne lokaliteten ville trolig være forenlig med forsvars- og fiskeriinteresser. Kommunen skal ha sagt seg villig til å gi fra seg Lemmingvær dersom de får opprette en lokalitet her. Etter NFDs syn bør KMD vurdere Hofsøybukt på nytt som en mulig kompensasjon for bortfallet av Lemmingvær.

Når det gjelder Stongodden, er det mindre rom for å finne en løsning som ikke kommer i konflikt med fiskeriinteresser eller behovet for avstand mellom anlegg. Fiskeriene må nødvendigvis foregå der ressursen er tilgjengelig, og stadig mindre areal vil gjøre det mer krevende å ta kvotene. Akvakulturnæringen trenger imidlertid også egnede lokaliteter med plassering som oppfyller behov for blant annet gjennomstrømming og vern mot smitte­spredning. De har også mulighet til å utvikle anlegg som har færre spesielle plasserings­messige behov. Over tid er det derfor sannsynlig at kystfisket i området vil lide størst ulempe dersom avveiingen går i deres disfavør, på grunn av bortfallet av høstingsområder.

Kommunen har et sterkt ønske om å etablere nye akvakulturlokaliteter for å ta del i veksten og næringsutviklingen i Troms. NFD mener det er nødvendig at KMD ser på alle muligheter for at arealavsetningen til akvakultur i Tranøy kommune kan opprettholdes, ved at lokal­i­tetene flyttes til områder som er mindre konfliktfylte med tanke på forsvarsvirksomhet og fiskeriaktivitet. NFD anbefaler at fylkesmannen gis i oppdrag å finne egnede arealer i samarbeid med lokale myndigheter og berørte interesser, som fullt ut kompenserer for eventuelt bortfall av de to omstridte lokalitetene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurderinger

Departementet viser til at det er bred aksept for at arealbruken i sjøområdene bør avklares i kommuneplanens arealdel. Det framgår av Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging at regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene sikrer nok areal til fiskeri- og havbruksnæringen i kystsoneplanleggingen, og veier dette opp mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Arealbehovet bør også ses i et overordnet perspektiv, regionalt og/eller interkommunalt.

Det er etterspurt en mer forutsigbar utvikling der arealbruken ses i en større sammenheng gjennom kommunale planer. Det er derfor viktig at kommunene prioriterer oppdatering av planer for sjøområdene. Kommuneplanen er et godt verktøy for å avklare og avveie overordnede arealinteresser som hensyn til fiske, ferdsel, natur og friluftsliv. Planprosessene sikrer også en bredere medvirkning.

De store ambisjonene for vekst i akvakulturnæringen vil kreve avsetning av betydelig areal i kommuneplanene. Kystsoneplanene i Troms er resultatet av et interkommunalt plansamarbeid mellom de 13 kommunene Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Lenvik, Salangen, Skånland, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Et interkommunalt plansamarbeid er et samarbeid mellom flere kommuner om arealplanleggingen på tvers av kommune­grensene. Det er imidlertid hvert enkelt kommunestyre som treffer planvedtak for sitt område. Planarbeidet i Troms har hatt som formål å utarbeide nye arealplaner for sjøområdene i kommunene. Arbeidet var foranlediget av prosjektet «Kystplan Troms» i regi Troms fylkeskommune, som skulle danne grunnlaget for et felles løft for kystsoneplanleggingen i fylket.

Etter departementets vurdering er Kystplan Troms et godt eksempel på hvordan kommunene kan samarbeide om en plan og løse felles planutfordringer på et område som krever høy kompetanse og god plankapasitet. De gjenstående innsigelsene er knyttet til reelle areal­konflikter som ikke har latt seg løse lokalt.

Innsigelsene knytter seg til to områder som foreslås avsatt til hovedformålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone», med underformålet «akvakultur», jf. plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 6. For å ta områdene i bruk til akvakultur kreves ikke bare hjemmel i plan, men også tillatelse etter akvakulturloven. Ifølge planbestemmelsene kan det på disse lokalitetene drives oppdrett med alle arter.

Forslag til nytt område for akvakultur A06 Lemmingvær

Innsigelsen fra Forsvarsbygg til Lemmingvær er begrunnet i at området er i konflikt med skyte- og øvingsfeltet N15 og er ikke forenlige med fortsatt militær bruk. Under meklingen fremholdt Forsvarsbygg at de kunne akseptere en løsning hvor lokaliteten ble flyttet nord for en stiplet linje som framgår av sakens dokumenter. Innsigelsen fra Kystverket er begrunnet med at lokaliteten vil hindre utøvelsen av fiske i et registrert fiskefelt.

Under meklingen var Tranøy kommune villig til å redusere arealet noe, men ønsket ikke å flytte lokaliteten utenfor det arealet som er avsatt til akvakultur. Det framkommer av sakens dokumenter at det tidligere har vært fremmet et alternativ ved Hofsøybukt. Denne lokaliteten vil være forenlig med forsvars- og fiskeriinteresser. Imidlertid er det knyttet friluftslivs­interesser til området, og det må avklares nærmere hvordan man kan ta hensyn til disse dersom det skal åpnes for akvakultur her.

Forslag til nytt område for akvakultur A04 Stongodden

Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet til Stongodden er at området ligger i et regionalt viktig område for fiske, blant annet etter sei og uer. Fiskefeltet er en del av de viktigste fiskefeltene i Vågsfjorden, og benyttes av fiskere hovedsakelig fra Senja-, Ibestad- og Harstadområdet. Under meklingen foreslo Fiskeridirektoratet å flytte lokaliteten østover, slik at den i mindre grad overlapper med fiskeområdet. Tranøy kommune var villig til å redusere arealet, men ønsket ikke å flytte lokaliteten.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til uttalelsen fra Nærings- og fiskeridepartementet, og støtter deres konklusjon om at fiskeriinteressene må gå foran en ny lokalitet for akvakultur ved Stongodden. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer å flytte lokaliteten østover som en mulig løsning. Da en slik løsning ikke vært på høring og offentlig ettersyn, bør dette vurderes nærmere i en videre planprosess. Dette er i samsvar med Nærings- og fiskeridepartements tilrådning. Fiskeridirektoratet opplyser i sin uttalelse av 2. mai 2016 at de arbeider med å oppdatere fiskeridata. Oppdaterte data, blant annet om fiskeriinteressene, bør derfor legges til grunn for videre avklaringer.

Konklusjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke nye områder for akvakultur ved Lemmingvær og Stongodden i Tranøy kommune. Planforslaget, slik det nå foreligger, tar ikke tilstrekkelig hensyn til nasjonale interesser knyttet til forsvarets øvingsområder og regionalt viktige områder for fiske. Departementet mener imidlertid at det bør være mulig å finne fram til nye områder for akvakultur i dette området, men at dette krever en ny vurdering. Kommunen bør derfor starte en ny prosess etter plan- og bygningsloven for å avklare nærmere plassering av akvakultur. Mer detaljerte kart og et oppdatert kunnskapsgrunnlag, blant annet om fiskeriinteresser, bør tas i bruk. Departementet ber om at fylkesmannen, fylkeskommunen, Fiskeridirektoratet og Forsvarsbygg samarbeider og bidrar konstruktivt for å finne frem til alternative områder for akvakultur i kommunen.

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-16 godkjenner ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet forslag til nye lokaliteter ved Stongodden og Lemmingvær i Tranøy kommune. Områdene vises som flerbruksområder uten akvakultur.

Vedtaket er ikke til hinder for at kommunen gjennomfører en egen planprosess etter plan- og bygningsloven for plassering av nye lokaliteter i samarbeid med fylkesmannen, fylkes­kommunen, Fiskeridirektoratet og Forsvarsbygg.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

For kunngjøring av den endelige planen gjelder plan- og bygningslovens § 11-15.

Tranøy kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi:

Fiskeridirektoratet

Forsvarsbygg

Forsvarsdepartementet

Kystverket

Lenvik kommune

Nærings- og fiskeridepartementet

Samferdselsdepartementet

Tranøy kommune

Troms fylkeskommune