Forsiden

Harstad kommune - Innsigelse til reguleringsplan Hinnøy golfklubb

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke reguleringsplan for Hinnøy golfklubb slik den foreligger nå. Etablering av en 18-hulls golfbane vil, slik den er utformet, ha negative konsekvenser for naturmangfoldet på stedet.Kommunen tilrås å foreta en nærmere vurdering av alternative løsninger som gir mindre konflikt med nasjonale og viktige regionale vernehensyn.

Saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet med Fylkesmannen i Troms sitt brev 14. september 2015 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd, jf. § 5-4.

Fylkesmannen fremmet innsigelse til detaljregulering for golfbaneanlegg i Sørvik/Halsebø fordi den planlagte golfbanen vil være skadelig for det rike naturmangfoldet i området. Fylkesmannen mener det planlagte tiltaket vil gi negative konsekvenser for kalksjøen Vikevatnet, som er en utvalgt naturtype. I tillegg vil andre viktige naturtyper og en rekke rødlistede arter på stedet bli berørt av tiltaket.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke reguleringsplan for Hinnøy golfklubb slik den foreligger nå. Etablering av en 18-hulls golfbane vil, slik den er utformet, ha negative konsekvenser for naturmangfoldet på stedet.

Kommunen tilrås å foreta en nærmere vurdering av alternative løsninger som gir mindre konflikt med nasjonale og viktige regionale vernehensyn.

Bakgrunn for saken

Tiltakshaver er Hinnøy golfklubb. Detaljreguleringen legger til rette for å etablere et 18-hulls golfanlegg og klubblokale. Banen vil bestå av to 9-hulls sløyfer på henholdsvis 2950 og 2880 meter. Arealet er på ca. 3000 dekar. Selve golfbanen utgjør ca. 300 dekar, som inneholder spilleflater, treningsareal, klubbhus, parkering og atkomst. Planområdet ligger ca. 17 km fra Harstad og i nærheten av tettstedet Sørvik. Området veksler mellom dyrket mark, bebyggelse, myrområder og skog. Landskapet er småkupert og ligger ca. 20-50 m.o.h. Ved etablering av

golfbanen vil det bli bygd en bro over den smaleste delen av Vikevatnet. Planområdet er i kommuneplanens arealdel fra 2010 avsatt til LNF-område.

Harstad kommune vedtok 27. august 2015 reguleringsplan for Hinnøy golfklubb, uten å imøtekomme fylkesmannens innsigelse som ble fremmet av hensyn til naturmangfoldet. Kommunen mener at golfbanen kan realiseres fordi det i planen er angitt bestemmelser som angir bredere kantsoner og mindre gjødsling enn hva som er tillatt for landbruksdrift. Kommunen fremhever også at en 18-hulls golfbane vil gi positive samfunnsmessige virkninger, som for eksempel å bidra til økt fysisk aktivitet for lokalbefolkningen.

Mekling i saken ble ikke gjennomført fordi fylkesmannen anså at det ikke var mulig å oppnå enighet.

Fylkesmannen tilrår i oversendelsesbrev 14. september 2015 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet at planforslaget ikke bør godkjennes. Selv om det er blitt foretatt visse endringer i planforslaget, er det fremdeles uforenlig med miljøhensyn og naturmangfold i området.

Befaring og møte ble holdt 3. november 2015 med representanter fra kommunen, fylkesmannen, Hinnøy golfklubb, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Grunneiere var tilstede under befaringen.

Klima- og miljødepartementet (KLD) har avgitt høringsuttalelse i brev av 2. februar 2016 og 31. mai 2016. KLD skriver at Vikevatnet og omkringliggende arealer representerer naturmangfold av nasjonal og vesentlig regional verdi. Hele planområdet har en viktig økologisk funksjon for flere truede og nær truede arter og truede naturtyper. Vikevatnet er en kalksjø, som etter Norsk rødliste for naturtyper 2011, er sterkt truet. Vannet er vurdert å ha verdien " svært viktig" (A), altså av nasjonal verdi. Videre er også den sterk truede naturtypen "kroksjøer, meandere og flomløp" registrert i området.

KLD skriver at det er registrert 20 verdifulle lokaliteter for biologisk mangfold i planområdet, som har tilknytning til kalksjø, rikmyr, viltlokaliteter, naturbeitemark og meandrerende elveløp. KLD viser til at rikmyr er den myrtypen i Norge som har flest truede arter. Videre er det registrert 19 truede eller nær truede arter fra Norsk rødliste for arter 2015 i planområdet, herunder kransalger, karplanter, sopp, fisk og fugl. Noen av de viktigste artene er ål (sårbar), knekkand (sterk truet), brushane (sterk truet), makrellterne (sterk truet), og vipe (sterk truet).

KLD mener at fordelene av tiltaket ikke veier opp mot ulempene for naturmangfoldet. Det vises til at arealendringer er den største trusselen mot biologisk mangfold i Norge. Det er derfor avgjørende at man i arealforvaltningen tar vare på naturmangfold som er sjeldent eller truet, slik at man kan nå de nasjonale og internasjonale målene for naturmangfold beskrevet i Prop. 1 S (2015-2016) for Klima- og miljødepartementet.

KLD mener anleggelse og drift av golfbanen trolig vil gi avrenning av næringsstoffer til Vikevatnet og våtmarka, som vil være uheldig for den samlede belastningen i området.

Tilførsel av næringsstoffer er en alvorlig forurensningskilde, og vil kunne være skadelig for fugler og planter. KLD påpeker at en mulig forringelse av miljøtilstanden av Vikevatnet fra god til moderat tilstand på grunn av økning i tilførsel av næringsstoffer, i alle tilfelle må ha tillatelse etter vannforskriften § 12. I saken er det ikke gjort en vurdering etter vannforskriften §12.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til om reguleringsplan for Hinnøy golfklubb skal godkjennes eller ikke, jf. plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015, sier at Norge har unike naturverdier som må tas hensyn til i planleggingen. Disse verdiene er også en viktig ressurs for friluftsliv og næringsutvikling. Arealendringer er den viktigste påvirkningsfaktoren for truet natur i Norge i dag. 87 prosent av de truede og nær truede artene har blitt eller blir påvirket av arealbruksendringer.

Nasjonale forventninger sier det er viktig at kommunene og fylkeskommunene har kunnskap om ulike økosystemers betydning for klimatilpasning. Natur som våtmarker, myrer, elvebredder og skog kan dempe effektene av klimaendringer, og er derfor viktig å ivareta i arealplanleggingen.

Reguleringsplanen legger til rette for å regulere et område til et 18-hulls golfanlegg. Golfbanen er søkt plassert nær innsjøen Vikevatnet, som er en kalksjø. Høringsuttalelsen fra KLD viser at dette området er nasjonalt og regionalt viktig for biologisk mangfold. Vikevatnet har kategorien " svært viktig" (A), og er derfor av nasjonal interesse. I planområdet er det registrert flere truede naturtyper som "kroksjøer, meandere og flomløp".

Her er det registrert 19 truede eller nær truede arter fra Norsk rødliste i og i umiddelbar nærhet av vannet. I arealene rundt Vikevatnet er det også kartlagt 20 verdifulle lokaliteter for biologisk mangfold. Det er dermed klart at planområdet har en viktig økologisk funksjon for flere truede og nær truede arter.

Harstad kommune skriver at golfbanen bør tillates fordi de negative konsekvenser for naturmangfoldet er mindre enn fra eksisterende landbruksdrift. Konkret er det gjort endringer i planen som begrenser gjødsling, og det er tatt inn vilkår om bredere kantsoner.  Videre fremhever kommunen at golfbanen vil føre til lokal samfunnsutvikling og økt fysisk aktivitet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at den foreslåtte golfbanen vil kunne gi positive ringvirkninger for Halsebø/Sørvik-området både når det gjelder reiseliv, forretninger og boliger. Golfbanen vil gi noen direkte arbeidsplasser, og vil kunne gi positive ringvirkninger for regionen. Den ligger i et område kommunen ønsker mer utvikling i.

Det er positivt at tiltakshaver har foreslått flere justeringer av reguleringsplanen for å minimere ulempene for naturmangfoldet i området. Likevel mener KLD at forslag til avbøtende tiltak ikke er tilstrekkelige for å hindre negative konsekvenser for naturmangfoldet i området.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at opplysningene om truet naturtype og det rike naturmangfoldet må tillegges vesentlig vekt i vurderingen om golfbanen skal godkjennes eller ikke. For tiden finnes det ingen 18-hulls golfbane i Sør-Troms/Vesterålen, kun en 9-hullsbane på Røkenes gård. Det er opplyst at det ikke er mulig å utvikle denne golfbanen til et fullverdig 18-hulls anlegg. Kommunen viser til at Troms, Narvik og Lofoten har 18-hulls golfbane, og at det er et reelt behov for en 18-hulls bane også i Harstad. Departementet mener at dette burde ha vært utredet nærmere i planbeskrivelsen. Det samme gjelder hvilke muligheter som kan ligge i avledet utvikling av boliger og næringer i tilknytning til golfbanen. Der en reguleringsplan avviker fra kommuneplanens arealdel, stilles det større krav til utredning av konsekvenser for miljø og samfunn. På det nåværende tidspunkt er det ikke godt nok dokumentert at et behov for 18-hulls golfbane er tilstede, eller at hensynet til å få en 18-hulls golfbane er viktigere enn hensynet til en truet naturtype.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener det er nasjonale og vesentlige regionale interesser i saken som tilsier at saken ikke kan godkjennes slik den foreligger. Det legges vesentlig vekt på KLDs vurdering og tilrådning i saken. Naturmangfoldet som er av nasjonal og vesentlig regional verdi i denne saken, tillegges større vekt enn den samfunnsmessige nytten av tiltaket og hensynet til lokaldemokratiet. Departementet mener det bør gjøres nærmere vurdering av alternative løsninger eller ytterligere kompenserende tiltak som gir mindre konflikt med nasjonale og viktige regionale vernehensyn.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd godkjenner ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplan for Hinnøy golfklubb slik den foreligger nå.

Kommunen tilrås å foreta en nærmere vurdering av alternative løsninger som gir mindre konflikt med nasjonale og viktige regionale vernehensyn.

 

Med hilsen                                                                       

Jan Tore Sanner

 

Kopi: Harstad kommune

Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratet

Troms fylkeskommune