Røyken kommune - kommuneplanens arealdel 2015- 2027 - innsigelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner nytt boligområde 107 Morberg med en bestemmelse om at området ikke kan bygges ut før framkommeligheten for kollektivtransporten langs Slemmestadvegen er etablert. Det må også være etablert en sammenhengende gang- og sykkelvegforbindelse til sentrumsområdene i Slemmestad. Departementet godkjenner ikke områdene 508 b, c og d ved ny Hallenskog stasjon. Vedtaket er ikke til hinder for at det kan fremmes en egen områderegulering for avklaring av eventuell ny Hallenskog stasjon i samråd med overordnede myndigheter. Departementet godkjenner ikke nytt boligområde 404 Kjekstad 2. Området ligger utenfor gangavstand til etablerte kollektivtilbud, skole, forretninger og andre service-funksjoner, og vil bli bilbasert. Uten en ny Hallenskog stasjon blir det lang avstand til etablerte kollektivtilbud. Område 404 kan tas opp til ny vurdering dersom det bygges en ny Hallenskog stasjon. Departementet godkjenner ikke nytt boligområde 412 Liverud av hensyn til nasjonale mål for jordvern. Området bør ikke prioriteres for utbygging nå, da det er tilstrekkelig med utbyggingsområder som ligger mer sentrumsnært. Kommunen har satt av tilstrekkelig med tomteareal til boligbygging i forhold til det beregnede behovet for planperioden. Med bakgrunn i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, bør utvikling av godkjente arealer nær etablerte kollektivknutepunkt prioriteres før nye og mindre sentrale tomter legges ut til boligformål.

Det vises til oversendelse av 16. november 2015 fra Fylkesmannen i Buskerud. Saken er sendt til departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven §§ 5-6 og 11-16 fordi det foreligger uløste innsigelser fra Asker kommune, Jernbaneverket og Fylkesmannen i Buskerud. Innsigelsene er begrunnet med hensyn til samordnet bolig-, areal- og transport­planlegging, framkommelighet for kollektivtrafikken, Jernbaneverkets interesser ved Hallenskog stasjon og jordvern.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner nytt boligområde 107 Morberg med en bestemmelse om at området ikke kan bygges ut før framkommeligheten for kollektivtransporten langs Slemmestadvegen er etablert. Det må også være etablert en sammenhengende gang- og sykkelvegforbindelse til sentrumsområdene i Slemmestad.

Departementet godkjenner ikke områdene 508 b, c og d ved ny Hallenskog stasjon. Vedtaket er ikke til hinder for at det kan fremmes en egen områderegulering for avklaring av eventuell ny Hallenskog stasjon i samråd med overordnede myndigheter.

Departementet godkjenner ikke nytt boligområde 404 Kjekstad 2. Området ligger utenfor gangavstand til etablerte kollektivtilbud, skole, forretninger og andre service­funksjoner, og vil bli bilbasert. Uten en ny Hallenskog stasjon blir det lang avstand til etablerte kollektivtilbud. Område 404 kan tas opp til ny vurdering dersom det bygges en ny Hallenskog stasjon.

Departementet godkjenner ikke nytt boligområde 412 Liverud av hensyn til nasjonale mål for jordvern. Området bør ikke prioriteres for utbygging nå, da det er tilstrekkelig med utbyggingsområder som ligger mer sentrumsnært.

Kommunen har satt av tilstrekkelig med tomteareal til boligbygging i forhold til det beregnede behovet for planperioden. Med bakgrunn i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, bør utvikling av godkjente arealer nær etablerte kollektivknutepunkt prioriteres før nye og mindre sentrale tomter legges ut til boligformål.
 

Bakgrunn for saken
Kommuneplanens arealdel 2015 -2027 for Røyken kommune ble vedtatt av kommunestyret 1. oktober 2015.

Mekling ble gjennomført den 2. september 2015. Under meklingen framhevet fylkesmannen at planforslaget ikke var tilstrekkelig utredet i henhold til reglene om konsekvensutredning i plan- og bygningslovens § 4-2. Flere innsigelser ble løst under og i etterkant av meklingen, gjennom endringer i plankart og bestemmelser og nye konsekvensutredninger. Kommunen har også tatt ut eller redusert en del av utbyggingsområdene. Ved oversendelse av saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjenstår det innsigelser til følgende områder: 508 b, c og d (ny Hallenskog stasjon, vegløsninger og offentlige funksjoner), nye boligområder: 404 Kjekstad 2, 107 Morberg og 412 Liverud.

Fylkesmannen har i sin oversendelse av saken til departementet anbefalt at innsigelsene til område 508 b, c og d (nyHallenskog stasjon mv.) og områdene 107 og 404 til bolig­formål tas til følge. Fylkesmannen har ikke gitt tilråding til boligområde 412.

Møte og befaring ble avholdt den 7 januar 2016 med representanter fra Røyken kommune, Asker kommune, Fylkesmannen i Buskerud, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og Jernbaneverket. På befaringen var også flere av grunneierne tilstede.

Gjennomgang av innsigelsene
Asker kommunes innsigelse til område 107 (Morberg)
Asker kommune viser til at utviklingen i Røyken påfører både Røykenvegen og Slemmestad­vegen mer personbiltrafikk på et allerede overbelastet vegnett, og har i lengre tid understreket dette overfor Røyken kommune. I forbindelse med behandlingen av kommunedelplan for Slemmestad, der Røyken kommune planlegger 16 -1700 nye boliger, stilte Asker kommune krav om at Røyken kommune vedtok en rekkefølgebestemmelse for å sikre framkommelig­heten for kollektivtransporten langs Slemmestadvegen. Kommunene ble enige om at det kan bygges 6- 700 boliger i Slemmestad sentrum, før rekkefølgekravet trer i kraft. Dette er tatt inn som en bestemmelse i kommunedelplanen for Slemmestad.

Asker kommune påpeker at når Røyken kommune nå ønsker å åpne for mer boligbebygging i randsonen til Slemmestad, må rekkefølgekravet som gjelder kommunedelplan for Slemme­stad også få betydning for nye boligfelt i det utvidete Slemmestadområdet. Asker kommune vurderer at område 107 er en utvidelse av Slemmestadområdet, og har av hensyn til trafikkutviklingen gjennom Asker og framkommelighet for bussen innsigelse til dette området.

Jernbaneverkets innsigelse til område 508 b, c og d (ny Hallenskog stasjon, vegsystem og offentlige formål)
Hallenskog stasjon ble nedlagt i 2015. Det er i kommuneplanen foreslått en ny stasjon som ligger midt mellom Røyken og Heggedal stasjon. Jernbaneverket godtar ikke at kommunen foreslår en ny plassering av Hallenskog stasjon uten at dette skjer i samarbeid med overordnet myndighet. Flytting av Hallenskog stasjon er heller ikke utredet etter reglene om konsekvens­utredning i plan- og bygningsloven. Jernbaneverket har derfor fremmet innsigelse til område 508 b, c og d.

Asker kommune og Jernbaneverkets innsigelser til område 404 (Kjekstad 2/Hallenskog)
Asker kommune viser til at hvis en ny Hallenskog stasjon blir etablert, vil område 404 ligge ca. 800 meter fra jernbanestasjonen. Men med Jernbaneverkets innsigelse synes det lite sann­synlig at det blir en ny stasjon. Område 404 ligger ca. 3 km fra henholdsvis Røyken og Heggedal stasjoner, og kan ikke betraktes som et kollektivnært boligområde. Området vil bli bilbasert og Asker kommune har derfor av hensyn til trafikkutviklingen gjennom Asker, innsigelse til området.

Jernbaneverket viser til at en sterk prioritering av utviklingen rundt stasjonene Røyken og Spikkestad kan redusere behovet for investeringer i vegsystemet. Forslaget til kommuneplan legger imidlertid opp til en spredt og arealkrevende boligbygging uten fortetting, hvor person­bilen vil være viktigste transportmiddel. Jernbaneverket fremmer derfor innsigelse til bolig­område 404, da området ligger for langt fra Røyken stasjon og i hovedsak vil bli bilbasert. Dette er ikke i tråd med nasjonale føringer for samordnet bolig- areal og transportplanlegging.

Fylkesmannens innsigelse til område 412 (Liverud)
Fylkesmannen hadde opprinnelig innsigelse til 412 av hensyn til dyrka mark. I forbindelse med meklingen frafalt fylkesmannen innsigelsen, og aksepterte at området ble omdisponert til utbygging dersom andre utbyggingsområder ble vist som LNF-områder. Imidlertid gikk kommunestyret bort fra deler av meklingsresultatet, og noen områder med dyrka mark ble tatt inn igjen som områder for utbygging i planen. På bakgrunn av dette foreligger det innsigelse til område 412.

Buskerud fylkeskommunes uttalelse
Buskerud fylkeskommune ved fylkesutvalget uttalte i høringsbrev av 14. april 2015 at planforslaget mangler konsekvensutredning, og at boligområdene 404, 503, 505 og 101 er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transport­planlegging. Det ble også framhevet at det ikke forelå konsekvensutredning for vegsystemene. Fylkeskommunen fremmet ikke innsigelse til planen.

Akershus fylkeskommunes uttalelse
Akershus fylkeskommune ved fylkesrådmannen støtter i brev av 5. mars 2015 innsigelsene fra Asker kommune til Røyken kommuneplan, og viser til at utviklingen i Røyken berører trafikksituasjonen i Asker sterkt. I planprogrammet til regional plan for Oslo og Akershus er det påpekt at hovedutfordringene knyttet til areal- og transportplanleggingen er å redusere det totale reisebehovet gjennom et mer areal- og transporteffektivt utbyggingsmønster, og å øke andelen reiser som skjer ved gang-, sykkel- eller kollektivtransport. Fylkeskommunen viser til at Røykenkorridoren er sterkt trafikkert, og at bussene har store framkommelighetsproblemer i rushtid. Det er derfor innarbeidet i bestemmelsene til Asker kommuneplan at Akershus fylkes­kommune skal gi samtykke til boligprosjekter på mer enn 10 boenheter langs Røykenvegen og Slemmestadvegen.

Departementenes høringsuttalelser

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i brev av 3. februar 2016 anbefalt at innsigelsen til område 412 fra fylkesmannen tas til følge.

LMD viser til Stortingets behandling av regjeringens jordvernstrategi. I vedtaket den 8. desember 2015 fastsatte Stortinget at det årlige målet for omdisponering av dyrka mark reduseres fra 6000 til 4000 dekar, og ba regjeringen om å arbeide for at målet nås gradvis innen 2020.

LMD viser til at Røyken kommune ligger nær Oslo-området som er en pressregion. Det er derfor svært viktig med grundige prosesser ved planlegging av nye utbyggingsarealer. Kommunens forslag vil medføre nedbygging av fulldyrket jord av svært god kvalitet i beste klimasone. Det er i kommuneplanen for Røyken allerede godkjent utbyggingsområder som dekker arealbehovet for boliger i kommunen frem mot 2026. Med bakgrunn i dette og vedtaket til Stortinget om jordvernstrategi, kan ikke LMD tilrå å støtte omdisponering fra LNF-område til boligområde for det aktuelle arealet.

Klima- og miljødepartementet (KLD) har i brev av 16. februar 2016 vist til at Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn innen 2050. Dette betyr at utslipp av klimagasser fra alle sektorer må reduseres. Transportsektoren står for omtrent 30 % av dagens utslipp. Det er derfor nødvendig å redusere det totale transportbehovet. Lokaliseringen av servicetilbud, boliger, arbeidsplasser og infrastruktur legger sterke føringer på hvordan transportbehovet kan dekkes. Summen av alle enkeltstående planbeslutninger spiller derfor en avgjørende rolle for om Norge vil kunne nå målene om utslippsreduksjoner.

KLD viser til at Røyken i likhet med andre kommuner i storbyområdet, opplever sterk befolkningsvekst med tilhørende press på boligmarkedet. Imidlertid er utbyggingspotensialet i de godkjente delene av kommuneplanen tilstrekkelig til å dekke sannsynlig befolkningsvekst i planperioden, med god margin. Utgangspunktet bør derfor være at de omstridte boligområdene i kommuneplanen ikke godkjennes for utbygging dersom det er sannsynlig at de i hovedsak vil bli bilbaserte.

KLD uttaler at det er det liten tvil om at hoveddelen av persontrafikken i område 404 Kjekstad 2 kommer til å bli basert på bil. KLD anbefaler derfor at område 404 ikke godkjennes som boligområde. Når det gjelder område 107 Morberg, anbefaler KLD at det innføres en rekkefølgebestemmelse, slik Asker kommune krever.

KLD viser til at område 508 b, c, og d berører en nasjonalt viktig naturtype, "kroksjøer, meandere og flomløp", som er kategorisert som sterkt truet i Norsk Rødliste for naturtyper 2011. Området er også flomutsatt, og det er ikke redegjort for i hvilken grad en utvikling av området vil kunne skade naturtypen. Da det heller ikke synes aktuelt å bygge jernbane­stasjonen, bør ikke endringene av arealbruken godkjennes.

Samferdselsdepartementet (SD) uttaler i brev av 3. mars 2016 at de ikke kan se at en ny Hallenskog stasjon vil bli prioritert bygget i overskuelig fremtid. Dersom kommunen likevel ønsker å avsette et område til jernbaneformål, som det er svært lite sannsynlig blir realisert, bør kommunen imidlertid ha frihet til å gjøre dette. Samferdselsdepartementet støtter derfor ikke Jernbaneverkets innsigelse. Departementet vil likevel råde Røyken kommune til ikke å avsette området til jernbaneformål, da det vil skape urealistiske forventninger om at det vil bli etablert en stasjon her. SD overlater til Kommunal- og moderniseringsdepartementet å vurdere om område 404 er i overensstemmelse med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurderinger
Departementet skal ta stilling til om forslag til endring i arealbruken kommer i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser.

Viktige nasjonale føringer
De statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ble fastsatt ved kongelig resolusjon den 26. september 2014. Målet med retningslinjene er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at det fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursut­nyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og godt bomiljø, god trafikk­sikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder med redusert transportbehov, og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.

Videre skal det legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen, og det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. Utbyggingsmønsteret bør bygge opp under stamnettet i kollektivtransporten, framfor lokal­isering langs et vegnett som forutsetter bruk av privatbil. Kollektivtilbudet bør utvikles til sammenhengende nettverk som binder sammen knutepunktene, sentrumsområdene og lokalsamfunnene innenfor by- og tettstedsområdet.

Overordnede vurderinger
Røyken kommune har i samfunnsdelen fra 2014 vedtatt en utbyggingsstrategi, der det framgår at nye boligområder skal ligge i forlengelsen av eller i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Boligtyper som skal vektlegges er frittstående eneboliger, rekkehus, leiligheter og større leiligheter. Leiligheter under 40 m2 skal ikke prioriteres. Planen legger til grunn en vekst på ca. 2%. I dag er det ca. 21.000 innbyggere, og fram mot 2033 innebærer en vekst på 2% at det blir ca. 30.000 innbyggere. I 2013 var det totale antall boenheter i Røyken 7500. Kommunen har beregnet at det er behov for 5-6000 nye boliger i perioden 2013 til 2034, det vil si ca 260 i året. Røyken kommune har i samfunnsdelen beregnet at det er kapasitet for nybygging på ca. 6400 boenheter i allerede vedtatte arealplaner. Det er derfor i utgangs­punktet ikke behov for nye arealer til boligbygging i kommunen ut over det som var avsatt til boligbygging i forrige kommuneplan. I henhold til kommunens planprogram skal veksten i boligutviklingen styres mot de tre største tettstedene; Slemmestad med Bødalen, Spikkestad med Lahellområdet og Røyken med Midtbygda.

Kommuneplanen har inndelt arealene i soner rundt tettstedene. Det skal bygges tettest i den indre sonen, med avtagende tetthet lenger bort fra sentrum. Det framgår samtidig at andelen frittstående eneboliger skal være høy, og at kravene til fortetting i de ulike sonene skal være fleksibel. Departementet viser til at en lav utnyttelse av arealer innebærer at transportbehovet og forbruket av arealer kan bli stort og gjøre det vanskeligere å legge til rette for kollektiv­transport. I de statlige plan­retningslinjene framgår det at i by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. Potensialet for for­tetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.

Det framgår av en rapport fra Asplan Viak fra 2011 at både Slemmestadvegen og Røyken­vegen har svært høy trafikk i forhold til vegstandarden. Trafikkutviklingen er særlig utfor­drende fordi kollektivtransporten langs Slemmestadvegen i hovedsak er basert på busstran­sport, med kollektivfelt bare på en liten del av strekningen. En ytterligere vekst i trafikken vil kunne forsterke kødannelsen langs vegnettet, da bussene vil stå i samme kø som personbilene. Det er derfor viktig at videre utbygging både i Røyken og Asker sees i sammenheng, og at det legges til rette for bruk av kollektivtransport, sykkel og gange. Både Buskerud fylkes­kommune og Akershus fylkeskommune har framhevet dette i sine uttalelser til Røyken kommuneplan.

Data fra Vegdirektoratet viser at ca. 20% av pendlerne fra Røyken kommune mot Oslo reiser med kollektivtransport. Det må være et mål å øke denne andelen gjennom å vri mer av utbyggingen til knutepunkt og tettsteder med godt kollektivtransporttilbud, og å øke tettheten i disse områdene. Det må også legges godt til rette for sykkel og gange til tog, buss og båt. Departementet ser det som uheldig at det foreslås nye store boligfelt som ikke ligger i områder med et godt etablert kollektivtilbud.

Kommunen har satt av rikelig med tomteareal i forhold til det beregnede behovet for planperioden. Departementet mener at allerede planlagte arealer, fortetting og god utnyttelse av arealene nær etablerte kollektivknutepunkt bør prioriteres, før nye og mindre sentrale tomter legges ut til boligformål.

Nytt boligområde 107 – Morberg
Innsigelsen som er fremmet av Asker kommune er begrunnet med hensyn til trafikkavvikling. Asker kommune krever at det vedtas en rekkefølgebestemmelse som sikrer at område 107 ikke bygges ut før det er etablert løsninger som sikrer fremkommeligheten for kollektiv­transporten på Slemmestadvegen. Tilsvarende rekkefølgebestemmelser er inntatt i Askers egen kommuneplan og for flere andre områder i Røyken. Det foreslåtte rekkefølgekravet er i tråd med den statlige planretningslinjen punkt 4.4. hvor det fremgår at "… fremkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i planleggingen".

Område 107 ligger i tilknytning til Slemmestad tettsted. Avstanden til nærmeste busslinje er ca. 400 meter. Det er også gangavstand til nærmeste barneskole og barnehage. Avstanden til Slemmestad sentrum er ca. 2 km. Der er det servicefunksjoner og godt kollektivtilbud. Det er ikke etablert et gjennomgående gang- sykkelvegnett fra 107 til tettstedssenteret. Fylkes­mannen har i sin uttalelse til området vist til at området er eksponert mot Oslofjorden og bør reduseres av hensyn til landskap og grønnstruktur. Kommunen har lagt vekt på at det er nødvendig å bygge ut hele feltet for å finansiere en ny vegløsning mot nærmeste barneskole.

Departementet viser til at veksten i biltrafikken og framkommelighet for kollektivtrafikken langs Slemmestadvegen er utfordrende. Departementet vurderer at dette feltet vil kunne bli i hovedsak bilbasert. Departementet er enig i Asker kommune og KLDs anbefalinger om at det må vedtas en rekkefølgebestemmelse som sikrer framkommeligheten for busstrafikken langs Slemmestad­vegen. En mer konsentrert utbygging av boliger nærmere Slemmestad sentrum bør prioriteres før områder lengre unna bygges ut. Det må også stilles krav om at det er etablert en gjennomgående gang- og sykkelvegforbindelse mot Slemmestad sentrum.

Konklusjon boligområde 107:
Departementet godkjenner etter dette område 107, med en bestemmelse om at bussframkommelighet langs Slemmestadvegen skal være etablert før det settes i gang arbeid med å regulere området. Det må også stilles krav om en gjennomgående gang- og sykkelvegforbindelse mot servicefunksjonene ved Slemmestad sentrum. Hensyn til landskap og grønnstruktur må ivaretas i det videre planarbeidet.

Nye utbyggingsområder 508 b, c og d
Forslag til samleveg, offentlig eller privat tjenesteyting, parkering og ny Hallenskog stasjon.

Innsigelsen til område 508 b, c og d er fremmet av Jernbaneverket og er relatert til Røyken kommunes forslag om å avsatte arealer til en ny Hallenskog stasjon.

Røyken kommune er klar over de prinsipielle forhold som er grunnlaget for Jernbaneverkets innsigelse, men ønsker likevel å tegne inn en framtidig stasjon i kommuneplanen nå, for senere å kunne følge opp forslaget med en reguleringsplan.

Samferdselsdepartementet (SD) har i sin uttalelse understreket at utviklingen av jernbane­tilbudet ikke skal fastsettes i en kommuneplan. Selv om SD ikke motsetter seg at kommunen setter av arealet i kommuneplanen, fraråder de dette fordi det vil skape urealistiske for­ventninger om at det kommer en ny togstasjon.

Klima- og miljødepartementet (KLD) viser til at områdene med stor sannsynlighet vil komme i konflikt med en lokalitet av naturtypen "kroksjøer, meandere og flomløp" som er kategorisert som sterkt truet i Norsk Rødliste for naturtyper 2011. KLD mener at konsekvensene for naturtypen som følge av de planlagte tiltakene ikke er tilstrekkelig utredet og vurdert av kommunen, og anbefaler derfor at Jernbaneverkets innsigelse tas til følge.

Departementet slutter seg til vurderingene fra SD og KLD om at konsekvensutredningen som følger planen er mangelfull, spesielt for område 508 b, c og d. Områdene langs elva Hegga mellom Røyken sentrum og Heggedal er utsatt for flom og berører naturtypen "kroksjøer, meandere og flomløp" som er vurdert som nasjonalt viktig, uten at det er gjort noen nærmere vurderinger av dette i konsekvensutredningen. Dersom området skal utvikles til et nytt stasjonsområde med tilhørende funksjoner, må dette skje i samråd med samferdselsmyndig­hetene. Det må legges opp til en høyere utnyttelse av arealene i sonen rundt en eventuell ny stasjon for å sikre et godt passasjergrunnlag. En områderegulering med tilhørende konsekvensutredning kan være en egnet prosess for slik avklaring. En slik plan bør også omfatte tilrettelegging for knutepunktutvikling med høyere tetthet i nærliggende boligområder.

Konklusjon utbyggingsområde 508 b, c og d:
Område 508 b, c og d godkjennes ikke. Dersom kommunen ønsker å gå videre med forslaget, må dette skje i samarbeid med samferdselsmyndighetene og knyttes til en helhetlig utbyggingsstrategi i en egen områderegulering. I planen må også hensynet til flom og nasjonalt viktig naturmangfold ivaretas.

Nytt boligområde 404 Kjekstad 2
LNF til boligbebyggelse, ca. 256 dekar

Det planlegges å bygge ca. 200 boliger i form av eneboliger og småhusbebyggelse. Området ligger i forlengelsen av et eksisterende boligområde i tilknytning til Røyken tettsted.

Asker kommune har innsigelse til området og har stilt krav om at det innføres en rekkefølge­bestemmelse som forutsetter at ny Hallenskog stasjon er etablert før område 404 kan bygges ut. Jernbaneverket viser til at det ligger for langt unna Røyken stasjon, og at det ikke er aktuelt å bygge en ny Hallenskog stasjon i planperioden. SD har uttaler at det ikke er planer om en ny Hallenskog stasjon.

Det er utarbeidet en supplerende konsekvensutredning i forhold til trafikk. Den viser at utbyggingen av 404 krever nye vegløsninger, i tillegg til at det er behov for en ny jernbane­stasjon ved Hallenskog for å få et kollektivtilbud til området.

Røyken kommune viser til at dette området er i fysisk forlengelse av Øvre Hallenskog og kan knyttes mot Røyken sentrum via samleveg gjennom Kjekstad/Kleiver-området. Planområdet gir derfor mulighet for ønsket utvikling på flere måter, blant annet for å underbygge en even­tuell ny Hallenskog stasjon.

Området ligger utenfor gangavstand til både skole, forretninger og andre servicefunksjoner. Det ble under befaringen opplyst at det per i dag ikke er tilstrekkelig passasjergrunnlag i tilgrensende boligområder til å etablere noe system for matebuss, og departementet har vanskelig for å se at etableringen av et nytt boligområde gir grunnlag til at det etableres et godt kollektivtilbud i området. Departementet er enig i KLDs vurdering om at hoveddelen av persontrafikken i området vil bli bilbasert, og at mer sentrale utbyggingsområder bør prioriteres.

De statlige planretningslinjene for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging framhever at det skal bygges opp under eksisterende knutepunkter og at det skal være høy utnyttelse av arealene ved knutepunktene. Område 404 ligger utenfor gangavstand til både skole, forretninger og andre service­funksjoner. Det er ikke kollektivtilbud til området. Det er av nasjonal betydning å hindre utbygging av nye bilbaserte boligområder i områder med høy vekst når det finnes tilstrekkelig med utbyggingsarealer andre steder i kommunen. Ved en eventuell utbygging av ny Hallenskog stasjon vil området kunne vurderes på nytt som del av en knutepunktutvikling.

Konklusjon boligområde 404:
Departementet godkjenner ikke boligområde 404, på grunn av for dårlig kollektivdekning og lang avstand til servicefunksjoner. Dersom det vedtas å bygge en ny Hallenskog stasjon, kan området tas opp til ny vurdering.

Nytt boligområde 412 Liverud
LNF til boligbebyggelse, ca. 50 dekar

Innsigelsen til område 412 er fremmet av fylkesmannen og begrunnet med hensyn til dyrka mark. Planforslaget innebærer omdisponering av 31 dekar fulldyrka jord av svært god kvalitet til boligområde.

I et temakart som følger kommuneplanen framgår det at område 412 ligger i sone C, hvor boligbebyggelsen skal reguleres til frittliggende småhusbebyggelse. Det framgår av sakens dokumenter at det er avsatt tilstrekkelige arealer til boliger i sone A, i tettstedene Røyken sentrum og Spikkestad, til å imøtekomme forventet befolkningsvekst i planperioden. Kommunestyret valgte å ta inn igjen området som byggeområde selv om det ble tatt ut under mekling. Kommunen mener at kvaliteten på dyrkamarka er lav og at området ligger inntil eksisterende bebyggelse, og at en omdisponering av arealet ikke medfører en oppsplitting av dyrka mark.

Stortinget har vedtatt at omdisponeringen av dyrka mark skal reduseres. Det framgår også av de nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, at det er en viktig oppgave i planleggingen å ta vare på god matjord, samtidig som jordvernet balanseres mot storsamfunnets øvrige behov. I de statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er det blant annet lagt vekt på betydningen av alternativvurderinger og kartlegging av potensialet for fortetting og transformasjon ved forslag om omdisponering av verdifull dyrket eller dyrkbar jord. I det aktuelle området er det tilstrekkelig med andre utbyggingsområder.

Konklusjon boligområde 412:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet slutter seg til Landbruks- og matdepartementets vurderinger og godkjenner ikke boligområde 412. Området bør ikke prioriteres for utbygging nå, da det er tilstrekkelig med utbyggingsområder som ligger mer sentrumsnært.

Vurdering etter naturmangfoldloven
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i loven §§ 8–12 legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Vurderingen og vektleggingen skal fremgå av vedtaket. Av områdene med innsigelser, er det kun 508 b, c og d som berører verdifullt naturmangfold. Områdene berører en lokalitet av naturtypen "kroksjøer, meandere og flomløp" som er kategorisert som sterkt truet i Norsk Rødliste for naturtyper 2011. KLD mener at konsekvensene for naturtypen som følge av de planlagte tiltakene ikke er tilstrekkelig utredet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt vekt på dette i sin samlede vurdering av ikke å godkjenne området for utbygging nå.
 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet nytt boligområde 107 i kommuneplan for Røyken, vedtatt av kommunestyret 1. oktober 2015.  Det gis følgende bestemmelser til område 107:
Området kan ikke reguleres og bygges ut før framkommeligheten for kollektivtrafikken langs Slemmestadvegen er etablert og en gjennomgående gang- og sykkelveg­forbindelse til servicefunksjonene i Slemmestad sentrum er bygget ut.

Departementet godkjenner ikke boligområdene 404 og 412 og områdene ved 508 b, c og d med ny Hallenskog stasjon. Områdene videreføres som landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder). Vedtaket er ikke til hinder for at det senere fremmes en egen områderegulering for ny Hallenskog stasjon med tilhørende knutepunktutvikling i samråd med overordnede myndigheter.

Departementet legger til grunn at Røyken kommune endrer plankart og bestemmelser i samsvar med dette vedtaket.

Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises til reglene i plan- og bygningsloven.

 
Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Asker kommune
Buskerud fylkeskommune
Jernbaneverket
Klima- og miljødepartementet
Miljødirektoratet
Røyken kommune
Samferdselsdepartementet