Eidskog kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Grensen næringspark

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke reguleringsplan for Grensen næringspark. Planforslaget slik det foreligger nå ivaretar ikke de regionale og nasjonale interessene knyttet til kontrollstasjonen som brukes av Statens vegvesen og Tollvesenet. Departementet viser til at kommunen kan iverksette en ny planprosess hvor Statens vegvesen, Statsbygg og Tollvesenet må bidra.

Saken er oversendt fra Fylkesmannen i Hedmark 1. mars 2016 for behandling etter plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd. Det foreligger innsigelse fra Statens vegvesen og Statsbygg.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke reguleringsplan for Grensen næringspark. Planforslaget slik det foreligger nå ivaretar ikke de regionale og nasjonale interessene knyttet til kontrollstasjonen som brukes av Statens vegvesen og Tollvesenet.

Departementet viser til at kommunen kan iverksette en ny planprosess hvor Statens vegvesen, Statsbygg og Tollvesenet må bidra.

Bakgrunn for saken

Forslaget til «Reguleringsplan for Grensen næringspark» har til hensikt å legge til rette for næringsvirksomhet, nærmere bestemt forretning, kontor og industri. Planen ble vedtatt av Eidskog kommune den 7. april 2015. Planområdet ligger mellom jernbanen og Rv2, ca. 2,5 km øst fra Magnor sentrum og nær svenskegrensen.

Reguleringsplanen er fremmet av privat forslagsstiller, Norsk Specialtre AS. Planområdet er på ca. 83 dekar. En del av arealet brukes i dag av tiltakshaver til næring, og det er nå ønsket en utvidelse av virksomheten. Området omkranser Magnormoen kontrollplass, som ligger like ved grensen til Sverige. Plassen brukes av Statens vegvesen, Tollvesenet og politiet, og er nylig utbygd.

Planforslaget legger til rette for maks 15 000 m2 BRA, derav maksimalt 3000 m2 til forretning. I kommuneplanen er arealet avsatt til fremtidig industri. En mindre del av arealet er i reguleringsplan for Rv2 vedtatt 8. juni 1993, avsatt til forretning.

Statsbygg fremmet innsigelse til planen i brev den 14. februar 2014. De er eier av naboeiendommen til reguleringsplanområdet, og leier arealet ut til Tollvesenet og Statens vegvesen. Vegvesenet viser til at de trafikale konsekvensene ikke er tilstrekkelig vurdert. Kjøretøy som forlater kontrollområdet kjører via veien til nordre kryss og ut igjen på Rv2, dette er samme vei som er forutsatt å betjene trafikk til og fra reguleringsområdet.

Videre vises det til at det er avgjørende for Tollvesenet at direkte innsyn til kontrollplassen er begrenset. Dette er for å hindre kriminelle miljøers observasjon av hvordan Tollvesenet arbeider. Det er også vist til hensynet til personvern for de som blir kontrollert på området. Trafikken på Rv2 er økende, og det derfor nødvendig at det avsettes mer fremtidig areal til den virksomheten som bedrives på plassen.

Det er vist til at ROS-analysen som er foretatt ikke har vurdert viktige forhold som vogntog med farlig gods som i kortere eller lengre tid oppholder seg på området, risikoen for at det kan oppstå væpnede aksjoner på området og hvilken risiko det er at helikoptre lander i området.

Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget i brev den 10. februar 2014. De mener at den foreslåtte utbyggingen tett på Magnormoen kontrollplass vil vanskeliggjøre offentlig myndighetsutøvelse, og vil sperre for utvikling av kontrollvirksomheten. Vegvesenet mener videre at det må være en byggegrense på 50 meter fra riksvegen. Formålet «forretning» må vurderes nærmere, gjennom en utredning som beskriver virkninger og konsekvenser for Magnormoen, Rv2 og kommunen.

Mekling ble avholdt den 13. mai 2015 uten at det ble oppnådd enighet.

Fylkesmannen har sin oversendelse den 1. mars 2016 anbefalt at departementet tar innsigelsen til følge. Subsidiært anbefales det at reguleringsplanen endres, slik at det avsettes 50 meter byggegrense fra riksvegen. Det må også avsettes tilstrekkelig areal til Tollvesenet, samt at det må etableres ny adkomst eller at det inntas rekkefølgekrav om dette.

Befaring og møte ble avholdt den 19. april 2016 med representanter fra Eidskog kommune, Fylkesmannen i Hedmark, Statens vegvesen, Tolletaten, Tollregion Øst-Norge, Statsbygg, Vegdirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samferdselsdepartementet har uttalt seg til saken i brev 10. juni 2016. De viser til at reguleringsplanforslaget kun inkluderer tiltakshavers eiendom, og ikke tar hensyn til helheten og de nasjonale interessene i knyttet til riksvegen og kontrollstasjonen. Den etablerte kontrollstasjonen vil med utbygging i tråd med planforslaget, bli omkranset av et næringsareal på 105 dekar. Utfordringene som dette fører til for kontrollvirksomheten, gjør at Samferdselsdepartementet mener at innsigelsen fra Statens vegvesen bør tas til følge.

Det er videre vist til at Vegdirektoratet mener at kravet om medvirkning i plan- og bygningsloven (pbl.) § 5-1 ikke er oppfylt. Videre mener de at saken ikke er godt nok utredet, slik kravet er i forvaltningsloven § 17. Den risiko- og sårbarhetsanalysen som er foretatt, er ikke tilstrekkelig. Disse saksbehandlingsfeilene mener Samferdselsdepartementet gjør at planen ikke kan godkjennes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Etter pbl. § 12-13 andre ledd avgjør Kommunal- og moderniseringsdepartementet om innsigelsene skal tas til følge, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. Statlig og regionalt organ kan fremme innsigelser til planer, hvor nasjonal eller vesentlig regional interesser er berørt.

Statens vegvesen sin kontrollfunksjon har økt betraktelig de siste årene. Det globale trusselbilde, og åpne grenser mot Europa, har medført at grenseovergangene har fått et større fokus enn tidligere. Rv2 ved Magnormoen kontrollplass er en av Norges største grenseoverganger målt i årsdøgntrafikk. Trafikken har fortsatt å øke de siste årene. Statens vegvesen har i dag ikke tilstrekkelig areal for biler som må hensettes på grunn av kjøreforbud.

I kontrollperioder omdirigeres all trafikken fra Rv2 gjennom kontrollområdet. Denne trafikken vil møte kjøretøy på vei fra næringsarealet, uten at dette er vurdert noe nærmere i reguleringsplanen. I 2018 kommer et EU-direktiv med krav om ytterligere verktøy for mer effektivt å kunne kontrollere biler. Det vil derfor bli et behov for å bygge en kontrollhall for å tilfredsstille kravene i dette direktivet. Behovet for tilleggsareal for vegvesenet er vurdert til å være 40 dekar, men dette må utredes nærmere.

Videre er det utfordringer knyttet til å ha forretning/kontor/industri så tett på kontrollplassen. Det kan oppstå farlige situasjoner som vil komme i konflikt med næringsarealene. Samferdselsdepartementet har i sin uttalelse vist til at det ved flere anledninger er stoppet kjøretøy som har farlig last. Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener  at det er viktig å ivareta personvernet til de som blir kontrollert på plassen.

Statsbygg har vist til at reguleringsplanen ikke ivaretar de trafikale hensynene i området. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser at det er behov for mer areal til kontrollplassen, og at reguleringsplanen hindrer fremtidig utvidelse.

Tollvesenets oppgave er kontrollere gods, reisende og transportmidler. Magnormoen kontrollstasjon ble opprettet i 2011, og bygningsmassen består av en kontrollhall hvor det er mulig å kontrollere alle typer kjøretøy, også vogntog. I tillegg består bygningsmassen av visitasjonsrom for personkontroll og kontorareal. Kommunal- og moderniserings­departementet er av den oppfatningen at etableringen av næringsareal så tett på kontrollplassen, vil kunne føre til farlige situasjoner. Det er ikke foretatt gode nok utredninger av reguleringsplanens konsekvenser.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at det vil være mulig å utarbeide en revidert reguleringsplan på Magnormoen, som ivaretar både de lokale, regionale og nasjonale interessene i området. Det forutsetter imidlertid at kommunen legger opp til en planprosess der offentlige aktører inviteres med i arbeidet. Statens vegvesen, Statsbygg og Tollvesenet må delta i en slik prosess.

Departementet godkjenner ikke reguleringsplan for Grensen næringspark slik den foreligger nå. Det bør foretas utredninger om hvilke konsekvenser kontrollplassen vil ha på næringsarealet.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd godkjenner ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet Eidskog kommunes vedtak 7. april 2015 om reguleringsplan for Grensen næringspark slik den foreligger nå.

Vedtaket er ikke til hinder for at kommunen iverksetter en ny planprosess for området.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.
 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Eidskog kommune
Statens vegvesen
Tollvesenet
Statsbygg
Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA