Oslo kommune - Innsigelse til detaljregulering lokalvei (vei 20674) ved Husebybakken-Ullernchausseen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Oslo Bystyres vedtak den 29. april 2015 av detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Lokalvei (vei 20674) ved Husebybakken/Ullernchausseen - alternativ 1. Planen legger til rette for en sammenhengende lokalvei mellom Radiumhospitalkrysset og Smestadlokket. Departementet forutsetter at veilinjen bedres ved Hafslund luftetårn i samsvar med anbefalingene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev av 26. juni 2015 og Oslo Byråds omtale av samme utbedringer i deres saksframlegg 12. mars 2015. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst tas dermed ikke til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin oversendelse 26. juni 2015 av innsigelse til detaljregulering Lokalvei (vei 20674) ved Husebybakken/Ullernchausseen. Det foreligger innsigelse fra Statens vegvesen Region øst begrunnet i ivaretakelse av trafikale forhold knyttet til Ring 3 (Rv.150). Saken er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-13 oversendt departementet for avgjørelse.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Oslo Bystyres vedtak den 29. april 2015 av detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Lokalvei (vei 20674) ved Husebybakken/Ullernchausseen - alternativ 1. Planen legger til rette for en sammen­hengende lokalvei mellom Radiumhospitalkrysset og Smestadlokket.

Departementet forutsetter at veilinjen bedres ved Hafslund luftetårn i samsvar med anbefalingene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev av 26. juni 2015 og Oslo Byråds omtale av samme utbedringer i deres saksframlegg 12. mars 2015.

Innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst tas dermed ikke til følge.
 

Bakgrunn for saken
Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten har med bakgrunn i bystyrevedtak 22. mai 2003 for Radiumhospitalet – Smestad, nytt lokalt veisystem, utarbeidet planforslag i to alternativer for Lokalvei (vei 20674) ved Husebybakken/Ullernchausseen. Vedtaket fra 2003 punkt 2 lyder: "Byrådet bes legge frem forslag til regulering for en sammenhengende lokal samlevei mellom Radiumhospitalkrysset og Smestadkrysset."

Planforslaget – Alternativ 1 regulerer en ny ca. 90 meter lang veilenke langs nordsiden av Ring 3 slik at det blir en sammenhengende parallellvei mellom Radiumhospitalkrysset og Smedstadkrysset. Planforslaget - Alternativ 2 opprettholder dagens gang-/sykkelvei. Begge alternativene tar hensyn til et framtidig kollektivfelt langs Ring 3. Alternativ 1 omfatter også støyskjerm langs Ring 3.

Planforslaget – Alternativ 1 legger til rette for en sammenkobling mellom lokalveien fra Radiumhospitalet til Husebybakken, og lokalveien fra Smestadkrysset til den nyetablerte Smestad gjenbruksstasjon, med boliger vest for denne. Dette vil gi en sammenhengende lokalvei parallelt med Ring 3 (Ullernchausseen) mellom Smestadkrysset og Radiumhospital­krysset. Strekningen som reguleres (fra Husebybakken til Smestad Gjenbruksstasjon) blir lokalvei med fortau. Det er i dag gang- og sykkelvei på strekningen. Tiltaket er innenfor byggegrensen som skal ivareta fremtidig utviklingsbehov for Ring 3.

Statens vegvesen Region øst fremmet innsigelse i brev av 7. desember 2010 til Alternativ 1. I e-post av 13. desember 2012 til Plan- og bygningsetaten bekrefter Statens vegvesen at innsigelsen til ny lokalvei opprettholdes selv om etaten har gjort enkelte justeringer. Innsigelsen gjelder tre forhold:

 • Det blir ikke tilstrekkelig plass til kollektivfelt på strekningen langs Ring 3.
 • Det blir et systemskifte fra dagens gang-/og sykkelvei til fortauløsning som er uakseptabelt.
 • Lokalveien vil gi økt trafikk på Smedstadlokket med tilbakeblokkering på Ringveien som fører til problemer for kollektivtrafikkens framkommelighet.

Mekling ble gjennomført 4. september 2013 med representanter fra Oslo kommune, Statens vegvesen Region øst og Fylkesmannen i Oslo og Akershus tilstede. Det ble ikke oppnådd enighet om Alternativ 1. I forhold til Alternativ 2 ble det understreket at Statens vegvesen heller ikke har akseptert regulering av dagens sykkelvei i østlig retning. Begge alternativene regulerer inn eksisterende løsning som Statens vegvesen ikke aksepterer regulert. Statens vegvesen er bekymret for fremtidig handlingsrom og trafikksikkerhet, blant annet på grunn av at byggegrensene tidligere ikke er overholdt.

Oslo bystyre behandlet forslag til detaljregulering i møtet 29. april 2015 og fattet vedtak der Byutviklingskomitéens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (R) som stemte for eget forslag. Bystyrets vedtak er etter dette følgende:
Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Lokalvei (vei20674) ved Husebybakken/Ullernchausseen alternativ 1, som reguleres til

 • Bebyggelse og anlegg
  -
  boligbebyggelse 
 • Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur- kjøreveg
  -
  fortau
  -
  gang-/sykkelveg
  -
  annen veggrunn - grøntareal

som vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, kartnr. 200309185-1, datert 06.09.2010, revidert 20.12.2011.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ved sin oversendelse gitt uttrykk for forståelse for Statens vegvesen sin innsigelse, men er av den oppfatning at man på enkelte områder i Oslo må fravike kravene om en optimal veitrasé for kollektivtrafikken. Fylkesmannen har i sin vurdering vektlagt både lokaldemokratiet og de administrative tilrådinger, og anbefaler at departementet støtter et nesten enstemmig bystyre.

Under forutsetning av at Oslo kommune iverksetter en prosess slik at veilinjen bedres ved Hafslund luftetårn ved at horisontalkurveradien økes og at veikanten mot luftetårnet får en større avstand mellom veikant og tårnets «topphette», anbefaler fylkesmannen at Alternativ 1 stadfestes.

Befaring og møte i saken ble avholdt 15. desember 2015 med deltakelse fra Oslo kommune ved byråd og byrådsavdeling for byutvikling, byrådsavdelingen for miljø og samferdsel og plan- og bygningsetaten. Fra statens side deltok Statens vegvesen Region øst, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samferdselsdepartementet omtaler i sitt brev av 28. januar 2016 at Statens vegvesen Region øst ønsker å bygge høystandard gang- og sykkelvei langs Ring 3. Ring 3 er en av hoved­sykkelrutene i Oslo, og må ha standard deretter. I Sykkelplanen for Oslo som er utarbeidet sammen med Oslo kommune, legges det opp til tosidig sykkelrute langs Ring 3. Sykkelplanen har vært på høring, og skal sendes til politisk behandling i kommunen på nyåret 2016. Det foreliggende reguleringsplanforslaget etter Alternativ 1 vil hindre en slik fremtidsrettet utvikling av sykkeltilbudet på strekningen.

Samferdselsdepartementet gjengir også Vegdirektoratets innspill om at det har skjedd mye innenfor målsettingene for veisystemet i Oslo siden 2003, da dette konkrete planarbeidet startet opp. Fokuset på kollektivtransport, sykling og gange, sammen med større vektlegging av miljø, preger målene i mye sterkere grad i dag. Vegdirektoratet mener at Alternativ 1 vil være til hinder for nødvendig fremtidig utvikling av Ring 3 på strekningen. Behovet for kollektivfelt og effektiv sykkelvei langs Ring 3 bør etter Statens vegvesens vurdering veie tyngre i denne saken og de peker på at adkomst til gjenbruksstasjonen kan løses som blindvei.

Samferdselsdepartementet uttrykker forståelse for innsigelsen fra Statens vegvesen. Samtidig er de også enig i vurderingen fra fylkesmannen om at dette dreier seg om en svært kort distanse (kun 90 meter), og at det er et overveldende flertall i Oslo bystyre som har stemt for alternativ 1. På denne bakgrunn anbefaler Samferdselsdeparte­mentet at innsigelsen fra Statens vegvesen Region Øst ikke tas til følge.
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurderinger
Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener Statens vegvesen Region øst sin innsigelse er en konsekvens av at det er knapphet på arealer rundt de store samferdselsårene. Satsingen på kollektivtrafikken og målet om å øke andelen gående og syklende gir behov for større arealer til viktige transportkorridorer som Ring 3. Samtidig har Oslo kommune et legitimt behov for å kunne legge til rette for tiltak som Smestad gjenbruksstasjon og et velfungerende lokalveinett. I det aktuelle planområdet er det ikke arealer nok til å oppfylle begge parters ideelle løsninger, og de har ikke lykkes med å komme frem til en omforent løsning på denne 90 meter lange strekningen. Denne saken handler dermed om å veie ulike fremkommelighetsbehov opp mot hverandre.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger vekt på at planforslaget har avsatt areal for fremtidig vestgående kollektivfelt langs Ring 3. Muligheten for kollektivfelt blir dermed ikke direkte forhindret av lokalveien, selv om det fremgår at bredden helst skulle vært noe større.

Langs nordsiden av Ring 3 er det i tillegg til gjenbruksstasjonen vedtatte planer for ny forskningspark, ny Ullern videregående skole og utvidelse av næringseiendommen Ullernchausseen 52. Alt ligger langs den foreslåtte nye parallellveien mellom Radiumhospitalet og Smestadkrysset. Byrådet og Bymiljøetaten i Oslo mener det vil kunne fungere bra med en gjennomgående lokalvei på nordsiden av Ring 3 mellom Smestad og Radiumhospitalet. Lokalveien vil bedre trafikkavviklingen i områdene nord for Ring 3 og avlaste krysset Monolittveien/Jon Smestads vei.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger vekt på Oslo kommunes ønske om å få prøve ut om løsningen med en sammenhengende parallellvei vil gi den fleksibiliteten de forventer. Hvis veilenken fører til svært negative konsekvenser med store ulemper for gående og syklende eller større tilbakeblokkering på Smestadlokket, slik Statens vegvesen frykter, mener departementet at tiltaket kan justeres og om nødvendig reverseres.

Statens vegvesen har også anledning til å revurdere løsningen basert på erfaringene, når de eventuelt fremmer en reguleringsplan for nytt kollektivfelt og/eller høystandard gang- og sykkelvei langs Ring 3.
 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Oslo bystyres vedtak 29. april 2015 av detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Lokalvei (vei 20674) ved Husebybakken/Ullernchaus­seen, etter alternativ 1. Området reguleres til Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse og Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – kjøreveg, - fortau, - gang-/sykkelveg, - annen veggrunn - grøntareal, som vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, kartnr. 200309185-1, datert 06.09.2010, revidert 20.12.2011.

Departementet forutsetter at veilinjen bedres ved Hafslund luftetårn i samsvar med anbefalingene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev av 26. juni 2015 og Oslo Byråds omtale av samme utbedringer i deres saksframlegg 12. mars 2015.

Oslo kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.
 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Samferdselsdepartementet
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten Oslo kommune
Statens vegvesen Region øst