2011

 • Lunner kommune – innsigelse til reguleringsplan for skytebane ved Kjevlingen

  Miljøverndepartementet mener forslag til reguleringsplan for Kjevlingen ikke ivaretar hensynet til støy og forurensning av vassdrag i tilstrekkelig grad, men at planen for øvrig ikke er i strid med nasjonale eller Departementet stadfester ikke reguleringsplanen og tar innsigelsen fra Oppland fylkeskommune delvis til følge. Forutsatt at planen endres slik at ”Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442” ivaretas bedre og slik at forurensning av bekken som renner gjennom området unngås, kan endret plan egengodkjennes av kommunen. Fylkeskommunens innsigelse er dermed delvis tatt til følge.

 • Bømlo kommune – motsegn til reguleringsplan for industriområde Rubbestadneset

  Miljøverndepartementet finn at reguleringsplanen for Rubbestadneset kan stadfestas med unnatak av eit mindre område aust i planområdet som vist på planen med svart skravur. Området som blir tatt ut er eit viktig landskaps-element. Dette inneber at motsegna frå fylkesmannen er teke delvis til følgje. Ein har lagt avgjerande vekt på at dette er ei utviding av eit eksisterande industriområde som har trong for vidare utvikling . Departementet føreset at det stillast krav om utarbeiding av utomhusplan slik at forholdet til naturmangfald vert tilstrekkeleg belyst og teke i vare.

 • Flekkefjord kommune - Innsigelse til reguleringsplan for del av GNR107 BNR13 og BNR14 - Helle ved Stolsfjorden

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for del av gnr 107 bnr 13 og 14, Flekkefjord kommune. Departementet legger til grunn at nye fritidsboliger med tilhørende småbåtanlegg vil være i strid med de nasjonale retningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Tiltaket vil få svært negativ innvirkning på den utvalgte naturtypen slåttemark og annet nasjonalt viktig naturmangfold, kulturlandskap av viktig lokal og regional karakter, samt friluftsinteresser i området. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed til følge.

 • Våler kommune - innsigelse til reguleringsplan Kynna vest

  Miljøverndepartementet godkjenner ingen nye hytter i området mellom Kynnavassdraget og Kynndalsvegen, jf. området B,C,D,H,I,J,K og N. Departementet stadfester dermed reguleringsplan for hytteområde Kynna vest med endring slik at tomtene i områdene B,C,D,H,I,J,K og N reguleres til friluftsområde på land. Reguleringsbestemmelsene revidert 01.03.2010 endres og tilpasses ovennevnte. Det er ved vurderingen lagt særlig vekt på at Kynna er et varig vernet vassdrag, at området har store landskaps- og friluftslivsverdier og at den foreslåtte utbyggingen er i strid med kommuneplanens arealdel. Innsigelsene fra fylkesmannen og Norges vassdrags- og energidirektorat er dermed tatt til følge.

 • Innsigelse til reguleringsplan for Cunovuohppi hyttefelt – Kautokeino kommune

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Cunovuohppi hyttefelt. I denne saken er hensynet til utbygging av hytter veid opp mot reindriftas behov for flyttleier og tilgang til vinterbeite. Miljøverndepartementet mener at en videre utbygging i det planlagte området i for stor grad vil hindre reindriftas behov for flyttlei og vinterbeite. Det er viktig å se reindriftsområder i sammenheng og unngå bit for bit utbygging som bidrar til en fragmentering av reindriftas næringsgrunnlag. Innsigelsen fra Områdestyret for reindriftssaker i Vest-Finnmark tas dermed til følge.

 • Oslo kommune – innsigelse til reguleringsplan for Øvre Vollgate 9

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan (detaljregulering) for Øvre Vollgate 9 i Oslo kommune. Departementet mener hensynet til bevaring av murgårdsbebyggelsen i Kvadraturen i denne saken blir tilstrekkelig ivaretatt ved at hovedbygningen ut mot gaten bevares, og at side- og bakbygningene kan rives. Dette sikrer viktige nasjonale kulturminneverdier samtidig som det muliggjør en hensiktsmessig utvikling av eiendommen som helhet. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed ikke til følge.

 • Kristiansand kommune - innsigelse til reguleringsplan for Gartnerløkka til Statoil Vesterveien syd og Krossen

  Miljøverndepartementet stadfester vedtaket i Kristiansand bystyre 25. november 2009 for reguleringsplanen for Gartnerløkka til Statoil Vesterveien syd og Krossen. Innsigelsen fra Jernbaneverket tas ikke til følge. Flere av reguleringsbestemmelsene omhandler forhold som faller utenfor plan- og bygningslovens virkeområde og er derfor tatt ut av reguleringsplanen. Disse forholdene forutsettes ivaretatt gjennom en avtale mellom partene. Miljøverndepartementet mener at planen ivaretar hensynet til jernbane-interessene i tilstrekkelig grad, og anser at det er viktig å få avklart hvor strømkablene skal legges nå, da de vil bidra til å sikre strømforsyningen til store deler av Kristiansand sentrum. Vedtaket innebærer at kablene kan legges i traséene som er vist på plankartet.

 • Bærum kommune – innsigelse til kommuneplan, transformasjon av Fossum Bruk til boligområde

  Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplan for Bærum, under forutsetning av at kollektivtilbudet for Fossum styrkes vesentlig og sikres gjennom rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan, samt at det legges opp til begrenset parkeringstilbud, høy tetthet og lokale tjenester og tilbud i området. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus tas dermed ikke til følge.

 • Kvalsund kommune - innsigelse til reguleringsplan for Saubakken

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for Saubakken. Dette innebærer at det ikke kan bygges tre fritidshus innenfor planområdet. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark er dermed tatt til følge. Det er i vedtaket lagt avgjørende vekt på at fritidshusene søkes oppført i et område som er viktig for reindrifta og at kommuneplanen ikke åpner for flere fritidshus i dette området. Arealene nyttes som beite- og drivingslei og er nær kalvingsområder. Reindriftsarealene er under betydelig press og det derfor er viktig å unngå at den samlede belastningen blir så stor at arealene ikke kan nyttes av reindrifta. Miljøverndepartementet anbefaler at lokaliseringen av de tre gjenstående tomtene skjer som en fortetting i tilknytning til annen bebyggelse.

 • Bergen kommune - innsigelse til reguleringsplan for Jonsvollskvartalet

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Jonsvollskvartalet. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Hordaland knyttet til etablering av nye parkeringsplasser tas dermed til følge. Kommunen og fylkesmannen må komme til enighet om en løsning med betydelig reduksjon av antall parkeringsplasser. Det er lagt avgjørende vekt på at en restriktiv parkeringspolitikk er avgjørende for å nå målene for bymiljø, trafikkavvikling og lokal luftkvalitet i Bergen sentrum.

 • Lierne kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner hytteområde FP2 for 10 hytter og FP10 for 3 hytter i kommuneplanens arealdel for Lierne kommune. Departementet endrer planen for område FP2 slik at antall hytter reduseres fra 20 til 10. Departementet mener hyttebyggingen i det største hyttefeltet må begrenses fordi området er viktig for reindriften i forbindelse med flytting og beite. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift tas dermed delvis til følge.

 • Steinkjer kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet mener hensynet til reindriftsinteressene må veie tungt i denne saken. Hytteområde B 78 ligger inntil en viktig flyttlei for reinen. Innsigelsen tas derfor til følge for dette hytteområdet. Hytteområdene B75 og B76 vil ikke ha direkte negative konsekvenser for reindriften, og hensynet til kommunenes behov for hytter har derfor veid tyngre enn hensynet til reindrifts¬interessene. Innsigelsene fra Områdestyret for reindrift i Nord-Trøndelag tas derfor ikke til følge for disse to områdene.

 • Oslo kommune - innsigelse til reguleringsplan for Leirskallen idrettshall

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Leirskallen idrettshall alternativ 2 med følgende endring; De 19 parkeringsplassene og støttemuren som er foreslått anlagt innenfor byggegrensa langs E6, tas ut av planen. Dette innebærer at det bare kan opparbeides 11 parkeringsplasser innenfor plan-området. Det må arbeides videre for å finne en løsning dersom det skal være flere parkeringsplasser rett ved idrettshallen. Innsigelsen fra Statens vegvesen er dermed tatt til følge.

 • Flora kommune - motsegn til reguleringsplan for hytteområde Øyra ved Storebru

  Miljøverndepartementet finn ikkje å kunne stadfesta framlegget til regulerings-plan for hytteområde Øyra ved Storebru. Departementet viser til at planen kjem i konflikt med arealdelen av kommuneplanen og temaplan for hytte-bygging i kommunen. Det er lagt vekt på at området nærast vassdraget er ubygd og at hyttene vil ha uheldig landskapsmessig innverknad på dette. Det er også lagt vekt på at tiltaket vil kunne ha negativ påverknad på storlom, smålom og songsvaner i området. Motsegna frå fylkesmannen i Sogn og Fjordane er med dette teken til følgje.

 • Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

  Miljøverndepartementet stadfester endring av reguleringsplan for Risøy hyttefelt. Departementet mener utbyggingen fordelt på to lokaliteter er en bedre og mer skånsom utbygging enn et samlokalisert alternativ. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Hordaland tas dermed ikke til følge.

 • Austevoll kommune – Reguleringsplan for Melingsvågen. Motsegn frå fylkesmannen mot søre del av planen

  Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Melingsvågen, vedteken av Austevoll kommunestyre 30. mars 2009.

 • Frøya kommune – innsigelse til reguleringsplan for del av gnr 16 bnr 2, Kverva

  Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for del av gnr 16 bnr 2, Kverva i Frøya kommune. Bygging av fire bolighus vil hindre muligheten for allmenn ferdsel langs sjøen og gi uheldige inngrep i landskapet, og det finnes alternative muligheter for å plassere bolighus i området. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed til følge.

 • Kristiansand kommune - Innsigelse til kommunedelplan for Flekkerøy

  Miljøverndepartementet godkjenner ikke ny utbygging i 100-metersbeltet på Flekkerøy, og eksisterende sjøboder skal fortsatt ha status som sjøbod/lager. Det er ved vurderingen lagt avgjørende vekt på hensynet til landskapet, allmennheten, barn og unge, friluftsliv og ferdsel.

 • Motsegn til reguleringsplan for Rv. 49 Vikøy – Nordheimsund – Vikøyevjo i Kvam Herad

  Miljøverndepartementet har i vurderinga lagt stor vekt på at det er viktig at området blir gjort tilgjengeleg og vil framstå som eit attraktivt, sjønært friområde. Departementet tar ikkje motsegna frå Fylkesmannen i Hordaland til følgje.

 • Volda kommune – motsegner til kommunedelplan for Volda sentrum

  Departementet endrar planføresegnene for kjøpesenter på Furene slik at ikkje-plasskrevjande detaljhandel for området totalt vert avgrensa til 3000 m2. Endringa er nødvendig ut frå nasjonale mål for handel og sentrumsutvikling. Departementet godkjenner ikkje utbygginga på Rotset som er i strid med nasjonale mål for jordvern. Miljøverndepartementet tar såleis til følgje motsegnene til kommunedelplan for Volda sentrum.

 • Vestby kommune – innsigelse til kommunedelplan for Son

  Miljøverndepartementet legger vekt på at låssettingsplassen i Son er av nasjonal betydning, og mener det er viktig at plassen blir bevart for fremtidig sild og brislingfiske i Oslofjorden. Departementet ser likevel behovet for flere bøyeplasser i Sonskilen, og mener kompromissforslaget om å utvide låssettingsplassen i sørlig retning vil gi et godt resultat for begge partene i saken. Innsigelsen fra Fiskeridirektoratet tas derfor til følge ved at låssettingsplassen utvides i sørlig ende som vist på plankartet.

 • Selbu kommune- Innsigelse til kommunedelplan Mebonden - Tømra

  Departementet tar innsigelsen til følge og godkjenner ikke den planlagte kjøreveien. Det bes om at denne atkomstveien tas ut av planen. For øvrig godkjennes Kommunedelplan for Mebonden-Tømra, slik at hele planen gis rettsvirkning. Departementet viser til at det skal tungtveiende grunner til for å omdisponere landbruksarealer der det finnes alternative løsninger. Departementet legger vekt på at en kjørevei vil forsterke en eventuell oppdeling av det sammenhengende jordbruksarealet og dermed også medføre en forsterket barriere- effekt og skape mer inneklemte jordbruksarealer. Det vektlegges også at det finnes en god alternativ adkomstmulighet.

 • Jølster kommune – innsigelse til reguleringsplan for Haugen Camping

  Miljøverndepartementet mener at Haugen camping bør kunne utvide som planlagt på sørsiden av E39, under forutsetning av at utfyllingen i sjø skjer på en mest mulig landskapstilpasset og skånsom måte. Merknadene fra Statens vegvesen er tatt til følge i planen, og innsigelsen anses derfor å være tatt til følge.

 • Sørum kommune - Innsigelse til kommuneplanens arealdel

  Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplan for Sørum 2009-2021 (arealdelen), under forutsetning av at området Børkehagan øst blir opprettholdt som LNF-område. En utvidelse av Børkehagan næringspark med 170 dekar vil ha negative konsekvenser for ravinelandskapet, som generelt er utsatt for press på Romerike. Det vises også til at det i det aktuelle planområdet er registrert gråorheggeskog av verdi B. Innsigelsen fra fylkesmannen er med dette tatt til følge.

 • Nannestad kommune – kommuneplanens arealdel til stadfesting etter markaloven

  Miljøverndepartementet stadfester kommunestyrets vedtak av kommuneplanens arealdel for Nannestad kommune, slik at etablering av skianlegg på Sjonken tillates. Departementet legger til grunn at utbyggingen er i tråd med markalovens formål.

 • Reguleringsplan for del av Bogstad golfbane, Ankerveien, Oslo kommune - stadfesting i henhold til markaloven

  Miljøverndepartementet legger til grunn at tiltaket kan innpasses innenfor markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Det vektlegges at området allerede er tatt til bruk til idrettsformål i sommerhalvåret og dermed kan samlokaliseres med det eksisterende golfanlegget.

 • Herøy kommune - motsegn til reguleringsplan for ny riksveg (no fylkesveg) 654 til Fosnavåg

  Miljøverndepartementet tek til følgje motsegn frå Møre og Romsdal einskapsfylke til reguleringsplan for riksveg (no fylkesveg) 654 - ny innfartsveg til Fosnavåg i Herøy kommune. Departementet legg vekt på at det eksisterar alternative løysingar og at det ikkje er dokumentert at omsynet til vesentlege samfunnsinteresser gjer det naudsynt å leggja vegen gjennom naturreservatet. Planen med alternativ 1 tek ikkje nok omsyn til Myklebustvatnet naturreservat og vert difor ikkje stadfesta.